Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιστορικές ελληνικές επιγραφές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιστορικές ελληνικές επιγραφές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιστορικές ελληνικές επιγραφές

2 Ο κωδικασ τησ γορτυνασ

3 Γόρτυνα (Κρήτη), 1ο μισό 5ου αι. π.Χ.
Βρέθηκε: Γόρτυνα Σήμερα: in situ (Γόρτυνα) και σε διάφορα μουσεία του κόσμου

4 Γόρτυνα (Κρήτη), 1ο μισό 5ου αι. π.Χ.
Βρέθηκε: Γόρτυνα Σήμερα: in situ (Γόρτυνα) και σε διάφορα μουσεία του κόσμου

5 Ο επιγραφή-κώδικας της Γόρτυνας
Περιεχόμενο: νομοθεσία Οικογενειακό Εμπορικό & Κληρονομικό δίκαιο

6 Γιατι ονομαζεται δωδεκαδελτοσ;
Αποτελείται από 12 στήλες-δέλτους. Γιατι ονομαζεται δωδεκαδελτοσ;

7 Γόρτυνα (Κρήτη), 1ο μισό 5ου αι. π.Χ.
Βρέθηκε: Γόρτυνα Σήμερα: in situ (Γόρτυνα) και σε διάφορα μουσεία του κόσμου

8 Αλφάβητο: κρητικό Λείπουν: τα διπλά: ψ, ζ τα μακρόχρονα: η και ω και τα δασέα: χ και φ
Διάλεκτος: δωρική Κατεύθυνση γραφής: βουστροφηδόν

9

10 θιοί. ὄς κ’ ἐλευθέρο̄ι ἒ̄ δο̄́λο̄ι μέλλε̄ι ἀν- 5 ο̄ δέκα στατε̑ρανς, το̑ δο̄́λο̄ πέντ- έ κ’ ἄγε̄ι, καταδικακσάτο̄ το̑ ἐλευθέρ- πιμο̄λε̄̀ν, πρὸ δίκας με̄̀ ἄγεν. αἰ δ- ἐν ταῖς τρισὶ ἀμέραις. α̣ἰ [δέ] κα ε ὀ̑τι ἄγει καὶ δικακσάτο̄ λαγάσαι 10 ὰν τᾶ̣ς̣ ἀμέρας ϝεκάστας, πρίν κα λα- ἐλευθέρο̄ στατε̑ρα, το̑ δο̄́λο̄ [δα]ρκν- με̣̄̀ [λαγ]άσει, καταδικαδδέτο̄ το̑ μὲν ὰν ὀμ̣νύντα κρίνεν. {²palmula}² αἰ δ’ ἀννίοιτο γάσει· το̑ δὲ κρόνο̄ τὸν δι[κ]αστ- 15 αἰ δέ κα μο̄λε̑ι ὀ μὲν ἐλεύθερ̣ον α κρ[ί]νεν αἰ με̄̀ ἀποπο̄νίοι μαῖτυς. με̄̀ ἄγεν, τὸν δικαστὰν ὀμνύντ- [ὄτερο]ί κ’ ἐλεύθερον ἀποπο̄νίο̄ν- ὀ δ[ὲ δ]ο̑λον, κάρτονανς ἔ̄με̄ν 20 ε̄ν, αἰ μέν κα μαῖτυς ἀποπο̄νε̑ι, κ- πο̄νίοντες ϝὸν ϝεκάτερος ἔ̄μ- τι. αἰ δέ κ’ ἀνπὶ δο̄́λο̄ι μο̄λίο̄ντι ατὰ τὸν μαίτυρα δικάδδεν, αἰ μνύντα κρίνεν. ἐ̑ δέ κα νικαθε̑ι ὀ ἒ̄ με̄δατέρο̄ι, τὸν δικαστὰν ὀ- δέ κ’ ἒ̄ ἀνποτέροις ἀποπο̄νίο̄ντι άσαι τᾶν πέ[ν]τ’ ἀμερᾶν, τὸν δὲ δο̑- 25 ἔκο̄ν, τὸμ μὲν ἐλεύθερον λαγ- σάτο̄ νικε̑ν το̑ μὲν ἐλευθέρο̄ κα με̄̀ λαγάσει ἒ̄ με̄̀ ἀποδο̑ι, δικακ- λο[ν] ἐς κε̑ρανς ἀποδόμε̄ν. αἰ δέ τατε̑ρα τᾶς ἀμέρας ϝεκάστ- 30 πεντε̄́κοντα στατε̑ρανς καὶ σ- τᾶς ἀμέρας ϝεκάστας, πρίν κ’ ἀ- δέκα στατε̑ρανς καὶ δαρκνὰν ας, πρίν κα λαγάσει, το̑ δὲ δο̄́λο̄ κάκσει ὀ δικαστάς, ἐνιαυτο̑ι π- 35 ποδο̑ι ἐς κε̑ρανς. ἐ̑ δέ κα καταδι- καστὰν ὀμνύντα κρίνεν. αἰ δέ πλίον δὲ με̄́· το̑ δὲ κρόνο̄ τὸν δι- ράδδεθθαι τὰ τρίτρα ἒ̄ μεῖον, 40 κα ναεύε̄ι ὀ δο̑λος ὀ̑ κα νικαθε̑- ο̄ ἐπὶ το̑ι ναο̑ι ὄπε̄ κα ναεύε̄ι ἒ̄ α- ρομέο̄ν ἐλευθέρο̄ν ἀποδεικσάτ- ι, καλίο̄ν ἀντὶ μαιτύρο̄ν δυο̑ν δ- 45 κα με̄̀ καλε̑ι ἒ̄ με̄̀ δείκσει, κατισ- ὐτὸς ἒ̄ ἄλος πρὸ τούτο̄· αἰ δέ τὰνς ἀπλόονς τ[ι]μὰνς ἐπικατ- αὐτὸν ἀποδο̑ι ἐν το̑ι ἐνιαυτο̑ι, [τάτ]ο̄ τὰ ἐγ̣[ρα]μένα. αἰ δέ κα με̄δ’ 50 ο̄λιομένας τᾶδ δί[κ]α̣ς, τὰν ἀπλ- αστασεῖ. vac. αἰ δέ κ’ ἀποθάνε̄ι μ- ς ἄλλος, ἐ̑ κ’ ἀποστᾶι, μο̄λέν, καἴ κ- έ κα κοσ̣[μ]ίο̄ν ἄγε̄ι ἒ̄ κοσμίοντο- όον τιμὰν κατ<α>στασεῖ. vac. αἰ δ- 55 [ἀμέρα]ς ἄγαγε τὰ ἐγραμένα. vac. α νικαθε̑ι, κατιστάμεν ἀπ[ὸ ἆ]ς ἔ̄με̄ν. vac. αἴ κα τὸν ἐλεύθερον ἒ̄ col. II.1 τακείμενον ἄγοντι ἄπατον [τ]ὸ̣ν δὲ νενικαμένον̣ κα[ὶ τὸν κα]- τὸν στατε̑ρανς καταστασεῖ· α- τὰν ἐλευθέραν κάρτει οἴπε̄ι, ἐκα- ν, διπλεῖ καταστασεῖ· αἰ δέ κ’ ἐλε- ς τὸν ἐλεύθερον ἒ̄ τὰν ἐλευθέρα- 5 ἰ δέ κ’ ἀπεταίρο̄, δέκα· αἰ δέ κ’ ὀ δο̑λο- δαρκνάνς· αἰ δέ κα ϝοικεὺς ϝοικέα ύθερος ϝοικέα ἒ̄ ϝοικέαν, πέντε άσαιτο, δύο στατε̑ρανς κατασ- ἐνδοθιδίαν δο̄́λαν αἰ κάρτει δαμ- 10 ἒ̄ ϝοικέαν, π[έν]τε στατε̑ρανς. vac. δ’ ἀμέραν̣, [ὀ]δελόν, αἰ δέ κ’ ἐν νυτ- τασεῖ· αἰ δέ κα δεδαμ̣ν[α]μέναν, πε- λευθέραν ἐπιπε̄ρε̑ται οἴπεν ἀκε- με̄ν τὰν δο̄́λαν. vac. αἴ κα τὰν ἐ- 15 τί, δύ’ ὀδελόνς· ὀρκιο̄τέραν δ’ ἔ̄- ρανς καταστασεῖ αἰ ἀποπο̄νίο- ύοντος καδεστᾶ, δέκα στατε̑- δελπιο̑ ἒ̄ ἐν το̑ ἀνδρός, ἐκατὸν μοικίο̄ν αἰλεθε̑ι ἐν πατρὸς ἒ̄ ἐν ἀ- 20 ι μαῖτυς. vac. αἴ κα τὰν ἐλευθέραν στατε̑ρανς καταστασεῖ· αἰ δέ κ’ ἐ- ν ἐλευθέραν, διπλεῖ καταστασε- 25 το̑ ἀπεταίρο̄, δέκα· αἰ δέ κ’ ὀ δο̑λος τὰ- ν ἄλο̄, πεντε̄́κοντα· αἰ δέ κα τὰν τε. προϝειπάτο̄ δὲ ἀντὶ μαιτ- ῖ· vac. αἰ δέ κα δο̑λος δο̄́λο̄, πέν- θαι ἐν ταῖς πέντ’ ἀμέραις· vac. 30 ς το̑ ἐναιλεθέντος ἀλλύεθ̣- ύρο̄ν τριο̑ν τοῖς καδεσταῖ- μαιτύρο̄ν δυο̑ν. vac. αἰ δέ κα μ- το̑ δὲ δο̄́λο̄ το̑ι πάσται ἀντὶ ίο̄ντι. vac. αἰ δέ κα πο̄νε̑ι δολο̄́- 35 σι ἔ̄με̄ν κρε̑θθαι ὄπαι κα λε- ε̄̀ ἀλλύσεται, ἐπὶ τοῖς ἐλόν- ντα το̑ πεντε̄κονταστατε̄́- σαθθαι, ὀμόσαι τὸν ἐλό- αριόμενον, το̑ δ’ ἀπεταίρο̄ 40 τὸν ϝὶν αὐτο̑ι ϝέκαστον ἐπ- ρο̄ καὶ πλίονος πέντον αὐ- ος τὸν πάσταν ἄτερον αὐτ- τρίτον α̣ὐ̣τὸν, το̑ δὲ ϝοικέ- νὰ διακρ[ί]νο̄ν[τ]αι, τὰ ϝὰ α- 45 θαι δὲ με̄́. vac. αἴ κ’ ἀνε̄̀ρ [κ]α̣ὶ γ̣υ̣- ὸν μοικίοντ’ ἐλέν, δολο̄́σαθ- ὰρ τὸν ἄνδρα, καὶ το̑ καρπο̑ τ- ὐτᾶς ἔκεν, ἄτι ἔκονσ’ ἐ̑ιε π- κ̣’ ἐνυπά̣νει τὰν [ε̄̓μίνα]ν ἄτι 50 ν αὐτᾶς κρε̄μάτο̄ν, κὀ̑τι ὰννε̄μίναν, αἴ κ’ ἐ̑ι ἐς το̑ν ϝο̑- νε̄̀ρ αἴτιος ἐ̑ι τᾶς κ̣ε̣̄[ρ]εύσι- κ’ ἐ̑ι, καὶ πέντε στατε̑ρανς, αἴ κ’ ὀ ἀ- col. III.1 ὀμνύντα κρίνεν. αἰ δέ τι ἄλλ- 55 [ος με̄̀ ἔ̄]με̄ν, τὸν δικαστὰν ος· α[ἰ] δ̣ὲ πο̄νίοι ὀ ἀ̣ν̣ε̄̀ρ [αἴτι]- ατε̑ρανς καταστασεῖ κὄ̄τι ο πέροι το̑ ἀνδρός, πέντε στ- ἐκσαννε̄́σεται δικάκσαι τ- 5 έλε̄ι ἀποδότο̄ αὐτόν. ὀ̑ν δέ κ’ κα πέρε̄ι αὐτόν, κὄ̄τι κα παρ- ὰν γυναῖκ’ ἀπομόσαι τὰν Ἄρ- 10 σάνσαι παρέλε̄ι, πέντε στατ- Τοκσίαν. ὄτι δέ τίς κ’ ἀπομο- τεμιν πὰρ Ἀμυκλαῖον πὰρ τὰν έος αὐτόν. vac. αἰ δέ κ’ ἀλλόττρι- ε̑ρανς καταστασεῖ καὶ τὸ κρ- 15 ιος διπλεῖ ὄτι κ’ ὀ δικαστὰς ρανς καταστασεῖ, το̑ δὲ κρε̄́- ος συνεσάδδε̄ι, δέκα στ[ατ]ε̑- αἰ ἀνε̄̀ρ ἀποθάνοι τέκνα κατ- ὀμόσει συνεσσάκσαι. vac. 20 ι κἄτι κ’ ὀ ἀνε̄̀δ δο̑ι κατὰ τὰ ἐγ- αὐτᾶς ἔκονσαν ὀπυίεθθα- αλιπο̄́ν, αἴ κα λε̑ι ἀ γυνά, τὰ ϝὰ ιο̑ν δρομέο̄ν ἐλευθέρο̄ν· αἰ ραμμένα ἀντὶ μαιτύρο̄ν τρ- 25 καταλίπε̄ι, τά τε ϝὰ αὐτᾶς ἔκε- κον ἔ̄με̄ν. vac. αἰ δέ κα ἄτεκνον δέ τι το̑ν τέκνο̄ν πέροι, ἔνδι- αν καὶ̣ [τ]ο̑ καρπ[ο̑] τ̣ο̑ ἔνδ[ο]θεν π- ν κὀ̑τ[ι] κ’ ἐ̣ν̣[υ]π̣ά̣ν̣ε̣ι [τ]ὰ̣ν ε̄̓μίν- 30 ρατται· αἰ δέ τι ἄλλο πέροι, ἔν- ν λακὲν̣ καἴ τί κ’ ὀ ἀνε̄̀δ δο̑ι ἆι ἔγ- εδὰ το̑ν ἐπιβαλλόντ[ο̄ν] μοῖρα- νος ἀποθάνοι, τά τε ϝὰ δικον ἔ̄με̄ν. vac. αἰ δὲ γυνὰ ἄτεκ- 35 μίναν καὶ το̑ καρπο̑, αἴ κ’ ἐ̑ι ἐς οδόμε̄ν κὀ̑τι ἐνύπανε τὰν ε̄̓- αὐτᾶς τοῖς ἐπιβάλλονσι ἀπ- ν. κόμιστρα αἴ κα λε̑ι δόμε̄ν το̑ν ϝο̑ν αὐτᾶς, τὰν ε̄̓μίνα- 40 ε̄́ρο̄ν κρέος, πλίον δὲ με̄́.vac. αἴ κ- α στατε̑ρανς ἒ̄ δυο̄́δεκα στατ- ἀνε̄̀ρ ἒ̄ γυνά, ἒ̄ ϝε̑μα ἒ̄ δυο̄́δεκ- ἒ̄ ἀποθανόντος, τὰ ϝὰ αὐτᾶ- α ϝοικέος ϝοικέα κριθε̑ι δο̄ο̑ 45 ε̄[ρ]ε[ύο]νσα̣, ἐπελεῦσαι το̑ι ἀ- ικον ἔ̄με̄ν. vac. αἰ τέκοι γυνὰ κ- ς ἔκεν· ἄλλο δ’ αἴ τι πέροι, ἔνδ- νδρὶ ἐπὶ στέγαν ἀντὶ μαιτ- νον ἒ̄ τράπεν ἒ̄ ἀποθέμε̄ν· ὀρκ- το, ἐπὶ τᾶι ματρὶ ἔ̄με̄ν τὸ τέκ- ύρο̄ν τριο̑ν. αἰ δὲ με̄̀ δέκσαι- ὰνς καὶ τὸς μαίτυρανς, αἰ 50 ιο̄τέροδ δ’ ἔ̄με̄ν τὸς καδεστ- το̑ι πάσται το̑ ἀνδρός, ὂς ὄ̄- κοι κε̄ρεύονσα, ἐπελεῦσαι ἐπε̄́λευσαν. vac. αἰ δὲ ϝοικέα τέ- col. IV.1 αἰ δέ κα με̄̀ δέκσεται, ἐπὶ το̑ι 55 πυιε, ἀντὶ μαιτύρο̄ν δ̣[υ]ο̑ν. τιν ὀπυίοιτο πρὸ το̑ ἐνιαυτ- ᾶς ϝοικέας. αἰ δὲ το̑ι αὐτο̑ι αὖ- πάσται ἔ̄με̄ν τὸ τέκνον το̑ι τ- ἔ̄με̄ν το̑ι το̑ ϝοικέος. κο̄̓ρκιο̄́- 5 ο̑, τὸ παιδίον ἐπὶ το̑ι πάσται υνὰ κε̄ρεύονσ’ αἰ ἀποβάλοι τα καὶ τὸς μαίτυρανς. vac. γ- τερον ἔ̄με̄ν τὸν ἐπελεύσαν- 10 παιδίον πρὶν ἐπελεῦσαι κατ̣- στατε̑ρανς, δο̄́λο̄ πέντε καὶ ϝ- ὲν καταστασεῖ πεντε̄́κοντα ὰ τὰ ἐγραμμένα, ἐλευθέρο̄ μ- 15 ε̄̀ ’ί[ε̄] τ̣ις ’τέγα ὄπυι ἐπελευσε- ίκατι, αἴ κα νικαθε̑ι. ὀ̑ι δέ κα μ- vac. αἰ κύσαιτο καὶ τέκοι ϝοικ- είε̄ τὸ παιδίον, ἄπατον ἔ̄με̄ν. ῖ, ἒ̄ αὐτὸν με̄̀ ὀρε̑ι, αἰ {αι} ἀποθ- 20 πατρὸς πάσται ἔ̄με̄ν τὸ τ- έα με̄̀ ὀπυιομένα, ἐπὶ το̑ι το̑ ταις ἔ̄με̄ν. vac. τὸν πατέρα το̑ν πὶ τοῖς το̑ν ἀδελπιο̑ν πάσ- έκνον· αἰ δ’ ὀ πατε̄̀ρ με̄̀ δο̄́οι, ἐ- 25 αρτερὸν ἔ̄με̄ν τᾶδ δαίσιος τέκνο̄ν καὶ το̑ν κρε̄μάτο̄ν κ- με̄̀ ἐπάνανκον ἔ̄με̄ν δατε̑- τᾶς κρε̄μάτο̄ν. ἆς κα δο̄́ο̄ντι, καὶ τὰν ματέρα το̑ν ϝο̑ν αὐ- θθαι· αἰ δέ τις ἀταθείε̄, ἀποδ- ’τέγανς μὲν τὰνς ἐν πόλι κἄ- ι ἔγρατται. ἐ̑ δέ κ’ ἀποθάνε̄ι τις, 30 άτταθθαι το̑ι ἀταμένο̄ι ἆ- ς κα με̄̀ ϝοικεὺς ἐνϝοικε̑ι ἐπ- τι κ’ ἐν ταῖς ’τέγαις ἐνε̑ι αἶ- ἐπὶ τοῖς υἰάσι ἔ̄με̄ν, τὰ δ’ ἄλ- ὶ καρταί̣ποδα ἄ κα με̄̀ ϝοικέος ἐ̑ι, 35 ὶ κο̄́ραι ϝοικίο̄ν καὶ τὰ πρόβατα κα- ι καλο̑ς, καὶ λανκάνεν τὸς μ- λα κρε̄́ματα πάντα δατε̑θθα- ὲ θυγατέρανς, ὀπότται κ’ ἴο̄ν- ο μοίρανς ϝέκαστον, τὰδ δ- 40 ὲν υἰύνς, ὀπόττοι κ’ ἴο̄ντι, δύ- ατε̑θ[θ]αι δὲ καὶ τὰ ματρο̑ια, ἐ̑ τι, μίαν μοῖραν ϝεκάσταν. δ̣- ε̄, στέγα δέ, λακὲν τὰθ θ[υ]γατέ- ἔγ̣[ρατ]ται. αἰ δὲ κρε̄́ματα με̄̀ εἴ- 45 κ’ ἀποθά̣[νε̄]ι, ἆιπερ τὰ [πατρο̑]ι’ ι ὀ πατε̄̀ρ δο̄ὸς ἰο̄̀ν δόμε̄ν τᾶ- ρας ἆι ἔγρατται. vac. αἰ δέ κα λε̑- ὀτείαι δὲ πρόθθ’ ἔδο̄κε ἒ̄ ἐπέσ- ὰ ἐγραμμένα, πλίονα δὲ με̄́. vac. 50 ι ὀπυιομέναι, δότο̄ κατὰ τ- ἔτι το̣̑ν̣ π[α]τρο̄́ι[ο̄]ν [κ]ρ̣ε̄́[ματ’] πενσε, ταῦτ’ ἔκεν, ἄλλα δὲ με̄̀ ντος ἒ̄ ἀ̣[δ]ελπιο̑ ἒ̄ ἐπισπέν- ρε̄́ματα με̄̀ ἔκει ἒ̄ [πα]τρὸδ δό- col. V.1 ἀπολαν[κά]νεν. γυνὰ ὀ[τ]εία κ- 5 ι ὄκ’ ὀ Αἰθ[α]λεὺς ’ταρτὸς ἐκόσ- σαντος ἒ̄ ἀπολα[κ]όνσα ἆ- δ δὲ πρόθθα με̄̀ ἔ[ν]δικον ἔ̄μ- ας μὲν ἀ̣π̣ολανκάνεν, ταῖ- μιον οἰ σὺν Κύ[λ]λ̣ο̄ι, ταύτ- 10 ά, αἰ μέν κ’ ἐ̑ι τέκ̣ν̣α ἒ̄ ἐς τέ- ε̄ν. #⁹⁰⁰ ἐ̑ κ’ ἀποθάνε̄ι ἀνε̄̀ρ ἒ̄ γυν- τα. {²palmula}² αἰ δέ κα̣ με̄́τις ἐ̑ι τούτο̄- κνα, τούτος ἔκε[ν] τὰ κρε̄́μα- κνο̄ν τέκν̣α̣ ἒ̄ ἐς τούτο̄ν τέ- ν, ἀ{α}δελπιοὶ {²⁶ἀδελπιοὶ}²⁶ δὲ το̑ ἀποθανόν- ος ἔκεν τὰ κρε̄́ματα. {²palmula}² αἰ δέ κα α ἒ̄ ἐς τούτο̄ν τέκνα, τούτ- 15 τος κε̄̓κς ἀδε[λ]πιο̑ν τέκν- ὲ το̑ ἀποθανόντος κε̄̓ς ταυτ- με̄́τις ἐ̑ι τούτο̄ν, ἀδευπιαὶ δ- τα. {²palmula}² αἰ δέ κα με̄́τις ἐ̑ι τούτο̄ν, κνα, τούτος ἔκεν τὰ κρε̄́μα- 20 ᾶν τέκνα ἒ̄ ἐς το̑ν τέκνο̄ν τέ- ε̄́ματα̣, τούτος ἀναιλε̑θθα- οἶς κ’ ἐπιβάλλε̄ι ὄπο̄ κ’ ἐ̑ι τὰ κρ- ἴο̄ντι ὀ κλᾶρος, τούτονς ἔ- ς, τᾶς ϝοικίας οἴτινές κ’ 25 ι. {²palmula}² αἰ δὲ με̄̀ εἶεν ἐπιβάλλοντε- ἐπιβάλλοντες οἰ μὲν λεί- κεν τὰ κρε̄́ματα. vac. αἰ δέ κ’ οἰ καστὰν ἐπὶ τοῖλ λείονσι δ- α, οἰ δὲ με̄́, δικάκσαι τὸν δι- 30 ο̄ντι δατε̑θθαι τὰ κρε̄́ματ- άντα πρίν κα δάττονται. vac. ατε̑θθαι ἔ̄με̄ν τὰ κρε̄́ματα π- γε̄ι ἒ̄ πέρε̄ι, δέκα στατε̑ραν- ικαστᾶ κάρτει ἐνσείε̄ι ἒ̄ ἄ- 35 αἰ δέ κα δικάκσαντος το̑ δ- ος διπλεῖ. vac. τνατο̑ν δὲ καὶ καρ- ς καταστασεῖ καὶ το̑ κρε̄́ι- ε̄̀ λείο̄ντι δατε̣̄́θ̣[θαι, τὸ]ν̣ δ̣- ε̄̓πιπολαίο̄ν κρε̄μάτο̄ν αἴ κα μ- 40 πο̑ καὶ ϝε̄́μας κἀνπιδε̄́μας κ- ι πορτὶ τὰ μο̄λιόμενα. vac. [α]ἰ [δ]- [ικαστ]ὰν ὀμνύντα κρῖνα- πὶ τὰν δαῖσιν, ο̄̓νε̑ν τὰ κρε̄́μ- με̄̀ συνγιγνο̄́σκο̄ντι ἀν- 45 έ κα κρε̄́ματα δατιόμενοι ο̑ι ἀποδόμενοι τᾶν τιμᾶν ατα· κὄ̄ς κα πλεῖστον διδ- νοιδ δὲ κρε̄́ματα μαίτυρα- λὰν ϝέκαστος. {²palmula}² δατιομέ- 50 δια[λ]ακόντο̄ν τὰν ἐπαβο- νς παρε̄́με̄ν δρομέανς ἐλε- ά. vac. ἆς κ’ ὀ πατε̄̀δ δο̄́ε̄ι, το̑ν το̑ π- col. VI.1 θυγατρὶ ἐ̑ διδο̑ι, κατὰ τὰ αὐτ- υθέρονς τρίινς ἒ̄ πλίανς. με̄̀ ο̄̓νε̑θθαι με̄δὲ καταθίθ- ατρὸς κρε̄μάτο̄ν πὰρ υἰέος αἴ κα λε̑ι. με̄δὲ τὸν πατέρα τὰ το̑- αι ἒ̄ ἀπολάκε̄ι ἀποδιδόθθο̄, 5 εθθαι· ἄτι δέ κ’ αὐτὸς πάσετ- ται ἒ̄ ἀπολάκο̄ντι. {²palmula}² με̄δὲ τὰ τ- ν τέκνο̄ν ἄτι κ’ αὐτοὶ πάσον- υἰὺν τὰ τᾶς ματρός. vac. αἰ δ- δόθαι με̄δ’ ἐπισπένσαι, με̄δ’ 10 ᾶς γυναικὸς τὸν ἄνδρα ἀπο- πισπένσαιτο, ἀλλᾶι δ’ ἔγρατ- έ τις πρίαιτο ἒ̄ καταθεῖτο ἒ̄ ἐ- κρε̄́ματα ἐπὶ τᾶι ματρὶ ἔ̄μ- [ρ]α̣[τται, τὰ] μ[ὲ]ν 15 [τα]ι, ἆι τάδε τὰ γράμματα ἔγ- δόμενος ἒ̄ καταθὲνς ἒ̄ ἐπι- ε̄ν κ’ ἐπὶ τᾶι γυναικί, ὀ δ’ ἀπο- σαμένο̄ι διπλεῖ καταστα- ἒ̄ καταθεμένο̄ι ἒ̄ ἐπισπεν- 20 σπένσανς το̑ι πριαμένο̄ι λόον· το̑ν δὲ πρόθθα με̄̀ ἔν- σεῖ καἴ τί κ’ ἄλλ’ ἄτας ἐ̑ι, τὸ ἀπ- έος ὀ̑ι κ’ ἀνπιμο̄λίο̄ντι μ- ο̄λος ἀπομο̄λε̑ι ἀνπὶ τὸ κρ- 25 δικον ἔ̄με̄ν. vac. αἰ δέ κ’ ὀ ἀντίμ- ς γυναικός, μο̄λὲν ὄπε̄ κ’ ἐπ- ε̄̀ ἔ̄με̄ν τᾶς ματ[ρ]ὸς ἒ̄ τᾶ- ποθάνε̄ι μάτε̄ρ τέκνα καταλιπό- ἐ̑ ϝεκάστο̄ ἔγρατται. vac. αἰ δέ κ’ ἀ- 30 ιβάλλε̄ι, πὰρ το̑ι δικαστᾶι το̑ν ματρο̄ίο̄ν, ἀποδόθαι δὲ με̄̀ νσα, τὸν πατέρα καρτερὸν ἔ̄με̄ν [α]ἰ δέ τις ἀλλᾶι πρίαιτο ἒ̄ κατα- να ἐπαινε̄́σει δρομέες ἰόντες. 35 με̄δὲ καταθέμε̄ν, αἴ κα με̄̀ τὰ τέκ- θεῖτο, τὰ μὲν κρε̄́ματα ἐπὶ τοῖ- όμενον ἒ̄ τὸν καταθέντα τὰν 40 ένο̄ι ἒ̄ καταθεμένο̄ι τὸν ἀποδ- ς τέκνοις ἔ̄με̄ν, το̑ι δὲ πριαμ- ιμᾶς, καἴ τί κ’ ἄλλ’ ἄτας ἐ̑ι, τὸ ἀ- διπλείαν καταστᾶσαι τᾶς τ- <ς> ἔ̄με̄ν. vac. αἰ κ’ ἐδδυσ̣[άμενον] πέ- 45 έκνα̣ [το̑]ν [μ]α̣τρο̄ίο̄ν καρτερὸν- πλόον. αἰ δέ κ’ ἄλλαν ὀπυίε̄ι, τὰ τ- άνκας ἐκόμενος κελομένο̄ τι- ρα̣[νδε] ἐκς ἀλλοπολίας ὐπ’ ἀν- λλον. αἰ δέ κα με̄̀ ὀμολογίο̄ντ- 50 ο̄ι ἔ̄με̄ν πρίν κ’ ἀποδο̑ι τὸ ἐπιβά- ς λύσεται, ἐπὶ το̑ι ἀλλυσαμέν- [ν]ο̄ αὐτο̑ [λ]ύσαθθαι, τὸν δικασ- ι ἀμπὶ τὰν πλε̄θὺν ἒ̄ με̄̀ [κ]ελομέ- δ̣ε [— — — — αἴ κ’ ὀ δο̑λος] 55 μο̄λιόμενα. το̑ ἐλευθέρο̄ τὸν τὰν ὀμνύντα κρίνεν πορτὶ τὰ col. VII.1 ἐπὶ τὰν ἐλευθέραν ἐλθο̄̀ν ὀπυίε̄ι, ε̄ν τὰ τέκνα. {²palmula}² αἰ δέ κ’ ἐς τᾶς αὐτ- ἀ ἐλευθέρα ἐπὶ τὸν δο̑λον, δο̑λ’ ἔ̄μ- ἐλεύθερ’ ἔ̄με̄ν τὰ τέκνα. αἰ δέ κ’ τέκνα γένε̄ται, ἐ̑ κ’ ἀποθάνε̄ι ἀ 5 ᾶς ματρὸς ἐλεύθερα καὶ δο̑λα με̄̀ ἐκσεῖεν, τὸνσς ἐπιβάλλον- υθέρονς ἔκεν. αἰ δ’ ἐλευθέροι μάτε̄ρ, αἴ κ’ ἐ̑ι κρε̄́ματα, τὸνς ἐλε- ορᾶς πρ[ι]ά̣μενος δο̑λον με̄̀ π- 10 τανς ἀναιλε̑θαι. vac. α[ἴ] κ’ ἐκς ἀγ- κε̄ι ἒ̄ ὔστερον, το̑ι πεπαμέν- ερᾶν, αἴ τινά κα πρόθ’ ἀδικε̄́- εραιο̄́σει τᾶν ϝεκσε̄́κοντ’ ἀμ- [τ]ρο̄ι[ο̑]κον̣ ὀπυίεθαι ἀδελπι- 15 ο̄ι ἔνδικον ἔ̄με̄ν. vac. τὰμ πα- ρο̄ιο̑κοι ἴο̄ντι κἀδελπι[ο]ὶ το̑ πα- πρειγ[ί]στο̄ι. αἰ δέ κα πλίες πατ- ο̑ι το̑ πατρὸς το̑ν ἰόντο̄ν το̑ι 20 τρός, [τ]ο̑ι ἐπιπρειγίστο̄ι ὀπυί- πιο̑ν, ὀπυίεθαι ἰο̑ι το̑ι [ἐ]ς το̑ π- ὶ το̑ π[α]τρός, υἰέεδ δὲ ἐκς ἀδελ- εθαι. αἰ δέ κα με̄̀ ἴο̄ντι ἀδ̣ελπιο- 25 ι πατρο̄ιο̑κοι κυἰέες ἐκς ἀδε- ρειγίστο̄. αἰ δέ κα πλίες ἴο̄ντ- ἔκεν πατρο̄ι[ο̑]κον τὸν ἐπιβάλ- ὶ το̑ι ἐς [τ]ο̑ πρειγ̣[ί]στο̄. μίαν δ’ λπιο̑ν, ἄλλο̄ι ὀπυίεθαι το̑ι ἐπ- 30 ο̄ρος ἐ̑ι ὀ ἐπιβ̣άλλο̄ν ὀπυίεν ἒ̄ λοντα, πλίαδ δὲ [μ]ε̄́. #⁹⁰⁰ ἆδ δέ κ’ ἄν- δ’ ἐπικαρπίας παντὸς τὰν ε̄̓μ- κ’ ἐ̑ι, ἔκεν τὰν πατρο̄ιο̑κον, τᾶδ ἀ πατρο̄ιο̑κος, [σ]τέγαν μέν, αἴ 35 άλλοντα ὀπυίεν. vac. αἰ δέ κ’ ἀπό- ίναν ἀπολανκάνεν τὸν ἐπιβ- υίεν, ἐπὶ τᾶι πατρο̄ιο̄́κο̄ι ἔ̄με̄- ίεν ε̄̓βίο̄ν ε̄̓βίονσαν με̄̀ λε̑ι ὀπ- δρομος ἰο̄̀ν ὀ ἐπιβάλλο̄ν ὀπυ- 40 αρπόν, πρείν κ’ ὀπυίε̄ι. #⁹⁰⁰ αἰ δέ κα ν τὰ κρε̄́ματα πάντα καὶ τὸν κ- θαι με̄̀ λε̑ι ὀπυίεν, μο̄λε̄̀ν τὸς βίονσαν λείονσαν ὀπυίε- δρομεὺς ἰο̄̀ν ὀ ἐπιβάλλο̄ν ε̄̓- 45 ο̄́κο̄, ὀ δὲ δικασ̣τὰ̣[ς] δικ[α]κ̣σ̣[ά]- καδεστὰνς τὸς τᾶς πατρο̄ι- ται, τὰ κρε̄́ματα πάντ’ ἔκονσα- νσί. αἰ δέ κα με̄̀ ὀπυίε̄ι ἆι ἔγρα- το̄ ὀπυίεν ἐν τοῖς δ[υ]οῖς με̄- 50 ι· vac. αἰ δ’ ἐπιβάλλο̄ν με̄̀ εἴε̄, τᾶς ν, αἴ κ’ ἐ̑ι ἄλλος, το̑ι ἐπιβάλλοντ- ι ἐπιβάλλοντι ε̄̓βίονσα με̄̀ λε̑- ί κα λε̑ι ὀπυίεθ̣αι. vac. αἰ δέ κα το̑- πυλᾶς το̑ν αἰτιόντο̄ν ὄτιμ- 55 άλ[λ]ο̄ν [κα]ὶ μ[ε̄̀ λε̑ι μέν]εν ι ὀπυίεθαι ἒ̄ ἄνο̄ρος ἐ̑ι ὀ ἐπιβ- ν ἔκεν κἄτι κ’ ἐνε̑ι ἐν τᾶι στέγ- αἴ κ’ ἐ̑ι ἐν πόλι, τὰμ πατρο̄ιο̑κο- col. VIII.1 ἀ πατρο̄ιο̑κος, στέγαμ μέν, αι, το̑ν δ’ ἄλλο̄ν τὰν ε̄̓μί<ν>αν δ- ὄτιμί κα λε̑ι. vac. ἀποδατε̑θαι δ- αι τᾶς πυλᾶς το̑ν αἰτιόντο̄ν 5 ιαλακόνσαν ἄλλο̄ι ὀπυίεθ- εἶεν ἐπιβάλλοντες τᾶι {παι} π- ὲ το̑ν κρε̄μάτο̄ν ἰο̑ι. #⁹⁰⁰ αἰ δὲ με̄̀ λᾶς ὀπυίεθ[α]ι ὄτιμί κα λε̑ι. ε̄́ματα πάντ’ ἔκ[ον]σαν τᾶς πυ- 10 ατρο̄ιο̄́κο̄ι ἆ[ι ἔ]γρατται, τὰ κρ- ίοι ὀ̣[π]υίεν, τὸς καδεστὰνς #⁹⁰⁰ αἰ δὲ τᾶς πυλ[ᾶ]ς με̄́τι<ς> λε- ίεν τις; καἰ μὲν τίς κ̣’ [ὀ]πυίε̄ι ἐ- ατὰ [τὰν πυλ]ὰν ὄτι οὐ λ̣[ε̑ι ὀ]πυ- 15 τὸς τᾶς πατρο̄ιο̄́κο̄ ϝεί̣π̣αι κ- τι· αἰ δὲ μ<ε̄́>, ἄλλο̄ι ὀπυίεθαι ὄτι- ν ταῖς τριάκοντα ἐ̑ κα ϝείπον- κος γένε̄ται, αἰ λείοντος ὀπ- ς δόντος ἒ̄ ἀδελπιο̑ πατρο̄ιο̑- 20 μί κα νύναται. vac. αἰ δέ κα πατρὸ- ίεθαι, αἴ κ’ ἐστετέκνο̄ται, δια- υίεν ὀ̑ι ἔδο̄καν με̄̀ λείοι ὀπυ- υλᾶ[ς]. vac. αἰ δὲ τέκνα με̄̀ εἴε̄, πάντ’ γρατται [ἄλλ]ο̄ι ὀπυιέθ[ο̄ τᾶ]ς̣ π̣- 25 λακόνσαν το̑ν κρε̄μάτο̄ν ἆι ἔ- ίεθαι, αἴ κ’ ἐ̑ι, αἰ δὲ με̄́, ἆι ἔγραττ- ἔκονσαν το̑ι ἐπιβάλλοντι ὀπυ- ὀπυιέθο̄ τᾶς πυλᾶς ὄτιμί κα ν- ο̄́κο̄ι τέκνα καταλιπο̄́ν, αἴ κα λε̑ι, 30 αι. ἀνε̄̀ρ αἰ ἀποθάνοι πατρο̄ι- κνα με̄̀ καταλίποι ὀ ἀποθανο̄́ν, ύναται, ἀνάνκαι δὲ με̄́. αἰ δὲ τέ- ὰν πατρο̄ιο̑κον ὀπυίεν με̄̀ ἐπ- ι ἔγρατται.vac. αἰ δ’ ὀ ἐπιβάλλο̄ν τ- 35 ὀπυίεθαι το̑ι ἐπιβάλλοντι ἆ- ο̄̓ρίμα εἴε̄, το̑ι ἐπιβάλλοντι ὀ- ίδαμος εἴε̄, ἀ δὲ πατρο̄ιο̑κος δελπιὸς ἐς το̑ αὐ[το̑] πατρός. το̑ν κον δ’ ἔ̄με̄ν, αἴ κα πατε̄̀ρ με̄̀ ἐ̑ι ἒ̄ ἀ- 40 πυίεθαι ἆι ἔγρατται. πατρο̄ιο̑- δὲ κρε̄μάτο̄[ν κα]ρτερὸνς ἔ̄με̄ν τ- εν τὰν ε̄̓μίναν, ἆς κ’ ἄ[ν]ο̄ρ̣[ο]ς ἐ̑ι. 45 [τ]ᾶ̣[δ] <δ’> ἐ̣π̣ι̣[καρ]πίας διαλ[αν]κ̣[ά]ν̣- ᾶς ϝεργασία[ς τὸς] πάτρο̄ανς, ιβάλλο̄ν, τὰν πατρο̄ιο̣̑κον καρ- vac. αἰ δ’ ἀν[ο̄́]ρο̄ι ἰάτται με̄̀ εἴε̄ ἐπ- ράπεθαι [π]ὰ̣ρ τᾶι ματρί· αἰ δὲ μ- 50 αὶ το̑ καρπο̑, κἆς κ’ ἄν[ο̄]ρος ἐ̑ι τ- τερὰν ἔ̄με̄ν το̑ν τε κρε̄μάτο̄ν κ- τράπεθα[ι. vac.] αἰ δέ τις ὀπυίοι τὰ- άτε̄ρ με̄̀ εἴε̄, πὰρ τοῖς [μ]άτρο̄σι col. IX.1 τὸνς ἐπιβά̣[λλοντανς.vac.] αἴ κ’ ὀ- 55 πεύ̣θεν̣ [πορ]τ̣ὶ̣ κ̣ό̣σ̣μ̣ο̣ν̣ ν πατρο̄ιο̑κον, ἀλλᾶι δ’ [ἔγ]ρατται, ταλίπε̄ι, ἒ̄ αὐ[τὰν ἒ̄ διὰ τὸν]ς̣ π- πε̄́λο̄[ν ἄργυρον πα]τρο̄ιο̑κον κα- λε̄́ματος̣ [καὶ δ]ικαίαν ἔ̄με̄ν τ- 5 ς καταθέμε̄ν ἒ̣̄ [ἀποδ]όθαι το̑ ὀπ- άτρο̄αν[ς καὶ τὸ]νς μάτρο̄αν- δ’ ἀλλᾶ[ι πρί]αιτό τις κρε̄́ματα ἒ̄ ὰν ο̄̓νὰν καὶ τὰν κ[ατάθε]σιν. αἰ ο̄ι ἔ̄με̄ν, ὀ δ’ ἀποδόμενος ἒ̄ κατ- 10 ὰ μὲν [κρ]ε̣̄́ματα ἐπὶ τᾶι πατρο̄ιο̄́κ- καταθεῖτο το̑ν τᾶς πα[τρ]ο̣̄ιο̄́κο̄, τ- μένο̄ι, αἴ κα νικαθε̑ι, διπλεῖ κα- αθὲνς το̑ι πριαμένο̄ι ἒ̄ καταθε- ι τ̣ά̣δε τὰ γ[ράμμ]ατ̣’ [ἔγρατται, τ]- 15 ὸ ἀπλόον ἐπικαταστασεῖ, vac. ἆ- ταστασεῖ καἴ τί κ’ ἄλλ’ ἄτας ἐ̑ι, τ- vac. αἰ δ’ ὀ ἀντίμο̄λος ἀπομ[ο̄λ]ίο- ο̑[ν δ]ὲ̣ πρόθα μ̣[ε̄̀ ἔ]ν̣δικον ἔ̄με̄ν. ὀ δ[ικ]αστὰς ὀμνὺς κρινέτο̄· αἰ 20 ο̄ντι με̄̀ τᾶς πατρο̄ιο̄́κο̄ ἔ̣̄[μ]ε̄ν, ι ἀ[νπ]ὶ τὸ κρέος ὀ̑ι κ’ ἀνπιμο̄λί- ο̄ ἔ̄μ̣ε̣̄ν, μο̄λὲν ὄπε̄ κ’ ἐπιβάλλε̄ι, ἐ̑ δὲ νικάσαι με̄̀ τᾶς πατρ[ο̄ι]ο̄́κ- οιο̄τὰνς ὀπε̄́λο̄ν̣ ἒ̄ διαβαλόμε- 25 άμ̣[ε]νος ἒ̄ νενικαμένο[ς ἒ̄ ἐν]κ̣- ϝεκάστο̄ ἔγρατται #⁵⁶ αἰ ἀν[δ]εκσ- νος ἒ̄ διαϝειπάμενος ἀποθά- 30 στὰς δικαδδέτο̄ πορτὶ τὰ ἀ̣ποπ- ὲνν̣ ἰο̑ πρὸ το̑ ἐνιαυτο̑· ὀ δὲ δικα- νοι ἒ̄ τούτο̄ι ἄλλος, ἐπιμο̄λ- μο̄λε̑ι, ὀ δικαστὰς κο̄̓ μνάμο̄ν, ο̄νιόμενα· αἰ μέν κα νίκας ἐπι- 35 ᾶδ <δ>ὲ κε̄̓νκοιο̄τᾶν καὶ διαβολᾶς κ- αίτυρες οἰ ἐπιβάλλοντες, ἀνδοκ- αἴ κα δο̄́ε̄ι καὶ πολιατεύε̄ι, οἰ δὲ μ- άλλοντες ἀποπο̄νιόντο̄ν. ἐ̑ δέ κ’ ἀ- αὶ διρε̄́σιος μαίτυρες οἰ ἐπιβ- 40 ανς νικε̑ν τὸ ἀπλόον. vac. υἰὺς α- α<ν>τα αὐτὸν καὶ τὸνς μαίτυρ- ποϝείποντι, δικαδδέτο̄ ὀμόσ- αὐτὸν ἀτε̑θαι καὶ τὰ κρε̄́ματα ἴ κ’ ἀνδέκσεται, ἆς κ’ ὀ πατε̄̀<δ> δο̄́ε̄ι, 45 θέντι με̄̀ ἀποδιδο̑ι, αἰ μέν κ’ ἀ- ι συναλ[λάκ]σει, ἐ̑ ἐς πε̑ρ[α]ν ἐπι- ἄτι κα πέπαται #⁵⁶ αἴ τίς κα πε̄́ρα- ες το̑ ἐκατονστατε̄́ρο̄ καὶ πλίο- ποπο̄νίο̄ντι μαίτυρες ε̄̓βίοντ- 50 ονος ἔ̣ν<δ>, δικαδδέτο̄ πορτ̣ὶ τὰ ς τὸ δεκαστάτε̄ρον δύ̣ο, το̑ μεί- νος τρέες, το̑ μείονος μέττ’ ἐ- [ς] με̄̀ ἀ̣[π]οπ̣ο̄νίοιεν, ἐ̑ κ’ ἔ[λ]θε̄ι ὀ συ- ἀποπο̄[ν]ιόμενα. αἰ δὲ μαίτυρε- col. X.1 σ[— — — — — — — — — — — —] μενπόμενος, ἒ̄ ἀπομόσαι ἒ̄ σὺν ναλλάκσανς, ὄτερόν κ[α] κέλε̄[τ]αι ὀ αν[— — — — — — — — — — — —] [— — — — — — — — — — — — —]τ [— — — — — — — — κ]ρέος ἒ̄ [με]ῖ̣- 5 λε̣̑[ι] ἐκα[— — — — — — — — — —] [— — — — — — — — — — —] αἴ κα [— — — — — — — — — — — — —] [ον πλ]ίον δ̣[ὲ με̄́. — — — — — —] [— — — — — — — — — — ἀ]ποδόν- κρέος [— — — — — — — — — — —] 10 [— — — — — — — — — — — — —]ν τανς το[— — — — — — — — — —] κατὸν στατε̑ρα[νς] ἒ̣̄ μεῖον, π- 15 δ’ υἰὺν̣ [ἒ̄ ἄνδρα γυναικὶ δόμε̄ν ἐ]- [— — — — — — — — — — —] ματρὶ κα λείο̄ντ’ οἰ ἐπιβάλλοντες, τ- λίον δὲ με̄́. αἰ δὲ πλία δοίε̄, αἴ λο̄ν ἄργυρον ἒ̄ ἀταμένος ἒ̄ μ- 20 ε̄́ματ’ ἐκόντο̄ν. vac. αἰ δέ τις ὀπε̄́- ὸν ἄργυρον ἀποδόντες τὰ κρ- με̄̀ εἴε̄ τὰ λοιπὰ ἄκσια τᾶς ἄ- ο̄λιομένας δίκας δοίε̄, αἰ ι κατακείμενον πρίν κ’ ἀλλύσ- 25 δόσιν. {²ligo}² ἄντρο̄[π]ον με̄̀ ο̄̓νε̑θα- τας, με̄δὲν ἐς κρέος ἔ̄με̄ν τὰν λον, με̄δὲ δέκσαθαι με̄δ’ ἐπισ- εται ὀ καταθένς, με̄δ’ ἀμπίμο̄- ὲν ἐς κρέος ἔ̄με̄ν, αἰ ἀποπο̄νίο- 30 δέ τις τούτο̄ν τι ϝέρκσαι, με̄δ- πένσαθαι με̄δὲ καταθέθαι. αἰ ἄνπανσιν ἔ̄με̄ν ὄπο̄ κά τιλ λ- ιεν δύο μαίτυρε<ς>. vac. ν ἀπὸ το̑ λάο̄ ὀ̑ ἀπαγορεύοντι. 35 καταϝελμένο̄ν το̑μ πολιατᾶ- ε̑ι. ἀμπαίνεθαι δὲ κατ’ ἀγορὰν ι ἐταιρε̄ίαι τᾶι ϝᾶι αὐτο̑ ἰαρε̄́- vac. ὀ δ’ ἀμπανάμενος δότο̄ τᾶ- ματα καὶ με̄̀ συννε̑ι γνε̄́σια τ- 40 μέν κ’ ἀνέλε̄ται πάντα τὰ κρε̄́- ιον καὶ πρόκοον ϝοίνο̄. vac. καἰ τὰ ἀντρο̄́πινα τὰ το̑ ἀνπαναμέ- έκνα, τέλλεμ μὲν τὰ θῖνα καὶ λε̑ι τέλλεν ἆι ἔγρατται, τὰ κ[ρ]ε̄́- 45 νε̄σίοις ἔγρ̣ατται. αἰ̣ [δ]έ̣ κα μ̣ε̄̀ νο̄ κἀναιλε̑θαι ἆιπερ τοῖς γ- ν. αἰ δέ κ’ ἐ̑ι γνε̄́σ[ι]α τέκνα το̑ι ἀν- ματα τὸνς ἐπιβάλλοντανς ἔκε- ε̄́λ̣[ε]ιαι ἀπὸ το̑ν ἀδελπιο̑ν λανκά- 50 ένο̄ν τὸν ἀμπαντόν, ἆιπερ αἰ θ- παναμένο̄ι, πεδὰ μὲν το̑ν ἐρσ- νοντι· αἰ δέ κ’ ἔρσενες με̄̀ ἴο̄ν- πάνανκον ἔ̄με̄ν τέλλεν τ[ὰ τ]- col. XI.1 [με̄ν] τὸν ἀνπαντὸν καὶ με̄̀ ἐ- τι, θε̄́λειαι δέ, ϝισϝόμοιρον ἔ̄- τ’ ἀναιλ<ε̑>θαι ἄτι κα κατα[λίπε̄]- [ο̑ ἀν]παναμένο̄ καὶ τὰ κρε̄́μα- [ἀπο]θάνοι ὀ ἀνπαντὸς γν̣ε̄́σια ἀνπαντὸμ με̄̀ ἐπικο̄ρέν. vac. [αἰ δ’] 5 [ι ὀ ἀ]ν̣πανάμενος· πλίυι δὲ τὸν̣ [ο̑ ἀν]παναμένο̄ ἐπιβάλλονταν- τέκνα με̄̀ καταλιπο̄́ν, πὰρ τὸ[νς τ]- άθθο̄ κατ’ ἀγορὰν ἀπὸ το̑ λά[ο̄ ὀ̑] [λε̑ι] ὀ ἀνπανάμενος, ἀποϝειπ- 10 ς ἀνκο̄ρὲν τὰ κρε̄́ματα. αἰ δ[έ κα] ο̄ν το̑ν πολιατᾶν· ἀνθέμε̣̄[ν δὲ] [ἀπα]γορεύοντι καταϝελμέν- ίο̄ ἀποδότο̄ το̑ι ἀπορρε̄θέντι. ε̄́ριον, ὀ δὲ μνάμο̄ν̣ ὀ το̑ κσε̄ν- 15 [δέκ]α̣ [σ]τατε̑ρανς ἐδ δικαστ- ἄνε̄βος. vac. κρε̄́θαι δὲ τοῖδδε ἆ- γυνὰ δὲ με̄̀ ἀμπαινέθθο̄ με̄δ’ μπαντύι ἒ̄ πὰρ ἀμπαντο̑ με̄̀ ἔτ’ ἔ- το̑ν δὲ πρόθθα ὄπαι τις ἔκει ἒ̄ ἀ- 20 ι τάδε τὰ γράμματ’ ἔγραπσε, ἄντρο̄πον ὄς κ’ ἄγε̄ι πρὸ δίκας νδικον ἔ̄με̄ν. vac. μαίτυρανς ἔγρατται δικάδδ- τὸν δικαστάν, ὄτι μὲν κατὰ 25 αἰεὶ ἐπιδέκεθαι. vac. γρατται, το̑ν δ’ ἀλλο̑ν ὀμνύντ- εν ἒ̄ ἀπο̄́μοτον, δικάδδεν ἆι ἔ- ὀπε̄́λο̄ν ἒ̄ νενικαμένος, αἰ μέ- α. vac. αἴ κ’ ἀποθάνε̄ι ἄργυρον 30 α κρίνεν πορτὶ τὰ μο̄λιόμεν- ἀναιλε̑θαι τὰ κρε̄́ματα τὰν ἄ- ν κα λείο̄ντι οἶς κ’ ἐπιβάλλε̄ι ο̄ν τὰ κρε̄́ματα· αἰ δέ κα με̄̀ λεί- ἀργύριον οἶς κ’ ὀπε̄́λε̄ι, ἐκόντ- 35 ταν ὐπερκατιστάμεν καὶ τὸ ο̄ντι, τὰ μὲν κρε̄́ματα ἐπὶ τοῖ- με̄δεμίαν ἄταν ἔ̄με̄ν τοῖ- 40 πε̄́λε̄ι τὸ ἀρ<γ>ύριον, ἄλλαν δὲ ς νικάσανσι ἔ̄με̄ν ἒ̄ οἶς κ’ ὀ- πὲρ μ[ὲ]ν το̑ [πα]τρὸς τὰ πατρο̑- ς ἐπιβάλλονσι. ἀτ̣ε̄́θαι δὲ ὐ- γυνὰ ἀνδρὸς ἄ κα κρίνε̄ται, 45 τρο̑ια. vac. ια, ὐπὲ<δ> δὲ τᾶς ματρὸς τὰ μα- σει, ἐν ταῖς ϝίκατι ἀμέραις ἀ- ὀ δικαστὰς ὄρκον αἴ κα δικάκ- ο̄ δὲ ὀ ἄρκο̄ν τᾶ<δ> δίκας τᾶι γυνα- 50 στᾶ ὀ̑τι κ’ ἐπικαλε̑ι. προϝειπάτ- πομοσάτο̄ παριόντος το̑ δικα- μν̣ά̣μονι προτέταρτον ἀντὶ μ- ικὶ καὶ το̑ι δικα<σ>τᾶι καὶ [τ]ο̑ι col. XII.1 ματρὶ υἰὺ{ι}ς {²⁶υἰὺς}²⁶ ἒ̄ ἀ[ν]ε̣̄̀ρ γυναικὶ 55 ἒ̄ πρείγονος. vac. α̣ί̣τ̣υ̣ρ̣ο̣ς̣ π̣ε̣ν̣τ̣εκαιδεκαδρόμο̄ το πρὸ το̑νδε το̑ν γραμμάτο̄ν, κρε̄́ματα αἰ ἔδο̄κε, ἆι ἔγ̣ρατ- ταῖς πατρο̄ιο̄́κοις αἴ κα με̄̀ 5 ρον διδόμε̄ν ἆι ἔγρατται. vac. με̄̀ ἔνδικον ἔ̄με̄ν· τὸ δ’ ὔστε- ς κ’ ἀνο̄́ροι ἴο̄ντι, κρε̄́θαι κατὰ ἴο̄ντι ὀρπανοδικασταί, ἆ- βάλλοντος με̄δ’ ὀρπανοδικ- 10 πατρ[ο̄ι]ο̑κος με̄̀ ἰόντος ἐπι- τὰ ἐγραμμένα. vac. ὄπε̄ δέ κ’ ἀ ται, τὸν πάτρο̄α καὶ τὸμ μάτ- αστᾶν πὰρ τᾶι ματρὶ τράπε̄- αν ἀρτύεν ὄπαι κα ν<ύν>ανται κά- 15 ὰ κρε̄́ματα καὶ τὰν ἐπικαρπί- ρο̄α τὸνς ἐγραμμένονς τ- εθαι δὲ δυοδεκαϝετία ἒ̄ πρεί- λλιστα, πρίν κ’ ὀπυίε̄ται. ὀπυί- γονα. vac.

11

12

13


Κατέβασμα ppt "Ιστορικές ελληνικές επιγραφές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google