Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

A Kimonian Hephaistos: The Lame God Refashioned in Fifth Century Athens Jacquelyn H. Clements Johns Hopkins University.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "A Kimonian Hephaistos: The Lame God Refashioned in Fifth Century Athens Jacquelyn H. Clements Johns Hopkins University."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 A Kimonian Hephaistos: The Lame God Refashioned in Fifth Century Athens Jacquelyn H. Clements jclements1@jhu.edu Johns Hopkins University

2 Hephaistos - foundry cup κλυτοτέχνην κλυτόμητιν Kylix tondo, by the Foundry Painter, c. 490 BCE (Berlin)

3 Caere Return ἠ πεδανός ῥ ικν ὸ ς πόδας ἀ μφιγυήεις κυλλοποδίων χωλός Caeretan hydria, c. 525 BCE (Vienna) Calyx-krater by the Kleophrades Painter, c. 490 BCE (Louvre)

4 Pseudo-Apollodorus, 3.14.6 Ἀ θην ᾶ παρεγένετο πρ ὸ ς Ἥ φαιστον, ὅ πλα κατασκευάσαι θέλουσα. ὁ δ ὲ ἐ γκαταλελειμμένος ὑ π ὸ Ἀ φροδίτης ε ἰ ς ἐ πιθυμίαν ὤ λισθε τ ῆ ς Ἀ θην ᾶ ς, κα ὶ διώκειν α ὐ τ ὴ ν ἤ ρξατο· ἡ δ ὲ ἔ φευγεν. ὡ ς δ ὲ ἐ γγ ὺ ς α ὐ τ ῆ ς ἐ γένετο πολλ ῇ ἀ νάγκ ῃ ( ἦ ν γ ὰ ρ χωλός), ἐ πειρ ᾶ το συνελθε ῖ ν. ἡ δ ὲ ὡ ς σώφρων κα ὶ παρθένος ο ὖ σα ο ὐ κ ἠ νέσχετο· ὁ δ ὲ ἀ πεσπέρμηνεν ε ἰ ς τ ὸ σκέλος τ ῆ ς θε ᾶ ς. ἐ κείνη δ ὲ μυσαχθε ῖ σα ἐ ρί ῳ ἀ πομάξασα τ ὸ ν γόνον ε ἰ ς γ ῆ ν ἔ ρριψε. φευγούσης δ ὲ α ὐ τ ῆ ς κα ὶ τ ῆ ς γον ῆ ς ε ἰ ς γ ῆ ν πεσούσης Ἐ ριχθόνιος γίνεται· Athena came to Hephaistos wishing for him to fashion arms. But he, having been rejected by Aphrodite, began to desire Athena and started to pursue her, but she fled. When he came near to her with a great deal of distress (for he was lame) he attempted to have sex with her, but she, being prudent and a parthenos would not bear him up, and he ejaculated onto the leg of the goddess. Being disgusted, with wool she wiped off the semen, and threw it upon the earth; and as she fled the semen fell on the ground, Erichthonios was born (trans. S. Deacy).

5 Eur. fr. 925 Radt = Ps.-Eratosthenes [Cat.] 13 λέγει δ ὲ κα ὶ Ε ὐ ριπίδης περ ὶ τ ῆ ς γενέσεως α ὐ το ῦ τ ὸ ν τρόπον το ῦ τον· Ἥ φαιστον ἐ ρασθέντα Ἀ θην ᾶ ς βούλεσθαι α ὐ τ ῇ μιγ ῆ ναι, τ ῆ ς δ ὲ ἀ ποστρεφομένης κα ὶ τ ὴ ν παρθενίαν μ ᾶ λλον α ἱ ρουμένης ἔ ν τινι τόπ ῳ τ ῆ ς Ἀ ττικ ῆ ς κρύπτεσθαι, ὃ ν λέγουσι κα ὶ ἀ π' ἐ κείνου προσαγορευθ ῆ ναι Ἡ φαιστε ῖ ον· ὃ ς δόξας α ὐ τ ὴ ν κρατήσειν κα ὶ ἐ πιθέμενος πληγε ὶ ς ὑ π' α ὐ τ ῆ ς τ ῷ δόρατι ἀ φ ῆ κε τ ὴ ν ἐ πιθυμίαν, φερομένης ε ἰ ς τ ὴ ν γ ῆ ν τ ῆ ς σπορ ᾶ ς· Euripides tells the following story with regard to the birth of him [ i. e., Erichthonios]. Hephaistos was in love with Athena and wished to have intercourse with her, but she turned away from him and preferring her virginity, hid from him in some place in Attica, which they say was called ‘Hephaisteion’ after him. He expected to conquer her and attacked her, and in turn received a heavy blow from her spear, and he released his desire, and the semen fell on the earth (trans. S. Deacy).

6 Bologna Neck Amphora (158) Nolan amphora by the Providence Painter, c. 460 BCE (Bologna)

7 Palermo lekythos Lekythos by the Ampurias Painter, c. 500-480 BCE (Palermo)

8 Munich Stamnos Stamnos by the Painter of Munich 2413, c. 470-460 BCE (Munich)

9 Oenomaus & Anakreon Roman copy of a Greek original, c. 450 BCE (Copenhagen) c. 470-456 BCE (Olympia)

10 Codrus kylix Kylix by the Codrus Painter, c. 440-430 BCE (Berlin)

11 Two nudes

12 Tyrannicides Roman copies of Greek originals, c. 477/6 BCE (Naples)

13 Two nudes

14 Foundry cup workers Kylix by the Foundry Painter, c. 490-480 BCE (Berlin)

15 Three nudes

16 Richmond rhyton Rhyton by the Triptoelmos Painter, c. 480-70 BCE (Richmond)

17 Hephaisteion

18 Three nudes


Κατέβασμα ppt "A Kimonian Hephaistos: The Lame God Refashioned in Fifth Century Athens Jacquelyn H. Clements Johns Hopkins University."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google