Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΛΚ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΛΚ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΛΚ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  Περί Φορολογίας του Εισοδήματος  Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων  Περί Εισπράξεως Φόρων  Περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας  Συμφωνίες για αποφυγή Διπλής Φορολογίας OCTOBER 2014 2

3 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΙ  Νόμος 17/Ι/2014  Νόμος 115/Ι/2014  Νόμος 134/Ι/2014 OCTOBER 2014 3

4 ΝΟΜΟΣ 17/Ι/2014 Καταργείται από την1 Ιανουαρίου 2014 η απαλλαγή των συντάξεων χηρείας από την φορολογία (άρθρο 8 (8) του Νόμου) OCTOBER 2014 4

5 ΝΟΜΟΣ 115/Ι/2014 (1) ‘Καινοτόμος επιχείρηση’ σημαίνει την επιχείρηση (α) η οποία μπορεί να επιδείξει μέσω εμπεριστατωμένης μελέτης που έχει διενεργηθεί από ειδικό εξωτερικό εμπειρογνώμονα, ότι δύναται στο προσεχές μέλλον να αναπτύξει καινούρια ή ουσιαστικά βελτιωμένα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή διεργασίες σε σχέση με τα βέλτιστα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή διεργασίες της αγοράς και τα οποία ενέχουν τον κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας ή OCTOBER 2014 5

6 ΝΟΜΟΣ 115/Ι/2014 (2) (β) της οποίας οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αντιπροσωπεύουν τουλάχιστο το 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών, σε τουλάχιστο ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν την χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει ακόμη ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή OCTOBER 2014 6

7 ΝΟΜΟΣ 115/Ι/2014 (3) Οι δαπάνες για επιστημονικές έρευνες που μπορούν να διαγραφούν με βάση το άρθρο 9 (1) (δ) του νόμου μέσα σε περίοδο έξι ετών συμπεριλαμβάνουν δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη που διενεργούνται από καινοτόμο επιχείρηση OCTOBER 2014 7

8 ΝΟΜΟΣ 115/Ι/2014 (4) Με βάση το νέο άρθρο 9 Α του νόμου δαπάνες που διενεργούνται από πρόσωπο για την αγορά μετοχών σε καινοτόμο επιχείρηση εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου αυτού OCTOBER 2014 8

9 ΝΟΜΟΣ 17/Ι/2014 Με βάση τον νόμο αυτό επεκτείνεται ο ορισμός του όρου ‘εταιρεία’ ούτως ώστε να καλύπτει και αυτές που αναγνωρίζονται σαν εταιρείες στην Κροατία (Πρώτο Παράρτημα του νόμου) OCTOBER 2014 9

10 ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ  Νόμος 78 (Ι) 2014  Νόμος 79 (Ι) 2014 OCTOBER 2014 10

11 ΝΟΜΟΣ 78 (Ι) 2014 (1) Τροποποίηση του άρθρου 49 του βασικού νόμου που αφορά ψευδείς δηλώσεις κλπ – νέο εδάφιο 3 Α (3Α) Σε περίπτωση που το πρόσωπο, το οποίο προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στα εδάφια (1) και (2) (δηλαδή πρόσωπο που υποβάλλει ψευδή δήλωση ή πρόσωπο που υποκινεί ή βοηθά στην υποβολή ψευδούς δήλωσης) είναι νομικό πρόσωπο, τότε ο εκτελεστικός διευθυντής, τα μέλη του διοικητικού του συμβουλίου και οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος που έχει καθήκοντα που άπτονται της οικονομικής διεύθυνσης του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, θεωρούνται ότι συμμετέχουν στη διάπραξη του αδικήματος και ότι είναι ένοχοι γι' αυτό, εφόσον αποδεικνύεται ότι δολίως συνέπραξαν στην τέλεση του αδικήματος. OCTOBER 2014 11

12 ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (3) Παν πρόσωπον το οποίον διαπράττει οιονδήποτε αδίκημα καθοριζόμενον εν τω εδαφίω (1) ή (2) υπόκειται επί τη καταδίκη του, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας δέκα χιλιάδες λίρες ή εις φυλάκισιν δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τα πέντε έτη ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης· προσέτι δε, εάν είναι πρόσωπον καταδικασθέν δι' αδίκημα καθοριζόμενον εν τω εδαφίω (1)- (α) καταβάλλει το ποσόν του συνεπεία της δολίας ή εσκεμμένης πράξεως αυτού απολεσθέντος φόρου· και (β) επιβαρύνεται υπό του Δικαστηρίου δια περαιτέρω ποσού μη υπερβαίνοντος το τετραπλάσιο του επιπροσθέτου φόρου ο οποίος κανονικώς επιβαρύνεται επί του αντικειμένου φόρου δια το εν λόγω έτος. Τα εν ταις παραγράφοις (α) και (β) οριζόμενα επιπρόσθετα ποσά είναι εισπρακτέα κατά τον εν τω παρόντι Νόμω προβλεπόμενον τρόπον. OCTOBER 2014 12

13 ΝΟΜΟΣ 78 (Ι) 2014 (2) Τροποποίηση του άρθρου 51Α του βασικού νόμου που αφορά ποινική ευθύνη για παράλειψη καταβολής φόρου – αντικατάσταση εδαφίου (1) (1)(α) Πρόσωπο, το οποίο αποδεικνύεται ότι δόλια παραλείπει ή καθυστερεί να καταβάλει το οφειλόμενο από αυτό ποσό φόρου, ο οποίος δεν εμπίπτει στη κατηγορία των φόρων που αναφέρονται στην παράγραφο (β), ή OCTOBER 2014 13

14 ΝΟΜΟΣ 78 (Ι) 2014 (3) (β ) πρόσωπο, το οποίο παραλείπει ή καθυστερεί να καταβάλει το οφειλόμενο από αυτό ποσό φόρου, ο οποίος παρακρατείται δυνάμει των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 μέχρι 2014, των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 2013 και των περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμων του 2011 έως 2013, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται OCTOBER 2014 14

15 ΝΟΜΟΣ 78 (Ι) 2014 (4) (i)Καθόσον αφορά εταιρεία, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €5.000. (€1.000) (ii)Καθόσον αφορά φυσικό πρόσωπο, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €5.000 ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (1 έτος) ή και στις δύο αυτές ποινές: OCTOBER 2014 15

16 ΝΟΜΟΣ 78 (Ι) 2014 (5) Νοείται ότι, σε περίπτωση υποβληθείσας εκ μέρους φορολογούμενου προσώπου, δυνάμει του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, εγγράφου ενστάσεως για σκοπούς επανεξέτασης και αναθεώρησης επιβληθείσας φορολογίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Διευθυντή και του υποβάλλοντος την ένσταση, δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 20 ή τον καθορισμό εκ μέρους του Διευθυντή του ποσού του αντικειμένου φόρου του ενιστάμενου προσώπου, δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 20, παρέχεται στο φορολογούμενο πρόσωπο χρονική προθεσμία τριών (3) μηνών εντός της οποίας υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνηθέν ή βεβαιωθέν ποσό φόρου: Νοείται περαιτέρω ότι, αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1). ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ OCTOBER 2014 16

17 ΝΟΜΟΣ 78 (Ι) 2014 (6) Τροποποίηση του άρθρου 51Α του βασικού νόμου που αφορά ποινική ευθύνη για παράλειψη καταβολής φόρου – αντικατάσταση εδαφίου (3) (3)(α) Όταν το αδίκημα που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκημα αυτό φέρουν εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, ο εκτελεστικός διευθυντής, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος που έχει καθήκοντα που άπτονται τις οικονομικής διεύθυνσης του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, εφόσον αποδεικνύεται ότι δολίως συνέπραξαν στην τέλεση του αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται- OCTOBER 2014 17

18 ΝΟΜΟΣ 78 (Ι) 2014 (7) (i) για συνολικό ποσό οφειλόμενου φόρου €1.700 και κάτω, σε χρηματική ποινή μέχρι του 20% του οφειλόμενου φόρου' και (ii) για ποσό οφειλόμενου φόρου πέραν των €1.700, επιπροσθέτως της ποινής προβλέπεται στην υποπαράγραφο (i), σε ποινή φυλακίσεως που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή και στις δύο αυτές ποινές: ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ OCTOBER 2014 18

19 ΝΟΜΟΣ 78 (Ι) 2014 (8) Νοείται ότι, στην περίπτωση φόρου που βεβαιώθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2004, ως προθεσμία καταβολής του φόρου για σκοπούς του παρόντος εδαφίου καθορίζεται η ημερομηνία που λήγει τρεις μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του εν λόγω νόμου. OCTOBER 2014 19

20 ΝΟΜΟΣ 78 (Ι) 2014 (9) (β) Όταν το αδίκημα που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) διαπράττεται από νομικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκημα αυτό φέρουν εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, ο εκτελεστικός διευθυντής, τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οποιοσδήποτε άλλος αξιωματούχος που έχει καθήκοντα που άπτονται τις οικονομικής διεύθυνσης του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο που φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα και σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται - (ι) για συνολικό ποσό οφειλόμενου φόρου €1.700 και κάτω, σε χρηματική ποινή μέχρι του 20% του οφειλόμενου φόρου και' (ιι) για ποσό οφειλόμενου φόρου πέραν των €1.700, επιπροσθέτως της ποινής προβλέπεται στην υποπαράγραφο (α), σε ποινή φυλακίσεως που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη ή και στις δύο αυτές ποινές: OCTOBER 2014 20

21 ΝΟΜΟΣ 78 (Ι) 2014 (10) Νοείται ότι, στην περίπτωση φόρου που βεβαιώθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2004, ως προθεσμία καταβολής του φόρου για σκοπούς του παρόντος εδαφίου καθορίζεται η ημερομηνία που λήγει τρεις μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του εν λόγω νόμου. OCTOBER 2014 21

22 ΝΟΜΟΣ 78 (Ι) 2014 (11) (4)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το δικαστήριο που κηρύσσει πρόσωπο ένοχο για τη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου, έχει εξουσία εκτός από την επιβολής ποινής να εκδώσει διάταγμα με το οποίο να διατάσσει το πρόσωπο που οφείλει να καταβάλει το πόσο του φόρου να καταβάλει στο Διευθυντή το εν λόγω ποσό συν τόκους και χρηματικές επιβαρύνσεις. (β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε αλλού νόμου, το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (α), θεωρείται ότι αποτελεί απόφαση πολιτικού δικαστηρίου και μπορεί να συντάσσεται, υπογράφεται και εκτελείται ως απόφαση σε αγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου. OCTOBER 2014 22

23 ΝΟΜΟΣ 78 (Ι) 2014 (12) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΝΟΙΑ Νοείται ότι σε περίπτωση που ο διευθυντής της εταιρείας είναι δικηγόρος ή εγκεκριμένος λογιστής, ο οποίος ενεργεί υπό την επαγγελματική του ιδιότητα ή υπάλληλος που ενεργεί εκ μέρους τους, τούτο αποτελεί εκ πρώτης όψεως υπεράσπιση ενώπιον Δικαστηρίου ότι στην πράξη δεν ασκεί διευθυντικά καθήκοντα: OCTOBER 2014 23

24 ΝΟΜΟΣ 79 (Ι) 2014 (1) Στο Άρθρο 5 (1) καταργήθηκε η πιο κάτω πρόνοια (iii) στην περίπτωση προσώπου που έχει αποδοχές κατά την έννοια των άρθρων 43 και 44, η δήλωση του αντικείμενου του φόρου δύναται να επιδίδεται στον εργοδότη κατά τρόπο και τύπο που καθορίζεται σε Κανονισμούς: Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης, εκτός από τα εισοδήματα και αφαιρέσεις που προκύπτουν από τη σχέση του υπαλλήλου με τον εργοδότη του, δε βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Διευθυντή για το λόγο ότι το περιεχόμενο της δήλωσης είναι ελλιπές ή παραπλανητικό. OCTOBER 2014 24

25 ΝΟΜΟΣ 79 (Ι) 2014 (2) Αντικατάσταση της τρίτης επιφύλαξης του εδαφίου 1 του άρθρου 13 Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην περίπτωση προσώπου που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες προσώπων στις οποίες αφορά η πρώτη επιφύλαξη του άρθρου 5 (υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου για πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για τήρηση λογιστικών βιβλίων και ετοιμασία εξελεγμένων λογαριασμών) και η δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 5 (υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με βάση εξελεγμένους λογαριασμούς), το πρόσωπο αυτό καταβάλλει τον υπολογιζόμενο από αυτό φόρο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της λήξης της προθεσμίας κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο έχει υποχρέωση να υποβάλει τη δήλωση του αντικειμένου του φόρου, η οποία ημερομηνία καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 5. Δηλαδή αφορά πρόσωπα (μισθωτοί) που υποβάλλουν την φορολογική δήλωση τους μέχρι τις 30 Απριλίου (ή 31 Ιουλίου) OCTOBER 2014 25

26 ΝΟΜΟΣ 79 (Ι) 2014 (3) Προσθήκη νέας επιφύλαξης στο εδάφιο 1 του άρθρου 35 που καλύπτει την επιστροφή φόρου Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση προσώπου που εμπίπτει στην κατηγορία των προσώπων που προβλέπονται στην τρίτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 13, το καθ' υπερβολή καταβληθέν από αυτό ποσό, αποδίδεται εντός δύο (2) μηνών από το τέλος του μήνα εντός του οποίου υποβλήθηκε η φορολογική δήλωση Δηλαδή αφορά πρόσωπα (μισθωτοί) που υποβάλλουν την φορολογική δήλωση τους μέχρι τις 30 Απριλίου (ή 31 Ιουλίου) OCTOBER 2014 26

27 ΝΟΜΟΣ 79 (Ι) 2014 (4) Προσθήκη νέας επιφύλαξης στο άρθρο 38 (1) (δ) αναφορικά με την προθεσμία καταβολής φόρων (iii) στην περίπτωση προσώπου, του οποίου η τελευταία ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης είναι η 30η Απριλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, ως ημερομηνία καταβολής του φόρου είναι η 30ή Ιουνίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος. OCTOBER 2014 27

28 ΝΟΜΟΣ 79 (Ι) 2014 (5) Αντικατάσταση πέμπτης επιφύλαξης στο άρθρο 39 (2) (δ) αναφορικά με καταβολή τόκων για μη έγκαιρη καταβολή των φόρων Νοείται ότι, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2006 και εντεύθεν ο τόκος, ο οποίος καθορίζεται δυνάμει των περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμων του 2006 και 2012, καταβάλλεται: (i) Στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30ή Ιουνίου του έτους του αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους (ΜΗ ΕΞΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ), από την 1η Ιουλίου του έτους του αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται η βεβαίωση (ii) στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 31η Δεκεμβρίου του έτους του αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους (ΕΞΕΛΕΓΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ), από την 1η Αυγούστου του έτους του αμέσως επομένου του φορολογικού έτους, στο οποίο αναφέρεται η βεβαίωση και (iii) στην περίπτωση που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30 Απριλίου του έτους του αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους (ΜΙΣΘΩΤΟΙ), από την 1η Ιουλίου του έτους του αμέσως επόμενου του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται η βεβαίωση: OCTOBER 2014 28

29 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Νόμος 108 (1) 2014 29 OCTOBER 2014

30 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (108 (1) 2014) (1) Επέκταση ορισμού ακίνητης ιδιοκτησίας (στ) γη, η οποία δημιουργεί μετά από επίχωση της θάλασσας, καθώς και δικαιώματα και οφέλη επ’ αυτής, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο (ε) του παρόντος ορισμού· (ζ) θαλάσσιος χώρος, ο οποίος κηρύσσεται ως μαρίνα δυνάμει των διατάξεων του περί Ρύθμισης Μαρίνων Νόμου, ο οποίος πρόκειται να επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς, όπως ο χώρος αυτός εμφανίζεται σε κτηματικό σχέδιο που ετοιμάζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, καθώς και δικαιώματα και οφέλη επ’ αυτού όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο (ε) του παρόντος ορισμού. OCTOBER 2014 30

31 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (108 (1) 2014) (2) Ημερομηνία πληρωμής φόρου για το έτος 2014 Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως των διατάξεων της δεύτερης επιφύλαξης του παρόντος εδαφίου, για το έτους 2014, σε περίπτωση που το πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο προβεί σε διευθέτηση της φορολογικής οφειλής του μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014, (5 Νοεμβρίου 2013) θα παραχωρείται σε αυτό έκπτωση ύψους 15% (2013 10%) επί του οφειλόμενου φόρου. OCTOBER 2014 31

32 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (108 (1) 2014) (3) Τροποποίηση άρθρου 4 ‘Υποχρέωση ιδιοκτήτη’ Νοείται ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επί της ακίνητης ιδιοκτησίας, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρείται ότι η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία ανήκει στους ιδιοκτήτες της, αναλόγως των φυσικών μεριδίων ιδιοκτησίας τους επ’ αυτής. OCTOBER 2014 32

33 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (108 (1) 2014) (4) Περιπτώσεις όπου δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι ( 2) Στις περιπτώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας επί της οποίας έχουν ανεγερθεί και πωληθεί οικοδομές, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι ή στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι, αλλά δεν έχει διενεργηθεί η μεταβίβαση επ’ ονόματι του αγοραστή, ο ιδιοκτήτης δύναται να υποβάλλει στον Διευθυντή μέχρι την 31 η Μαρτίου κάθε έτους, κατάσταση για κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που έχει αναπτύξει και για την οποία υφίσταται σύμβαση πώλησης κατά την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους: Νοείται ότι για το έτους 2014, η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται εντός διαστήματος 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014 33 OCTOBER 2014

34 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (108 (1) 2014) (6) Περιπτώσεις όπου δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι (συν.) (3) Η κατάσταση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (α) Τα διακριτικά στοιχεία της πωληθείσας οικοδομικής μονάδας, (β) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αγοραστή ή εκδοχέα ή δικαιούχου της μονάδας, (γ) την ημερομηνία του πωλητηρίου ή εκχωρητηρίου εγγράφου, (δ) την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής (ε) την ημερομηνία παράδοσης της κατοχής της πωληθείσας οικοδομικής μονάδας στην αγοραστή ή εκδοχέα, (στ) το ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού τωνοικοδομών και της γης που αναλογεί στην πωληθείσα ή εκχωρηθείσα οικοδομική μονάδα. 34 OCTOBER 2014

35 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (108 (1) 2014) (7) Περιπτώσεις όπου δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι (συν.) (4) Εφόσον ο ιδιοκτήτης υποβάλλει στο Διευθυντή εντός της αναφερόμενης στο εδάφιο (2) προθεσμίας την προβλεπόμενη κατάσταση, η υποχρέωση καταβολής του φόρου αναφορικά με κάθε πωληθείσα ή εκχωρηθείσα οικοδομική μονάδα, μεταφέρεται στον αντίστοιχο αγοραστή, ή εκδοχέα ή δικαιούχο και ο Διευθυντής εκδίδει τη φορολογία στο όνομα του αγοραστή ή εκδοχέα ή δικαιούχου της οικοδομικής μονάδας. Νοείται ότι, για κάθε επόμενο έτος υποβάλλεται στο Διευθυντή η πιο πάνω κατάσταση, μόνο εφόσον υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με την ήδη υποβληθείσα κατάσταση: Νοείται ότι, εάν ο ιδιοκτήτης παραλείψει να υποβάλει στο Διευθυντή κατάσταση εντός της προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) προθεσμίας, καθίσταται υπόχρεος σε καταβολή του φόρου για το σύνολο της ακίνητης ιδιοκτησίας του: 35 OCTOBER 2014

36 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (108 (1) 2014) (8) Περιπτώσεις όπου δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι (συν.) Νοείται περεταίρω ότι, οι διατάξεις των εδαφίων (2) έως (5) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας της πωληθείσας οικοδομικής μονάδας καθυστερεί εξ υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη ή σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι νομική πρόσωπο, το οποίο τελεί υπό εκκαθάριση. (5) Η κατάσταση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) υποβάλλεται σε εγκεκριμένο από το Διευθυντή έντυπο ή με την χρήση μηχανογραφημένης, ηλεκτρονικής ή άλλης μεθόδου, η οποία εγκρίνεται από το Διευθυντή. 36 OCTOBER 2014

37 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (108 (1) 2014) (9) Αντικατάσταση του άρθρου 5 (1) για βεβαίωση φόρου 5.- (1) Ο Διευθυντής δύναται να προβαίνει σε βεβαίωση της φορολογίας κάθε προσώπου επί της αξίας της ακινήτου ιδιοκτησίας είτε πριν είτε μετά την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, είτε το πρόσωπο υπέβαλε τη δήλωσή του είτε όχι. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ Ο Διευθυντής προβαίνει εις την βεβαίωση της φορολογίας παντός προσώπου επί της αξίας της ακινήτου ιδιοκτησίας το ταχύτερο ευθύς μετά την πάροδο της προθεσμίας της ορισθείσης δια την υπό του τοιούτου προσώπου παράδοση της δηλώσεώς του είτε το τοιούτο πρόσωπο παρέδωσε την δήλωση του είτε μη. 37 OCTOBER 2014

38 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (108 (1) 2014) (10) ΄ Προσθήκη νέας επιφύλαξης στο άρθρο 7 αναφορικά με υποβολή δήλωσης Νοείται περαιτέρω ότι, στη δήλωση που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο, ο δηλών περιλαμβάνει και κάθε ακίνητη ιδιοκτησία της οποίας απέκτησε την κατοχή δυνάμει σύμβασης πώλησης, ανταλλαγής, εκχώρησης ή αντιπαροχής, αλλά η οποία δεν έχει εγγραφεί επ’ ονόματί του, εφόσον αντίγραφο της σχετικής σύμβασης είναι κατατεθειμένο στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο σύμφωνα τις διατάξεις του περί Πωλήσεων Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου: Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στην προβλεπόμενη πιο πάνω περίπτωση, ο ιδιοκτήτης στο όνομα του οποίο είναι εγγεγραμμένη η ακίνητη ιδιοκτησία και της οποίας είναι δικαιοπάροχος, δεν περιλαμβάνει στη δήλωσή του τη συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία· 38 OCTOBER 2014

39 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (108 (1) 2014) (11) Τροποποίηση του άρθρου 17 αναφορικά με την επιβολή τόκου 17.-(1) Εάν ο φόρος δεν καταβληθεί μέχρι της 30ής Σεπτεμβρίου του έτους αναφορικώς προς το οποίον επεβλήθη, ούτος εισπράττεται μετά τόκου, από της ημερομηνίας κατά την οποίαν οφείλεται ο φόρος προς εννέα τοις εκατό ετησίως, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 και από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εντεύθεν, προς το εκάστοτε δημόσιος επιτόκιο υπερημερίας που καθορίζεται από τον Υπουργό οικονομικών δυνάμει των διατάξεων του περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου και αι διατάξεις του παρόντος Νόμου αι αφορώσαι εις την είσπραξη του φόρου εφαρμόζονται δια την είσπραξη του ποσού τούτου. 39 OCTOBER 2014

40 ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (108 (1) 2014) (12) Τροποποίηση του άρθρου 17 αναφορικά με την επιβολή τόκου Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι για το έτος 2014, ως προθεσμία καταβολής του φόρου καθορίζεται η περίοδος μέχρι την 30ην Νοεμβρίου 2014. 40 OCTOBER 2014

41 ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1962 Νόμος 80 (Ι) 2014 41 OCTOBER 2014

42 ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1962 (1) Καταναγκαστική είσπραξις δια λήψεως δικαστικών μέτρων εις περιπτώσεις παραλείψεως πληρωμής. 9. (1) Εάν πρόσωπον οφείλον οιονδήποτε φόρον παραλείψη να καταβάλη άπαντα τα υπ’ αυτού οφειλόμενα ποσά όταν τούτο απαιτηθή υπό του φοροεισπράκτορος, το Δικαστήριον δύναται, τη αιτήσει του φοροεισπράκτορος και τη προσαγωγή πιστοποιητικού υπογεγραμμένου υπό του Πρώτου Λειτουργού Προσόδων, βεβαιούντος ότι ποσόν τι οφείλεται και παραμένει απλήρωτον, να καλέση το εν υπερημερία πρόσωπον ενώπιόν του και να προβή εις την διενέργειαν ερεύνης περί της καταστάσεως και των μέσων διαβιώσεως του εν υπερημερία προσώπου, και να διατάξη το τοιούτο πρόσωπον όπως καταβάλη το οφειλόμενον ποσόν ομού μετά των συνεπεία της υπερημερίας γενομένων εξόδων και των άλλων όλων εξόδων ων την καταβολήν ήθελε κρίνει εύλογον, είτε παραχρήμα είτε δια δόσεων ως το Δικαστήριον ήθελε καθορίσει. 42 OCTOBER 2014

43 ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1962 (2) Οι πρόνοιες του άρθρου 9 δεν ισχύουν αναφορικά με τους πιο κάτω νόμους (εφαρμόζονται οι πρόνοιες των άρθρων 9Β, 9Γ και 9Δ αναλόγως) (α) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (β) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου (γ) του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου (δ) του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου (ε) του περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμου (στ) του περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, και (ζ) του περί Χαρτοσήμων Νόμου 43 OCTOBER 2014

44 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (1) 1(α) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει στο Διευθυντή το οφειλόμενο από αυτόν ποσό φόρου, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 9Α και το οποίο υπερβαίνει τις €3.000, εξαιρουμένου του φόρου για τον οποίο- (i) δεν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες ή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 20, 20Α και 21 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου ή (ιι) ο Διευθυντής έχει ορίσει όπως καταβάλλεται με δόσεις δυνάμει του άρθρου 40 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, νοουμένου ότι οι δόσεις καταβάλλονται εμπρόθεσμα-ή (ιιι) το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει όπως χαριστεί ή διαγραφεί δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 54 και 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου ή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα αυτά ή (ιν) έχει παρασχεθεί ασφάλεια για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου ικανοποιούσα το Διευθυντή 44 OCTOBER 2014

45 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (2) τότε ο Διευθυντής, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης οποιουδήποτε σε ισχύ νόμου, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε νομοθετικής διάταξης σε σχέση με την τήρηση τραπεζικού απορρήτου και κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, δύναται να απευθύνεται σε πιστωτικά ιδρύματα με γραπτή, μηχανογραφημένη, ηλεκτρονική ή άλλως πωςειδοποίησή του και να ζητά την άμεση δέσμευση οποιουδήποτε ελεύθερου και διαθέσιμου ποσού που ανήκει στο εν υπερημερία πρόσωπο και που είναι κατατεθειμένο σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα και το οποίο ποσό δεν υπερβαίνει το ποσό του οφειλόμενου φόρου συν τόκους και επιβαρύνσεις: 45 OCTOBER 2014

46 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (3) (β) Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό που δεσμεύεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1)σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα υπερβαίνει το ποσό του οφειλόμενου φόρου, ο Διευθυντής υποχρεούται, εντός μίας εργάσιμης ημερολογιακής ημέρας από τη δέσμευση του ποσού, να δώσει οδηγίες στα πιστωτικά ιδρύματα να αποδεσμεύσουν το επιπλέον ποσό, διατηρώντας δεσμευμένο μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του οφειλόμενου φόρου συν τόκους και επιβαρύνσεις. 46 OCTOBER 2014

47 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (4) (2) Απαγορεύεται η δέσμευση από το Διευθυντή ελεύθερου και διαθέσιμου χρηματικού ποσού που ανήκει στο εν υπερημερία πρόσωπο, η οποία αφήνει στο σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών του εν λόγω προσώπου ποσό λιγότερο από €2.000. (3) Σε περίπτωση που δεσμευμένο ποσό είναι κατατεθειμένο σε λογαριασμό του εν υπερημερία προσώπου, ο οποίος είναι κοινός με άλλο ή άλλα πρόσωπα, τότε το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τα πρόσωπα αυτά για τη δέσμευση του ποσού. 47 OCTOBER 2014

48 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (5) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου- «ελεύθερο και διαθέσιμο ποσό που ανήκει στο εν υπερημερία πρόσωπο» σημαίνει- (α) κάθε χρηματικό πιστωτικό υπόλοιπο σε οποιοδήποτε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα και δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό, το οποίο υπόκειται σε δικαίωμα επίσχεσης ή άλλη επιβάρυνση ή ποσό επιταγής, η οποία εκκρεμεί προς εκκαθάριση ή ασφάλεια προς ικανοποίηση απαίτησης εκ δικαστικής αποφάσεως: Νοείται ότι, ελεύθερο και διαθέσιμο ποσό θεωρείται το πιστωτικό υπόλοιπο που παραμένει εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα ενάσκησε τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό από νόμο ή από οποιαδήποτε σχετική συμφωνία που έχει συνάψει με το εν υπερημερία πρόσωπο και προχώρησε σε συμψηφισμό οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του εν λόγω προσώπου με οφειλή προς το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, πριν τη λήψη της ειδοποίησης από το Διευθυντή για τη δέσμευση- και 48 OCTOBER 2014

49 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (6) (β) το ποσό το οποίο βρίσκεται κατατεθειμένο σε λογαριασμό στο όνομά του εν υπερημερία προσώπου, περιλαμβανομένου λογαριασμού κοινού μετ' άλλου ή άλλων προσώπων, στον οποίο το εν υπερημερία πρόσωπο έχει το δικαίωμα έναντι του πιστωτικού ιδρύματος για την απόδοση ολόκληρης της ποσότητας των χρημάτων χωρίς την σύμπραξη των άλλων προσώπων, εξαιρουμένων λογαριασμών πελατών ή λογαριασμών τους οποίους το εν υπερημερία πρόσωπο, δεδηλωμένα διατηρεί υπό την ιδιότητα του ως διαχειριστής, εμπιστευματοδόχος, κηδεμόνας, εντολοδόχος, συνέταιρος, μέλος της διοίκησης σωματείου, λέσχης, ιδρύματος ή άλλου οργανισμού με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, αντιπρόσωπος ή υπό οιανδήποτε άλλη ιδιότητα προς όφελος και/ ή δια λογαριασμό τρίτου προσώπου- 49 OCTOBER 2014

50 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (7) «πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο. 50 OCTOBER 2014

51 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (8) (4)(α) Κάθε σύμβουλος, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής, διευθυντής, λειτουργός, υπάλληλος ή εκπρόσωπος πιστωτικού ιδρύματος απέχει από την αποκάλυψη πληροφοριών αναφορικά με την ειδοποίηση του Διευθυντή και όταν τα εν λόγω πρόσωπα προβούν σε τέτοια αποκάλυψη ή/και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή παράλειψη, η οποία επηρεάζει δυσμενώς τη δυνατότητα της είσπραξης ποσού οφειλόμενου φόρου τότε το πρόσωπο αυτό διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος και/ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €5.000 ή και στις δύο αυτές ποινές. 51 OCTOBER 2014

52 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (9) (β) Σε περίπτωση που - (i) πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) κριθεί ένοχο για το εν λόγω ποινικό αδίκημα, ή (ii) δεν καταστεί δυνατή η είσπραξη του οφειλόμενου φόρου λόγω της μη δέσμευσης του ποσού του οφειλόμενου φόρου, το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να καταβάλει στο Διευθυντή το ποσό του οφειλόμενου φόρου που συνεπεία των πράξεων των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν κατέστη δυνατόν να εισπραχθεί. 52 OCTOBER 2014

53 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (10) (5 ) Σε περίπτωση που έχει δεσμευτεί ποσό δυνάμει του παρόντος άρθρου, το εν υπερημερία πρόσωπο έχει δικαίωμα εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσής του για τη δέσμευση του ποσού- (α) είτε να αποταθεί στο Διευθυντή με έγγραφη ειδοποίηση ένστασης προς επανεξέταση της δέσμευσης του ποσού ο Διευθυντής οφείλει να αποφασίσει επί της ενστάσεως εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της ένστασης: Νοείται ότι, σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης από το Διευθυντή, το εν υπερημερία πρόσωπο έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση απόφασης προς άρση της δέσμευσης του συνόλου ή μέρους του δεσμευμένου ποσού- 53 OCTOBER 2014

54 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (11) ( β) είτε να ζητήσει απευθείας από το Δικαστήριο με αίτησή του την έκδοση απόφασης για άρση της δέσμευσης του συνόλου ή μέρους του δεσμευμένου ποσού για το λόγο ότι το εν υπερημερία πρόσωπο απέδειξε ότι: (i) κατέβαλε προηγουμένως το οφειλόμενο ποσό φόρου και δεν υφίσταται πλέον οφειλή ή (ii) δεν αποτελεί ελεύθερο και διαθέσιμο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή (iii) η επιλογή οποιουδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 9Γ και 9Δ θα του επέφερε λιγότερη δυσμένεια από το μέτρο που ο Διευθυντής επέλεξε να ακολουθήσει με βάση το παρόν άρθρο, χωρίς να καταστρατηγείται ο σκοπός της είσπραξης του οφειλόμενου φόρου. 54 OCTOBER 2014

55 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (12) (6) Σε περίπτωση που- (α) η προθεσμία που προβλέπεται στο εδάφιο (5) παρέλθει χωρίς την υποβολή ένστασης στο Διευθυντή ή την καταχώριση αίτησης στο Δικαστήριο- ή (β) έχει υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5) και ο Διευθυντής απορρίψει την ένσταση και το εν υπερημερία πρόσωπο δεν έχει αιτηθεί στο Δικαστήριο ζητώντας την άρση της δέσμευσης του συνόλου ή μέρους του δεσμευμένου ποσού εντός 15 ημερών- ή (γ) έχει υποβληθεί αίτηση στο Δικαστήριο για άρση της δέσμευσης του δεσμευμένου ποσού και έχει εκδοθεί απόφαση που απορρίπτει εν όλω η εν μέρει τις αξιώσεις που εγείρονται στο πλαίσιο της αίτησης, τότε το πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Διευθυντή, μεταβιβάζει το αντίστοιχο ποσό που διατηρούσε δεσμευμένο, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 55 OCTOBER 2014

56 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (13) (7) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο εκδώσει απόφαση για την άρση της δέσμευσης του συνόλου ή μέρους του δεσμευμένου ποσού, ο Διευθυντής δίδει οδηγίες στο πιστωτικό ίδρυμα για αρση της δέσμευσης του αντίστοιχου ποσού. (8) Το Δικαστήριο δε δύναται κατά την εξέταση της αίτησης για άρση της δέσμευσης του συνόλου ή μέρους του δεσμευμένου ποσού να εξετάζει τη νομιμότητα της επιβληθείσας φορολογίας ή την ακρίβεια το οφειλόμενου ποσού. (9) Το πιστωτικό ίδρυμα δεν εισπράττει οποιαδήποτε τέλη από οποιοδήποτε πρόσωπο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας δέσμευσης ποσού και της μεταβίβασης του δεσμευμένου ποσού στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 56 OCTOBER 2014

57 9Β Δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς (14) (10) Το πιστωτικό ίδρυμα δεν υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης έναντι παντός προσώπου για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. (11) 0 Διευθυντής δύναται να καθορίζει με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το ωράριο των ενεργειών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, τον τρόπο και τη διαδικασία μεταβίβασης του δεσμευμένου ποσού στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, τον τύπο της ειδοποίησης που αποστέλλει ο Διευθυντής στα πιστωτικά ιδρύματα δυνάμει του εδαφίου (1), καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια χρήζει καθορισμού για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 57 OCTOBER 2014

58 Άρθρο 9Γ Δήμευση άλλης κινητής περιουσίας (1) (1)(α) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει στο Διευθυντή τον οφειλόμενο από αυτόν φόρο, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 9Α και ο οποίος υπερβαίνει τις €3.000, εξαιρουμένου του φόρου για τον οποίο - (i) δεν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες ή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 20, 20Α και 21 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου - ή (ii) ο Διευθυντής έχει ορίσει όπως καταβάλλεται με δόσεις δυνάμει του άρθρου 40 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, νοουμένου ότι οι δόσεις καταβάλλονται εμπρόθεσμα - ή 58 OCTOBER 2014

59 Άρθρο 9Γ Δήμευση άλλης κινητής περιουσίας (2) (iii) το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει όπως χαριστεί ή διαγραφεί δυνάμει των άρθρων 54και 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου ή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα αυτά- ή (iv) έχει παρασχεθεί ασφάλεια για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου ικανοποιούσα το Διευθυντή, τότε η ιδιοκτησία, εξαιρουμένης της ακίνητης ιδιοκτησίας, του προσώπου αυτού, αξίας μέχρι του διπλασίου του οφειλόμενου φόρου συν τόκους και επιβαρύνσεις, υπόκειται σε δήμευση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου 59 OCTOBER 2014

60 Άρθρο 9Γ Δήμευση άλλης κινητής περιουσίας (3) (2) Οτιδήποτε υπόκειται σε δήμευση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, μπορεί να κατασχεθεί από το Διευθυντή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. (3) Για τους σκοπούς της άσκησης της εξουσίας του Διευθυντή που παρέχεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή τόπο, εξαιρουμένων των κατοικιών. (4) Μετά το πέρας της κατάσχεσης, ο Διευθυντής ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, οφείλει να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση για την κατάσχεση της ιδιοκτησίας ως υποκείμενης σε δήμευση, αναφέροντας και τους λόγους στους οποίους βασίζεται η κατάσχεση. 60 OCTOBER 2014

61 Άρθρο 9Γ Δήμευση άλλης κινητής περιουσίας (4) (5) Μετά την πάροδο 30 ημερών από την ημέρα που ο Διευθυντής ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο προβεί στην κατάσχεση της ιδιοκτησίας, ως υποκείμενης σε δήμευση, αυτή λογίζεται κηρυχθείσα σε δήμευση, εκτός εάν εντός της προθεσμίας των 30 ημερών υποβληθεί στο Διευθυντή γραπτή αμφισβήτηση της δήμευσης και σε τέτοια περίπτωση, ο Διευθυντής οφείλει να ενεργήσει για να εκδοθεί δικαστική απόφαση για το θέμα της δήμευσης, και, εάν το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι η ιδιοκτησία όταν κατασχέθηκε πράγματι υπόκειντο σε δήμευση, κηρύσσεται δικαστικώς η δήμευση αυτής. (6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που να καθορίζουν τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δήμευση ιδιοκτησίας, καθώς και για τον καθορισμό των εξουσιών και καθηκόντων του Διευθυντή και των εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων, αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 61 OCTOBER 2014

62 Άρθρο 9Δ Εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλόμενο φόρο (1) (1) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή καθυστερεί ή αμελεί να καταβάλει στο διευθυντή τον οφειλόμενο από αυτόν φόρο, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 9Α και ο οποίος υπερβαίνει τις €5.000 για χρονικό διάστημα πέραν των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που το ποσό καθίσταται πληρωτέο, εξαιρουμένου του φόρου για τον οποίο - 62 OCTOBER 2014

63 Άρθρο 9Δ Εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλόμενο φόρο (2) (ι) δεν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες ή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 20, 20Α και 21 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, (ιι) το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει όπως χαριστεί ή διαγραφεί δυνάμει των άρθρων 54 και 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου ή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία δυνάμει των άρθρων αυτών, και (ιιι) έχει παρασχεθεί ασφάλεια για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου ικανοποιούσα το Διευθυντή, τότε ο Διευθυντής δύναται να καταστήσει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία του προσώπου αυτού, αξίας μέχρι το διπλάσιο του οφειλόμενου φόρου συν τόκους και επιβαρύνσεις, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο όνομά του στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, ως εγγύηση για την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου. 63 OCTOBER 2014

64 Άρθρο 9Δ Εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλόμενο φόρο (3) (2)(α) Η ακίνητη ιδιοκτησία καθίσταται ως εγγύηση για την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου με την κατάθεση στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Επαρχίας όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία που ζητείται να επιβαρυνθεί, σημειώματος που είναι χρονολογημένο και υπογραμμένο από το Διευθυντή ή από τον εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό αντιπρόσωπό του, που αξιώνει όπως το συμφέρον του εν υπερημερία προσώπου επί της ακίνητης ιδιοκτησίας παραμείνει δεσμευμένο για την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου. (β) Η κατάθεση του σημειώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) συνιστά εγγραφή εμπράγματου βάρους επί της ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου. 64 OCTOBER 2014

65 Άρθρο 9Δ Εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλόμενο φόρο (4) (3) Αμέσως μετά την εγγραφή του εμπράγματου βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο Διευθυντής, οφείλει να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση προς το εν υπερημερία πρόσωπο για την εν λόγω εγγραφή. (4) Σε περίπτωση που έχει εγγραφεί εμπράγματο βάρος σε ακίνητη ιδιοκτησία προσώπου δυνάμει του εδαφίου (2), το εν υπερημερία πρόσωπο έχει δικαίωμα εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης που λαμβάνει σύμφωνα με το εδάφιο (3) - (α) είτε να αποταθεί στο Διευθυντή με έγγραφη ειδοποίηση ένστασης, προς επανεξέταση της εγγραφής του εμπράγματου βάρους, και ο Διευθυντής οφείλει να αποφασίσει επί της ενστάσεως εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της ένστασης 65 OCTOBER 2014

66 Άρθρο 9Δ Εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλόμενο φόρο (5) (β) είτε να αιτηθεί στο Δικαστήριο για έκδοση απόφασης άρσης της εγγραφής του εμπράγματου βάρους για το λόγο ότι το εν υπερημερία πρόσωπο απέδειξε ότι - (ι) κατέβαλε προηγουμένως το οφειλόμενο ποσό φόρου και δεν υφίσταται πλέον οφειλή- ή (ιι) η επιλογή οποιουδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 9Β και 9Γ θα του επέφερε λιγότερη δυσμένεια από το μέτρο που ο Διευθυντής επέλεξε να ακολουθήσει με βάση το παρόν άρθρο, χωρίς να καταστρατηγείται ο σκοπός της είσπραξης του οφειλόμενου φόρου: Νοείται ότι, σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης από το Διευθυντή, το εν υπερημερία πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα του να αιτηθεί στο Δικαστήριο την έκδοση απόφασης για άρση της εγγραφής του εμπράγματου βάρους για τους προαναφερόμενους λόγους: OCTOBER 2014 66

67 Άρθρο 9Δ Εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλόμενο φόρο (6) Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής αποδεχτεί την ένσταση ή το Δικαστήριο εκδώσει απόφαση για την άρση της εγγραφής του εμπράγματου βάρους, ο Διευθυντής, εντός 15 ημερών από την ημέρα αποδοχής της ένστασης ή της έκδοσης απόφασης του Δικαστηρίου, ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για απόσυρση της εγγραφής του εμπράγματου βάρους: Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που έχει εγγραφεί εμπράγματο βάρος με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο και το ποσό του οφειλόμενου φόρου έχει ήδη ανακτηθεί με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τα άρθρα 9Β και 9Γ, τότε ο Διευθυντής μέσα σε 15 ημέρες από την ανάκτηση του οφειλόμενου φόρου ζητά από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να αποσύρει την εγγραφή του εμπράγματου βάρους που αφορά την συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία. OCTOBER 2014 67

68 Άρθρο 9Δ Εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλόμενο φόρο (7) (5)(α)Κατά τη διάρκεια της ισχύος της εγγραφής του εμπράγματου βάρους, το συμφέρον του εν υπερημερία προσώπου επί της ιδιοκτησίας επιβαρύνεται με την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου κατά προτεραιότητα έναντι όλων των χρεών ή υποχρεώσεων του εν υπερημερία προσώπου με τα οποία δεν επιβαρύνθηκε ειδικά η ιδιοκτησία πριν από την κατάθεση του σημειώματος του Διευθυντή. (β) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταβίβαση ή υποθήκευση, η οποία έγινε μετά την εγγραφή του εμπράγματου βάρους, η ιδιοκτησία ή τόσο μέρος αυτής όσο θα ήταν αναγκαίο να πωληθεί προς ικανοποίηση του οφειλόμενου φόρου, διατάσσεται από το Δικαστήριο σε οποιοδήποτε χρόνο ενόσω η εγγραφή παραμένει σε ισχύ, να πωληθεί προς ικανοποίηση του οφειλόμενου φόρου: Νοείται ότι, ως μέσο θεραπείας για κάθε πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει τυχόν μεταβιβαστεί αυτή ή στο οποίο έχει τυχόν υποθηκευτεί, παραμένει μόνο η αξίωση αποζημίωσης κατά του προσώπου που μεταβίβασε ή που υποθήκευσε την ιδιοκτησία σε αυτό. OCTOBER 2014 68

69 Άρθρο 9Δ Εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλόμενο φόρο (8) (6) Οι διατάξεις των άρθρων 58 μέχρι 72 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου αναφορικά με την εγγραφή δικαστικής απόφασης, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για την εγγραφή του εμπράγματος βάρους από το Διευθυντή δυνάμει του εδαφίου (2) και η εν λόγω εγγραφή του εμπράγματου βάρους λογίζεται ότι έχει το ίδιο αποτέλεσμα ως η εγγραφή δικαστικής απόφασης. OCTOBER 2014 69

70 Άρθρο 9Ε Έκθεση προόδου για την κατάσταση των εισπράξεων αμέσως απαιτητών ποσών Με την έναρξη της ισχύος του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου του 2014, ο Διευθυντής υποβάλλει ανά τριμηνία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αρχής γενομένης από την 30'1 Σεπτεμβρίου 2014, έκθεση προόδου για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων, η οποία περιλαμβάνει σχετικό πίνακα στον οποίο θα εμφαίνεται ανά κατηγορία οφειλόμενων ποσών, ο αριθμός των οφειλετών και το αντίστοιχο οφειλόμενο κεφάλαιο φόρου, καθώς και τις ενέργειες του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων στη βάση των διατάξεων των άρθρων 9Α, 9Β, 9Γ και 9Δ. OCTOBER 2014 70

71 Δέσμευση και κατάσχεση ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς - διαδικασία (α) Φόροι που είναι τελικά πληρωτέοι πλέον τόκοι και επιβαρύνσεις (πέραν των €3.000) (β) Διευθυντής παίρνει την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα (γ) Ο Διευθυντής απευθύνεται σε πιστωτικά ιδρύματα για δέσμευση ποσών ίσων με τους οφειλόμενους φόρους (δ) τα πιστωτικά ιδρύματα απαντούν στον Διευθυντή αναφορικά με τα ποσά που είναι διαθέσιμα (ε) εντός μιας εργάσιμης ημέρας ο Διευθυντής ειδοποιεί τα πιστωτικά ιδρύματα για αποδέσμευση ποσών που έχουν δεσμευτεί πέραν των οφειλόμενων φόρων (στ) ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 15 μέρες (ζ) ο Διευθυντής ειδοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα για μεταφορά του δεσμευμένου ποσού στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας OCTOBER 2014 71

72 Δέσμευση και κατάσχεση ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς – ελεύθερο και διαθέσιμο ποσό (πάνω από €3000) (α) κάθε χρηματικό ποσό (εκτός αυτά που βρίσκονται σε δικαίωμα επίσχεσης ή άλλη επιβάρυνση ή ποσό επιταγής η οποία εκκρεμεί προς εκκαθάριση (β) ποσό που παραμένει αφού το πιστωτικό ίδρυμα ενάσκησε τα δικαιώματα που έχει βάση νόμου ή συμφωνίας (γ) στα ποσά που μπορούν να κατασχεθούν καλύπτονται και ποσά σε κοινούς λογαριασμούς (δ) δεν καλύπτονται ποσά που δεδηλωμένα το πρόσωπο διατηρεί ως διαχειριστής, εμπιστευματοδόχος, κηδεμόνας, εντολοδόχος κλπ OCTOBER 2014 72

73 Δήμευση άλλης κινητής περιουσίας – Διαδικασία (α) Φόροι που είναι τελικά πληρωτέοι πλέον τόκοι και επιβαρύνσεις (πέραν των €3.000) (β) Ιδιοκτησία (εξαιρουμένης της ακίνητης ιδιοκτησίας) μπορεί να κατασχεθεί από τον Διευθυντή (γ) Μετά την κατάσχεση ο Διευθυντής πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον φορολογούμενο για την κατάσχεση και τους λόγους της κατάσχεσης (δ) Μετά την πάροδο 30 ημερών η περιουσία λογίζεται κηρυχθείσα σε δήμευση, εκτός εάν υποβληθεί γραπτή αμφισβήτηση της δήμευσης, όποτε ο Διευθυντής πρέπει να απευθυνθεί στο Δικαστήριο για έκδοση δικαστικής απόφασης για το θέμα της δήμευσης OCTOBER 2014 73

74 Εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία – Διαδικασία (α) Φόροι που είναι τελικά πληρωτέοι πλέον τόκοι και επιβαρύνσεις (πέραν των €5.000) (β) Η ακίνητη ιδιοκτησία μέχρι το διπλάσιο του οφειλόμενου φόρου σαν εγγύηση για την πληρωμή (γ) Κατάθεση από τον Διευθυντή σημειώματος στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο που συνιστά εμπράγματο βάρος (δ) Αμέσως μετά την εγγραφή, ο Διευθυντής πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον φορολογούμενο για την εγγραφή (ε) Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα ένστασης εντός 30 ημερών (στ) Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει των πώληση του ακινήτου για εξόφληση του χρέους OCTOBER 2014 74

75 Για την εφαρμογή των μέτρων του Νόμου αναμένονται/έχουν γίνει  εντός του Οκτώβρη θα δημοσιευθεί η γνωστοποίηση του Εφόρου αναφορικά με την κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών  θα εκδοθούν κανονισμοί για τη δήμευση κινητής περιουσίας, οι οποίοι βρίσκονται για νομοτεχνικό έλεγχο  για το memo έχει εκδοθεί διάταγμα από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το οποίο στον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμο, προστέθηκαν στα εμπράγματα βάρη που τοποθετούνται στα ακίνητα και τα απευθείας memo του Εφόρου βάσει της νέας νομικής ρύθμισης. OCTOBER 2014 75

76 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ OCTOBER 2014

77 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.1.2014  Πορτογαλία  Εσθονία  Φινλανδία  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα  Ουκρανία  Κουβέϊτ (αντικατάσταση παλαιάς συμφωνίας) OCTOBER 2014 77

78 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.1.2015  Ισπανία  Λιθουανία  Νορβηγία OCTOBER 2014 78

79 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ  Μπαχρέιν -αναμένεται υπογραφή  Γεωργία -αναμένεται υπογραφή  Ισλανδία-σε τελικό στάδιο  Ολλανδία-σε τελικό στάδιο  Ελβετία-αναμένεται έγκριση από το κοινοβούλιο  Λουξεμβούργο-σε τελικό στάδιο  Λετονία-σε τελικό στάδιο  Ομάν-σε τελικό στάδιο  Ιράν-σε τελικό στάδιο  Γκέρνσεη-έχει υπογραφεί  Νότιος Αφρική-αναμένεται υπογραφή πρωτοκόλλου 79 OCTOBER 2014


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΛΚ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google