Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4η Εισήγηση 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4η Εισήγηση 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4η Εισήγηση 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

2 2 Είδη Επενδύσεων Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής διάρκειας Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής διάρκειας Ευρύτερα: το σύνολο των ενεργητικών στοιχείων πάγια και κυκλοφορούντα Ευρύτερα: το σύνολο των ενεργητικών στοιχείων πάγια και κυκλοφορούντα Διακρίνονται σε: Διακρίνονται σε: Επενδύσεις σε πάγια Επενδύσεις σε κυκλοφορούντα

3 3 Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου Ονομάζεται η διαδικασία σχεδιασμού των δαπανών μιας επιχείρησης σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ενός αγαθού ή υπηρεσίας (παραγωγικές επενδύσεις) Ονομάζεται η διαδικασία σχεδιασμού των δαπανών μιας επιχείρησης σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ενός αγαθού ή υπηρεσίας (παραγωγικές επενδύσεις) Αναφέρεται στην ανάλυση επενδυτικών σχεδίων και στην απόφαση αποδοχής ή απόρριψης τους Αναφέρεται στην ανάλυση επενδυτικών σχεδίων και στην απόφαση αποδοχής ή απόρριψης τους

4 4 Είδη επενδύσεων κεφαλαίου Επενδύσεις μακροπρόθεσμης στρατηγικής (εισαγωγή σε νέες αγορές) Επενδύσεις μακροπρόθεσμης στρατηγικής (εισαγωγή σε νέες αγορές) Εξαγορά επιχειρήσεων Εξαγορά επιχειρήσεων Υποχρεωτικές Επενδύσεις, απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης Υποχρεωτικές Επενδύσεις, απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης Επενδύσεις αντικατάστασης Επενδύσεις αντικατάστασης Επενδύσεις επέκτασης Επενδύσεις επέκτασης

5 5 Επενδύσεις κεφαλαίου Δύο ειδών αποφάσεις: 1. Τα οφέλη που θα αποκομίσει από την επένδυση 1. Τα οφέλη που θα αποκομίσει από την επένδυση 2. Πως θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα 2. Πως θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα

6 6 Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου Περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες: Διερεύνηση επενδυτικών προτάσεων Διερεύνηση επενδυτικών προτάσεων Εκτίμηση των ταμειακών ροών της κάθε επενδυτικής πρότασης Εκτίμηση των ταμειακών ροών της κάθε επενδυτικής πρότασης Αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων και επιλογή τους βασισμένη σε ένα κριτήριο αποδοχής Αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων και επιλογή τους βασισμένη σε ένα κριτήριο αποδοχής Συνεχή επανεξέταση των επενδυτικών προτάσεων μετά την αποδοχή τους Συνεχή επανεξέταση των επενδυτικών προτάσεων μετά την αποδοχή τους

7 7 Επενδύσεις κεφαλαίου Βασικές έννοιες Για μια επένδυση υπάρχουν πολλές λύσεις Για μια επένδυση υπάρχουν πολλές λύσεις Κάθε λύση αποτελεί ένα επενδυτικό έργο Κάθε λύση αποτελεί ένα επενδυτικό έργο Είδη Επενδύσεων: Αμοιβαίως αποκλειόμενες : η μία αποκλείει την πραγματοποίηση της άλλης Αμοιβαίως αποκλειόμενες : η μία αποκλείει την πραγματοποίηση της άλλης Ανεξάρτητες: η μία δεν επηρεάζει την πραγματοποίηση της άλλης Ανεξάρτητες: η μία δεν επηρεάζει την πραγματοποίηση της άλλης Συμπληρωματικές η μια συμπληρώνει την άλλη Συμπληρωματικές η μια συμπληρώνει την άλλη

8 8 Επενδύσεις και στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση τους Κάθε επένδυση αποτελεί μια χρονοσειρά ταμειακών ροών (cash flows) Κάθε επένδυση αποτελεί μια χρονοσειρά ταμειακών ροών (cash flows) Αρχικό κόστος επένδυσης ή κεφαλαιακή δαπάνη = Ταμειακή Εκροή Αρχικό κόστος επένδυσης ή κεφαλαιακή δαπάνη = Ταμειακή Εκροή Ζωή επένδυσης = περίοδοι = έτη Ζωή επένδυσης = περίοδοι = έτη Για κάθε περίοδο εκτιμούμε τις καθαρές ταμειακές ροές (ΚΤΡ), ήτοι έσοδα – έξοδα. Για κάθε περίοδο εκτιμούμε τις καθαρές ταμειακές ροές (ΚΤΡ), ήτοι έσοδα – έξοδα. Θεωρούμε ότι εισπράττονται στο τέλος της περιόδου. Θεωρούμε ότι εισπράττονται στο τέλος της περιόδου. Υπάρχει ενίοτε και υπολειμματική αξία Υπάρχει ενίοτε και υπολειμματική αξία

9 9 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων

10 10 Κριτήριο περιόδου ανάκτησης ή επανείσπραξης της επένδυσης Υπολογίζει τον χρόνο t κατά τον οποίο το άθροισμα των ταμειακών ροών του επενδυτικού έργου ισούται με την αρχική του δαπάνη. Παράδειγμα: Για ίσες ταμειακές ροές : αρχική δαπάνη (Ι) = 720.000 ταμειακή ροή (ΤΡ) = 224.000 περίοδος επανείσπραξης t = = έτη ή 3 + 0,2 Χ 12 = 3 έτη και 2,4 μήνες

11 11 Κριτήριο περιόδου ανάκτησης ή επανείσπραξης της επένδυσης Για άνισες ταμειακές ροές : Για άνισες ταμειακές ροές : Κο = 74000 ΠερίοδοιΤαμειακές ροές τέλος περιόδου -74000 -74000 116.000 -58000 116.000 -58000 220.000 -38000 220.000 -38000 329.500 -8500 329.500 -8500 434.000 25500 434.000 25500 534.000 59500 534.000 59500 3 + (8500/34000)Χ 12 = 3 έτη+ 3 μήνες 3 + (8500/34000)Χ 12 = 3 έτη+ 3 μήνες

12 12 Προεξοφλημένη Περίοδος Επανείσπραξης

13 13 Προεξοφλημένη Περίοδος Επανείσπραξης Κο = 74000 ΠερίοδοιΤαμειακές ροές προεξοφλ. Ταμ.Ροές, 116.000 i =10% 14.545 220.000 16.528 329.500 22.163 434.000 23.222 5 34.000 21.110

14 14 Με προεξοφλημένες ΚΤΡοές 3 έτη + (20764/23222) Χ 12 3 έτη + 10,7 μήνες Έναντι 3 έτη και 3 μήνες με μη προεξοφλημένες ΚΤΡοές

15 15 Κριτήριο περιόδου ανάκτησης ή επανείσπραξης της επένδυσης Πλεονεκτήματα: Δίνει μια ένδειξη του κινδύνου της επένδυσης Δίνει μια ένδειξη του κινδύνου της επένδυσης Είναι χρήσιμη σε τεχνολογική απαξίωση Είναι χρήσιμη σε τεχνολογική απαξίωση Είναι χρήσιμη σε προβλήματα ρευστότητας της επένδυσης Είναι χρήσιμη σε προβλήματα ρευστότητας της επένδυσης Χρησιμοποιείται παράλληλα με τις άλλες μεθόδους, ως ένας περιορισμός Χρησιμοποιείται παράλληλα με τις άλλες μεθόδους, ως ένας περιορισμός

16 16 Περίοδος επανείσπραξης Μειονεκτήματα Μειονεκτήματα Δεν υπολογίζει τις ταμειακές ροές μετά τη λήξη της περιόδου επανείσπραξης Δεν υπολογίζει τις ταμειακές ροές μετά τη λήξη της περιόδου επανείσπραξης Δεν λαμβάνει υπόψη της τη χρονική αξία του χρήματος (μόνο στις προεξοφλημένες) Δεν λαμβάνει υπόψη της τη χρονική αξία του χρήματος (μόνο στις προεξοφλημένες) Δεν έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις με μικρή αρχική δαπάνη Δεν έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις με μικρή αρχική δαπάνη

17 17 Δεν υπολογίζει τις ΚΤΡοές μετά την περίοδο αποπληρωμής

18 18

19 19 Κριτήριο μέσου βαθμού απόδοσης Υπολογίζεται ως μέση καθαρή απόδοση αρχικής επένδυσης, ή μέση καθαρή απόδοση αρχικής επένδυσης, ή μέση καθαρή απόδοση επί της μέσης λογιστικής αξίας της επένδυσης μέση καθαρή απόδοση επί της μέσης λογιστικής αξίας της επένδυσης Είναι δείκτης με: αριθμητή τα αναμενόμενα κέρδη από το έργο (προ φόρου ή μετά από φόρο) και με παρονομαστή το μέσο λογιστικό κόστος της επένδυσης = (αρχική + τελική) / 2. αριθμητή τα αναμενόμενα κέρδη από το έργο (προ φόρου ή μετά από φόρο) και με παρονομαστή το μέσο λογιστικό κόστος της επένδυσης = (αρχική + τελική) / 2.

20 20 Κριτήριο μέσου βαθμού απόδοσης Παράδειγμα: Κο = 20 000 ν = 5 Έτη12345Μ.Ο. Κέρδη125015002000300025002050 ΜΒΑ = = 20,5% (με βάση τη μέση λογιστική αξία)

21 21 Μέση Λογιστική αξία = (Αρχική αξία+ τελική αξία ) / 2 Μέση Λογιστική αξία = (Αρχική αξία+ τελική αξία ) / 2 Ο Μ.Λ.Β.Α ονομάζεται και ROC Ο Μ.Λ.Β.Α ονομάζεται και ROC Συγκρίνεται με το κόστος κεφαλαίου Συγκρίνεται με το κόστος κεφαλαίου Αν ROC> κόστος κεφαλαίου ή το RΟΑ Αν ROC> κόστος κεφαλαίου ή το RΟΑ=>Εγκρίνεται

22 22 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = Καθαρά κέρδη μετά από φόρο / (Αρχική αξία παγίου + τελική αξία)-δάνεια / 2 Καθαρά κέρδη μετά από φόρο / (Αρχική αξία παγίου + τελική αξία)-δάνεια / 2 Παράδειγμα: Παράδειγμα: Ένα έργο κοστίζει 1 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 40% με δανειακά κεφάλαια. Το έργο θα δίδει καθ. κέρδη 50.000€ για 5 έτη. Στο τέλος της ζωής του η υπολειμματική αξία του θα είναι 0. Ποια η απόδοση του έργου στα κεφάλαια των μετόχων; Ένα έργο κοστίζει 1 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 40% με δανειακά κεφάλαια. Το έργο θα δίδει καθ. κέρδη 50.000€ για 5 έτη. Στο τέλος της ζωής του η υπολειμματική αξία του θα είναι 0. Ποια η απόδοση του έργου στα κεφάλαια των μετόχων;Απάντηση Αξία του έργου που χρηματοδοτείται από κεφάλαια των μετόχων = 1εκ Χ (1-0,40) = 600.000 Αξία του έργου που χρηματοδοτείται από κεφάλαια των μετόχων = 1εκ Χ (1-0,40) = 600.000 Μέση αξία = 600.000/2 = 300.000 Μέση αξία = 600.000/2 = 300.000 Απόδοση έργου ως προς τα κεφάλαια των μετόχων = 50.000/300.000= ROE= 16.67%. Απόδοση έργου ως προς τα κεφάλαια των μετόχων = 50.000/300.000= ROE= 16.67%. Συγκρίνεται με την απαιτούμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων Συγκρίνεται με την απαιτούμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων Αν ROE επένδυσης > κόστος Ιδίων κεφ. Της επιχείρησης => εγκρίνεται Αν ROE επένδυσης > κόστος Ιδίων κεφ. Της επιχείρησης => εγκρίνεται

23 23 Μέθοδοι που λαμβάνουν υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος ΚΠΑ ΚΠΑ ΕΒΑ ΕΒΑ Συντελεστής αποδοτικότητας Συντελεστής αποδοτικότητας

24 24 Καθαρή Παρούσα Αξία ΚΠΑ (NPV)

25 25 Καθαρή Παρούσα Αξία ΚΠΑ (NPV) Συγκρίνεται η ΠΑ των προβλεπόμενων ΚΤΡ της επένδυσης με την αρχική της δαπάνη Όταν γίνεται αποδεκτή μια επένδυση με ΚΠΑ>0 η τρέχουσα αξία της μετοχής της επιχείρησης θα αυξηθεί

26 26 ΚΠΑ - Παράδειγμα Αξιολόγηση Κτιρίου

27 27 ΚΠΑ - Παράδειγμα

28 28 ΚΠΑ - Παράδειγμα

29 29 Κίνδυνος και ΚΠΑ

30 30 Κίνδυνος και ΚΠΑ – Προφίλ ΚΠΑ έργου

31 31 ΚΠΑ Πλεονεκτήματα: Λαμβάνει υπόψη της τη χρονική αξία του χρήματος Λαμβάνει υπόψη της τη χρονική αξία του χρήματος Αναγνωρίζει το κόστος κεφαλαίου της επένδυσης Αναγνωρίζει το κόστος κεφαλαίου της επένδυσης Υποθέτει ότι οι ΚΤΡοές επανεπενδύονται με απόδοση ίση με το επιτόκιο προεξόφλησης Υποθέτει ότι οι ΚΤΡοές επανεπενδύονται με απόδοση ίση με το επιτόκιο προεξόφλησης Δείχνει πόσο αυξάνεται η αξία της επιχείρησης Δείχνει πόσο αυξάνεται η αξία της επιχείρησης Μπορεί να λάβει υπόψη τον κίνδυνο της επένδυσης Μπορεί να λάβει υπόψη τον κίνδυνο της επένδυσης Μπορεί να εφαρμοσθεί σε περίπτωση μεταβολής επιτοκίων Μπορεί να εφαρμοσθεί σε περίπτωση μεταβολής επιτοκίωνΜειονεκτήματα: Καθιστά δύσκολη τη σύγκριση έργων με διαφορετικές αρχικές δαπάνες (Κ=100.000 ΚΠΑ = 500 Κ= 5000 ΚΠΑ = 400) Καθιστά δύσκολη τη σύγκριση έργων με διαφορετικές αρχικές δαπάνες (Κ=100.000 ΚΠΑ = 500 Κ= 5000 ΚΠΑ = 400)

32 32 ΚΠΑ με ίσες ΚΤΡοές Κ 0 = 10.000€ Ν = 5 έτη Επιτόκιο = 8% Ετήσια ΚΤΡοή = 3.000€ Να ευρεθεί αν η επένδυση είναι συμφέρουσα Επίλυση: ΚΠΑ = 3.000 Χ -10.000 = = 3.000 Χ 3,9927 – 10.000 = 11.978 – 10.000 = 1978 ΚΠΑ>0 επομένως η επένδυση είναι συμφέρουσα

33 33 ΚΠΑ με άνισες ΚΤΡοές Παράδειγμα: επιτόκιο προεξόφλησης = 16% Παράδειγμα: επιτόκιο προεξόφλησης = 16% περίοδοιΚΤΡ Συντελ. αναγωγής ΠΑ 0-740001-74000 1160000,862113794 2200000,743214864 3295000,640718901 4340000,552318778 5340000,476116187 ΚΠΑ=8524

34 34 ΚΠΑ με διαφορετικά ετήσια επιτόκια Έστω οι κάτωθι ΚΤΡοές: C 1 = 100 C 2 = 200 C 3 = 500 r 1 = 8% r 2 = 10% r 3 = 12% Να ευρεθεί η Παρούσα Αξία τους ΠΑ = = 92,59 +168,35 + 375,9 = 636,87

35 35 ΚΠΑ Το επιτόκιο προεξόφλησης το οποίο χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε την ΚΠΑ είναι το κόστος κεφαλαίου της επένδυσης ή της επιχείρησης Αν υπάρχει υπολειμματική αξία (= αναπόσβεστη λογιστική αξία), θα πρέπει να υπολογιστεί ως ταμειακή ροή στο τέλος της ζωής της επένδυσης Αν υπάρχει Κεφάλαιο Κίνησης θα πρέπει να υπολογιστεί η μεταβολή του στην ταμειακή ροή κάθε έτους και στο τέλος το σύνολο του ΚΚ ως είσπραξη (εισροή)

36 36 Οικονομική ερμηνεία της ΚΠΑ Η ΚΠΑ μιας επένδυσης είναι η ΚΠΑ του Καθ. Οικονομικού Πλεονάσματος (ΚΟΠ) της επένδυσης. Η έννοια ΚΟΠ συνίσταται στην διαφορά μεταξύ της τελικής αξίας των χρηματορροών της υπό εξέταση επένδυσης και του κόστους ευκαιρίας των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν. Αν ΚΟΠ>0 εγκρίνεται Αν ΚΟΠ=0 είμαστε αδιάφοροι Αν ΚΟΠ<0 απορρίπτεται

37 37 Παράδειγμα

38 38 Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ΕΒΑ (IRR) Είναι το επιτόκιο (r ) για το οποίο το άθροισμα της παρούσας αξίας των ταμειακών ροών της επένδυσης ισούται με την αρχική του δαπάνη, ή για το οποίο η ΚΠΑ του έργου είναι ίση με μηδέν. Ο ΕΒΑ συγκρίνεται με το κόστος του κεφαλαίου. Κριτήριο αποδοχής: αν r = κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης τότε, Αν R > r εγκρίνεται η επένδυση ( ΚΠΑ>0) R < r απορρίπτεται  (ΚΠΑ<0) R < r απορρίπτεται  (ΚΠΑ<0) R = r είναι αδιάφορο (ΚΠΑ=0) R = r είναι αδιάφορο (ΚΠΑ=0)

39 39 EBA

40 40 Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ΕΒΑ (IRR) Παράδειγμα εύρεσης ΕΒΑ σε επένδυση με ίσες ετήσιες ταμειακές ροές (σταθερή ράντα) Αρχικό κόστος επένδυσης = 1000 Ευρώ Ετήσιες καθαρές ταμειακές ροές = 200 Ευρώ ή ζωή της επένδυσης είναι 12 έτη Ποια είναι η απόδοση της επένδυσης; Απάντηση: Κο = Π.Α. Ταμειακών ροών ή ΚΠΑ =0 = Π.Α. Ταμειακών ροών - Κο 1000 = 200 Χ (1-(1+i) -12 ) / i η 1000 = 200 Χ ΣΠΑΡ i = ; i = ; (1-(1+i) -12 ) / i ή ΣΠΑΡ = 1000/200 = 5 Από τους Πίνακες: για ν = 12 επιτόκιο = μεταξύ 16% και 17%

41 41 Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ΕΒΑ (IRR) από τους πίνακες υπολογίζομε τους συντελεστές για τα επιτόκια R 1 = 16%  5.197 R 2 = 17% = 4.988 Με την απλή μέθοδο των τριών χ = Επομένως το R = 16,94 Εναλλακτικά υπολογίζομε τις ΚΠΑ για κάθε επιτόκιο ΕΒΑ=R = R1 +

42 42 Υπάρχουν δύο αμοιβαίως αποκλειόμενα επενδυτικά έργα με τις ακόλουθες ΚΤΡς και διάρκεια 20 έτη: Στη συνέχεια χρησιμοποιείτε γραμμική παρεμβολή για να βρείτε το επιτόκιο: Πρόγραμμα A: Project A Cash Flows Project B Cash Flows Discount rate @ 5% Discount rate @ 10% PV [A] @ 5% PV [B] @ 5% PV [A] @ 10% PV [B] @ 10% -500-2000-500-2000-500-2000 5019012.098.36604.272296.21418.251589.33 1003400.380.1537.69128.1414.8650.54 141.95424.35-66.89-360.13

43 43 Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ΕΒΑ (IRR) Παράδειγμα εύρεσης ΕΒΑ με άνισες ταμιακές ροές Στο παράδειγμα της ΚΠΑ για r = 16% ΚΠΑ = 8524, Ζητείται ο ΕΒΑ ή IRR = R Χρησιμοποιείται η μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων και στη συνέχεια γραμμική παρεμβολή ή ο προσεγγιστικός τύπος, για να ευρεθεί το επιτόκιο το οποίο δίδει ΚΠΑ = 0

44 44 Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ΕΒΑ (IRR) r = 20% r = 20,5% περί οδοι ΚΤΡ Συντ. αναγωγής ΠΑ ΠΑ 0-740001-740001-74000 1160000,8333133330,829813277 2200000,6944138880,688613772 3295000,5787170720,571516859 4340000,4823163980,474316126 5340000,4019136650,393613382 ΚΠΑ= 356 ΚΠΑ=-584

45 45 Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ΕΒΑ (IRR) Γραμμική παρεμβολή: Για r = 20% ΚΠΑ = 356 Για r = 20,5% ΚΠΑ = -584 Για διαφορά r = 0,5%  διαφορά ΚΠΑ = 940 Χ% 356 - 0 Χ = 0,20 r = 20,2% ή εναλλακτικά με εφαρμογή του προσεγγιστικού τύπου R = R 1 + R = 20% +

46 46 Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ΕΒΑ (IRR) Πλεονεκτήματα: Λαμβάνει υπόψη του τη χρονική αξία του χρήματος Λαμβάνει υπόψη του τη χρονική αξία του χρήματος Βρίσκει την πραγματική απόδοση ενός έργου Βρίσκει την πραγματική απόδοση ενός έργου Ο ΕΒΑ μπορεί να συγκριθεί με το κόστος κεφαλαίου Ο ΕΒΑ μπορεί να συγκριθεί με το κόστος κεφαλαίου Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη μέθοδος για βραχυχρόνιες επενδύσεις που δεν απαιτούν υψηλό αρχικό κεφάλαιο Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη μέθοδος για βραχυχρόνιες επενδύσεις που δεν απαιτούν υψηλό αρχικό κεφάλαιο

47 47 Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ΕΒΑ (IRR) Μειονεκτήματα: Μειονεκτήματα: Προϋποθέτει ότι οι ενδιάμεσες ταμειακές ροές επανεπενδύονται με επιτόκιο ίσο με τον ΕΒΑ Προϋποθέτει ότι οι ενδιάμεσες ταμειακές ροές επανεπενδύονται με επιτόκιο ίσο με τον ΕΒΑ Η μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων είναι επίπονη για την εξεύρεση του ΕΒΑ Η μέθοδος των διαδοχικών προσεγγίσεων είναι επίπονη για την εξεύρεση του ΕΒΑ Δεν δίνει την απόλυτη οικονομική συνεισφορά των προτάσεων επενδύσεων στην αξία της επιχείρησης (ήτοι την αξία της ΚΠΑ), αλλά μόνο τη σχετική (% =ΕΒΑ) Δεν δίνει την απόλυτη οικονομική συνεισφορά των προτάσεων επενδύσεων στην αξία της επιχείρησης (ήτοι την αξία της ΚΠΑ), αλλά μόνο τη σχετική (% =ΕΒΑ) Όταν υπάρχουν αρνητικές ταμειακές ροές, υπάρχουν περισσότεροι από ένας Ε.Β.Α. Όταν υπάρχουν αρνητικές ταμειακές ροές, υπάρχουν περισσότεροι από ένας Ε.Β.Α. Επειδή ο Ε.Β.Α. είναι ένα ποσοστό (%), δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της επένδυσης. Επειδή ο Ε.Β.Α. είναι ένα ποσοστό (%), δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της επένδυσης.

48 48 Σχεδιασμός του προφίλ της ΚΠΑ και του ΕΒΑ μιας επένδυσης

49 49 ΚΠΑ και ΕΒΑ

50 50 Επιλογή αμοιβαία αποκλειόμενων επενδύσεων Όπως και με το κριτήριο της ΚΠΑ, έτσι και με το κριτήριο του ΕΒΑ, για την επιλογή εναλλακτικών επενδύσεων, προχωρούμε ως εξής : Όπως και με το κριτήριο της ΚΠΑ, έτσι και με το κριτήριο του ΕΒΑ, για την επιλογή εναλλακτικών επενδύσεων, προχωρούμε ως εξής : α) βρίσκουμε τους ΕΒΑ όλων των εναλλακτικών επενδύσεων, α) βρίσκουμε τους ΕΒΑ όλων των εναλλακτικών επενδύσεων, β) αξιολογούμε τις επενδύσεις και β) αξιολογούμε τις επενδύσεις και γ) επιλέγουμε αυτή που έχει υψηλότερο ΕΒΑ. γ) επιλέγουμε αυτή που έχει υψηλότερο ΕΒΑ.

51 51 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΒΑ Προσδιοριστικοί παράγοντες της Κ.Π.Α. και του Ε.Β.Α. Η ΚΠΑ είναι συνάρτηση: α) του μεγέθους των Καθαρών Ταμειακών Ροών, β) της χρονικής διάρθρωσης των Καθαρών Ταμειακών Ροών (πότε λαμβάνονται) και γ) του επιτοκίου προεξόφλησης. Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ ΚΠΑ και ΚΤΡ, αλλά αρνητική σχέση μεταξύ: α) του χρόνου στον οποίο λαμβάνονται οι ΚΤΡ και β) ΚΠΑ και i. Ο ΕΒΑ μιας επένδυσης εξαρτάται: Ο ΕΒΑ μιας επένδυσης εξαρτάται: α) από το μέγεθος των ΚΤΡ, β) από τη διαχρονική τους διάρθρωση. Υπάρχει α) θετική σχέση μεταξύ του ΕΒΑ και του μεγέθους των ΚΤΡ, αλλά, β) αρνητική σχέση μεταξύ του ΕΒΑ και της διαχρονικής διάρθρωσης των ΚΤΡ (το λεγόμενο timing).

52 52 Βασικές διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων Οι βασικές διαφορές μεταξύ των μεθόδων της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης εντοπίζονται στα εξής 3 σημεία: Οι βασικές διαφορές μεταξύ των μεθόδων της Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης εντοπίζονται στα εξής 3 σημεία: 1. Διαφορετικά Προεξοφλητικά Επιτόκια 2. Διαφορετική Αντιμετώπιση του προβλήματος των εναλλαγών στα πρόσημα των Κ.Τ.Ρ. 3. Το κριτήριο της Κ.Π.Α. εκφράζεται σε απόλυτους όρους ενώ ο Ε.Β.Α. είναι ένα ποσοστό

53 53 Κριτήριο του Δείκτη Αποδοτικότητας Αν Κ ο = -74.000 και ΠΑ = 82.524 ΔΑ = ΠΑ /Κ ο = 82.524 / 74.000 = 1.115 Αν ο ΔΑ > 1 η επένδυση εγκρίνεται Αν ο ΔΑ <1 η επένδυση απορρίπτεται Αν ο ΔΑ = 1 μας είναι αδιάφορο Ο Δείκτης Αποδοτικότητας εκφράζει τη σχετική συνεισφορά της επένδυσης, ήτοι την απόδοση που αναλογεί σε κάθε επενδυόμενο €. Είναι η καλύτερη μέθοδος σε περίπτωση περιορισμού κεφαλαίων

54 54 Περιορισμένα Κεφάλαια Capital Rationing Όταν έχομε περιορισμό κεφαλαίων οι επενδύσεις αξιολογούνται με τη μέθοδο του ΔΩΚ ή Δείκτη Αποδοτικότητας (ΔΑ) Όταν έχομε περιορισμό κεφαλαίων οι επενδύσεις αξιολογούνται με τη μέθοδο του ΔΩΚ ή Δείκτη Αποδοτικότητας (ΔΑ) Παράδειγμα: Παράδειγμα: Η Sulivan Electronics έχει 200.000$ Η διοίκηση έχει υπόψη της τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια Η Sulivan Electronics έχει 200.000$ Η διοίκηση έχει υπόψη της τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια Κο KΠΑ i= 12% i= 12%ΔΑΕΒΑ Α200.00010.0001.05 14.4 % Β120.0008.0001.07 15.1 % Γ50.0006.0001.12 17.6 % Δ80.0006.0001.08 15.5 %

55 55 ΚΠΑ και Δείκτης Αποδοτικότητας Δίδουν το ίδιο αποτέλεσμα για την πρόκριση μιας επένδυσης. Μπορεί να διαφέρουν όμως σε περίπτωση ιεράρχησης επιχειρησιακών σχεδίων υπό περιορισμό κεφαλαίων. Τότε προτιμάται ο ΔΑ Δίδουν το ίδιο αποτέλεσμα για την πρόκριση μιας επένδυσης. Μπορεί να διαφέρουν όμως σε περίπτωση ιεράρχησης επιχειρησιακών σχεδίων υπό περιορισμό κεφαλαίων. Τότε προτιμάται ο ΔΑ

56 56 Περιορισμένα Κεφάλαια Σύμφωνα με τον ΔΑ πρέπει να εγκριθούν τα έργα Γ, Δ και 7/12 του B για συνολική ΚΠΑ = $16.670 Σύμφωνα με τον ΔΑ πρέπει να εγκριθούν τα έργα Γ, Δ και 7/12 του B για συνολική ΚΠΑ = $16.670 Δεν είναι σωστό να επιλέγομε βάσει της ΚΠΑ διότι μας ενδιαφέρει η απόδοση ανά επενδυόμενο €. Δεν είναι σωστό να επιλέγομε βάσει της ΚΠΑ διότι μας ενδιαφέρει η απόδοση ανά επενδυόμενο €. Όταν δεν μπορούμε να κάνομε κλασματικά μέρη επενδυτικού έργου, τότε πρέπει να δούμε κάθε δυνατό συνδυασμό ο οποίος θα καλύπτει όσο γίνεται περισσότερο τον προϋπολογισμό κεφαλαίου και θα έχει τη μεγαλύτερη ΚΠΑ Όταν δεν μπορούμε να κάνομε κλασματικά μέρη επενδυτικού έργου, τότε πρέπει να δούμε κάθε δυνατό συνδυασμό ο οποίος θα καλύπτει όσο γίνεται περισσότερο τον προϋπολογισμό κεφαλαίου και θα έχει τη μεγαλύτερη ΚΠΑ Η μέθοδος του γραμμικού προγραμματισμού δίνει λύση σε τέτοιου είδους προβλήματα Η μέθοδος του γραμμικού προγραμματισμού δίνει λύση σε τέτοιου είδους προβλήματα

57 57 Αμοιβαία Αποκλειόμενες Επενδύσεις

58 58 Αμοιβαία Αποκλειόμενες Επενδύσεις

59 59 Μεμονωμένη Επένδυση

60 60 Μεμονωμένη Επένδυση

61 61 Συμβατικές & Μη-Συμβατικές Επενδύσεις

62 62 Μεμονωμένη Μη-Συμβατική Επένδυση

63 63 Αμοιβαία Αποκλειόμενες Επενδύσεις

64 64 Αμοιβαία Αποκλειόμενες Επενδύσεις

65 65 Αμοιβαία Αποκλειόμενες Επενδύσεις r =10%

66 66 Για υψηλά επίπεδα επιτοκίου ΚΠΑ και ΕΒΑ οδηγούν στην ίδια απόφαση

67 67 NPV Vs IRR

68 68 Αμοιβαία Αποκλειόμενες Επενδύσεις

69 69 Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων

70 70 Διαφορές ΕΒΑ και ΚΠΑ

71 71 Η Μέθοδος του ΕΒΑ χρησιμοποιείται περισσότερο για μικρά επενδυτικά έργα, ιδιαίτερα αν υπάρχει αβεβαιότητα για τις ΚΤΡοές και περιορισμός κεφαλαίων. Η Μέθοδος του ΕΒΑ χρησιμοποιείται περισσότερο για μικρά επενδυτικά έργα, ιδιαίτερα αν υπάρχει αβεβαιότητα για τις ΚΤΡοές και περιορισμός κεφαλαίων. Οι μικρές ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συνήθως τον ΕΒΑ Οι μικρές ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν συνήθως τον ΕΒΑ

72 72 Η μέθοδος της ΚΠΑ χρησιμοποιείται για μεγάλα και μακρόχρονα επενδυτικά έργα. Η μέθοδος της ΚΠΑ χρησιμοποιείται για μεγάλα και μακρόχρονα επενδυτικά έργα. Αν μια επιχείρηση έχει υψηλά κεφάλαια ή δυνατότητα πρόσβασης σε κεφάλαια και μεγαλύτερη βεβαιότητα στις ΚΤΡοές των προγραμμάτων της, συνήθως χρησιμοποιεί την μέθοδο της ΚΠΑ. Αν μια επιχείρηση έχει υψηλά κεφάλαια ή δυνατότητα πρόσβασης σε κεφάλαια και μεγαλύτερη βεβαιότητα στις ΚΤΡοές των προγραμμάτων της, συνήθως χρησιμοποιεί την μέθοδο της ΚΠΑ.

73 73 Σύγκριση μεθόδων ΚΠΑ και ΕΒΑ Βασικές διαφορές τους ΚΠΑ είναι συνάρτηση του μεγέθους των ΚΤΡ, της διάρθρωσης τους διαχρονικά και του επιτοκίου. Το επιτόκιο (Κόστος κεφαλαίου) προσδιορίζεται εξωγενώς δηλ. στην αγορά κεφαλαίου. ΚΠΑ είναι συνάρτηση του μεγέθους των ΚΤΡ, της διάρθρωσης τους διαχρονικά και του επιτοκίου. Το επιτόκιο (Κόστος κεφαλαίου) προσδιορίζεται εξωγενώς δηλ. στην αγορά κεφαλαίου. ΕΒΑ είναι συνάρτηση των ΚΤΡ και της διαχρονικής τους διάρθρωσης. Το ευρισκόμενο επιτόκιο εδώ είναι ο ΕΒΑ της επένδυσης το οποίο προσδιορίζεται ενδογενώς. Ο ΕΒΑ συγκρίνεται με το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης ( που είναι το επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην εύρεση της ΚΠΑ). ΕΒΑ είναι συνάρτηση των ΚΤΡ και της διαχρονικής τους διάρθρωσης. Το ευρισκόμενο επιτόκιο εδώ είναι ο ΕΒΑ της επένδυσης το οποίο προσδιορίζεται ενδογενώς. Ο ΕΒΑ συγκρίνεται με το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης ( που είναι το επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην εύρεση της ΚΠΑ). Μία μεταβολή στο επιτόκιο επηρεάζει την ΚΠΑ αλλά όχι τον ΕΒΑ. Μία μεταβολή στο επιτόκιο επηρεάζει την ΚΠΑ αλλά όχι τον ΕΒΑ. Είναι δυνατόν να έχομε περισσότερους από ένα ΕΒΑ Είναι δυνατόν να έχομε περισσότερους από ένα ΕΒΑ

74 74 Σύγκριση μεθόδων ΚΠΑ και ΕΒΑ Η ΚΠΑ εκφράζεται σε απόλυτους όρους ενώ ο ΕΒΑ ως ποσοστό. Η ΚΠΑ εκφράζεται σε απόλυτους όρους ενώ ο ΕΒΑ ως ποσοστό. Ο ΕΒΑ δεν λαμβάνει υπόψη του το μέγεθος του κεφαλαίου της επένδυσης, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις Ο ΕΒΑ δεν λαμβάνει υπόψη του το μέγεθος του κεφαλαίου της επένδυσης, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις Η υπόθεση της επανεπένδυσης των ΚΤΡ της επένδυσης είναι διαφορετική Η υπόθεση της επανεπένδυσης των ΚΤΡ της επένδυσης είναι διαφορετική Οι ανωτέρω διαφορές των μεθόδων μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση όταν αξιολογούμε μεμονωμένη επένδυση ή όταν επιλέγομε μεταξύ αμοιβαία αποκλειομένων επενδύσεων. Οι ανωτέρω διαφορές των μεθόδων μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση όταν αξιολογούμε μεμονωμένη επένδυση ή όταν επιλέγομε μεταξύ αμοιβαία αποκλειομένων επενδύσεων.

75 75 ΕΒΑ και ΚΠΑ ΧΨ 0-100-500 1150625 ΕΒΑ50%25% ΚΠΑ36,36 €68,18 € rate10% Ο ΕΒΑ 50% αναφέρεται σε επένδυση μόνο 100€ ενώ ο ΕΒΑ 25% σε πολύ μεγαλύτερη επένδυση Ο ΕΒΑ 50% αναφέρεται σε επένδυση μόνο 100€ ενώ ο ΕΒΑ 25% σε πολύ μεγαλύτερη επένδυση Το μεγαλύτερο κόστος της επένδυσης Ψ επιτρέπει την πραγματοποίηση μεγαλύτερης ΚΠΑ Το μεγαλύτερο κόστος της επένδυσης Ψ επιτρέπει την πραγματοποίηση μεγαλύτερης ΚΠΑ

76 76 Τι προτιμούν οι επιχειρήσεις 1976 1986 1976 1986 IRR ή ΕΒΑ 53.6% 49.0% Μέσος Λογ. Βαθ. Απ. 25.0% 8.0% NPVή ΚΠΑ 9.8% 21.0% Περίοδος Αποπληρ.8.9% 19.0% Δείκτης Αποδοτ. 2.7% 3.0%

77 77 Σύνοψη Σε περίπτωση που τα δύο κριτήρια δεν συμφωνούν στην επιλογή της επένδυσης, η εταιρία σύμφωνα με ποιο κριτήριο θα πρέπει να κάνει την επιλογή της; Σε περίπτωση που τα δύο κριτήρια δεν συμφωνούν στην επιλογή της επένδυσης, η εταιρία σύμφωνα με ποιο κριτήριο θα πρέπει να κάνει την επιλογή της;Απάντηση: Σύμφωνα με το κριτήριο της ΚΠΑ διότι: Σύμφωνα με το κριτήριο της ΚΠΑ διότι: Η ΚΠΑ οδηγεί στη μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρίας επειδή βασίζεται σε ΚΤΡ και τη χρονική τους διάρθρωση, λαμβάνει υπόψη το κόστος κεφαλαίου και εκφράζεται σε ευρώ. Η ΚΠΑ οδηγεί στη μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρίας επειδή βασίζεται σε ΚΤΡ και τη χρονική τους διάρθρωση, λαμβάνει υπόψη το κόστος κεφαλαίου και εκφράζεται σε ευρώ. Ο ΕΒΑ εκφράζεται σε ποσοστό, δεν ενσωματώνει στη διαδικασία αξιολόγησης το κόστος κεφαλαίου της επένδυσης ( δηλαδή λαμβάνεται υπόψη έμμεσα αλλά όχι άμεσα στην διαδικασία αξιολόγησης όπως στην ΚΠΑ). Επίσης δεν λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της επένδυσης Δημιουργεί σύγχυση όταν αξιολογούμε μεμονωμένη μη συμβατική επένδυση ή όταν επιλέγουμε μεταξύ αμοιβαία αποκλειόμενων επενδύσεων. Ο ΕΒΑ εκφράζεται σε ποσοστό, δεν ενσωματώνει στη διαδικασία αξιολόγησης το κόστος κεφαλαίου της επένδυσης ( δηλαδή λαμβάνεται υπόψη έμμεσα αλλά όχι άμεσα στην διαδικασία αξιολόγησης όπως στην ΚΠΑ). Επίσης δεν λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της επένδυσης Δημιουργεί σύγχυση όταν αξιολογούμε μεμονωμένη μη συμβατική επένδυση ή όταν επιλέγουμε μεταξύ αμοιβαία αποκλειόμενων επενδύσεων.


Κατέβασμα ppt "1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4η Εισήγηση 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google