Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν: 4067/2012 Εισήγηση 2 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν: 4067/2012 Εισήγηση 2 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν: 4067/2012 Εισήγηση 2 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2 Άρθρο 3 Ορισμοί συντελεστών και μεγεθών To άρθρο ισχύει μόνο για τα εντός σχεδίου Α: ο συντελεστής επιρροής της μείωσης της κάλυψης ή αύξησης του συντελεστή δόμησης στην περίπτωση παροχής κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές και παίρνει τις ακόλουθες τιμές για κάθε λόγο Β: Α=0.5 για 1 5. Β: o λόγος της επιφάνειας οικοπέδου προς την επιφάνεια της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής και υπολογίζεται στην περίπτωση παροχής κινήτρων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές.

3 Δ: είναι η απόσταση του κτιρίου από τα όρια οικοπέδου ή κτιρίου, κατά περίπτωση, και ορίζεται σε: 3,00 μ.+0,10Η, δ: είναι η απόσταση του κτιρίου από τα όρια οικοπέδου ή κτιρίου, κατά περίπτωση, και ορίζεται σε: 2,50μ. +0,05Η, Η: είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου, σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή αυτό στο οποίο προβλέπεται να εξαντληθεί μελλοντικά ο συντελεστής δόμησης όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα δόμησης της άδειας δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός.

4 Διευκρινίζεται: ότι στο μέγεθος Η δεν συμπεριλαμβάνεται το ύψος της στέγης. Για τον υπολογισμό της απόστασης Δ ή δ μπορεί να λαμβάνεται ως μέγεθος Η το ύψος του κτιρίου στο οποίο προβλέπεται να εξαντληθεί μελλοντικά ο συντελεστή δόμησης. Ο τρόπος εξάντλησης του συντελεστή δόμησης απεικονίζεται με διακεκομμένη γραμμή στην σχηματική τομή του διαγράμματος δόμησης το οποίο περιλαμβάνει και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη με τη σύμφωνη γνώμη του.

5 Π σε ορισμένο σημείο του προσώπου του οικοπέδου: θεωρείται το μήκος της καθέτου στην οικοδομική γραμμή στο σημείο αυτό έως την τομή της με την απέναντι εγκεκριμένη οικοδομική γραμμή του ίδιου δρόμου ή την προέκτασή της. Αν το οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται στα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και απέναντι υπάρχει μόνο ρυμοτομική γραμμή, για τον υπολογισμό του Π λαμβάνεται υπόψη η γραμμή αυτή αντί της οικοδομικής.

6 Άρθρο 4 Άδειες Δόμησης To άρθρο ισχύει εντός σχεδίου, εκτός σχεδίου και εντός οικισμών 1.Άδεια Δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4030/2011, απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως: Άρθρο 1 ν.4030/11 ΦΕΚ. 249/25-11-11 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι ακόλουθοι όροι έχουν το εξής περιεχόμενο: α) έγκριση δόμησης: η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης, β) άδεια δόμησης: η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7 Στην ΚΥΑ 7533/13-2-2012 (ΦΕΚ 251Β’) περιγράφεται αναλυτικά η Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και άδειας Δόμησης, Με την αίτηση κατατίθενται: Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης Τεχνική έκθεση και αποδεικτικών εισφορών και κρατήσεων των μηχανικών. Για την πληρότητα του φακέλου υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά: α) τίτλοι κτήσεως και μεταγραφή τους με δήλωση ποσοστού δικαιώματος επί του ακινήτου. β) πρόσφατα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα διαγράμματος από το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπου αυτό έχει ολοκληρωθεί. γ) βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση. δ) σε περίπτωση προσφυγικών οικισμών, βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου για τη μη ανάκληση του παραχωρητηρίου ή για τη δυνατότητα κατάτμησης. ε) εγκρίσεις άλλων φορέων και υπηρεσιών Αρχαιολογία, Δασαρχείο κλπ. ζ) στοιχεία νομιμότητας τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.

8 α. Κατεδάφιση κατασκευών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 ν.4030/11 : Για κατεδαφίσεις εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης και ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της. και παρ. 4. Η άδεια δόμησης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας, για ένα έτος. Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 παρ.5 Η έγκριση και η άδεια δόμησης έργου αποτελούν ενιαίο έντυπο. Οι άδειες κατεδάφισης των κτιρίων δεν θεωρούνται από το Αστυνομικό Τμήμα και δεν εκτελούνται πριν να συμπληρωθούν είκοσι ημέρες από την ανάρτηση του σώματός τους στο διαδίκτυο που συνοδεύεται από φωτογραφίες του προς κατεδάφιση κτιρίου και συνοπτική περιγραφή αυτού. Εξαιρούνται οι κατεδαφίσεις λόγω επικινδυνότητας και οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, οι οποίες γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες

9 β. Εκσκαφές, επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 ν.4030/11 εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, κοπή δέντρων εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης και ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της και μπορεί να παραταθεί μόνο για 1 έτος ακόμα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή υπάγονται οι εργασίες μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, που γίνονται για σκοπό την δόμηση. Εκσκαφές ή διαμορφώσεις μικρότερες του συν/πλην 0,80 δεν απαιτείται ούτε άδεια δόμησης ούτε έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

10 γ. ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους. Σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 1 Η έγκριση δόμησης ισχύει για 1 έτος για κτίρια 2000τ.μ. Η άδεια δόμησης ισχύει για 4 έτη για κτίρια, 5,00τ.μ. και 6 για κτίρια >6000τ.μ.. Δυνατότητα παράτασης της άδειας δόμησης, για 4 χρόνια, μετά από αναθεώρηση και έλεγχο από Ελεγκτή Δόμησης, εκτός αν έχουν αποπερατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις και η στέγη, οπότε παρατείνεται επ’ αόριστον. Ειδική διαδικασία προβλέπεται στην περίπτωση μη αποπεράτωσης κτιρίων σε περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία. Σύμφωνα με το ν. 4030/2011, άρθρο 6, παρ. 4α εάν ο φέρων οργανισμός δεν έχει αποπερατωθεί πριν τη λήξη της αδείας, η άδεια αναθεωρείται με τις νέες διατάξεις που ισχύουν κατά την αναθεώρηση) (βλ. και άρ. 29, παρ. 5α, σελ. 437).

11 γ. Κατασκευή πισίνας Νέα διάταξη που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 48 στον ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’). Για τις πισίνες γενικά απαιτείται άδεια δόμησης εκτός αν πρόκειται για αυτές της περίπτωσης 2ιζ, οπότε απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Π.χ. ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., δεν υπερβαίνει περισσότερο από ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους. Σελ.107 Στο ν. 4030/2011 δεν αναφέρεται κάτι ιδιαίτερο για την περίπτωση αυτή, άρα ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται για τα κτίρια: Έγκριση δόμησης με ισχύ 1 έτους Άδεια δόμησης με ισχύ 4 ετών και δυνατότητα παράτασης 4 ετών.

12 ε. «Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.» ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (απόφ. 63234/19-12-2012, άρ. 4) Με το ν. 4030/11, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4067/12, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης γίνεται ανεξάρτητα του χρόνου ισχύος της, δηλαδή για όσο χρόνο υφίσταται το κτίριο. Η αλλαγή μελετών που δεν τροποποιούν το διάγραμμα δόμησης της άδειας δόμησης γίνεται με ενημέρωση του φακέλου της άδειας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου και δεν τροποποιούν τις εγκαταστάσεις αυτού, δεν απαιτούν την έκδοση άδειας δόμησης. [απαιτούν όμως έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή ενημέρωση της ΥΔΟΜ ανάλογα με την περίπτωση (βλ. παρ. 2ιθ και 3α του παρόντος άρθρου)].

13 Βασικό κριτήριο για την αναγκαιότητα έκδοσης άδειας δόμησης για αλλαγή χρήσης είναι η αλλαγή των θέσεων στάθμευσης προς το δυσμενέστερο, επειδή τροποποιεί παλαιότερα διαγράμματα κάλυψης και διαγράμματα δόμησης, δεδομένου ότι ήταν και παραμένει απαραίτητο στοιχείο που αποτυπώνεται σε αυτά και ενδεχομένως διαφοροποιείται και ο περιβάλλων χώρος και ο υπολογισμός της φύτευσης και υπέρ της ασφάλειας. Αιτία έκδοσης άδειας δόμησης, χωρίς αυτό να αποτελεί έννοια αλλαγής χρήσης χώρου, είναι και ενδεχόμενες αλλαγές στις όψεις εφόσον διαφοροποιούν το διάγραμμα δόμησης ή –με παλαιότερους τρόπους έκδοσης αδειών– τα εγκεκριμένα σχέδια όψεων. Άλλη αιτία έκδοσης άδειας δόμησης για αλλαγή χρήσης κτιρίου συμπεριλαμβάνεται και η αλλαγή στη στατική μελέτη. Διευκρινίζεται : Για παράδειγμα ένα εργαστήριο χαμηλής όχλησης που δεν απαιτεί για τη λειτουργία του ειδική έγκριση μπορεί να στεγάζεται σε χώρο καταστήματος χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης, παρά το γεγονός ότι κατά τον κτιριοδομικό κανονισμό ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2, σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις για την υφιστάμενη, απαιτείται απλώς ενημέρωση της Ταυτότητας του κτιρίου.

14 στ. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται με την παράγραφο 3ζ. ζ. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών. Δηλαδή, για περιφράξεις απαιτείται πλέον άδεια δόμησης εκτός αν είναι: απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους 1 μ. περίφραξη από ελαφρύ υλικό σε εκτός σχεδίου περιοχές περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (π.χ. συρματόπλεγμα) σε μη ρυμοτομούμενα οικόπεδα εντός σχεδίου οριοθέτηση με πασσάλους κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Διαδικασία και διάρκεια ισχύος: όπως τα κτίρια. Η έγκριση δόμησης ισχύει για 1 έτος. Η άδεια δόμησης ισχύει για 4 έτη.

15 η. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή και προσθήκη που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2,3, και 4. Δεν απαιτείται άδεια δόμησης νέας κατασκευής ή και προσθήκης ή και εγκατάστασης εφόσον από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Δεν απαιτείται άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή ενημέρωση κατά το παρόν για τις περιπτώσεις εργασιών εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, ιδίως μεμονωμένης επισκευής μικρού τμήματος υδρορροής, επισκευή επικόλλησης διακοσμητικών στοιχείων κ.α.» Ειδικότερα, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν νομιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’) ή έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’) ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’) και έχουν περαιώσει ή έχουν εξοφλήσει το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α) και του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’) ή που έχουν οριστικά εξαιρεθεί της κατεδάφισης σύμφωνα με παλαιότερες διατάξεις.

16 β. Επιτρέπεται σε ρυμοτομούμενα κτίρια μόνο η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στις περ. η, ιδ, ιθ, κβ, της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν. 4067/2012, ως ισχύει. 3. Οι εργασίες εκτελούνται μετά από σχετική Έγκριση Εργασιών, που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον υποβληθούν: α) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, β) Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κτλ) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση. γ) Τεχνική Έκθεση Μηχανικού στην οποία περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσμα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά, καθώς και σχεδιαγράμματα αν είναι απαραίτητα. δ) Βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο, ή αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ε) Φωτογραφίες του ακινήτου. στ) Αντίγραφο της Οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου Ζ)Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών

17 4. α. Για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’) [Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς] και του άρθρου 21 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α’) [Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής] όπως αυτό ισχύει, στο πλαίσιο των δικαιολογητικών της παρ. 3.β ανωτέρω, υποβάλλεται Έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Για την έγκριση κατατίθενται στο αρμόδιο συμβούλιο: 1) φωτογραφίες του ακινήτου, 2) τεχνική έκθεση που περιγράφεται ανωτέρω, 3) οποιοδήποτε σχέδιο ή σκαρίφημα εφόσον προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις της παρούσας για κάθε επί μέρους εργασία. Για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κατατίθενται οι προαναφερόμενες εγκρίσεις με συνημμένα, τυχόν θεωρημένα σχέδια, την τεχνική έκθεση και τις φωτογραφίες.

18 Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας τη βασική διαδικασία και τα γενικά δικαιολογητικά της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας, όπως αυτά ορίζονται στην υπ. αριθ. οικ. 55174/15-10-13 Υπουργική Απόφαση. Άρθρο 1. 1.Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς έκδοση άδειας δόμησης, εφόσον, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2 της παρούσας: α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα στα όποια εκτελούνται δεν βρίσκονται: i. σε δάσος, ii. σε ρέμα, iii. στον αιγιαλό ή στην παραλία, iv. σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, v. σε περιοχή απολύτου προστασίας, vi. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού,

19 vii. σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα viii. τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, ix. σε ρυμοτομούμενα κτίρια με την επιφύλαξη της παρ. 2 β, του παρόντος άρθρου, x. παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας. 2. α) Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’) καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχει ανασταλεί η κατεδάφισή τους με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 3775/2009, Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν. 4178/2013).

20 2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα: α. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. β. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται. Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013, επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτείται και το εξής ειδικό δικαιολογητικό στοιχείο: το έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το οποίο ορίζει την υποχρέωση. Επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται τα στοιχεία που προβλέπονται κάθε φορά από τις ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις.

21 γ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270), Αντλητικές εγκαταστάσεις επιτρέπονται ανεξαρτήτως αρτιότητας. Τα κτίσματα για στέγαση να έχουν ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις και μέγιστο ύψος 2,50μ Δεν ισχύουν οι ελάχιστες αποστάσεις των 15,00μ από τα όρια των γηπέδων εκτός σχεδίου Επισημαίνεται ότι προαπαιτούμενο είναι η έγκριση της Διεύθυνσης Γεωργίας.

22 δ. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας. Βάσει της παρ. 1δ του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013 επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται τα κάτωθι ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία: 1) έγκριση του δήμου της περιοχής, 2) άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της Περιφέρειας 3) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία ή συντασσόμενο κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, με την υπό κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ).

23 ε. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης Βάσει της παρ. 1ε του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013 επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτείται: βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης. στ. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας. Οι προσωρινές κατασκευές εξ ορισμού (αρθρ. 2, παρ 74) έχουν συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια. Στο αρθρ. 21 του παρόντος αναλύονται οι προδιαγραφές. Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για (ορισ. Αρθρ.2 παρ.45 ) οι οποίες δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας, εκτός από την περίπτωση που προορίζονται για ειδικές ομάδες πληθυσμού (περίπ. β)

24 Βάσει της παρ. 1στ του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ Β 2605/15.10.2013 επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών, και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 του ν. 4067/12 Υ.Α. απαιτούνται: 1) πιστοποιητικό στατικής επάρκειας ή στατική μελέτη, 2) μισθωτήριο συμβόλαιο για την παραχώρηση της δημόσιας ή κοινόχρηστης έκτασης, 3) εγκριτικές πράξεις παραχώρησης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα (Δήμος, Κτηματική Υπηρεσία, κτλ), 4) έγκριση τοποθέτησης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα, που εγκρίνει τη λειτουργία, 5) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία ή συντασσόμενο κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, με την υπό κλίμακα, σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ), 6) Κάτοψη, τομή και όψεις σε κατάλληλη κλίμακα.

25 Στο άρθρο 24 του ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94Α΄) για τα «Προσωρινά καταλύματα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις». Προσωρινό κατάλυμα είναι η κατασκευή εξ ολοκλήρου από ξηρά δόμηση (όπως κοχλιωτές κατασκευές, ξυλοκατασκευές, container εγκεκριμένου τύπου), που τοποθετούνται σε ελαφριά βάση ή με σημειακή θεμελίωση και διαμένουν εργάτες που ασχολούνται με την καλλιέργεια γης. Επιτρέπονται σε αγροκτήματα με ελάχιστο Εμ: 10 στρέμματα. Είναι ισόγεια με μέγιστο ύψος 4,00μ + στέγη έως 1,50μ Καλύπτουν το 1% του αγροκτήματος, Τοποθετούνται σε ελάχιστη απόσταση 2,50μ από τα όρια και μέγιστη 10,00μ Υπάρχουν περιορισμοί για τα αγροκτήματα που έχουν πρόσβαση σε Εθνική, επαρχιακή και δημοτική οδό. Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου και μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής εγκρίνεται η αρχιτεκτονική μελέτη. Για την αδειοδότηση εκδίδεται από την ΥΔΟΜ άδεια μικρής κλίμακας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 55174/ 4.10.2013 (Β΄ 2605) υπουργική απόφαση. Μετά το πέρας των τριών ετών με ευθύνη του ιδιοκτήτη επιβάλλεται η απομάκρυνση των προσωρινών καταλυμάτων, αλλιώς ακολουθείται διαδικασία αυθαίρετης κατασκευής. Δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης ανά διετία μετά από βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας περί συνέχιση της καλλιέργειας του αγροκτήματος ή δήλωση του ΟΣΔΕ και Υ.Δ. του καλλιεργητή περί συνέχισης της καλλιέργειας.

26 ζ. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια «ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ - ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.» Η επιφάνεια σύμφωνα με το αρθρ. 11 παρ.6κζ είναι 1,60χ1,90 και δεν προσμετράτε στην δόμηση σε υφιστάμενα κτίρια. Μετρά όμως στην κάλυψη και στον όγκο. Βάσει της παρ. 1ζ του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ Β 2605/15.10.2013 επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1) δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης καθώς και της επίβλεψης εγκατάστασης των ικριωμάτων και του έργου μέχρι την αποπεράτωσή του από αρμόδιο μηχανικό, 2) υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, 3) σχέδιο και φάκελος ασφαλείας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 305/1996 (Α’ 212), 4) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας

27 5) σχηματική κάτοψη και τομή σε κλίμακα 1:100. Όταν τοποθετείται εκτός του περιγράμματος του υφιστάμενου κτιρίου κατατίθεται και όψη στην ίδια κλίμακα, 6) στατική μελέτη ή πιστοποιητικό στατικής επάρκειας στην περίπτωση επέμβασης σε υπάρχον κέλυφος σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές (Ελοτ 81-70) ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές, 7) ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ή τεχνική έκθεση αρμοδίου Μηχανικού 8) δήλωση αρμόδιου μηχανικού με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων, 9) πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας με πλειοψηφία του 51% του συνόλου των ψήφων, κατά το άρθρο 11 του Ν. 3209/2003 για την κατά παρέκκλιση του ΝΟΚ κατασκευή ανελκυστήρα στις περιπτώσεις που η οικοδομή έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους».

28 η. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Για την κοπή δένδρων, στο περίγραμμα της εκσκαφής δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος, με την εξαίρεση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου. Βάσει της παρ. 1η του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013, επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1)βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας, 2) τεχνική έκθεση του μηχανικού στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή. 3) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται

29 θ. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου. Βάσει της παρ. 1θ του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013, επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτείται και: Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία με την υπό κλίμακα, σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ). ι. Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου. Βάσει της παρ. 1ι του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013 επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1) ΣΑΥ - ΦΑΥ όπως ορίζεται στο Π.Δ. 305/1996 (Α΄305) 2) Δήλωση ανάθεσης - ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.

30 ια. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων. Βάσει της παρ. 1ια του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 260 Β’/15.10.2013 επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτείται και: Αντίγραφο του Τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας δόμησης με την υπό κλίμακα, σκαριφηματική αποτύπωση του οικίσκου (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ). Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση παραπάνω του ενός οικίσκου, περιγράφεται στην τεχνική έκθεση του μηχανικού η αναγκαιότητά τους. Στις περιπτώσεις δημοσίων ή δημοτικών έργων κατατίθενται: 1) Τεχνική έκθεση του κατασκευαστή του έργου η οποία θα περιγράφει την αναγκαιότητα, το μέγεθος και τη θέση τοποθέτησης των εργοταξιακών οικίσκων. 2) Τοπογραφικό - οδοιπορικό σκαρίφημα με σημειωμένες τις θέσεις τοποθέτησης των εργοταξιακών οικίσκων. 3) Σε περίπτωση που ο χώρος τοποθέτησης των οικίσκων είναι ιδιωτικός συνυποβάλλεται το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης του χώρου αυτού. Οι ανωτέρω οικίσκοι απομακρύνονται υποχρεωτικά πριν την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου ή την προσωρινή παραλαβή του έργου αντιστοίχως.

31 ιβ. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών - εκροών. Βάσει της παρ. 1ιβ του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013 επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1)αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης, με την υπό κλίμακα, σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων και 2) άδεια Ίδρυσης ή λειτουργίας του Πρατηρίου Καυσίμων από την αρμόδια Υπηρεσία. ιγ. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων Οι προκατασκευασμένες δεξαμενές αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 32880/2033/2009 (Β’ 1221) Απαιτούνται: 1) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ) 2) άδεια Ίδρυσης ή λειτουργίας του Πρατηρίου Καυσίμων από την αρμόδια Υπηρεσία.

32 ιδ. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων ή/και σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών. Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας δίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Βάσει της παρ. 1ιδ του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013 επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1) ΣΑΥ - ΦΑΥ του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/1996 (Α’305) 2) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου. Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, ή διατηρητέα κτίρια κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου. Δεν απαιτούνται να κατατεθούν συμπληρωματικά όψεις του κτιρίου αν από την τεχνική έκθεση προκύπτει ότι οι εργασίες θα υλοποιηθούν με το ίδιο ακριβώς υλικό κατά την τυπολογία της υπάρχουσας κατασκευής.

33 ιε. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων. Βάσει της παρ. 1ιε του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013 επιπλέον κατατίθεται βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα δομικά στοιχεία της όψης του κτιρίου. Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών, για την επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου. Και την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

34 ιστ. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων Βάσει της παρ. 1ιστ του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013 επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1) κάτοψη και όψη σε κλίμακα 1:100 2) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία, με την υπό κλίμακα, αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ). 3) δήλωση του Μηχανικού ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτιρίου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (απόφ. 63234/19-12-2012, άρ. 4, παρ. 3η) Για τις κατασκευές του εδαφίου απαιτείται η προσκόμιση συναίνεσης των συνιδιοκτητών της οικοδομής εφόσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φέρων οργανισμός κ.λπ.). Στην περίπτωση που από τις εν λόγω κατασκευές επηρεάζεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, συνυποβάλλεται στην Υ.ΔΟΜ. τεχνική έκθεση Μηχανικού στην οποία τεκμηριώνεται η μη επιβάρυνση τις στατικής επάρκειας του κτιρίου, διαφορετικά ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1ε (με την παρούσα αρίθμηση) του παρόντος άρθρου.

35 ιζ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο από ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων. Βάσει της παρ. 1ιζ του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013 επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1) βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν απαιτείται για την εγκατάστασή της τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο (1,00 μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους και ότι δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,00 μ. για την τοποθέτησή της καθώς και ότι τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου,

36 2) δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων, 3) στατική μελέτη ή πιστοποιητικό στατικής επάρκειας της κατασκευής, 4) ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, 5) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας με την υπό κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ) καθώς και των διαμορφώσεων του εδάφους. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (απόφ. 63234/19-12-2012, άρ. 4, παρ. 3θ, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 2α) Για την τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, ηπροβλεπόμενη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού θα πρέπει να βεβαιώνει και την τήρηση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του άρθρου 17 και μετά την υλοποίηση της προβλεπόμενης εγκατάστασης.

37 ιη. Τοποθέτηση κεραιών. Βάσει της παρ. 1ιη του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013 επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή αντίγραφο της κάτοψης του δώματος της οικοδομικής αδείας με σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ) όταν πρόκειται να τοποθετηθεί στο δώμα του κτιρίου, 2) δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό, 3) βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν θίγεται ο στατικός φορέας του κτιρίου, 4) έγκριση εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα. Τα ανωτέρω δεν αφορούν κεραίες λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος που ρυθμίζονται από την πολεοδομική νομοθεσία καθώς και κεραίες ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας οι οποίες διέπονται από ίδιο θεσμικό πλαίσιο.

38 ιθ. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Απαιτούνται και τα εξής: 1) βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, 2) κάτοψη σε κλίμακα 1:100 ή 1:50. Σε περίπτωση εσωτερικών διαρρυθμίσεων σε ειδικά κτίρια με τις οποίες τροποποιούνται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ή/και η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, δεν εκδίδεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας αλλά απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου [Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’)], ως ισχύει. κ. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (απόφ. 63234/19-12-2012, άρ. 4, παρ. 3ιγ) Για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών, τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του νόμου σε συνδυασμό με την υπ’ αρίθμ. 911/9- 1-2012 Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων» (ΦΕΚ 14/Β/2012).

39 διευκρινίζεται ότι για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών κατατίθενται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην απόφαση 911/2012 και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου (βλ.σελ. 342-344) Κατ’ εξαίρεση για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών σε Δημόσια Κτίρια, τα οποία έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, κατατίθενται συμπληρωματικά και τα εξής: 1)αντίγραφο της απόφασης ένταξης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 2) δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό, 3) αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης Κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας, όπως αυτή κατατέθηκε στον αρμόδιο φορέα για την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. «Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης κατά την περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου [ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’)], ως ισχύει»

40 κα. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (για την οποία απαιτείται διόρθωση) (απόφ. 63234/19-12-2012) α) Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης σε κτίρια προ- ϋφιστάμενα της 4.7.79, ακολουθείται η διαδικασία έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. και τηρούνται κατά τα λοιπά τα οριζόμενα στην ΥΑ 9854/2-3- 2011 (ΦΕΚ 492/Β/31-3-2011). β) Για κτίρια που ανεγέρθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία, για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ακολουθείται η διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης, συνοδευόμενη με τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της επέμβασης βάσει των αναφερομένων στο άρθρο 1 της ανωτέρω ΥΑ και με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται χρήση ικριωμάτων. Σε περίπτωση χρήσης ικριωμάτων, απαιτείται η έκδοση άδειας Δόμησης γ) Για την τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ακολουθείται η διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης μόνον όταν δεν γίνεται χρήση ικριωμάτων. Η αναγκαιότητα των εργασιών πρέπει να προκύπτει από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή,

41 κβ. Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων. επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1) ΣΑΥ - ΦΑΥ του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/1996 (Α’305), 2) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης του μηχανικού για την επίβλεψη του έργου, 3) Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. κγ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου. επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1)αντίγραφο του Τοπογραφικού διαγράμματος 2)υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού στην οποία δηλώνει ότι το γήπεδο απέχει περισσότερο από 500 μέτρα από τη θάλασσα.

42 κδ. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ’ 270), με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή μία φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας. Με την παρ. 1κδ του άρθρου 2 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605Β’/15.10.2013 διευκρινίζονται τα εξής: Επιτρέπεται μόνο μία αποθήκη ανά αγρόκτημα. Αν επιβάλλεται στέγη από τις ειδικές διατάξεις της περιοχής το ύψος των 3 μ. περιλαμβάνει και τη στέγη. Αν επιβάλλεται η κατασκευή δώματος από τις ειδικές διατάξεις της περιοχής, το ύψος των 3 μ. περιλαμβάνει και το στηθαίο.

43 Στο άρθρο 24 του ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α ΄) για τα «Προσωρινά καταλύματα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις». Επιτρέπεται η κατασκευή προσωρινού καταλύματος: Μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής όπου εγκρίνεται η αρχιτεκτονική μελέτη, και εκδίδεται από την ΥΔΟΜ άδεια μικρής κλίμακας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 55174/ 4.10.2013 (Β΄ 2605) υπουργική απόφαση. Ισχύει η τοποθέτηση του καταλύματος για 3 έτη. Δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης ανά διετία μετά από βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας περί συνέχιση της καλλιέργειας του αγροκτήματος ή δήλωση του ΟΣΔΕ και Υ.Δ. του καλλιεργητή περί συνέχισης της καλλιέργειας. Επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1) Έγκριση της αρμοδίας Δ/νσης Γεωργίας. 2) Τομή και κάτοψη 1:100. 3) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία με την υπό κλίμακα, ή συντασσόμενο κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, και αποτύπωση της αποθήκης (Θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κτλ).

44 κε. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών. επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1) Βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού, 2) Βεβαίωση του μηχανικού ότι η καμινάδα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του «Κτιριοδομικού Κανονισμού», υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ’59), όπως εκάστοτε ισχύει. 3) Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου. Απαιτείτε και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικλής ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (απόφ. 63234/19-12-2012, παρ. 3η, άρθ. 4) Για τις κατασκευές του εδαφίου αυτού απαιτείται η προσκόμιση συναίνεσης των συνιδιοκτητών της οικοδομής εφόσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φέρων οργανισμός κ.λπ.). Στην περίπτωση που από τις εν λόγω κατασκευές επηρεάζεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, συνυποβάλλεται στην ΥΔΟΜ τεχνική έκθεση Μηχανικού στην οποία τεκμηριώνεται η μη επιβάρυνση τις στατικής επάρκειας του κτιρίου, διαφορετικά ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1ε (με την παρούσα αρίθμηση) του παρόντος άρθρου.

45 κζ. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης. επιπλέον των γενικών δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής: 1) Βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτή έχει τις ίδιες διαστάσεις, ότι δεν μεταβάλλεται ο όγκος της καθώς και ότι δεν αυξάνεται το τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης, 2) Κάτοψη, όψη και τομή σε 1:100, 3) Υπεύθυνη Δήλωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, 4) Δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό. Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού. Η ισχύς της είναι για 12 μήνες με δυνατότητα να παραταθεί για έξι (6) μήνες ακόμη

46 Στοιχεία που αφορούν την διαδικασία Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας Βάσει του άρθρου 3 της Υ. Α. οικ. 55174/ΦΕΚ 2605 Β’/15.10.2013, επισημαίνουμε, ότι: Ο έλεγχος που γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υ.ΔΟΜ. δεν αφορά σε στοιχεία αρτιότητας των οικοπέδων ή των γηπέδων, ή στοιχεία νομιμότητας των κτιρίων τα οποία, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά δηλώνονται στην αίτηση με ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού και βεβαιούνται ότι τα υφιστάμενα κτίρια εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Δεν κατατίθενται ως συνημμένα και δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου πληρότητας στοιχεία φορολογικών και άλλων κρατήσεων. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί για το ακίνητο άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, αλλά ενημέρωση της τρέχουσας άδειας ή / και ενημέρωση της Ταυτότητας του κτιρίου.

47 Για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων άνω των 100 KW, η διάρκεια ισχύος είναι δεκαέξι (16) μήνες με δυνατότητα παράτασης για οκτώ (8) μήνες ακόμη με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο. Όταν οι εργασίες αφορούν σε κοινόχρηστους / κοινόκτητους χώρους του ακινήτου απαιτείται να προσκομίζεται έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει εξασφαλιστεί η σχετική συναίνεση των συνιδιοκτητών, Ειδικότερα, αν οι εργασίες αφορούν στις όψεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας. Σε περίπτωση νομίμως συνιστάμενων αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών με τμήματα αποκλειστικής χρήσης, εφόσον πρόκειται για αυτοτελή κτίρια δεν απαιτείται η συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών του ακινήτου με την επιφύλαξη τυχόν υπάρχουσας ειδικής πρόβλεψης σε κανονισμό ιδιοκτησίας.

48 3. Δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για τις ακόλουθες εργασίες: Για την εφαρμογή της διαδικασίας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών με απλή έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη στην ΥΔΟΜ και το οικείο αστυνομικό τμήμα, προ 48 τουλάχιστον ωρών (το υπόδειγμα που συνοδεύει το παρόν). Καθίσταται σαφές ότι με την έγγραφη ενημέρωση συνυποβάλλονται προς την ΥΔΟΜ και οι τυχόν κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογική υπηρεσία, δασαρχείο, κλπ), συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής εφ’ όσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φ.ο., κλπ) και όσα ειδικότερα αναφέρονται παρακάτω. Η εκτέλεση εργασιών με την διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας ΥΔΟΜ αφορά μόνον σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια. «ή νομίμως υφιστάμενες αυτοτελείς οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

49 Εργασίες που επιτρέπονται σε αυθαίρετες κατασκευές με έγκριση της ΥΔΟΜ Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4178/2013, Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες έχουν περαιώσει τη διαδικασία με βάση τις διατάξεις των νόμων: 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62), ΗΜ/ χώρων καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209) και του ν. 4178/2013 και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού προστίμου, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη: α) η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, β) η εκτέλεση εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση−αποκατάσταση, γ) κατεδάφισης, δ) κατασκευής στέγης ή φύτευσης δώματος ε) ενίσχυσης, στ) εργασίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4του ν. 4067/2012, ως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4178/2013.

50 Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο, εκτός των περιπτώσεων: α) κατασκευής ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), β) κατασκευής υποχρεωτικής στέγης, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και γ) κατασκευής στέγης, σύμφωνα με ισχύουσα άδεια οικοδομής και μόνο εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση καθ’ ύψος ή υφίσταται υπέρβαση καθ’ ύψος που δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του προβλεπομένου στην άδεια. Επισημαίνεται: Γνωστοποίησή της στο αστυνομικό τμήμα. Κατά περίπτωση απαιτείται κατάθεση ΣΑΥ - ΦΑΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 305/1996 ΦΕΚ 212 Α’ και δήλωση ανάθεσης επίβλεψης των εργασιών από μηχανικό. Συνυποβάλλεται τεχνική έκθεση μηχανικού περί μη επιβάρυνσης στατικής επάρκειας, διαφορετικά απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης, σύμφωνα με την παρ. 1ε του παρόντος άρθρου. Ζητούνται κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων. Συναίνεση συνιδιοκτητών.

51 β. Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων «ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων» χωρίς χρήση ικριωμάτων. α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27. Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπονται κατασκευές για άτομα με αναπηρία εκτός από ανελκυστήρα, για τον οποίο απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας με την ενημέρωση της Ταυτότητας του Κτιρίου. Τονίζεται ότι, εάν απαιτηθούν σκαλωσιές, πρέπει να εκδοθεί κανονική έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με την παρ. 2ιδ του παρόντος.

52 γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων «και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.» δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή «ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων» ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων. Όταν χρησιμοποιούνται ικριώματα απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας παρ. 2κβ

53 ζ. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.» Αντί των 0,50 μ. που προβλέπονταν αρχικά στον ΝΟΚ ‘12, με την τροποποίηση αυτή, τώρα επιτρέπονται διαμορφώσεις μέχρι ±0,80 μ. από το φυσικό έδαφος χωρίς έκδοση άδειας δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. η. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗ-ΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 17.

54 Προδιαγραφές για τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου σε υφιστάμενα κτίρια (άρθρο 16, παρ.10): Τοποθετούνται στους εξώστες ή τα δώματα Εναλλακτικά στους τοίχους με μέγιστη προεξοχή 50εκ. Πρόβλεψει απορροής σε κτίρια επί της Ο.Γ. Ύψος > 3,00μ. από πεζοδρόμιο. Εντός ορίων ηχητικής ρύπανσης. θ. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παράγραφο 2β’ και γ’ του άρθρου 19. Επισημαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 19, παρ. 2β, το δοχείο του θερμοσίφωνα τοποθετείται σε επαφή με το δώμα και ο συλλέκτης πάνω από αυτό.

55 ι. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων. Αν τα κτίρια έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις αναφερόμενες εργασίες όταν δεν χρησιμοποιούνται σκαλωσιές. Απαιτείται, ωστόσο, έγγραφη ενημέρωση εντός 48 ωρών στην Υ.ΔΟΜ. και γνωστοποίηση στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Αν όμως χρησιμοποιηθούν σκαλωσιές απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με την παράγραφο 2κα του παρόντος. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση. Άδεια δόμησης ή νομιμοποιήσεις. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από την τράπεζα.

56 Καθίσταται σαφές ότι δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, και ότι με ευθύνη του ιδιοκτήτη συμπληρώνεται το έντυπο και συνυποβάλλονται οι τυχόν κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογική υπηρεσία), καθώς και η συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής εφ’ όσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου), ή κοινόχρηστα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φέρων οργανισμός, κ.λπ.). Σχετικά με εργασίες σε διατηρητέα κτίρια ή σύνολα κτιρίων, ισχύουν οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης που έχουν θεσπιστεί με τις υπουργικές αποφάσεις ή τα Π. Δ/γματα χαρακτηρισμού κτιρίων ή συνόλων κτιρίων ως διατηρητέων καθώς και τα Π. Δ/γματα χαρακτηρισμού οικισμών ως παραδοσιακών ή ζωνών προστασίας αυτών κ.λπ., σύμφωνα με τα οποία καθορίζεται και η διαδικασία έγκρισης οποιασδήποτε εργασίας σε αυτά (όπως έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής), ανεξαρτήτως του είδους της τελικής εγκριτικής πράξης για την εκτέλεση του έργου»

57 4. Για τις ακόλουθες περιπτώσεις οι εργασίες εκτελούνται χωρίς άδεια δόμησης σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα: α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικινδύνων οικοδομών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. άρθρου 6 παρ. 8 Αίτηση για κατεδάφιση, επισκευή ή προσθήκη σε κατασκευή που έχει ανεγερθεί προ του έτους 1955 ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας Δόμησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρητέα, παραπέμπεται στο οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Για τις 3 κατωτέρω περιπτώσεις εργασιών που εκτελούνται χωρίς άδεια δόμησης απαιτείται: Δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό. Γνωστοποίηση στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

58 Η παραπομπή αυτή είναι υποχρεωτική και για μεταγενέστερες του έτους 1955 κατασκευές που βρίσκονται σε (παραδοσιακό) προστατευόμενο οικισμό, (παραδοσιακό) προστατευόμενο τμήμα πόλης, ιστορικό τόπο, αρχαιολογικό χώρο και περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Αν το Συμβούλιο κρίνει ότι η επισκευή δεν θίγει την κατασκευή ή ότι δεν συντρέχει λόγος να κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού της ως διατηρητέας, προωθείται η διαδικασία έκδοσης της Άδειας Δόμησης αν συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση, με αιτιολογημένη έκθεση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, το θέμα παραπέμπεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται όταν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία Δόμησης ότι η κατασκευή δεν κρίνεται διατηρητέα ή αν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου κατεδάφισης στην αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, χωρίς να εκδοθεί απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου.

59 γ. κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις. Διευκρινίζεται με την εγκύκλιο 4/13 ότι: Στην έννοια των «κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις» συμπεριλαμβάνονται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (απόφ. 63234/19-12-2012, άρθρο 4 παρ. 4, 4γ) Το εδάφιο 4γ αφορά σε κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής ή αποκατάσταση της νομιμότητας σε οικοδομή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Δόμησης.

60 Για την κατασκευή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων του άρθρου 2 παρ. 1.α του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α’) δεν απαιτείται αδειοδότηση από τις Υπηρεσίες Δόμησης. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου τηρούνται όσα ειδικότερα αναφέρονται σε αυτό. Η ενημέρωση του Αστυνομικού Τμήματος για τις εργασίες που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή γίνεται από τον ιδιοκτήτη με υποβολή αίτησης - γνωστοποίησης η οποία συνοδεύεται από την σχετική εντολή της Υπηρεσίας Δόμησης και τη δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό. Η διαδικασία γνωστοποίησης γίνεται και προς την Υπηρεσία Δόμησης, για διαπίστωση της εμπρόθεσμης υλοποίησης των εντολών της υπηρεσίας.

61 Συνοπτικά, ο ν. 4056/12, άρθρο 2, διακρίνει 3 βασικούς τύπους κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων: α) Πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας. β1) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με την κοινή Απόφ.5888/04 ΦΕΚ/355/Β, για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία. β2) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών, κατά την κοινή Απόφ. 281273/04 ΦΕΚ/1396/Β, για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία. γ) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας Δόμησης.

62 5. Αυθαίρετη και κατεδαφιστέα είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί: α) χωρίς οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή έγγραφη ενημέρωση, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, β) καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων και των μέγιστων ανοχών όπως αυτές καθορίζονται.

63 6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης είτε μετά από την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για τις εργασίες της παραγράφου 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις νομιμοποίησης αυθαίρετων εργασιών της παραγράφου 3 εκδίδεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας μόνο με την υποβολή τεχνικής έκθεσης Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας δόμησης, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα. Πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης, που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου.

64 Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται έκδοση άδειας δόμησης σε ακίνητο με αυθαίρετες κατασκευές που δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν, δεν έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση, δεν έχει ανασταλεί η κατεδάφισή τους με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων ή δεν έχουν κατεδαφιστεί. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Δεν ορίζεται στη συγκεκριμένη διάταξη χρονική προθεσμία έκδοσης της αναθεώρησης. Σύμφωνα και με την απόφαση του ΣτΕ 1971/2012, ο ιδιοκτήτης πρέπει οπωσδήποτε να νομιμοποιήσει τις αυθαίρετες κατασκευές πριν ή κατά την έκδοση της νέας άδειας δόμησης και να τις προσμετρήσει στα στοιχεία δόμησης.

65 8. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης, για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των χώρων των ζωνών λιμένων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 7. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων.


Κατέβασμα ppt "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν: 4067/2012 Εισήγηση 2 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google