Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιστορικές ελληνικές επιγραφές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιστορικές ελληνικές επιγραφές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιστορικές ελληνικές επιγραφές

2 Τιμητικο ψηφισμα για τον ευκλη και φιλοκλη
Η Αθήνα μετά τους 30: Τιμητικο ψηφισμα για τον ευκλη και φιλοκλη

3 Τιμητικό ψήφισμα για τον Ευκλή και τον γιο του Φιλοκλή
Βρέθηκε: Ακρόπολη των Αθηνών Σήμερα: Επιγραφικό μουσείο Αθήνας

4 Τιμητικό ψήφισμα για τον Ευκλή και τον γιο του Φιλοκλή
Διάλεκτος: αττική Γραφή: επί τα δεξιά, στοιχηδόν Αλφάβητο: ιωνικό (αττικό μετά το 403 π.Χ.

5 Att. stoich ƒ2 IG II(2) Att 145.1 [eÃdocen th=i boulh=i: ¹Ere]xqhiì+j e)[pr]uta/neun, !! !717!8eu\j e)gramma/teuen, Simi¿? [!716!7e]u\j e)pesta/te: Eu)rippi¿dh [j eiåpen: eiånai pro/sod]on Eu)kleiÍ a)ndragaqi¿aj [eÀneka kaiì proqumi¿aj], e)peidh\ a)nh\r a)gaqo\j e)ge/ [neto periì to\n dh=mon t]o\n ¹Aqhnai¿wn kaiì th\g ka/q [odon tou= dh/mo tou= ¹Aqhn]ai¿wn kaiì th\n e)leuqeri¿ [an: khrukeu/en d' au)to\n t]h=i bolh=i kaiì tw½i dh/mw[i] [tw½i ¹Aqhnai¿wn. th\n de\ mi]sqofori¿an eiånai au)tw½ [i ® ® ® ®].

6

7 [eÃdocen th=i bolh=i kaiì] tw½i dh/mwi: Lewntiìj e)pru [ta/neuen. 37
[eÃdocen th=i bolh=i kaiì] tw½i dh/mwi: Lewntiìj e)pru [ta/neuen !37!3 Oi¹]naiÍoj e)gramma/teuen, Eu)f [!615!7 e)]pesta/tei: Mela/nwpoj eiåp [en: e)yhfi¿sqai th=i bo]lh=i, e)peid[h\] a)nh\r a)gaqo\j v [e)ge/neto o( path\r to= Fi]lokle/ouj periì t[o\]n dh=mo [n to\n ¹Aqhnai¿wn kaiì t]h\g ka/qodon tou= dh/mo, e)yhf [i¿sqai th=i bolh=i tou\]j proe/drouj oiá aÄn tugxa/n [wsi proedreu/ontej] ei¹j th\n prw¯thn e)kklhsi¿a [n xrhmati¿sai periì F]ilokle/ouj tou= Eu)kle/ouj, [kaiì e)peidh\ xrh/simo]j kaiì ko/smioj dokeiÍ eiåna [i th=i bolh=i kaiì toiÍj] pruta/nesi toiÍj a)eiì prut [aneu/sasin, gnw¯mhn c]umba/llesqai th=j bolh=j e [i¹j to\n dh=mon, oÀti dokeiÍ] th=i bolh=i eiånai th\g kh [rukei¿an FilokleiÍ kaqa/p]er tw½i patriì au)to= oÃn [ti a)ndriì a)gaqw½i periì to\n dh=]mon to\n ¹Aqhna[i¿]w[n]. vacat 0.04

8


Κατέβασμα ppt "Ιστορικές ελληνικές επιγραφές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google