Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογές δημοσίου δικαίου Κλιμ. Γ’ 31.03.2014 Παράβολο ασφαλιστικά μέτρα & Κατάργηση ΕΡΤ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογές δημοσίου δικαίου Κλιμ. Γ’ 31.03.2014 Παράβολο ασφαλιστικά μέτρα & Κατάργηση ΕΡΤ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογές δημοσίου δικαίου Κλιμ. Γ’ 31.03.2014 Παράβολο ασφαλιστικά μέτρα & Κατάργηση ΕΡΤ

2 ΠΑΡΆΒΟΛΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ν 3886/2010

3 Νομοθεσία Ά. 11 ΠΝΠ 4.12.2012 – τροποποίηση ά. 5 παρ. 1 Ν.3886/2010: προϋπόθεση παραδεκτού για ασφαλιστικά μέτρα σε δημόσιες συμβάσεις είναι η καταβολή παραβόλου 1% επί αξίας σύμβασης με ανώτατο όριο 50 χιλ. Ευρώ έως την πρώτη συζήτηση της αιτήσεως Ά. 28 Ν.4111/2013 αναδρομική κύρωση από 5.12.2012 οι διατάξεις της ΠΝΠ

4 Νομολογία ΣτΕ ΕΑ 3μ. 731-733/2012 όχι σε εκκρεμείς διαδικασίες ΣτΕ ΕΑ 7μ. 737-738/2012 ναι σε εκκρεμείς διαδικασίας / πρβλ. μειοψηφία ά. 77 παρ. 5 ΠΔ 18/1989 – Χάριν της διασφάλισης του σκοπού του νομοθέτη (αποφυγή παρελκυστικών συμπεριφορών), όμως χορήγηση προθεσμίας για καταβολή – Όχι έλεγχος προϋποθέσεων ά. 44 παρ. 1 Σ – Συνταγματικότητα – αρχή της αναλογικότητας ΣτΕ ΕΑ 12-13/2013 ΣτΕ ΕΑ Ολ 56/2013: μη αναδρομική εφαρμογή σε εκκρεμείς διαδικασίες (ά. 52 παρ. 2 γ’ ΠΔ 18/1989 ΣτΕ ΕΑ 113/2013 αίτηση ανάκλησης μόνο για την κατάπτωση παραβόλου 12/1013

5 ΣτΕ ΕΑ Ολ 136/2013 (1) Όχι έλεγχος συνταγματικών προϋποθέσεων θέσπισης ΠΝΠ – ΣτΕ Ολ 3636/1989, 2289/1987, 1250/2003 «η συνδρομή ή μη των έκτακτων περιπτώσεων εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, ως αναγομένη στην σφαίρα της πολιτικής ευθύνης των ασκούντων στην περίπτωση αυτή νομοθετική εξουσία πολιτειακών οργάνων» Όχι εφαρμογή διατάξεων ΠΔ 18/1989 για παράβολο

6 ΣτΕ Ολ 136/2013 (2) Συνταγματικότητα – αρχή αναλογικότητας – Θεμιτός σκοπός: αποτροπή από την άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων προφανώς αβάσιμων που προκαλούν αύξηση του κόστους των διαγωνισμών και παρακωλύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την ολοκλήρωσή τους – αναλογικότητα με τη στενή έννοια, αφού το ύψος του επιβαλλόμενου παραβόλου δεν θεωρείται υπερβολικό, με βάση τα εξής επιχειρήματα: (α) Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης (προμήθειας στην προκείμενη περίπτωση) ευλόγως αναμένεται να έχουν ανάλογη χρηματοοικονομική επάρκεια, ώστε να σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση, να δύνανται να προβούν στην εκτέλεσή της προσηκόντως (β) Το επίδικο παράβολο αποδίδεται στο σύνολό του στον αιτούντα σε περίπτωση έστω και μερικής αποδοχής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. (γ) Ο νόμος επιτάσσει σύντομες προθεσμίες για την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και την έκδοση απόφασης επ’ αυτής (δ)Το διακύβευμα σε ανάλογες περιπτώσεις είναι κατά τεκμήριο σημαντικό, τόσο για τον αναθέτοντα φορέα, όσο και τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς, ενίοτε μάλιστα, και για την οικονομική ζωή της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων για την εξέλιξη της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας και τη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί

7 ΣτΕ Ολ 136/2013 (3) Όμως: – Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αναλογικότητας λόγω της ex ante υποχρέωσης καταβολής μέχρι την πρώτη συζήτηση = υπέρμετρος περιορισμός της δικαστικής προστασίας που υπερακοντίζει τον σκοπό του νομοθέτη – Όχι 93. παρ. 4 Σ αλλά δημιουργική παρέμβαση δικαστή μέχρι τροποποίηση νόμου: 100 Ευρώ με την κατάθεση ενώ το υπόλοιπο έως 49.900 σε περίπτωση απόρριψης

8 Νεώτερες εξελίξεις Ά. 74 παρ. 1 Ν. 4146/2013: – 1/3 κατά την κατάθεση – 2/3 έως την πρώτη συζήτηση – Επιστροφή παραβόλου σε περίπτωση απόρριψης αιτήσεως για λόγους δημοσίου συμφέροντος ΣτΕ ΕΑ Ολ 475/2013 – μεταστροφή της νομολογίας – Συντομότατη προθεσμία για έκδοση απόφασης 20 ημερών και 7 ημερών για διατακτικό – Χρηματοοικονομική επάρκεια συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς – Άρα: απαράδεκτο Ά. 8 Ν.4198/2013 μέχρι τη συζήτηση μόνο τα 2/3 ενώ υπόλοιπο 1/3 καταλογίζεται με δικαστική απόφαση σε περίπτωση απόρριψης αίτησης

9 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΡΤ

10 Ιστορικό ΠΝΠ 11.06.2013 τροποποίηση ά. 14Β Ν 3429/2005 – εξειδίκευση θεμάτων νομοθετικής εξουσιοδότησης για θέσπιση ΚΥΑ περί κατάργησης – μετασχηματισμού νομικών προσώπων (διαδοχή, αυτοδίκαιη λύση σχέσεων απασχόλησης, παύση λειτουργίας νπ) ΚΥΑ 11.06.2013 για κατάργηση ΕΡΤ Αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής 17.06.2013 προσωρινή διαταγή Προέδρου ΣτΕ : λήψη αναγκαίων μέτρων για συνέχιση μετάδοσης ΣτΕ ΕΑ 236/2013: εξειδίκευση σχετικών υποχρεώσεων, προσλήψεις και λειτουργία φορέα ρ/τ σε σύντομο κατά το δυνατόν χρόνο

11 Προδήλως βάσιμο αίτησης ακυρώσεως Κατά το 15 παρ. 2 δεν θεσπίζεται εγγύηση για απρόσκοπτη λειτουργία δημόσιου ρ/τ φορέα Όχι αντίθεση στο ά. 11 ΧΘΔΕΕ ή 10 ΕΣΔΑ ή Πρωτ 29 ΣΛΕΕ Κανονιστική φύση απόφασης – όχι αιτιολογία Αναλογικότητα – στάθμιση

12 αντίλογος έλλειψη εξουσιοδότησης; Ταυτόχρονη δημοσίευση σε ΦΕΚ των δύο πράξεων! – Όχι περιθώριο για δικαστική προστασία! – Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξεων της Διοίκησης συνταγματική κατοχύρωση (20 και 95) – Πριν την επέλευση έννομων συνεπειών Προϋποθέσεις έκδοσης ΠΝΠ

13 Κίνδυνος βλάβης Η βλάβη που επικαλούνται οι αιτούντες υποχωρεί ενώπιον στόχων δημοσίου συμφέροντος Ωστόσο «ανεπανόρθωτη βλάβη» επειδή παύει δημόσια υπηρεσία με λειτουργική έννοια, παράβαση της αρχής της συνέχειας – Όμως βλάβη του αιτούντος & δημόσιο συμφέρον εμπόδιο στην αναστολή – Εδώ η βλάβη αφορά την ολότητα και όχι τους αιτούντες! – Αναστολή σε κανονιστικές πράξεις: κατ’ εξαίρεση, όταν ο αιτών άμεση, συγκεκριμένη και δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, οπότε αναστολή ως προς αυτόν, ενώ όταν οργάνωση δημόσιας υπηρεσίας βλάβη μη δυνάμενη να επανορθωθεί Ά. 52 παρ. 8 ΠΔ 18/1989: άλλα μέτρα πλην αναστολής – Διασταύρωση λειτουργιών – στενή ερμηνεία – Σε περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής αλλά δεν χωρεί αναστολή πχ αρνητικές πράξεις


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογές δημοσίου δικαίου Κλιμ. Γ’ 31.03.2014 Παράβολο ασφαλιστικά μέτρα & Κατάργηση ΕΡΤ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google