Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση”

2 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» αποτελεί ένα από τα επτά Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Η υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ καλύπτει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας, έτσι όπως αυτές κατηγοριοποιούνται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020: α) Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (2): Αττική, Νότιο Αιγαίο β) Περιφέρειες Σε Μετάβαση (6): Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη γ) Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (5): Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ε.Π. – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [Δώδεκα Άξονες Προτεραιότητας εναρμονισμένοι με τους Θεματικούς Στόχους 8, 9 και 10 του ΕΚΤ / 2014-2020] Α.Π. ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠ 1 Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας ΑΠ 2 Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠ 3 Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών ΑΠ 4 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΠ 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Α.Π. ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠ 6 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος ΑΠ 7 Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας ΑΠ 8 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) ΑΠ 9 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) Α.Π. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Π. ΑΠ 10 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ (11 Περιφέρειες) ΑΠ 11 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΠ 12 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

4 ΑΠ 1: Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας Ειδικός στόχος (1): Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας/κοινωνικής προστασίας Ενδεικτικές παρεμβάσεις: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας Επιχειρησιακή και Λειτουργική Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ Μηχανισμός Επιτήρησης της Αγοράς Εργασίας / Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) Ανάπτυξη και λειτουργία Μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και κοινωνικής Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Αναβάθμιση, επέκταση και λειτουργική ολοκλήρωση παρεμβάσεων στους τομείς της απασχόλησης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας Ειδικός στόχος (2): Βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας Ενδεικτικές παρεμβάσεις: Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταιρών ή/και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών

5 ΑΠ 2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού (I) Ειδικός στόχος (1): Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους 30-44 ετών Ενδεικτικές δράσεις Προγράμματα ΝΘΕ για ανέργους και για ειδικές ομάδες ανέργων Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (εμπροσθοβαρής δράση που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας) Ειδικός στόχος (2): Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ενδεικτικές δράσεις Στοχευμένα Προγράμματα σύνδεσης κατάρτισης - πρακτικής άσκησης και απασχόλησης σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που οδηγούν σε πιστοποίηση Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με εγγυημένη απασχόληση (εμπροσθοβαρής υλοποίηση) Ειδικός στόχος (3): Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με επισφαλή θέση εργασίας Ενδεικτικές παρεμβάσεις: Προγράμματα για την εναρμόνιση της οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής 2014-2020 (τμήμα της παρέμβασης έχει εμπροσθοβαρή υλοποίηση) Προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις

6 ΑΠ 2: Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού (II) Ειδικός στόχος (4): Βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας δικαιούχων της πιλοτικής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Ενδεικτικές παρεμβάσεις: Ένταξη ή/και επανένταξή στην αγορά εργασίας ωφελούμενων στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μέσω παρεμβάσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης,τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας Ειδικός στόχος (5): Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων Ενδεικτικές παρεμβάσεις: Δημιουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των κοινωνικών επιχειρήσεων (εμπροσθοβαρής υλοποίηση) Ενίσχυση για την έναρξη δραστηριότητας και τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω επιχορηγήσεων ή/και με την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων

7 ΑΠ 3: Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών Ειδικός στόχος (1): Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων NEETS έως 24 ετών Ενδεικτικές δράσεις Ο ειδικός στόχος αναφέρεται σε παρεμβάσεις που αφορούν στην υλοποίηση του Σχεδίου Εγγύηση για τη Νεολαία και στις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό. Ειδικότερα, προβλέπονται: Δράσεις μαθητείας, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και επιχειρηματικότητας Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για κατάρτιση ή απασχόληση (δημιουργία νέων θέσεων εργασίας) ή αυτό-απασχόληση Ειδικός στόχος (2): Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων 25-29 ετών Ενδεικτικές δράσεις Δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και επιχειρηματικότητας Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας Ειδικός στόχος (3): Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων έως 29 ετών (ΕΚΤ) Ενδεικτικές δράσεις (μετά την απορρόφηση των πόρων της ΠΑΝ) Προγράμματα απασχόλησης για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας Προγράμματα κατάρτισης/απόκτησης εργασιακής εμπειρίας Προγράμματα για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας

8 ΑΠ 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΠ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

9 ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος (I) Ειδικός στόχος (1): Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ (πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου) Ενδεικτικές δράσεις Ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης Διαπολιτισμική εκπαίδευση Ειδικός στόχος (2): Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης Ενδεικτικές δράσεις Νέο Σχολείο - Ψηφιακό Σχολείο Δράσεις Ειδικής αγωγής – Παράλληλη στήριξη ΑμεΑ Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων – ΑΔΙΠΔΕ Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών - προμήθεια και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Ειδικός στόχος (3): Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών Ενδεικτικές δράσεις Δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην χρήση και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Δράσεις επιμόρφωσης ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για ΑμεΑ

10 ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος (II) Ειδικός στόχος (4): Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση Ενδεικτικές δράσεις Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Προγράμματα εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού Ειδικός στόχος (5): Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ενδεικτικές δράσεις Δράσεις υποστήριξης φοιτητών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών Αξιολόγηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΜΟΔΙΠ / ΑΔΙΠ) Ειδικός στόχος (6): Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού Ενδεικτικές δράσεις Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας Ενίσχυση προγραμμάτων μεταπτυχιακής και διδακτορικής έρευνας Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

11 ΑΠ 7: Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας (Ι) Ειδικός στόχος (1): Αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης Ενδεικτικές δράσεις Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας - Δράσεις Διά Βίου Μάθησης (Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Δήμοι) Περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Επέκταση συστήματος συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού Εφαρμογή εθνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαδικασιών αξιολόγησης στη δια βίου μάθηση και στη δια βίου ΣΥΕΠ Ειδικός στόχος (2): Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας Ενδεικτικές δράσεις Ανασχεδιασμός των Προγραμμάτων Μαθητείας για 150 ειδικότητες/επαγγέλματα Εκπόνηση / Αναβάθμιση Προγραμμάτων σε όλες τις ειδικότητες των ΣΕΚ και των ΙΕΚ & Αναβάθμιση της διδακτέας ύλης και των εγχειριδίων των ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ Πρακτική άσκηση Ναυτικών Ακαδημιών Ανάπτυξη & εφαρμογή προγραμμάτων Μαθητείας στους αποφοίτους ΕΠΑΛ και ΙΕΚ Λειτουργία των ΣΕΚ – Ανάπτυξη & εφαρμογή Προγραμμάτων Μαθητείας σε όλους τους φοιτούντες σε ΣΕΚ

12 ΑΠ 7: Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας (ΙΙ) Ειδικός στόχος (3): Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο Ενδεικτικές δράσεις Προγράμματα Πρακτικής άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράσεις επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

13 ΑΠ 8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) ΑΠ 9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Π. : Η συνολική κοινοτική συνδρομή του Ε.Π. ανέρχεται σε 2,1 δις € (πόροι ΕΚΤ και Youth Employment Initiative -YEI), ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2,7 δις €. Α.ΠΤΙΤΛΟΣ Α.Π.ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ % ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 1 ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ EKT24.241.680,006.060.421,0030.302.101,0080,00% 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ EKT711.265.487,00177.816.373,00889.081.860,0080,00% 3 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ EKT47.262.520,0011.815.632,0059.078.152,0080,00% ΠΑΝ343.034.058,0049.685.038,00392.719.096,0087,35% ΣΥΝΟΛΟ390.296.578,0061.500.670,00451.797.248,0086,39% 4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΤ34.324.135,00 68.648.270,0050,00% 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΤ11.024.402,00 22.048.804,0050,00% ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1.171.152.282,00290.726.001,001.461.878.283,00 6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤ486.064.634,00 121.516.159,00 607.580.793,00 80,00% 7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤ362.876.582,0090.719.146,00 453.595.728,00 80,00% 8ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΕΚΤ37.184.848,00 37.184.849,00 74.369.697,00 50,00% 9ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΕΚΤ12.063.969,00 24.127.938,00 50,00% ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ898.190.033,00261.484.123,001.159.674.156,00 10Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΕΚΤ33.634.628,008.408.658,0042.043.286,0080,00% 11Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του ΕΠ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΕΚΤ1.507.824,00 3.015.648,0050,00% 12Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του ΕΠ -ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟΕΚΤ441.771,00441.772,00883.543,0050,00% ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ35.584.223,0010.358.254,0045.942.477,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.2.104.926.538,00562.568.378,002.667.494.916,0078,91%

15 ΠΟΡΕΙΑ YΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

16 YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Α.Π. ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ ΕΝΤΑΞΕΙΣ M€ ΝΟΜ. ΔΕΣΜ. M€ ΔΑΠΑΝΕΣ M€ Απορρόφηση επί των εντάξεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 39837321955% ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: 276 Μ€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2014: 76,2 Μ€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: 30 Μ€

17 ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (εκτός Α.Π.7/8/9) ΣΥΝΟΛΑ 517480.615.436449.996.550,4786.041.480279.807.16194,9%279.954.73494,9%265.602.80655,3% ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣΠ/Υ ΕΡΓΩΝΠ/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΔΙΠΕΕ) ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ (ΤτΕ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΕΡΓΟΥ (Δ/Κ) ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ (ΤτΕ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ (Δ/Ε) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ/Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 362 298.067.095,80272.396.248,1454.888.926,60172.996.941,7390,93%176.383.986,4489,18%157.299.151,6752,77% ΤΕΙ 121 117.613.927,32114.816.274,5923.140.152,7872.829.718,3592,30%72.829.718,3592,30%67.219.732,9757,15% ΛΟΙΠΑ 34 64.934.412,7062.784.027,748.012.400,2933.980.500,70120,90%30.741.029,39133,65%41.083.921,7663,27%

18 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝΕΡΓΑΠ/Ϋ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ (ΤτΕ) ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΑΠΑΝΩΝ % ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΔΑΠΑΝΕΣ/Π-Υ) % ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΔΑΠΑΝ./ΕΚΤΑΜ.) Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα18.300.000,00535.000,00682.949,888,23%127,65% ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ189.400.596,412.373.704,671.678.335,0317,85%70,71% ΘΑΛΗΣ201118.979.921,6853.127.729,3643.181.709,1436,29%81,28% ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΑ16.096.900.,353.552.348,003.224.135,4952,88%90,76% ΔΑΣΤΑ235.962.544,695.071.894,594.107.060,6468,88%80,98% ΜΟΚΕ226.419.862,264.820.026,653.974.727,0861,91%82,46% ΜΟΔΙΠ237.657.984,146.135.135,915.078.446,2666,32%82,78% ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ2654.684.830,6338.289.736,7234.865.801,4063,76%91,06% ΔΙΠΑΕ123.500.000,0015.848.400,0015.714.308,5666,87%99,15% ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ236.606.642,285.765.753,855.199.735,1378,70%90,18% Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά 113.600.000,005.747.044,71 42,26%100,00% ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II2237.681.974,5035.117.211,9833.394.528,8688,62%95,09% ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ362 298.891.257176.383.986,44156.848.782,18 52,48%88,92% ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝΕΡΓΑΠ/Ϋ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ (ΤτΕ) ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΑΠΑΝΩΝ % ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΔΑΠΑΝΕΣ/Π-Υ) % ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ΔΑΠΑΝ./ΕΚΤΑΜ.) Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα18.300.000,00535.000,00682.949,888,23%127,65% ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ189.400.596,412.373.704,671.737.385,0718,48%73,19% ΘΑΛΗΣ201118.195.760,5453.127.729,3643.181.709,1436,53%81,28% ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΑ16.096.900.,353.552.348,003.224.135,4952,88%90,76% ΔΑΣΤΑ235.962.544,695.071.894,594.107.060,6468,88%80,98% ΜΟΚΕ226.419.862,264.820.026,653.981.041,3562,01%82,59% ΜΟΔΙΠ237.657.984,146.135.135,915.078.446,2666,32%82,78% ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ2654.684.830,6338.289.736,7235.220.765,8964,41%91,98% ΔΙΠΑΕ123.500.000,0015.848.400,0015.714.308,5666,87%99,15% ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ236.606.642,285.765.753,855.202.274,6378,74%90,23% Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά 113.600.000,005.747.044,71 42,26%100,00% ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II2237.641.974,5035.117.211,9833.422.030,0588,79%95,17% ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ362 298.067.095,80172.996.941,73157.299.151,67 52,77%89,18%

19 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (I) ΣΥΝΟΛΑ362 298.067.096157.299.15252,77% ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣΠΡΑΞΕΙΣΠ/Υ ΕΡΓΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ/Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 840.975,16608.330,4172,34% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 3.553.469,022.488.674,6770,04% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 6 1.875.771,581.262.553,2667,31% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11 8.717.572,975.848.734,5667,09% ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 5 24.129.515,8616.038.784,5666,47% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23 17.010.448,5010.357.196,5260,89% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 19 14.887.653,169.056.295,7560,83% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31 29.729.884,1517.506.422,4158,88% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 25 18.424.653,8110.836.019,5358,81% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 14 16.791.360,979.674.844,5857,62% ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 7 2.060.904,951.187.279,0057,61% ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8 5.445.250,683.032.316,2255,69% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9 6.141.463,983.414.219,6755,59% ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 12 6.147.394,933.334.394,8354,24% ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13 6.419.484,523.471.159,1054,07% ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 10 3.221.030,921.724.982,4253,55% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13 7.583.630,564.003.009,6252,78% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 32 24.693.869,2512.916.144,1652,31% ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 1.049.290,40516.601,3549,23% ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 16 10.437.275,405.059.246,7648,47% ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 39 36.589.431,8517.283.424,4947,24% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6 1.067.541,47501.441,8546,97% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 9 3.857.714,731.707.023,5744,25%

20 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (II) ΣΥΝΟΛΑ362 298.067.096176.383.986157.299.15289,18% ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣΠΡΑΞΕΙΣΠ/Υ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΣΕΩΝ (ΤτΕ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ (Δ/Ε) ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 5 24.129.515,8616.283.884,9016.038.784,5698,49% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11 8.717.572,976.083.201,875.848.734,5696,15% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 3.553.469,022.588.792,312.488.674,6796,13% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31 29.729.884,1518.771.406,0617.506.422,4193,26% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23 17.010.448,5011.196.388,6010.357.196,5292,50% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5 840.975,16666.152,27608.330,4191,32% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13 7.583.630,564.384.458,634.003.009,6291,30% ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 16 10.437.275,405.543.237,915.059.246,7691,27% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 19 14.887.653,169.980.063,289.056.295,7590,74% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 6 1.875.771,581.394.905,591.262.553,2690,51% ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 13 6.419.484,523.872.161,023.471.159,1089,64% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 25 18.424.653,8112.141.938,6510.836.019,5389,24% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 14 16.791.360,9710.878.143,879.674.844,5888,94% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 32 24.693.869,2514.782.165,1612.916.144,1687,38% ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 12 6.147.394,933.872.908,613.334.394,8386,10% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9 6.141.463,984.002.014,313.414.219,6785,31% ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 39 36.589.431,8520.436.368,0517.283.424,4984,57% ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8 5.445.250,683.607.600,543.032.316,2284,05% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 9 3.857.714,732.038.115,941.707.023,5783,75% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 39 48.440.797,3819.479.360,7015.986.653,7382,07% ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 10 3.221.030,922.131.668,851.724.982,4280,92% ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 7 2.060.904,951.483.067,001.187.279,0080,06% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6 1.067.541,47765.982,32501.441,8565,46%


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google