Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταλλικές Κατασκευές Ι Διδάσκων Δημ. Σοφιανόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Μαρία Ντίνα, Πολ. Μηχ. MSc, ΥΔ Π.Θ. Τηλ : ,

2 Θεσμικό πλαίσιο μελέτης και εκτέλεσης έργων - Κανονισμοί
Φιλοσοφία ελέγχων επάρκειας – εφελκυόμενα μέλη Ευρωκώδικες Ευρωκώδικας 3 : Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών

3 Οριακές καταστάσεις σχεδιασμού
Σύνολο κριτηρίων συμπεριφοράς που πρέπει να ικανοποιεί μια κατασκευή ώστε να είναι κατάλληλη για χρήση υπό κανονικές αλλά και ασυνήθεις δράσεις και σε όλες τις φάσεις κατασκευής και χρήσης. Οριακές καταστάσεις αστοχίας Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας

4 Οριακές καταστάσεις αστοχίας
Οι οριακές καταστάσεις αστοχίας συνδέονται με κατάρρευση ή παρόμοιους τρόπους αστοχίας και αφορούν την ασφάλεια της ίδιας της κατασκευής και την ασφάλεια των προσώπων εντός της. Ο μελετητής πρέπει να εξασφαλίσει ότι η μέγιστη αντοχή της κατασκευής ή του στοιχείου της κατασκευής είναι επαρκής για να αντέξει τις μέγιστες δράσεις που θα επιβληθούν σε αυτή υπό ακραίες συνθήκες με ένα λογικό περιθώριο ασφάλειας .

5 Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
Οι οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας αφορούν καταστάσεις κατά τις οποίες η κατασκευή παρότι αντέχει, συμπεριφέρεται με μη κανονικό τρόπο λόγω υπερβολικών παραμορφώσεων ή ταλάντωσης. Αίσθηση ανασφάλειας στους χρήστες Βλάβες μη φερόντων στοιχείων Ανεπιθύμητες ρηγματώσεις υπό κανονικές συνθήκες χρήσης Οι μετακινήσεις και ταλαντώσεις συνδέονται περισσότερο με τη δυσκαμψία παρά με την αντοχή της κατασκευής.

6 Επί μέρους συντελεστές ασφαλείας
για τις δράσεις Συντελεστές , , μεγαλύτεροι της μονάδας με τους οποίους πολλαπλασιάζονται οι χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων για να υπολογιστούν οι δράσεις σχεδιασμού Τα αποτελέσματα εφαρμογής των φορτίων σχεδιασμού επί της κατασκευής ονομάζονται εντατικά μεγέθη σχεδιασμού

7 Επί μέρους συντελεστές ασφαλείας
για το υλικό Συντελεστές, , μεγαλύτεροι της μονάδας με τους οποίους διαιρούνται οι χαρακτηριστικές τιμές των αντοχών για να προκύψουν οι αντοχές σχεδιασμού .

8 G Μόνιμες δράσεις (ίδια βάρη φέρουσας κατασκευής, λοιπά
Είδη δράσεων G Μόνιμες δράσεις (ίδια βάρη φέρουσας κατασκευής, λοιπά μονιμα φορτία) Q Μεταβλητές δράσεις (ωφέλιμα φορτία, χιόνι, άνεμος, κτλ) Α Τυχηματικές δράσεις (πυρκαγιά, προσκρούσεις οχημάτων) Ε Σεισμικές δράσεις

9 Επί μέρους συντελεστές ασφαλείας για τις δράσεις

10 Συνδυασμοί δράσεων

11 Συνδυασμοί δράσεων Οι μεταβλητές δράσεις αντιπροσωπεύονται στις διάφορες οριακές καταστάσεις από: Μια χαρακτηριστική τιμή Μια τιμή συνδυασμού Μια συχνή τιμή Μια οιονεί μόνιμη τιμή

12 Οριακές καταστάσεις αστοχίας
Βασικοί συνδυασμοί: Τυχηματικοί συνδυασμοί: Σεισμικοί συνδυασμοί:

13 Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
Χαρακτηριστικοί συνδυασμοί: Συχνοί συνδυασμοί: Οιονεί μόνιμοι συνδυασμοί: Σεισμικοί συνδυασμοί:

14 Έλεγχος ορθών τάσεων

15 Απομειωμένη διατομή Εμβαδόν απομειωμένης διατομής (II-II)
Πλήθος διανοιγόμενων οπών Πάχος ελάσματος Διάμετρος οπής

16 Αντοχή πλήρους διατομής σε διαρροή κατά ΕΚ3
Εμβαδόν πλήρους διατομής Όριο διαρροής χάλυβα Επιμέρους συντελεστής ασφαλείας του χάλυβα σε διαρροή ( =1.00)

17 Αντοχή απομειωμένης διατομής σε θραύση κατά ΕΚ3
Εμβαδόν απομειωμένης διατομής Όριο θραύσης χάλυβα Επιμέρους συντελεστής ασφαλείας του χάλυβα σε θραύση ( =1.25)

18 Αντοχή εφελκυόμενου μέλους κατά ΕΚ3
Αντοχή εφελκυόμενου μέλους κατά ΕΚ3 Έλεγχος επάρκειας εφελκυόμενου μέλους κατά ΕΚ3 Εφελκυστική δράση, προκύπτει από στατική επίλυση για τα φορτία σχεδιασμού Εφελκυστική αντοχή

19 Έλεγχος ολκιμότητας Διαρροή πλήρους διατομής: όλκιμος τρόπος αστοχίας
Θραύση απομειωμένης διατομής: ψαθυρός τρόπος αστοχίας Επιδιώκεται η όλκιμη αστοχία:

20 Έλεγχος ολκιμότητας

21 Λεπτομέρειες υπολογισμού απομειωμένης διατομής

22 Λεπτομέρειες υπολογισμού απομειωμένης διατομής
Κοχλιώσεις ζιγκ ζαγκ Πιθανές διατομές αστοχίας

23 Λεπτομέρειες υπολογισμού απομειωμένης διατομής

24 Γωνιακά συνδεόμενα μέσω ενός σκέλους

25 Γωνιακά συνδεόμενα μέσω ενός σκέλους

26 Γωνιακά συνδεόμενα μέσω ενός σκέλους


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google