Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2 Ο κύκλος ζωής του ανθρώπου

3

4 Σχέδιο ελέγχου της αναπαραγωγικής λειτουργίας
(Vander, Sherman, Luciano, Tsakopoulos, HP, 2001)

5

6

7

8 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ

9 Το αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα σε κάθετη διατομή (Vander, Sherman, Luciano, Tsakopoulos, HP, 2001).

10 Male reproductive organs (posterior view)
(Hole’s HA&P, Shier, Butler, Lewis, 1996)

11

12

13 Τμήμα όρχεος Το άνω μέρος του όρχεος έχει απομακρυνθεί για να φανεί το εσωτερικό του. Ο οσχεακός σάκος ο οποίος καλύπτει την επιδιδυμίδα και το σπερματικό πόρο έχει επίσης απομακρυνθεί για τον ίδιο λόγο. (Vander, Sherman, Luciano, Tsakolpoulos, HP, 2001).

14 Εγκάρσια διατομή μιας περιοχής του όρχεος σε μεγέθυνση
Στα καστανόχρωμα κύτταρα των σπερματικών σωληναρίων εντοπίζεται η παραγωγή σπέρματος. Τα σωληνάρια χωρίζονται το ένα από το άλλο με διάμεσο χώρο, αποδιδόμενος με ελαφρύ σταχτί χρώμα, ο οποίος περιέχει κύτταρα Leydig και αιμοφόρα αγγεία. (Vander, Sherman, Luciano, Tsakopoulos, HP, 2001).

15

16 Σπερματογένεση

17 Comparison in mitosis and meiosis in a mother cell with a diploid number (2n) of 4

18

19 Interphase events. As in mitosis, meiosis is preceded by events occurring during interphase that lead to DNA replication and other preparations needed for the cell division process. Just before meiosis begins, the replicated chromatins, held together by centromeres, are ready and waiting. Meiosis. The series of events in meiotic cell division from an animal cell with a diploid number (2n) of 4. The behavior of the chromosomes is emphasized (E. Marieb, HA&P, 2004).

20

21 Meiosis II begins with the products of meiosis I (two haploid daughter cells) and undergoes a mitosis-like nuclear division process referred to as the equational division of meiosis. After progressing through prosphase, metaphase, anaphase, and telophase, followed by cytokinesis, the product is the four haploid daughter cells each genetically diferent from the original mother cell. During human spermatogenesis the daughter cells remain interconnected by cytoplasmic extensions (E. Marieb, HA&P, 2004).

22 Spermatogenesis (α) Scanning electron micrograph of a cross-sectional view of a seminiferous tubule (350X) (© R.G Kessel and R.H. Kardon, Tissues and Organs: A Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy, W.H. Freeman and Company, 1979, all rights reserved). (b) Events of spermatogenesis, showing the relative position of various spermatogenetic cells. (c) Enlarged view of a portion of the wall of the seniniferous tubule, showing the spermatogenic cells sorrounded by sustentacular cells (colored gold). (Note: The process of spermatogenesis encompasses the phases through the production of sperm. Conversion of the haploid spermatids to sperm cells is specifically called spermiogenesis) (E. Marieb, HA&P, 2004)

23 Ώριμο σπερματοζωάριο (α) Διάγραμμα ενός ανθρώπινου ώριμου σπερματοζωαρίου (β) Μεγέθυνση της κεφαλής. Το ακρόσωμα περιέχει τα απαιτούμενα ένζυμα για τη γονιμοποίηση του ωαρίου. (Vander, Sherman, Luciano, Tsakopoulos, HP, 2001).

24 Spermiogenesis: transformation of a spermatid into a functional sperm
Spermiogenesis: transformation of a spermatid into a functional sperm. (a) The stepwise process of spermiogenesis consists of: 1) packing of the acrosomal enzymes by the Golgi apparatus, 2) forming the acrosome at the anterior end of the nucleus and positioning the centrioles at the opposite end of the nucleus, 3) elaboration of microtubules to form the flagellum, 4) mitochondrial multiplication and their positioning around the proximal portion of the flagellum, and 5) sloughing off excess cytoplasm, 6) structure of an immature sperm that has just been released from a sustensxtacular cell, 7) structure of a fully mature sperm. (b) Scanning electron micrograph of mature sperm (600X) (E. Marieb, HA&P, 2004).

25 Σχέση μεταξύ των κυττάρων Sertoli και γαμετικών κυττάρων

26

27 Ορμονικός έλεγχος αναπαραγωγικής λειτουργίας του άνδρα
(Vander, Sherman, Luciano, Tsakopoulos, HP, 2001)

28

29

30

31 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

32 Το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας σε κάθετη διατομή (Vander, Sherman, Luciano, Tsakopoulos, HP, 2001).

33 Πρόσθια όψη του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας (Vander, Sherman, Luciano, Tsakopoulos, HP, 2001).

34 Internal reproductive organs of a female
Internal reproductive organs of a female. Anterior view of the reproductive organs of a female cadaver (E. Marieb, HA&P, 2004).

35

36 (E. Marieb, HA&P, 2004)

37

38 Ωογένηση

39

40 Events of oogenesis Left, flowchart of meiotic events. Right, correlation with follicle development and ovulation in the ovary. (E. Marieb, HA&P, 2004)

41 Σχηματική παράσταση του καταμήνιου κύκλου

42 Ανάπτυξη ενός ανθρώπινου ωοκυττάρου και ενός ωοθυλακίου
Ανάπτυξη ενός ανθρώπινου ωοκυττάρου και ενός ωοθυλακίου. Το θυλάκιο σε πλήρη ωριμότητα έχει διάμετρο 1.5 cm (προσαρμοσμένο από Erickson et al.) (Vander et al., HP, 2001)

43 The Ovarian Cycle (F. Martini, A&P, 2004)

44

45 The Hormonal Regulation of Ovarian Activity
(F. Martini, A&P, 2004)

46 Ωοθηκικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του καταμήνιου κύκλου

47 Συγκέντρωση ορμονών στη συστηματική κυκλοφορία και αλληλουχία γεγονότων στις ωοθήκες κατά τη διάρκεια του καταμήνιου κύκλου (Sherman et al., HP, 2001)

48 Συγκέντρωση ορμονών στη συστηματική κυκλοφορία και αλληλουχία γεγονότων στις ωοθήκες κατά τη διάρκεια του καταμήνιου κύκλου (Sherman et al., HP, 2001)

49

50

51

52 Σχέση μεταξύ των αλλαγών στις ωοθήκες και των αντίστοιχων στη μήτρα κατά τη διάρκεια του καταμήνιου κύκλου (Vander et al., HP, 2001)

53

54

55 Sperm penetration and the cortical reaction (slow block to polyspermy).
Sperm penetration through the corona radiata and zona pellucida is accomplished by release of acrosomal enzymes by many sperm. Fusion of the plasma membrane of a single sperm with the oocyte membrane is followed by engulfment of the sperm by the oocyte cytoplasm and the cortical reaction (release of granules’ contents into the extracellular space) preventing the entry of more than one sperm. (b) SEM of human sperm surrounding a human oocyte (650X). The smaller spherical cells are granulosa cells of the corona radiata (E. Marieb, HA&P, 2004).

56 Stages in early human development (Hole’s HA&P, 1996)

57 Diagram showing the size of a human conceptus from fertilization to the early fetal stage. The embryonic stage begins in week 3 after fertilization; the fetal stage begins in week 9 (E. Marieb, HA&P, 2004).

58 Η μήτρα κατά την (α) 3η, (β) 5η, (γ) 8η εβδομάδα γονιμοποίησης
Η μήτρα κατά την (α) 3η, (β) 5η, (γ) 8η εβδομάδα γονιμοποίησης. Το έμβρυο και οι μεμβράνες του έχουν σχεδιασθεί στο πραγματικό μέγεθός τους. Η μήτρα απεικονίζεται εντός του εύρους του πραγματικού της μεγέθους. (Από B.M. Carlson, Petten’s Foundations of Embryology, 5th ed., McGraw-Hill, NY, 1988) (Vender et al., HP, 2001)

59 Στάδια τοκετού (α) Ο τοκετός δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
(β) Διαστέλλεται ο τράχηλος. (γ) Ο τράχηλος είναι σε πλήρη διαστολή και το κεφάλι του εμβρύου εισέρχεται στον τραχηλικό πόρο. Ο αμνιακός σάκος είχει διαρρηχθεί και ρέει το αμνιακό υγρό. (δ) Το έμβρυο κινείται διαμέσου του κόλπου. (ε) Ο πλακούντας χαλαρώνει από το μητρικό τοίχωμα και ετοιμάζεται να αποβληθεί. (Vander et al., HP, 2001)

60 Σχέσεις μεταξύ των εμβρυϊκών και των μητρικών ιστών κατά το σχηματισμό του πλακούντα.
(Από B.M. Carlson, Petten’s Foundations of Embryology, 5th ed., McGraw-Hill, NY, 1988) (Vender et al., HP, 2001)

61

62

63 Παράγοντες διέγερσης των μητρικών συστολών κατά τον τοκετό
Παράγοντες διέγερσης των μητρικών συστολών κατά τον τοκετό. Σημειώνεται η θετικοανατροφοδοτική φύση αρκετών από αυτούς (Vander et al., HP, 2001).

64 Hormonal induction of labor
(E. Marieb, HA&P, 2004)

65 The Mammary Glands (F. Martini, A&P, 2004)
Μαζικοί Αδένες. Οι αριθμοί αναφέρονται στη χρονική αλληλουχία των παρατηρούμενων αλλαγών. (Προσαρμοσμένο από Elias et al.) (Vander, et al., HP, 2001) The Mammary Glands (F. Martini, A&P, 2004)

66 The Mammary Glands (F. Martini, A&P, 2004)
(b) An inactive mammary gland of a non pregnant woman (LM X 53) (c) An active mammary gland of a nursing woman (LM X 119)

67 Κύριοι μηχανισμοί ελέγχου έκκρισης της προλακτίνης και της ωκυτοκίνης κατά το θηλασμό
Η χημική ταυτότητα της PRF δεν είναι γνωστή, ούτε επίσης η σπουδαιότητα του ρόλου της στη διέγερση έκκρισης της προλακτίνης κατά το γαλακτισμό (Sherman et al., HP, 2001).

68 Positive feedback mechanisms of the milk let-down reflex
(E. Marieb, HP&P, 2004)

69

70

71

72


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google