Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ (Υ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ (Υ.Α. Αριθμ /85/ & 49327/10702/ ) Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ. α της ΥΑ, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στοιχεία για θέματα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ (έντυπα Ε3 – Ε11), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση διαδικασία.

3 Προσδιορίζεται επομένως σαφώς και προς άρση παρερμηνειών το πεδίο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης, ότι στην έννοια του υπόχρεου ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση νοείται κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

4 ΕΝΤΥΠΑ α) Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) Ε3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (υποπαράγραφος ΙΔ.1 του Ν. 4152/2013, αφορά Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού και εταιρείες του δημοσίου)

5 Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση Ε3.3: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας

6 β) Ε4: Πίνακας Προσωπικού
γ) Ε5:Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού και δ) Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) ε) Ε7: Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου

7 θ) Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
στ) Ε8: Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης ζ) Ε9: Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/ και Εκ Περιτροπής Εργασίας η) Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας θ) Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Ο εργοδότης υποβάλει τα συγκεκριμένα έντυπα μετά σαρωμένων εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπου αυτά απαιτούνται, όπως είναι ιδίως η άδεια διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών, το βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις ανήλικων εργαζομένων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν σ’ αυτό.

9 Δυνατότητα πρόσβασης στο ΠΣ έχουν μόνο οι εργοδότες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τυχόν μεταβολές στοιχείων εργοδοτών, όπως αυτές ισχύουν και προσδιορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις, γνωστοποιούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών

10 Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστημα, εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού, στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.

11 Δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση θεώρησης πινάκων προσωπικού εργοδοτών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ αλλά υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των εν λόγω εντύπων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, από την δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.

12 Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3.2 υποβάλλεται υποχρεωτικά σαρωμένη ως συνημμένη η σύμβαση μεταξύ του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, του παρόχου κατάρτισης και του εργοδότη – επιχείρησης πρακτικής άσκησης.

13 Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3.4 (αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας) υποβάλλεται υποχρεωτικά σαρωμένη ως συνημμένη η σύμβαση μαθητείας

14 Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με την υπογραφή του εργαζομένου είναι προαιρετική. Σε περίπτωση εθελουσίας εξόδου μισθωτών υποβάλλεται το έντυπο Ε5 με ομαδικό τρόπο καταχώρησης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο.

15 Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε6 (καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση) υλοποιείται σε δυο στάδια: Ο εργοδότης αρχικά, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζόμενου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές. Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε6, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της ηλεκτρονικά σαρωμένης έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.

16 Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 (Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και εκ Περιτροπής Εργασίας) υποβάλλονται υποχρεωτικά σαρωμένα ως συνημμένα, τα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας καθώς και οι σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές.

17 Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε10 (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) υποβάλλεται υποχρεωτικά σαρωμένο ως συνημμένο, το σώμα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και τυχόν Παραρτήματα ή και Πίνακες αυτής, αφού έχουν τεθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές των αντισυμβαλλομένων μερών.

18 Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία όλων των εντύπων καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του κάθε φορά υπόχρεου προς υποβολή στοιχείων ή των εξουσιοδοτημένων απ’ αυτούς προσώπων. Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν το μισθό ή το ημερομίσθιο για τις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, υπολειπομένου από τον νομοθετικά ορισμένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο όπως αυτός θεσμοθετήθηκε και προβλέπεται στην Υποπαράγραφο ΙΑ11 του Ν. 4093/12

19 Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν την αναλογία μισθού ή ημερομισθίου για τις περιπτώσεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας, υπολειπομένου από την αντίστοιχη αναλογία μισθού ή ημερομισθίου από τον νομοθετικά ορισμένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο όπως αυτός θεσμοθετήθηκε και προβλέπεται στην Υποπαράγραφο ΙΑ11 του Ν. 4093/12 Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση των εντύπων αν δεν συνυποβάλλονται τα υποχρεωτικά συνοδευτικά νομιμοποιητικά έγγραφα, όπου αυτά απαιτούνται, που αφορούν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας

20 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίες Το ενιαίο έντυπο Ε3 (Ε3 αναγγελία πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το ενιαίο έντυπο Ε3, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

21 Το έντυπο Ε3.1 (Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα) υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και πάντως πριν από την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα. Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελούμενου πριν τη λήξη αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει το γεγονός της μεταβολής, ηλεκτρονικά, εντός οκτώ (8) ημερών.

22 Τα έντυπα Ε3.2 (Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση) υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της θεωρητικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να συμπληρώσει το έντυπο Ε3.2 ως προς τα στοιχεία αλλαγής εργοδότη το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών πριν την επέλευση της μεταβολής.

23 Σε περίπτωση μεταφοράς του ωφελούμενου σε άλλο παράρτημα της επιχείρησης ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.3 ως προς τα στοιχεία παραρτήματος εργοδότη το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών πριν τη μεταφορά του ωφελούμενου. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης του ωφελούμενου ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει τη λήξη ή τη διακοπή της εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από το γεγονός αυτό. Το έντυπο Ε3.4 υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο πριν την έναρξη της μαθητείας.

24 Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.4 έχοντας την υποχρέωση να αναγγείλει τη λήξη ή τη διακοπή της εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από το γεγονός αυτό.

25 Ο ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο και κατά το χρονικά διάστημα από 01 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου προστίθεται επιλογή «Προσυμπλήρωση εργαζομένων από τρέχουσα κατάσταση», οπότε θα δημιουργείται ο τρέχων ετήσιος Πίνακας Προσωπικού βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από την υποβολή του πίνακα προσωπικού του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και από τις ροές αναγγελιών (προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις) που μεσολαβούν μέχρι την ημερομηνία υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού. Έτσι, διαμορφώνεται η τρέχουσα κατάσταση κάθε παραρτήματος και αποτυπώνεται ο ακριβής αριθμός του συνόλου των εργαζομένων σε σχέση με την απασχόληση.

26 E4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
Υποβάλλεται από 1-21 Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού κατόπιν εκτίμησης των περιστάσεων. Ε4 ΑΡΧΙΚΟΣ. Υποβάλλεται μόνον στις περιπτώσεις σύστασης νέου παραρτήματος ή απασχόλησης προσωπικού για πρώτη φορά εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού, δηλαδή από 22/10 κάθε έτους έως 30/09 του επόμενου έτους.

27 Συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις νέων εργοδοτών, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη εργαζομένων για πρώτη φορά, καθώς και για όσους εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, ή εφόσον μετά τις 21/10 υποβάλλεται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά πρόσληψη εργαζομένων, υποδεικνύεται η υποβολή και Αρχικού Πίνακα Προσωπικού προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων και να δηλώνονται τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας, του Γιατρού Εργασίας και του Νόμιμου Εκπροσώπου σε αυτόν. Η υποβολή Αρχικού πίνακα γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα Ετήσιο ή Αρχικό πίνακα προσωπικού.

28 Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. Υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή. Αφορά τις περιπτώσεις μεταβολής των αποδοχών των εργαζομένων σε πάγια βάση, όπως για παράδειγμα συμβαίνει όταν εργαζόμενος αλλάζει μισθολογικό κλιμάκιο και όχι σε περικοπή αποδοχών λόγω απεργίας ή αδικαιολόγητης απουσίας. Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών, λοιπόν ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τον πίνακα προσωπικού συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής (τροποποιητικός αποδοχών) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή.

29 Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ
Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ. Υποβάλλεται το αργότερο ως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τέθηκε σε λειτουργία νέα σύντομη έκδοση του εντύπου «Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ» με τον τίτλο «Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟΣ», ο οποίος υποβάλλεται για ένα μόνο απασχολούμενο, έχει ως στοιχεία καταχώρησης τα [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ], [ΑΦΜ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ], [ΩΡΑΡΙΟ] ΚΑΙ [ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ]

30 Ε5 (ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ),
Ε6 (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ Η΄ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ), Ε7 (ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ): Υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών

31 Δεν απαιτείται η ηλεκτρονική κατάθεση συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού όταν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο. Το έντυπο Ε8 γνωστοποιείται, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των νομίμων υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα και έχουν καταχωρηθεί στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών.

32 Το έντυπο Ε9 Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας, γνωστοποιείται μέσα σε 8 ημέρες από την κατάρτιση της Σύμβασης Με το έντυπο Ε10 υποβάλλονται μόνο οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των εκπροσώπων της επιχείρησης και των αρμόδιων συνδικαλιστικών φορέων – εκπροσώπων των εργαζομένων, εφόσον έχουν υπογραφεί, σαρωθεί ηλεκτρονικά και αποθηκευτεί σε αρχείο μορφής *.PDF

33 Με το έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), γνωστοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΑ5. παρ. 2 περ. β του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄) εντός του μηνός Ιανουαρίου (από 1/01 έως και 31/01 εκάστου έτους), στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρηθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».

34 Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου

35 Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή
Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3 και Ε3.4 για τα οποία είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

36 Ειδικότερα, σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών του ενιαίου εντύπου Ε3, η διαδικασία της κατάθεσης πραγματοποιείται με προσέλευση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε4 και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε3.

37 Όταν λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ, το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕΔ εκδίδουν οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες τους, οι οποίες καθορίζουν, κατά περίπτωση, προθεσμίες υποβολής των εντύπων, με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου, την ορισθείσα προθεσμία της ανωτέρω υποβολής.

38 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ - Πως αποτυπώνεται η παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης αφού δεν είναι απόλυση; Υπάρχει υποχρέωση της υπηρεσίας να υποβάλλει έντυπα Ε5 και Ε6 σε αυτή την περίπτωση;

39 Τα έντυπα αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ που προβλέπονται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση και αφορούν στους τρόπους αναγγελίας λύσης της εργασιακής σχέσης είναι τα εξής : Ε5 (Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), Ε6 (Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)), Ε7 (Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου). Το νομοθετικό πλαίσιο για την καταγγελία σύμβασης εργασίας έχει ως εξής : α. ν. 2112/1920 «περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», β. Β.Δ. 16/ «περί επεκτάσεως του ν. 2112/1920 περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών» και γ. ν. 3198/1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

40 Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3198/1955, όπως αυτό τροποποιήθηκε (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 435/1976) ορίζεται ότι, «Μισθωτοί υπαγόμενοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, για την χορήγηση σύνταξης γήρατος, μπορούν εάν μεν είναι εργατοτεχνίτες να αποχωρούν από την εργασία τους, εάν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου είτε να αποχωρούν είτε να απολύονται». Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι εργοδότες σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης δύνανται, κατά τις ως άνω διακρίσεις, να κάνουν χρήση είτε του εντύπου της Οικειοθελούς Αποχώρησης (Ε5), είτε του εντύπου της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (Ε6). Ειδικότερα, στην περίπτωση των εργατοτεχνιτών υποβάλλεται μόνο το έντυπο της Οικειοθελούς Αποχώρησης (Ε5), στη δε περίπτωση των υπαλλήλων υποβάλλεται είτε το έντυπο της Οικειοθελούς Αποχώρησης (Ε5), είτε το έντυπο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (Ε6).

41 ΕΡΩΤΗΣΗ - Ο Δήμος υποχρεούται στην υποβολή στην υποβολή του εντύπου Ε11 για το ΙΔΑΧ και το ΙΔΟΧ προσωπικό; Αν ναι, πως θα γίνει η καταχώρηση στις περιπτώσεις μεταφοράς υπολοίπου αδειών στο επόμενο έτος; Ε11: (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)

42 Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ /85/ (ΦΕΚ Β 2390/ ) απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ /10702/ (ΦΕΚ Β΄ 3456/ ) όμοια απόφασή του «…η) Με το έντυπο Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) γνωστοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο IA.5. παρ. 2 περ. 3β του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) εντός του μηνός Ιανουαρίου (από 1/01 έως και 31/01 εκάστου έτους), στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».

43 Προσδιορίζεται δε σαφώς και προς άρση παρερμηνειών το πεδίο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης με τη ρητή αναφορά στο άρθρο 1 αυτής, ότι στην έννοια του υπόχρεου ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση νοείται κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου). 

44 Σύμφωνα δε με το άρθρο 9 της ίδιας ως άνω απόφασης «…ε) Από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), που καθίσταται υποχρεωτική από 01/01/2015 εξαιρούνται οι φορείς του «Μητρώου Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που ακολουθούν για τη χορήγηση αδειών στο με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (ΦΕΚ 26 Α΄) και του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύουν».

45 Τέλος, σύμφωνα με την περ. 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ. 5
Τέλος, σύμφωνα με την περ. 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.5. του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/14 όπως αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945, όπως ισχύει, κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.

46 Επομένως, υπάγονται στην εξαίρεση του άρθρου 9 περ
Επομένως, υπάγονται στην εξαίρεση του άρθρου 9 περ. ε) της ίδιας ως άνω υπουργικής απόφασης μόνο οι αναφερόμενοι φορείς στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ακολουθούν για τη χορήγηση αδειών στο με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (ΦΕΚ 26 Α΄) και του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύουν.

47 Σε περίπτωση που στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, για το οποίο εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία ως προς τη χορήγηση ετήσιας κανονικής άδειας, δεν χορηγείται επίδομα αδείας λόγω υπαγωγής του στο Ενιαίο Μισθολόγιο το αντίστοιχο πεδίο του εντύπου Ε11 συμπληρώνεται μηδενικό και αναγράφεται η σχετική πληροφορία στο πεδίο παρατηρήσεων. Στο τελευταίο δε πεδίο μπορεί να αναγράφεται κάθε χρήσιμη διευκρίνιση που αφορά είτε τις αποδοχές αδείας, επιδόματος αδείας, είτε τον ίδιο τον εργαζόμενο και την εργασιακή του σχέση κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, στο οποίο αναφέρεται το έντυπο Ε11  

48 ΕΡΩΤΗΣΗ – Πως πραγματοποιείται η αλλαγή και ο ορισμός νέου Νόμιμου Εκπροσώπου στους τρεις (3) δημόσιους φορείς Ο.Α.Ε.Δ., Σ.Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Α. ;

49 H γνωστοποίηση τυχόν μεταβολών στοιχείων των εργοδοτών για το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» πραγματοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις και γίνεται μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. (Άρθρο 3, παρ. γ, της αριθμ. 5072/ 6/ (ΦΕΚ Β΄/449/ ), απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων γ) Τυχόν μεταβολές στοιχείων εργοδοτών, όπως αυτές ισχύουν και προσδιορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις, γνωστοποιούνται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών»).

50 ΕΡΩΤΗΣΗ – Πρακτική άσκηση από φοιτητή(ΤΕΙ) σε μια επιχείρηση
ΕΡΩΤΗΣΗ – Πρακτική άσκηση από φοιτητή(ΤΕΙ) σε μια επιχείρηση. Ποιο έντυπο υποβάλλω στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ;

51 Προσδιορίζεται σαφώς και προς άρση παρερμηνειών το πεδίο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 29502/85/ (ΦΕΚ 2390/Β΄/ ) με τη ρητή αναφορά στο άρθρο 1 αυτής, ότι στην έννοια του υπόχρεου ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση νοείται κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου).

52 Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω υπουργικής απόφασης (που αφορά στην υποχρέωση ηλεκτρονικών υποβολών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ) εξαρτάται από το είδος της σχέσης εργασίας που συνδέει τους απασχολούμενους με την επιχείρηση-εργοδότη (υπό την ανωτέρω έννοια). Μόνο επομένως στην περίπτωση που συνάπτεται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (με σαφή κριτήρια εξάρτησης) υφίσταται υποχρέωση εφαρμογής της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

53 Από τα περιγραφέντα δε δεδομένα για εξάμηνη (6μηνη) πρακτική άσκηση σπουδαστή ΤΕΙ δε φαίνεται να προκύπτει περίπτωση σύναψης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αλλά πρόκειται για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ βάσει συγκεκριμένου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, που δικαιολογεί την παρουσία των συμμετεχόντων σε επιχειρήσεις. Η νομοθετικά θεσμοθετημένη άλλωστε πρακτική άσκηση των φοιτητών ΤΕΙ συνιστά εκπαίδευση και δεν εγκαθιδρύει σχέση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 6 παρ. 6 Απόφ. Ε5/1797/86 Υπ. Παιδείας – Θρησκευμάτων και Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων και συνθηκών απασχολήσεως ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 183, τεύχος Β΄ της ).

54 Τέλος, ακόμη και τα νέα έντυπα του άρθρου 2, στοιχείο α) της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, Ε3.2 (Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Θεωρητικής Κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου…) και Ε3.3 (Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου…), αναφέρονται σε συγκεκριμένα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση (VOUCHER), ενώ και το νέο έντυπο E3.4 (Αναγγελία έναρξης / μεταβολών σύμβασης μαθητείας) προβλέπεται για τα προγράμματα μαθητείας του ΟΑΕΔ και υποβάλλεται από 03/12/2014 (ημερομηνία ενεργοποίησης του ως άνω εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

55 Πρέπει όμως να επισημανθεί και το κάτωθι συναφές κανονιστικό πλαίσιο προς σαφή διάκριση και ορθή αντιμετώπιση κάθε παρόμοιας περίπτωσης : (α) η Κ.Υ.Α 16802/667 (ΦΕΚ 1345/Β’/ ): « Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/ μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Πολισμού και Τουρισμού.

56 (β) το υπ' αριθ. πρωτ. οικ / έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης, "Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης".

57 Στην ως άνω ΚΥΑ ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής : ". 10
Στην ως άνω ΚΥΑ ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής : " Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους ασκούμενους σπουδαστές/μαθητές/φοιτητές στον πίνακα προσωπικού τους. Η Επιθεώρηση Εργασίας της περιοχής έχει την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης. 11. Οι ασκούμενοι σπουδαστές/ μαθητές/ φοιτητές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1077/80, καλύπτονται δε ασφαλιστικά για ατύχημα και υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2837/2000 και την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/ Οι ασκούμενοι σπουδαστές/μαθητές/φοιτητές σε ουδεμία άλλη ασφαλιστική εισφορά υποχρεούνται, εκτός από την υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά κατά του κινδύνου ατυχήματος υπέρ του ΙΚΑ, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει και επιβαρύνει την επιχείρηση στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. 13. Στους παραβάτες εργοδότες της απόφασης αυτής επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 16 του ν. 2639/98, όπως ισχύει...".

58 ΕΡΩΤΗΣΗ - Οι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε έναρξη δημιουργίας νέου παραρτήματος και μεταφέρουν εργαζομένους από την έδρα ή από άλλα υποκαταστήματα, η οποία όμως δεν συνοδεύεται απαραίτητα και από αλλαγή ωραρίου τι πρέπει να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ;

59 α) Σε περίπτωση δημιουργίας νέου παραρτήματος και μεταφοράς εργαζομένων από την έδρα ή από άλλα υποκαταστήματα της επιχείρησης, η οποία όμως δε συνοδεύεται απαραίτητα και από αλλαγή ωραρίου ή αποδοχών η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει υποβολή συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού. Πίνακας υποβάλλεται μόνο εφόσον μεταβάλλονται οι αποδοχές του εργαζόμενου ή το ωράριο εργασίας του. Σ’ αυτήν την περίπτωση από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δίνεται, στους εργοδότες η δυνατότητα να εκτυπώνουν αποσπάσματα των εντύπων Ε4 Πινάκων Προσωπικού εισάγοντας στις επιλογές εκτύπωσης τον ΑΦΜ του εργαζόμενου. Η επιλογή αυτή διευκολύνει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις, προκειμένου να προμηθεύουν το νέο παράρτημα τους με αποσπάσματα του Πίνακα Προσωπικού, τον οποίο οφείλουν να τηρούν στον τόπο εργασίας και να επιδεικνύουν σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

60 Υποδεικνύεται όμως η υποβολή Ε4 Αρχικού Πίνακα Προσωπικού προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων και να δηλώνονται τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας, του Γιατρού Εργασίας και του Νόμιμου Εκπροσώπου για αυτό το νέο παράρτημα, με αναγραφή στο πεδίο των παρατηρήσεων της ενότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»: «Μεταφορά εργαζομένων από το υποκατάστημα . …... . οι εργαζόμενοι περιλαμβάνονται πχ στον Ετήσιο πίνακας ΠΠ……. ,στο Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης ΑΠ …… κλπ»

61 β) Σε περίπτωση δημιουργίας νέου παραρτήματος και μεταφοράς εργαζομένων από την έδρα ή από άλλα υποκαταστήματα της επιχείρησης, η οποία συνοδεύεται και από αλλαγή ωραρίου, υποβάλλεται από το υποκατάστημα στο οποίο μεταφέρθηκαν οι εργαζόμενοι «Ε4 Αρχικός πίνακας» με το νέο πρόγραμμα ωρών εργασίας των μεταφερθέντων εργαζομένων, με αναγραφή στο πεδίο των παρατηρήσεων της ενότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»: «Μεταφορά εργαζομένων από το υποκατάστημα οι εργαζόμενοι περιλαμβάνονται πχ στον Ετήσιο πίνακας ΠΠ……. ,στο Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης ΑΠ …… κλπ και αφορά και αλλαγή ωραρίου» Όταν αφορά μεταφορά εργαζομένων από ένα παράρτημα μια επιχείρησης στο άλλο, όπως αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν πρέπει να υποβληθεί Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης.

62 ΕΡΩΤΗΣΗ - Οι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε δανεισμό εργαζόμενου ή σε περίπτωση λύσης της αρχικής σύμβασης του εργαζόμενου με μία επιχείρηση και κατάρτιση νέας με καινούργια επιχείρηση τι πρέπει να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ;

63 Στις περιπτώσεις μεταφοράς εργαζομένων, αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί, εάν η μεταφορά αυτή αφορά σε δανεισμό εργαζόμενου ή σε περίπτωση λύσης της αρχικής σύμβασης του εργαζόμενου με μία επιχείρηση και κατάρτιση νέας με καινούργια επιχείρηση.

64 α) Σε περίπτωση γνήσιου δανεισμού μισθωτού, όταν δηλαδή ο εργαζόμενος, ενώ προσφέρει την εργασία του κανονικά στον αρχικό εργοδότη, παραχωρείται προσωρινά σε τρίτη επιχείρηση με τη διασφάλιση επανόδου του στον αρχικό εργοδότη, τότε η επιχείρηση που δανείζεται τον μισθωτό υποβάλει συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου -(Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ)- που αφορά στον εν λόγω εργαζόμενο με την παρατήρηση ότι αφορά σε υπό δανεισμό μισθωτό, ενώ θα αναγράφονται και τα στοιχεία της δανείζουσας επιχείρησης .

65 Εφόσον βέβαια ο εργοδότης που δανείζεται τον εργαζόμενο δεν έχει απογραφεί στο Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταθέτει τους πίνακες, τα πρόγραμμα εργασίας και τυχόν έντυπα αναγγελίας υπερωριακής απασχόλησης του δανειζόμενου εργαζόμενου με προσέλευση στην υπηρεσία.

66 β) Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση (έστω και αν αυτή ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων) εννοείται ότι ακολουθείται η προβλεπόμενη υποβολή πίνακα -(Ε4 ΑΡΧΙΚΟΣ στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού για πρώτη φορά εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του Ετήσιου πίνακα προσωπικού ή Ε4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί Αρχικός ή Ετήσιος και αφού στην τελευταία περίπτωση έχει προηγηθεί η σχετική υποβολή του ενιαίου εντύπου Ε3 για το συγκεκριμένο μισθωτό)- με ημερομηνία πρόσληψης την ημερομηνία σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση. Ακόμα δε και στην περίπτωση που η καινούργια επιχείρηση αναγνωρίζει όλα τα εργασιακά δικαιώματα του μισθωτού όπως αυτά απορρέουν από την προγενέστερη σύμβασή του (από την αρχική ημερομηνία πρόσληψης), το σχετικό γεγονός αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων, ενώ στο πεδίο της ημερομηνίας πρόσληψης του πίνακα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της νέας σύμβασης.

67 Επισημαίνεται επίσης ότι, κατά την υποβολή του Ε4 πίνακα προσωπικού στην Κύρια οθόνη «Εισαγωγή Κατάστασης Προσωπικού» και στην καρτέλα ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ’, στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» μπορεί να αναγράφεται κάθε χρήσιμη διευκρίνιση που αφορά τη Μεταφορά Εργαζομένων, καθώς επίσης και στην καρτέλα ‘ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ’ και στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» κάθε εργαζομένου μπορεί να αναγράφεται κάθε χρήσιμη διευκρίνιση που αφορά το σχετικό γεγονός.

68 ΕΡΩΤΗΣΗ - Θα ήθελα διευκρινήσεις αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε8 Γνωστοποίηση Υπερωριακής Απασχόλησης και Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών.

69 Σύμφωνα με την περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν
Σύμφωνα με την περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), με το οποίο διατηρείται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α΄88), επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».

70 Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες: α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού, β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας, γ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση, δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης, ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης, στ) η υπογραφή του εργαζόμενου.

71 Η προβλεπόμενη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη. Για κάθε εργαζόμενο που θα διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η απασχόλησή του αυτή να είναι καταχωρημένη κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

72 Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη θα πρέπει να καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της η προβλεπόμενη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων. Η υποχρέωση αυτή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταχωρείται, εκ των προτέρων, η βάσει προγραμματισμού, πιθανώς πραγματοποιηθείσα υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, αλλά η υπερωρία που, δεδομένων των συνθηκών, είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί. Ευνόητο είναι ότι η καταγραφή της ώρας λήξης της πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης θα καταχωρείται στο Ειδικό Βιβλίο με το πέρας αυτής.

73 Τονίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

74 ΕΡΩΤΗΣΗ - θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου (Ε9) Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας υποχρεώσεις, προθεσμίες υποβολής, τύπος Σύμβασης Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας, διαδικασία.

75 Για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου (Ε9) Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας, ισχύει η καθορισμένη από το άρθρο 2 του Ν. 3846/2010 προθεσμία γνωστοποίησης των οχτώ (8) ημερών. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία αυτή, η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου (Ε9) καθίσταται αδύνατη. Σε περίπτωση που επιχειρηθεί ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου (Ε9) για περισσότερους του ενός εργαζόμενους και η προθεσμία έχει παρέλθει έστω και για έναν από αυτούς, η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται επίσης αδύνατη. Μόνο για τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις (αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης και εκπρόθεσμη υποβολή) η κατάθεση θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία.

76 Τέλος, προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση αναφορικά με το ζήτημα της μορφής των έγγραφων ατομικών συμβάσεων που θα υποβάλλονται σαρωμένες στην ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου (Ε9), υποδεικνύεται όπως σε αυτές περιλαμβάνονται μόνο τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν. 3846/10 όπως αντικατέστησε την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2639/98 ήτοι : α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, γ) το χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας, δ) τον τρόπο αμοιβής και ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του διακομιστή με ιδιαίτερα μεγάλο όγκο δεδομένων.

77 Για την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου (Ε9) συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, αφού πρώτα σαρωθούν και αποθηκευτούν σε αρχείο μορφής *.PDF, τα έγγραφα : α) ατομικών συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή β) η απόφαση του εργοδότη για μονομερή επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας στο προσωπικό του, εφόσον πρώτα έχουν τεθεί σε αυτά οι απαιτούμενες υπογραφές.

78 Εάν υποβληθούν περισσότερες από μία ατομικές συμβάσεις, αυτές θα πρέπει να αποθηκευτούν σε ένα και μόνο αρχείο. Επειδή υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου, από την ομάδα διαχείρισης του ΠΣ συστήνεται η ανάλυση του σαρωτή να ρυθμίζεται στα 150dpi και η σάρωση να μην είναι έγχρωμη.

79 Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση όρων της ήδη υφιστάμενης σύμβασης στο πεδίο «ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» του εντύπου (Ε9) επιλέγεται από την λίστα τιμών είτε «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» είτε «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

80 Ενδεικτικά, περιπτώσεις τροποποίησης όρων σύμβασης αποτελούν :
i) Η μεταβολή των εβδομαδιαίων ωρών ή ημερών εργασίας του μισθωτού, στα πλαίσια πάντα της μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Για παράδειγμα, εάν ένας εργαζόμενος με πενθήμερη απασχόληση 4 ωρών ημερησίως, συμφωνηθεί πλέον να εργάζεται με 6 ώρες την ημέρα, τότε υποβάλλεται η νέα ατομική του σύμβαση μερικής απασχόλησης επιλέγοντας το πεδίοΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Το αντίστοιχο ισχύει και σε περίπτωση τροποποίησης σύμβασης εκ περιτροπής εργασίας.

81 Εάν σύμβαση μερικής απασχόλησης εργαζόμενου μεταβληθεί σε σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας, τότε, για να υποβληθεί το σχετικό έντυπο, επιλέγεται το είδος της νέας σύμβασης δηλαδή «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». Το αυτό ισχύει και αντίστροφα.

82 ii) Το πεδίο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ή «ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» επιλέγεται και στην περίπτωση υποβολής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια ανανεώνεται ή παρατείνεται, όπως επίσης και σε περίπτωση υποβολής του σχετικού εγγράφου απόφασης παράτασης της μονομερούς επιβολής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας.

83 Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση που υπάρχει τροποποίηση όρων σύμβασης μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν και στο πεδίο των παρατηρήσεων για κάθε εργαζόμενο το είδος της επερχόμενης μεταβολής. Για παράδειγμα, στην ως άνω (i) περίπτωση μεταβολής των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας του μισθωτού στις παρατηρήσεις θα αναγράφεται: «Τροποποίηση από της ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης από πενθήμερη απασχόληση 4 ωρών ημερησίως σε 6ωρη, πενθήμερη απασχόληση» ενώ στην (ii) περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης ατομικής σύμβασης θα αναγράφεται : «Ανανέωση – παράταση της από ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, η οποία έληξε την ».

84 ΕΡΩΤΗΣΗ - θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή εντύπου (Ε10) Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

85 Με το συγκεκριμένο έντυπο υποβάλλονται μόνο οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ που συνάπτονται μεταξύ των εκπροσώπων της επιχείρησης και των αρμόδιων συνδικαλιστικών φορέων – εκπροσώπων των εργαζομένων και όχι τυχόν άλλου είδους ατομικές συμβάσεις εργασίας. Η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση εφόσον υπογραφεί, μεταξύ των εκπροσώπων της επιχείρησης και των αρμόδιων συνδικαλιστικών φορέων – εκπροσώπων των εργαζομένων, σαρωθεί ηλεκτρονικά και αποθηκευτεί σε αρχείο μορφής *.PDF, επισυνάπτεται υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της υποβολής.

86 Επειδή από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της υποχρεωτικής υποβολής του εντύπου (Ε10) διαπιστώθηκε ότι ορισμένες επιχειρήσεις υποβάλλουν ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας ή ατομικές συμβάσεις πλήρης απασχόλησης Ο.Χ. ή Α.Χ. συνημμένες στο έντυπο (Ε10), εφιστούμε την προσοχή στις επιχειρήσεις, ώστε στο συγκεκριμένο έντυπο να συνυποβάλλονται σαρωμένες μόνο οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ που συνάπτονται μεταξύ των εκπροσώπων από πλευράς επιχείρησης και από πλευράς εργαζομένων και όχι τυχόν άλλου είδους ατομικές συμβάσεις εργασίας.

87 Επειδή υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου, από την ομάδα διαχείρισης του ΠΣ συστήνεται η ανάλυση του σαρωτή να ρυθμίζεται στα 120dpi έως 150dpi και η σάρωση να μην είναι έγχρωμη.

88 ΕΡΩΤΗΣΗ - Αδυναμία υποβολής εντύπου ως εκπροθέσμου παρόλο που δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής.

89 Σε περίπτωση που κατά την προσπάθεια μιας επιχείρησης να υποβάλει κάποιο έντυπο εμφανίζεται μήνυμα για εκπρόθεσμη υποβολή του παρόλο που δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία, το πρόβλημα πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι επιχειρείται η υποβολή πίνακα, ο οποίος έχει αποθηκευτεί προσωρινά, με αποτέλεσμα το σύστημα να λαμβάνει υπόψη την παρελθούσα ημερομηνία αποθήκευσης. Ο εργοδότης λοιπόν καλείται να διαγράψει τον εν λόγω πίνακα και να τον υποβάλει εκ νέου ηλεκτρονικά.

90 Αναντιστοιχία ΚΑΔ με Δραστηριότητα επιχείρησης.
Ορισμένες φορές οι επιχειρήσεις στο σχετικό πεδίο συμπληρώνουν τον ΚΑΔ της ΑΠΔ και όχι τον ΚΑΔ του TAXIS, όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα η δραστηριότητα που εμφανίζεται να μην αντιστοιχεί με την πραγματική δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, τονίζουμε στην επιχείρηση ότι στο αντίστοιχο πεδίο συμπληρώνεται ο ΚΑΔ του TAXIS.

91 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΛΑΘΟΥΣ ΕΝΩ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ.
Σε περίπτωση που στην προσπάθεια υποβολής εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από επιχείρηση εμφανίζεται οποιοδήποτε μήνυμα λάθους (π.χ. τo ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου είναι λάθος), ενώ τα στοιχεία που δηλώνονται, αφού διασταυρωθούν, διαπιστώνεται ότι είναι σωστά (π.χ. το σύστημα δέχεται τον ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου), τότε το πρόβλημα ίσως να οφείλεται σε κάποιο πρόγραμμα που τυχόν χρησιμοποιείται, για να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση των στοιχείων στο σύστημα.

92 ΕΡΩΤΗΣΗ - Τι πρέπει να υποβάλω σε περίπτωση που έχω εργαζομένους από Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης; Υποβολή πινάκων - προγραμμάτων από έμμεσο εργοδότη για εργαζόμενους από Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης.

93 Εφόσον ο έμμεσος εργοδότης δεν απασχολεί άλλο προσωπικό, οπότε δεν έχει απογραφεί στο Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταθέτει το πρόγραμμα εργασίας των προσωρινά απασχολούμενων (βλέπε άρθρο 7 παρ. 3, 4 & 5 της υπ’ αριθ. 1517/34/ Υ.Α.) με προσέλευση στην υπηρεσία. Εάν είναι εγγεγραμμένος στα αντίστοιχα μητρώα εργοδοτών, ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής. Σε κάθε περίπτωση στον πίνακα θα πρέπει να υπάρχει υποσημείωση ότι αφορά σε προσωρινά απασχολούμενους εργαζόμενους, ενώ θα καταγράφονται και τα στοιχεία της ΕΠΑ –άμεσου εργοδότη.

94 ΕΡΩΤΗΣΗ - Τι πρέπει να υποβάλω σε περίπτωση που έχω εργαζομένους στο έδαφος της Ελλάδας για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών ; Εργαζόμενοι Ε.Ε. προσωρινά αποσπασμένοι.

95 Επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζόμενους στο έδαφος της Ελλάδας για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών (βλέπε Π.Δ. 219/00) και δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν διαθέτουν ΑΦΜ, ΑΜΕ και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από το ΠΣ, τότε ο πίνακας προσωπικού κατατίθεται με προσέλευση στην υπηρεσία.

96 Σε περίπτωση που υπηρεσία ΙΚΑ ζητεί για την απογραφή του εργοδότη πίνακα προσωπικού.
Σε περίπτωση που εργοδότης αναφέρει ότι από υπηρεσία του ΙΚΑ του ζητήθηκε πίνακας προσωπικού ή πρόσληψη ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για την απογραφή του, ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ ακολουθώντας την διαδρομή: Ενημερώσεις Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών Εργοδότες Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα αναγράφεται : «Τ’ ανωτέρω δικαιολογητικά, που αφορούν τα στοιχεία των απασχολουμένων, εάν δεν είναι διαθέσιμα κατά την απογραφή, προσκομίζονται αργότερα, ενώ η απογραφή γίνεται κανονικά.»

97 Εποχικού Χαρακτήρα Επιχειρήσεις.
Στην σχετική Υ.Α. αριθμ /85/2014, δεν προβλέπεται εξαίρεση των εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεων από τις προθεσμίες υποβολής του Ενιαίου Εντύπου Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), καθώς και σε περίπτωση αλλαγής ωραρίου και μεταβολής των αποδοχών εργαζομένου όπως αυτές καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Επομένως, οι εργοδότες ενημερώνονται ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλλουν Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) καθώς και πίνακες προσωπικού αλλαγής ωραρίου και μεταβολής των αποδοχών εντός των εν λόγω προθεσμιών.

98 Για τις περιπτώσεις εργοδοτών, εποχιακού χαρακτήρα οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη εργαζομένων για πρώτη φορά κατά το τρέχον έτος και δεν έχουν υποβάλει εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής Ετήσιο πίνακα προσωπικού, δηλαδή από 01/10 κάθε έτους έως 21/10, υποδεικνύεται η υποβολή και Αρχικού Πίνακα Προσωπικού, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων και να δηλώνονται τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας, ή/και του Γιατρού Εργασίας και του Νόμιμου Εκπροσώπου σε αυτόν.

99 Η υποβολή Αρχικού πίνακα γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα Ετήσιο ή Αρχικό πίνακα προσωπικού.

100 Τι πρέπει να κάνω όταν έχω αλλαγή Ειδικότητας Εργαζομένου;
Σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας εργαζόμενου η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει υποβολή τροποποιητικού / συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού. Πίνακας υποβάλλεται μόνο εφόσον μεταβάλλοντα και οι αποδοχές του εργαζόμενου ή το ωράριο εργασίας του. Σ’ αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται τροποποιητική κατάσταση ωραρίου ή αποδοχών, στο πεδίο ειδικότητας συμπληρώνεται η νέα ειδικότητα και στο πεδίο των παρατηρήσεων σημειώνεται το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε αλλαγή της ειδικότητας του μισθωτού καθώς και η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα.

101 Είμαι Τεχνική εταιρεία και έχω απασχολούμενους Οικοδόμους σε τεχνικό έργο που έχω αναλάβει να εκτελέσω, ανεξάρτητα από το είδος των συμβάσεων των εργαζομένων (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) υποχρεούμαι σε υποβολή πίνακα προσωπικού;

102 Σε περίπτωση που τεχνική εταιρεία απασχολεί οικοδόμους σε τεχνικό ή οικοδομικό έργο που έχει αναλάβει να εκτελέσει, ανεξάρτητα από το είδος των συμβάσεων των εργαζομένων (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), υποχρεούται να τηρεί Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Απόφαση Υπ. Εργασίας αριθ. 1801/89 κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 του Ν. 1836/89), το οποίο αντικαθιστά τη θεώρηση και ανάρτηση πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας.

103 Επομένως, οι τεχνικές εταιρείες ενημερώνονται για τη σχετική τους υποχρέωση και την εξαίρεσή τους από την υποβολή πινάκων προσωπικού υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική ΥΑ. Υπενθυμίζουμε ότι με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 καταργείται από η θεώρηση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων του ΒΗΔΑΠ.

104 Διορθώσεις με νέα ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί ναι ή όχι;
Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή. Για το σκοπό αυτό ο εργοδότης εκτυπώνει το ηλεκτρονικά υποβληθέν έντυπο, συνοδεύοντάς το με : α) γραπτή επιστολή με διευκρινίσεις ως προς την επιθυμητή διόρθωση και εφόσον είναι αναγκαίο, β) συμπληρωμένο έντυπο με τα ορθά στοιχεία, και τα υποβάλλει με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ ή και ΟΑΕΔ κατά περίπτωση.

105 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική υποβολή ναι ή όχι; Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του αρθ. 2 της παρούσης.

106 Εξαιρούνται οι περιπτώσεις των εντύπων E3. 1, E3. 2, Ε3. 3 και Ε3

107 Ειδικότερα, σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών του ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), η διαδικασία της κατάθεσης πραγματοποιείται με προσέλευση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε4 και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε3.

108 Έχω την δυνατότητα να πραγματοποιήσω Αλλαγή Στοιχείων Τεχνικού Ασφάλειας ή/και Ιατρού Εργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» σε υποβληθέντα πίνακα προσωπικού ή σε ποιες περιπτώσεις έχω αυτή την δυνατότητα;

109 Σε περίπτωση αλλαγής ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ή/και ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ η κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπει υποβολή συμπληρωματικού/ τροποποιητικού πίνακα προσωπικού, προκειμένου να συμπληρωθούν τα νέα στοιχεία Τεχνικού Ασφάλειας ή/και Ιατρού Εργασίας. Πίνακας υποβάλλεται μόνο εφόσον μεταβάλλονται και οι αποδοχές του εργαζόμενου ή το ωράριο εργασίας του.

110 Στην περίπτωση που έχετε αλλαγές στα στοιχεία τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας θα πραγματοποιήσετε σχετική αλλαγή στα στοιχεία αυτά -Τεχνικού Ασφάλειας ή/και Ιατρού Εργασίας- στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» όταν σε συγκεκριμένο εργαζόμενο σας μεταβάλλοντα οι αποδοχές του ή το ωράριο εργασίας του, δηλ. όταν για μια από τις αναφερόμενες αιτίες πραγματοποιήσετε αλλαγή με νέα υποβολή Ε4 συμπληρωματικού/τροποποιητικού πίνακα προσωπικού.

111 Θα ήθελα να μάθω πως μπορώ να κάνω αλλαγή ωραρίου ή τροποποίηση αποδοχών εργαζομένου στην περίπτωσή μου λόγω ότι, κατέθεσα χειρόγραφα στην Υπηρεσία του ΣΕΠΕ τον ετήσιο πίνακα προσωπικού μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

112 Στις περιπτώσεις χειρόγραφης εκπρόθεσμης υποβολής, εντύπου Ε4 Ετήσιος πίνακας προσωπικού και εφόσον έχει κατατεθεί χειρόγραφη εκπρόθεσμη υποβολή υποδεικνύεται η ηλεκτρονική υποβολή του Ε4 Αρχικού Πίνακα Προσωπικού προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων και για να δηλώνονται -(ώστε να υπάρχουν στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»)- τα στοιχεία απασχολουμένων, του Τεχνικού Ασφαλείας, του Γιατρού Εργασίας και του Νόμιμου Εκπροσώπου για αυτό το παράρτημα, με αναγραφή στο πεδίο των παρατηρήσεων της ενότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»: «α) επανυποβολή του εκπροθέσμου πίνακα προσωπικού που κατατέθηκε χειρόγραφα στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) (πχ Λάρισας) με αριθμ. πρωτ. (πχ 199/ ).


Κατέβασμα ppt "ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016."