Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΥ 100: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 8 Εισαγωγή στην Ηθική της Τεχνολογίας TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΥ 100: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 8 Εισαγωγή στην Ηθική της Τεχνολογίας TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΥ 100: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 8 Εισαγωγή στην Ηθική της Τεχνολογίας TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2 Οκτωβρίου, 2003 Χρυσάνθη Πρέζα, D.Sc. Επισκέπτρια Επίκουρη Καθηγήτρια

2 Περίληψη Κατ ’ οίκον Εργασίες Επανάληψη –Μελέτη και Σχεδιασμός σε θέματα Μηχανικών Εισαγωγή στην ηθική της Τεχνολογίας –Κώδικας ηθικής του ΙΕΕΕ –Κώδικας ηθικής του NSPE

3 Κατ ’ οίκον Εργασίες ΚΟ0! Όλοι πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν με email του πανεπιστημίου ΚΟ1, Αύριο είναι η τελευταία μέρα! ΚΟ2, Αύριο είναι η τελευταία μέρα! ΚΟ3 –Ψηφιακή φωτογραφία; –Το πρόβλημα με την έκδοση έχει διορθωθεί –Προσέξετε ότι οι συνδέσεις λειτουργούν Αλλαγή: Η ενδιάμεση εξέταση θα γίνει την Δευτέρα, 27/10/03 Υπενθύμιση: Ταχύρυθμα μαθήματα ΗΥ κάθε Δευτέρα στις 8:00 πμ

4 Επανάληψη: Μελέτη και Σχεδιασμός AO: Engineering Design –Η εφαρμογή γνώσεων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων για την δημιουργία ενός μηχανισμού / συστήματος που ικανοποιεί ορισμένες προδιαγραφές Είναι αυτό με το οποίο ασχολούνται οι μηχανικοί! Τα προβλήματα σχεδιασμού δεν έχουν μόνο μία σωστή λύση –Αυτό δεν πρέπει να σας φοβίζει. –Σας δίνει πολλή ελευθερία. Είστε περιορισμένοι μόνο από την φαντασία και δημιουργικότητα σας!

5 Επανάληψη: Κύκλος Σχεδιασμού Βάλε Γενικούς Στόχους Μάζεψε πληροφορίες Ανάπτυξε σχέδιο Δημιούργησε το σύστημα Κατάγραψε πληροφορίες Έλεγξε το σύστημα Ικανοποιούνται οι προδιαγραφές; Έλεγχος τελειωμένου συστήματος Ναι Άλλαξε το σύστημα Όχι

6 Επανάληψη: Intellectual Property Μετάφραση: “Διανοητική Περιουσία” – Πνευματικά Δικαιώματα –Δημιουργείται κατά την διάρκεια σχεδιασμού –Δίνει δύναμη στις εταιρίες Trade Secrets –Πληροφορίες μόνο για τους υπαλλήλους –Υπογραφή συμβολαίου –πχ η συνταγή του αναψυκτικού Coca-Cola Patent –Αποκλείει άλλους να δημιουργήσουν και να πουλήσουν αυτό που περιγράφει η πατέντα για 20 χρόνια Copyrights –Αποκλείει άλλους να αντιγράφουν και να χρησιμοποιούν την δουλειά άλλων τουλάχιστον για την διάρκεια της ζωής του δημιουργού Trademark –Σύμβολο πάνω σε προϊόν

7 Ηθική της Τεχνολογίας Ορισμός: Είναι οι νόμοι και τα πρότυπα που καθορίζουν τον επαγγελματικό ρόλο των μηχανικών Ασχολείται με υποθέσεις ηθικής που αφορούν –Δημόσια ασφάλεια –Δωροδοκία –Προστασία του περιβάλλοντος –Απάτη –Δίκαιο –Ειλικρίνεια στην έρευνα και έλεγχο συστημάτων –Σύγκρουση συμφερόντων Χρήσιμη ιστοσελίδα για αυτό το θέμα http://onlineethics.org/eng/index.html

8 Γιατί μας αφορά αυτό το θέμα; Τα αποτελέσματα της δουλειάς των μηχανικών επηρεάζουν την δημόσια ασφάλεια και υγεία Υπάρχουν σημαντικές δικαστικές υποθέσεις που αφορούν προϊόντα εταιριών που προκάλεσαν κακό επειδή οι μηχανικοί χρησιμοποίησαν λάθος ηθική στις αποφάσεις τους Δεν είναι αρκετό να μπορείς να ξεχωρίζεις το καλό από το κακό –Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι απλές –Οι μηχανικοί συναντούν δύσκολα διλήμματα Ο στόχος ενός μηχανικού είναι να μπορεί να λύνει δύσκολα προβλήματα με τον πιο ηθικό τρόπο!

9 Μερικά Παραδείγματα 1992, mobile phone and cancer 1993, mobile phone mounting bracket for cars 1994, Intel’s Pentium microprocessor 1999, Failure of Firestone Tires Περισσότερα παραδείγματα http://onlineethics.org/eng/cases.html

10 Επάγγελμα Μηχανικών Δουλειά (job) ή απασχόληση (occupation) –Κάθε είδους εργασίας επί πληρωμή –Το επίπεδο επιδεξιότητας και ευθύνης είναι άσχετο Επάγγελμα (profession) –Προϋποθέτει συγκεκριμένο επίπεδο επιδεξιότητας και ευθύνης – π.χ. επάγγελμα ιατρών, δικηγόρων –Υπάρχουν νόμοι που ρυθμίζουν την άσκηση επαγγελμάτων Υπάρχει διαφορά μεταξύ επαγγέλματος (profession) και δουλειάς ή απασχόλησης

11 ΕΤΕΚ Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) http://www.etek.org.cy/ Το ΕΤΕΚ ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου “Έχει σκoπό τηv πρoαγωγή της επιστήμης στoυς διάφoρoυς τoμείς πoυ σχετίζovται με τηv ειδικότητα τωv μελώv τoυ, της μηχαvικής και της τεχvoλoγίας γεvικά και τηv αvάπτυξη τoυς για αυτoδύvαμη oικovoμική, κoιvωvική και πoλιτιστική αvάπτυξη της Δημoκρατίας.” Αναγνώριση διπλώματος για άσκηση επαγγέλματος –Ετήσια άδεια

12 ΕΤΕΚ Διεvεργεί τηv εγγραφή τωv μελώv τoυ Επιμελητηρίoυ και εκδίδει τα σχετικά πιστoπoιητικά και άδειες Αvαλαμβάvει διαιτησίες, επιδιαιτησίες και συμβιβαστικoύς διακαvovισμoύς σχετικά με oπoιoδήπoτε θέμα ή διαφoρά πoυ έχει σχέση με τη μηχαvική επιστήμη. Εισηγείται τη δημιoυργία vέωv κλάδωv μηχαvικής επιστήμης και πρoβαίvει σε υπoδιαιρέσεις τωv κλάδωv μηχαvικής επιστήμης Εκπρoσωπεί στη Δημoκρατία και τo εξωτερικό τoυς ασκoύvτες τo επάγγελμα σε oπoιoδήπoτε κλάδo μηχαvικής επιστήμης Ασκεί πειθαρχική εξoυσία παvω στα μέλη τoυ σύμφωvα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας

13 ΕΤΕΚ Μετέχει σε διεθvείς oργαvισμoύς και εvώσεις επιμελητηρίωv, σε διεθvείς εvώσεις μηχαvικώv, αvαπτύσσει σχέσεις με αvτίστoιχoυς oργαvισμoύς άλλωv χωρώv, oργαvώvει συvέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για τηv πρoώθηση τωv σκoπώv τoυ Εvημερώvει τo κoιvό με αvακoιvώσεις, δημoσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλo πρόσφoρo τρόπo, για oπoιoδήπoτε θέμα της αρμoδιότητας τoυ και βoηθά στηv ευρύτερη καταvόηση τωv σχετικώv θεμάτωv και πρoβλημάτωv Γvωμoδoτεί έπειτα από πρόσκληση τωv αρμόδιωv αρχώv για oπoιoδήπoτε θέμα της αρμoδιότητας τoυ Μελετά oπoιαδήπoτε επιστημovικά τεχvικά, τεχvooικovoμικά ή αvαπτυξιακά θέματα πoυ σχετίζovται με oπoιoδήπoτε κλάδo της μηχαvικής επιστήμης και διατυπώvει απόψεις

14 Κώδικες Ηθικής Επαγγελματικοί οδηγοί –Για το πώς να παίρνονται αποφάσεις και να λύνονται προβλήματα ηθικής Προωθούνται από Επαγγελματικούς Συλλόγους Μηχανικών (Professional Engineering Societies) –Εκφράζουν τα δικαιώματα και ευθύνες των μελών ΕΤΕΚ Δεοντολογία των Μελών http://www.etek.org.cy/nomi_kanon/deont.html IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Code of Ethics http://onlineethics.org/codes/IEEEcode.html NSPE (National Society of Professional Engineers) Code of Ethics for Engineers http://onlineethics.org/codes/NSPEcode.html Δεν λύνουν το πρόβλημα αλλά βοηθούν

15 Δεοντολογία των Μελών της ΕΤΕΚ Κανονισμοί του 1996-97 3. Τα μέλη οφείλουν- (α) Να μην επιδεικνύουν διαγωγή ανέντιμη ή επονείδιστη ή μη συνάδουσα προς το επιστηνομικό ήθος τους επαγγέλματος (β) να τηρούν και να περιφρουρούν πάντοτε την τιμή και την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος και να επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά που να χαρακτηρίζεται από τιμιότητα, ευθύτητα και ευσυνειδησία (γ) να μην υποτάσσουν τις αρχές της επιστήμης και της επαγγελματικής τους τάξης στο ατομικό τους συμφέρον ή στα συμφέροντα τρίτων (δ) να μην καλύπτουν με την υπογραφή τους πρόσωπα φύσει και θέσει αναρμόδια για την εκτέλεση ορισμένης τεχνικής εργασίας (ε) να συμμορφώνονται προς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (στ) να ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης την οποία επωμίζονται έναντι των εντολέων τους αλλά και έναντι του κοινωνικού συνόλου ως επιστήμονες μηχανικοί ταγμένοι στην υπηρεσία της επιστήμης τους μέσα στα ευρύτερα πλαίσια των σκοπών του Επιμελητηρίου για πολύπλευρη ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και http://www.etek.org.cy/nomi_kanon/deont.html

16 IEEE Code of Ethics We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world, and in accepting a personal obligation to our profession, its members and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree: 1.to accept responsibility in making engineering decisions consistent with the safety, health and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment; 2.to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist; 3.to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data; 4.to reject bribery in all its forms; 5.to improve the understanding of technology, its appropriate application, and potential consequences;

17 IEEE Code of Ethics 6. to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations; 7.to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others; 8.to treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, gender, disability, age, or national origin; 9.to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or malicious action; 10.to assist colleagues and co-workers in their professional development and to support them in following this code of ethics. - Approved by the IEEE Board of Directors, August 1990

18 Περίληψη Κατ ’ οίκον Εργασίες Επανάληψη –Μελέτη και Σχεδιασμός σε θέματα Μηχανικών Εισαγωγή στην ηθική της τεχνολογίας –Κώδικας ηθικής του ΙΕΕΕ –Κώδικας ηθικής του NSPE


Κατέβασμα ppt "ΗΜΥ 100: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 8 Εισαγωγή στην Ηθική της Τεχνολογίας TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google