Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομαδική Παιδαγωγική Σύσκεψη Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων 53 ης Περιφέρειας Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής – Ε. ΜΟΥΣΕΝΑ με θέμα: « Διοικητική λειτουργία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομαδική Παιδαγωγική Σύσκεψη Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων 53 ης Περιφέρειας Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής – Ε. ΜΟΥΣΕΝΑ με θέμα: « Διοικητική λειτουργία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομαδική Παιδαγωγική Σύσκεψη Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων 53 ης Περιφέρειας Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής – Ε. ΜΟΥΣΕΝΑ με θέμα: « Διοικητική λειτουργία Νηπιαγωγείου» Αργυρούπολη 4 -6-2013 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Στρατής Χατζηδημητρίου

2 Οργάνωση και διάρθρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Το πεδίο της διοικητικής λειτουργίας είναι αρκετά εκτεταμένο και τα διοικητικά καθήκοντα διάφορα και πολυάριθμα. Αναγκαστικά το τεράστιο αυτό έργο, για την προσφορότερη διεκπεραίωσή του, κατανέμεται σε διάφορα κρατικά όργανα γνωστά ως διοικητικά όργανα του κράτους.

3 Διοικητική διάρθρωση του σχολικού μας συστήματος

4 Τα διοικητικά όργανα της εκπαίδευσης Τα διοικητικά όργανα των εκπαιδευτικών λειτουργών της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης διακρίνονται σε: α) μονομελή, π.χ. υπουργός, γενικός γραμματέας, περιφερειακός διευθυντής, διευθυντής εκπαίδευσης διευθυντής σχολικής μονάδας κ.ά., β) συλλογικά, π.χ. τα υπηρεσιακά συμβούλια.

5 Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια Οι κανόνες δικαίου, που δημιουργούν την αρμοδιότητα των οργάνων της δημοσίας διοίκησης και το πλαίσιο νομιμότητας που οφείλουν να τηρούν, άλλοτε δημιουργούν σ' αυτά την υποχρέωση, εφ' όσον συντρέχουν προϋποθέσεις, να λάβουν ορισμένη απόφαση με συγκεκριμένο περιεχόμενο υπό την έννοια ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η διοίκηση δεν έχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περισσότερες από μια λύσεις -

6 Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια -και άλλοτε τους αφήνουν την δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περισσότερες νόμιμες λύσεις και να καταλήξουν σ' εκείνη που προτιμούν, πάντοτε βέβαια για την αρτιότερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για «δ ε σ μ ί α» (ή «δ ε σ μ ε υ μ έ ν η») ενέργεια, διότι η έκδοση της διοικητικής πράξης και το ουσιαστικό περιεχόμενο της εξαρτώνται μόνο από τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος.

7 Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια Οι προϋποθέσεις συνίστανται σε στοιχεία πραγματικά ή νομικά, τα οποία υφίστανται αντικειμενικά και τα οποία απαιτείται να συντρέχουν ώστε να εκδοθεί η διοικητική πράξη και να προσδιορίζεται το περιεχόμενό της. Όταν συντρέχει περίπτωση δεσμίας (ή δεσμευμένης) ενεργείας, η αρμοδιότητα της διοίκησης εξαντλείται στον έλεγχο συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, ανάλογα δε με την έκβαση του ελέγχου για το αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις μία μόνο απόφαση μπορεί να λάβει :

8 Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια αν συντρέχουν, να εκδώσει την πράξη με θετικό περιεχόμενο αν δεν συντρέχουν, να την εκδώσει με αρνητικό περιεχόμενο. Δυνατότητα επιλογής δεν διαθέτει. Δεσμεύεται από την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος. Αποφασίζει μόνο με βάση την νομιμότητα της ενεργείας της. Οι συνήθεις εκφράσεις με τις οποίες ο νόμος επιβάλλει δέσμια ή δεσμευμένη αρμοδιότητα είναι ότι η διοίκηση «οφείλει» ή «υποχρεούται» (σε πράξη με συγκεκριμένο περιεχόμενο), κ.ο.κ.

9 Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια Στην δεύτερη περίπτωση πρόκειται για ενέργεια κατά «διακριτική ευχέρεια», διότι ο νόμος περιορίζεται στην καθιέρωση πλαισίου εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί η συμπεριφορά της διοικήσεως. Το πλαίσιο αυτό δημιουργεί στην διοίκηση την δυνατότητα επιλογής.

10 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων ΕΙΔΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η αλληλογραφία στις Δημόσιες Υπηρεσίες διεξάγεται με τα παρακάτω είδη εγγράφων: Το ευρείας χρήσης έγγραφο Την εισήγηση Την απόφαση Την εγκύκλιο

11 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων Τη διαταγή Τα σημειώματα (Υπηρεσιακά - Ενημερωτικά) Τις αιτήσεις - αναφορές υπαλλήλων Οι αιτήσεις - αναφορές πολιτών

12 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων Το τηλεγράφημα Το τηλεομοιότυπο (Fax) Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) Τα πρακτικά, που αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση διοικητικών εγγράφων

13 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων Τα Πρακτικά Είναι διοικητικά έγγραφα, δεν χρησιμοποιούνται όμως για τη διοικητική αλληλογραφία. Για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων συντάσσονται πρακτικά, στα οποία μνημονεύονται, ιδίως τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.

14 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων. Αν πρόκειται για συνεδρίαση οργάνου προς διατύπωση απλής γνώμης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλες οι επί μέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία. Το πρακτικό συντάσσεται από τον γραμματέα του συλλογικού οργάνου και υπογράφεται από τον πρόεδρο.

15 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Τα έγγραφα χωρίζονται σε έξι μέρη: Προμετωπίδα Κύριο Κείμενο Υπογραφές Σφραγίδες Συνημμένα Παραρτήματα

16 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων τους Αποδέκτες. αα) τους «Αποδέκτες Προς Ενέργεια». Είναι εκείνοι που λαμβάνοντας το έγγραφο υποχρεούνται να ενεργήσουν σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο έγγραφο. Αν το έγγραφο απευθύνεται προς κάποια υπηρεσία, τότε αποδέκτης είναι απρόσωπα η υπηρεσία. Αν προσδιορίζεται ως αποδέκτης συγκεκριμένο πρόσωπο τότε αποδέκτης είναι το πρόσωπο αυτό του οποίου πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα.

17 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων Η λήψη ενός εγγράφου από αποδέκτη που έχει χαρακτηριστεί εσφαλμένα σαν Αποδέκτης προς Ενέργεια, τον υποχρεώνει να διαβιβάσει το έγγραφο προς τον πραγματικά υπεύθυνο για ενέργεια, ή σε περίπτωση αμφιβολιών, να το επιστρέψει στον εκδότη. Οι αποδέκτες προς ενέργεια αναγράφονται στο άνω δεξί μέρος του εγγράφου μετά τη λέξη «Προς».

18 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων ββ) τους «Αποδέκτες Προς Κοινοποίηση». Είναι εκείνοι που λαμβάνουν το έγγραφο απλώς για ενημέρωση τους. Οι αποδέκτες προς κοινοποίηση αναγράφονται κάτω από τους αποδέκτες προς ενέργεια μετά τη λέξη ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. τον Πίνακα Διανομής (όταν οι αποδέκτες είναι πολλοί). Ο πίνακας διανομής περιλαμβάνει κατά σειρά και χωριστά τους αποδέκτες προς ενέργεια, προς κοινοποίηση και τους αποδέκτες εσωτερικής διανομής.

19 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων Ο πίνακας διανομής συντάσσεται είτε σε πρόσθετο φύλλο, οπότε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εγγράφου και αριθμείται κανονικά, είτε επί της τελευταίας σελίδας του εγγράφου, εφόσον υπάρχει χώρος. Η συμπλήρωση του οικείου χώρου ΠΡΟΣ: γίνεται με την αναγραφή της φράσης «Αποδέκτες Πίνακα Διανομής».

20 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων την περιγραφή, του θέματος. Το θέμα πρέπει να αποδίδει με σαφήνεια το περιεχόμενο του εγγράφου, αποτελώντας συνοπτικότατη περίληψη του. Πρέπει να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση φράσεων γενικής μορφής. την αναφορά των σχετικών. Ως σχετικό, αναγράφουμε μόνο το τελευταίο έγγραφο που ήταν σχετικό με το έγγραφο που συντάσσουμε, και το προσδιορίζουμε αναφέροντας τον εκδότη, τον αριθμό πρωτοκόλλου του, τη χρονολογία που εκδόθηκε, καθώς και το θέμα του μέσα σε εισαγωγικά.

21 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων Η αρίθμηση σελίδων γίνεται ως ακολούθως: Η δεύτερη και οι επόμενες σελίδες αριθμούνται με διαδοχικούς αραβικούς αριθμούς, αρχίζοντας με το 2 για τη δεύτερη σελίδα. Οι αριθμοί αναγράφονται στο μέσον του ανώτερου ή κατώτερου τμήματος της σελίδας μεταξύ δύο παυλών, ως εξής -2- κ.λπ. Σημειώνεται ότι αν το κείμενο εκτείνεται πέραν της μιας σελίδας πρέπει να τίθεται το σύμβολο./. στο τέλος αυτής, το οποίο σημαίνει ότι το κείμενο συνεχίζεται. Για εκτενέστερα κείμενα η αρίθμηση μπορεί να γίνεται ως εξής: 1 σελίδα από 20, 2 σελίδες από 20 κ.λπ.

22 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων Οι Υπόγραφες Τα έγγραφα υπογράφονται από αυτούς που κατά τις οικείες διατάξεις έχουν το δικαίωμα της υπογραφής. Η υπογραφή είναι ιδιόχειρη και τίθεται κάτω από τον τίτλο του υπογράφοντος. Στην περίπτωση που κωλύεται αυτός που έχει το δικαίωμα της υπογραφής, υπογράφει ο αναπληρωτής με τον τίτλο του αναπληρούμενου αλλά με την ένδειξη «κ.α.α.» (και αντ' αυτού) πάνω από την υπογραφή του.

23 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων Σε περίπτωση υπογραφής κατ' εξουσιοδότηση τίθεται η ένδειξη της εξουσιοδότησης και ο τίτλος του εξουσιοδοτούντος δεν κωλύεται να ασκήσει την συγκεκριμένη αρμοδιότητα του, έστω και αν για την αρμοδιότητα αυτή έχει ήδη παράσχει εξουσιοδότηση προς υπογραφή σε άλλο υφιστάμενο όργανο. Οι υπογραφές δεν τίθενται ποτέ μόνες τους στη σελίδα. Πρέπει να υπάρχει σ' αυτήν τουλάχιστον η τελευταία γραμμή του κειμένου.

24 Είδη χαρακτηριστικά και δομή δημοσίων εγγράφων Τα Συνημμένα Όλα τα συvαπoστελόμεvα μαζί με ένα έγγραφο χαρακτηρίζονται ως συνημμένα. Στο τέλος του εγγράφου και στο αριστερό τμήμα της σελίδας και πριν από τον τυχόν πίνακα διανομής, αναγράφεται η ένδειξη «Συνημμένα» και αριθμούνται τα συvαπoστελόμεvα για να εξασφαλιστεί τόσο η αποστολή όσο και η λήψη αυτών. Αντί του «Συνημμένα» χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η λέξη «Επισυνάπτονται».

25 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων.

26 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες.

27 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σ΄ αυτήν.

28 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

29 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση «Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό».

30 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται αν ο ενδιαφερόμενος, με την αίτησή του, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ταχυδρομική αποστολή και ότι θα παραλάβει τα έγγραφα αυτά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

31 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α), όπως ισχύει.

32 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερομένου ενώπιον συλλογικού οργάνου, και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους».

33 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 2690/1999, όπως ισχύουν, καταβάλλεται στον αιτούντα, από τον οικείο φορέα, πλήρης αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις.»

34 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση, β) οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση, γ) το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.

35 Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να καταργείται η υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη υπηρεσία, οι ενέργειες της οποίας αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση των επόμενων σταδίων της διοικητικής διαδικασίας.

36 Πρόσβαση σε έγγραφα Κάθε ενδιαφερόμενος (εύλογο ενδιαφέρον) έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.

37 Πρόσβαση σε έγγραφα Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, «διοικητικών», αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.

38 Πρόσβαση σε έγγραφα Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται: α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτόν.

39 Πρόσβαση σε έγγραφα Η άσκηση του κατά τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. « Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες».

40 Βιβλία - έντυπα για το νηπιαγωγείο Α. ΒΙΒΛΙΑ 1. Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν., υπόδειγμα 1ο). 2. Πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας 3. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (κοινό) 4. Βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού 5. Βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού 6. Βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου 7. Ημερολόγιο λειτουργίας νηπιαγωγείου (σχολικής ζωής)

41 Βιβλία - έντυπα για το νηπιαγωγείο Β. ΕΝΤΥΠΑ 1. Βεβαίωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο (Αναμνηστικό) 2. Βεβαίωση εγγραφής (Υπόδειγμα 2ο)

42 Βιβλία - έντυπα για το νηπιαγωγείο Γ. ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από την προϊστάμενη του νηπιαγωγείου. 2. α. Το Βιβλίο Μητρώου Νηπίων (Β.Μ.Ν.) κλείνεται με τη λήξη των μαθημάτων (15 Ιουνίου) με πράξη της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου. β. Τα Πρωτόκολλα αλληλογραφίας κλείνονται στις 31 Δεκεμβρίου.

43 Βιβλία - έντυπα για το νηπιαγωγείο γ. Το βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού, το βιβλίο πράξεων του σχολικού συμβουλίου και το ημερολόγιο λειτουργίας του νηπιαγωγείου κλείνουν στις 31 Αυγούστου. δ. Το βιβλίο καταγραφής παιδαγωγικών και εποπτικών υλικών δεν κλείνεται εκτός και αν δοθεί σχετική εντολή από τις προϊστάμενες αρχές.

44 Εγγραφές νηπίων Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται από 1 μέχρι 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους. Προσκόμιση δικαιολογητικών γίνεται και μετά την ημερομηνία αυτή, αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός νηπίων κατά τμήμα.

45 Εγγραφές νηπίων 2. Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται : α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Για να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού γέννησης ο γονέας συμπληρώνει αίτηση και το σχολείο αναζήτα το πιστοποιητικό στο Δήμο http://www.ypes.gr/el/SearchCredentials/ β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση.

46 Εγγραφές νηπίων γ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου. δ. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

47 Εγγραφές νηπίων Τα αδήλωτα νήπια (άρθρο 3 Ν.Δ. 762/70) και όσα δεν είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα ή Δημοτολόγια εγγράφονται ύστερα από δήλωση του γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια, με την οποία δηλώνεται η νόμιμη ηλικία. Στη συνέχεια, με τη συνεργασία της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου και των γονέων ή κηδεμόνων, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για να εγγραφούν στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας.

48 Εγγραφές νηπίων Νήπια, τα οποία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους καθώς και για λόγους υγείας που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την Α` τάξη του δημοτικού, παραμένουν για μια ακόμη χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα

49 Εγγραφές νηπίων Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα έτος γίνεται ακόμη όταν διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή το σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής ότι το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α` τάξης του δημοτικού και εφόσον οι γονείς του το επιθυμούν.

50 Εγγραφές νηπίων Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων εγγραφής νηπίων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων του νηπιαγωγείου και εφόσον οι κτιριακές συνθήκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα νηπίων, ανεξάρτητα από την οργανικότητα του νηπιαγωγείου, ύστερα από απόφαση του Δ/νσης Εκπ/σης η οποία επικυρώνεται από το αρμόδιο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

51 Εγγραφές νηπίων Καταρχήν γίνονται δεκτά τα νήπια της πρώτης ηλικίας. όταν ο αριθμός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων γίνεται κλήρωση. Στις περιπτώσεις που ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις της Α` ηλικίας και παραμένουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από νήπια Β` ηλικίας κι αν οι αιτήσεις είναι πολλές γίνεται κλήρωση.

52 Εγγραφές νηπίων Η κλήρωση γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τις 21 Ιουνίου, αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 12 αυτού του άρθρου, ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από το διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου και δύο εκπροσώπους των παρευρισκόμενων γονέων και κηδεμόνων.

53 Εγγραφές νηπίων Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό με τη σειρά κλήρωσης, το οποίο υποβάλλεται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με βάση τη σειρά κλήρωσης γίνεται η εγγραφή στο νηπιαγωγείο, καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

54 Εγγραφές νηπίων Κατ' εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω νήπια των δύο ηλικιών: α) Τα δίδυμα αδέρφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς. β) Τα τέκνα πολυτέκνων, αφού ληφθεί υπόψη η παρ. 10 του παρόντος άρθρου. γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και των άλλων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόμενα με το νηπιαγωγείο σχολεία.

55 Εγγραφές νηπίων Στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται από τις προϊσταμένες των νηπιαγωγείων και η κατανομή των νηπίων γίνεται από το διδακτικό προσωπικό, όταν ο αριθμός των νηπίων δεν απαιτεί κλήρωση. Η κατανομή γίνεται με τρόπο ώστε στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία να εγγράφεται ο ίδιος αριθμός νηπίων Α' και Β` ηλικίας και περίπου ίδιος αριθμός από τα δύο φύλα.

56 Εγγραφές νηπίων Η κλήρωση στα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζεται από την παράγραφο 11 αυτού του άρθρου. Στην επιτροπή μαζί με τους εκπροσώπους των γονέων συμμετέχουν όλοι οι διδάσκοντες στα νηπιαγωγεία. Σε περίπτωση συνεχούς απουσίας νηπίου πέραν του διμήνου και αφού ο γονέας ή ο κηδεμόνας δεν ανταποκρίθηκαν στις ειδοποιήσεις της Προϊσταμένης του νηπιαγωγείου, η θέση πληρώνεται από άλλο νήπιο που περιλαμβάνεται στη σχετική κατάσταση

57 Εγγραφές νηπίων Εγγραφή νηπίου σε άλλο νηπιαγωγείο (μετεγγραφή) επειδή άλλαξε ο τόπος κατοικίας του ή για άλλους ειδικούς λόγους γίνεται ή με την προσκόμιση εκ νέου των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου ή με βεβαίωση της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου ότι όλα τα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί και έγινε κανονική εγγραφή. Αν στο νηπιαγωγείο έχουν πληρωθεί οι θέσεις και συγχρόνως δεν έχουν ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις εγγραφής, το νήπιο που προέρχεται από μετεγγραφή εγγράφεται στο τέλος της κατάστασης αναμονής που αφορά την ηλικία του.

58 Εγγραφές νηπίων Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μπορεί να γίνει ομαδική μετεγγραφή νηπίων από ένα νηπιαγωγείο σε άλλο κοντινό, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για λόγους αποσυμφόρησης, όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός νηπίων στο πρώτο και μικρός στο δεύτερο ή για λόγους αναδιάρθρωσης και ανακατανομής των σχολικών περιφερειών. Η επιλογή των νηπίων που θα μετεγγραφούν γίνεται μετά από κλήρωση, την οποία διενεργεί το σχολικό συμβούλιο.

59 Εγγραφές νηπίων Η κλήρωση γίνεται μόνο στην περίπτωση που το σύνολο του αριθμού των μετεγγραφομένων νηπίων υπολείπεται ή υπερτερεί του αριθμού των αιτήσεων των γονέων που εκουσίως θέλουν να μετακινήσουν τα παιδιά τους. Αν δεν υπάρχει σύλλογος γονέων, την κλήρωση διενεργεί επιτροπή παρόμοια με αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου. Η εγγραφή στο νέο νηπιαγωγείο γίνεται με βάση τη βεβαίωση της προϊσταμένης του νηπιαγωγείου (υπόδειγμα 2ο) του νηπιαγωγείου από το οποίο προέρχονται τα νήπια.

60 Θέματα λειτουργίας νηπιαγωγείων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων α. Οι νηπιαγωγοί που εργάζονται στο ίδιο νηπιαγωγείο έχουν συνεχή επικοινωνία και ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες που αφορούν την εργασία τους. Πέραν αυτής της αυτονόητης συνεργασίας, ο σύλλογος διδασκόντων πραγματοποιεί τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, όπως η παράγραφος 2 της περίπτωσης ΣΤ1 του άρθρου 11 του Ν. 1566/85 ορίζει. Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή τακτικά συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά στην αρχή του διδακτικού έτους και στο τέλος κάθε τριμήνου, όπως και στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος Π.Δ. ορίζεται. `

61 Θέματα λειτουργίας νηπιαγωγείων Έκτακτα ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν. Στις συνεδριάσεις μπορούν να συμμετέχουν ο σχολικός σύμβουλος και ο διευθυντής εκπαίδευσης όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία διατηρούν την αυτοτέλειά τους και ο σύλλογος διδασκόντων του καθενός πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες συνεδριάσεις, εκτός από αυτές,

62 Θέματα λειτουργίας νηπιαγωγείων πραγματοποιούνται κοινές συνεδριάσεις όλων των διδασκόντων των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων, για θέματα που αφορούν την κοινή λειτουργία τους και τη συγκρότηση κοινών ομάδων που θα αναλάβουν καθήκοντα και αρμοδιότητες. Σε όλες τις συνεδριάσεις του διδακτικού προσωπικού, όπως και του σχολικού συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά στο οικείο βιβλίο, όπου καταχωρούνται οποιεσδήποτε αποφάσεις και υπογράφουν όσοι πήραν μέρος, όλες οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός διδακτικού ωραρίου.

63 Θέματα λειτουργίας νηπιαγωγείων Επιτήρηση νηπίων α. Υπεύθυνος για την υποδοχή των νηπίων, την ασφαλή αποχώρησή τους και παραλαβή τους από τους γονείς ή από το συνοδό που αυτοί έχουν ορίσει είναι ο/η νηπιαγωγός. β. Με ευθύνη του/της νηπιαγωγού ενημερώνονται οι γονείς και οι κηδεμόνες για το διδακτικό ωράριο και την υποχρέωση που έχουν για την παραλαβή των παιδιών με τη λήξη των εκπ/κών δραστηριοτήτων. Για τα θέματα αυτά οι γονείς καταθέτουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

64 Θέματα λειτουργίας νηπιαγωγείων Σε έκτακτες περιπτώσεις οι γονείς μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους από το νηπιαγωγείο πριν τη λήξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. γ. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των παιδιών στα διαλείμματα είναι ο/η νηπιαγωγός, ο οποίος παίρνει όλα τα μέτρα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των νηπίων, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.

65 Θέματα λειτουργίας νηπιαγωγείων Διδακτικές επισκέψεις α. Οι διδακτικές επισκέψεις σε διάφορους χώρους έχουν ψυχαγωγικό, παιδαγωγικό και μορφωτικό σκοπό, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα, πραγματοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας και είναι ενταγμένες στον προγραμματισμό του νηπιαγωγείου. Στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση μεταφορικού μέσου, απαιτείται η έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

66 Θέματα λειτουργίας νηπιαγωγείων β. Στις επισκέψεις, οι οποίες δεν είναι περισσότερες από μία κατά μήνα, μπορεί να συμμετέχει όλο το νηπιαγωγείο ή ένα τμήμα. Πραγματοποιούνται ύστερα από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και έγκαιρη ενημέρωση, γραπτή ή προφορική, του σχολικού συμβούλου και του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στον προγραμματισμό του νηπιαγωγείου εντάσσονται και οι ολιγόωρες έξοδοι των νηπίων για την κάλυψη των αναγκών του αναλυτικού προγράμματος.

67 Θέματα λειτουργίας νηπιαγωγείων γ. Οι έξοδοι από το νηπιαγωγείο, με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων και για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτά (τα εδάφια), γίνονται με ευθύνη του/της νηπιαγωγού και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η ασφαλής μετακίνηση και η επαρκής επίβλεψη των νηπίων. Η συμμετοχή γονέων σ' αυτές είναι δυνατή, εφόσον ο/η νηπιαγωγός κρίνει ότι συμβάλλουν στην καλύτερη επιτήρηση των παιδιών.

68 Πρόωρη Αποχώρηση των νηπίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων


Κατέβασμα ppt "Ομαδική Παιδαγωγική Σύσκεψη Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων 53 ης Περιφέρειας Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής – Ε. ΜΟΥΣΕΝΑ με θέμα: « Διοικητική λειτουργία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google