Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

2 Βασικά στοιχεία μαγνητικής εγγραφής
Η αρχή εγγραφής: Επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός ηλεκτρομαγνήτη. Ο ηλεκτρομαγνήτης διαρρέεται από παλμόρευμα. Αναπτύσσεται μαγνητικό πεδίο. Αν περάσει μια μεταλλική ταινία (Fe), τότε μαγνητί-ζεται. Η ένταση του παλμορεύματος καθορίζει και την ένταση του μαγνητικού πεδίου.

3 Βασικά στοιχεία μαγνητικής εγγραφής
Διαδικασία πόλωσης της ταινίας

4 Βασικά στοιχεία μαγνητικής εγγραφής
Πρόβλημα παρουσιάζεται από την παραμένουσα μαγνήτιση (Br) και εξουδετερώνεται από την ένταση του πεδίου (Hc).

5 Καμπύλη υστέρησης Τι παρατηρούμε:
Μετά την πρώτη μαγνήτιση του υλικού, παραμένει σ’ αυτό μια μαγνήτιση Br που αντιστοιχεί σε μηδενική H. Η Br ονομάζεται παραμένουσα μαγνήτιση. Εξουδετερώνεται με αντίθετη μαγνητική δύναμη, που προκαλείται από την ΗC που ονομάζεται συνεκτική δύναμη. Η επιφάνεια της καμπύλης υστέρησης εκφράζει την ωφέλιμη ενέργεια, που βελτιώνει το S/N και την ένταση της αποθηκευμένης πληροφορίας. Η ποιότητα της μαγνητικής εγγραφής χαρακτηρίζεται από την γραμμικότητα της μεταβολής της μαγνητικής διατήρησης ανάλογα με τη μαγνητίζουσα δύναμη Η.

6 Μαγνητικές κεφαλές Τρία είδη:
Μαγνητικές κεφαλές εγγραφής ήχων (Record Audio Heads) Μαγνητικές κεφαλές αναπαραγωγής ήχων ( Play Back Audio Heads) Μαγνητικές κεφαλές διαγραφής ήχων (Audio Erase Heads) Οι 1,2 συνήθως είναι μία. Η 3 είναι μεγαλύτερη από τις άλλες δύο, για να μπορεί να δημιουργεί ισχυρό πεδίο ώστε να οδηγεί την ταινία σε κορεσμό.

7 Μαγνητικές κεφαλές

8 Μαγνητικές κεφαλές Κύριο χαρακτηριστικό των κεφαλών το διάκενο (GAP) Διακρίνεται: (α) το μήκος διακένου, που καθορίζει μέχρι ποια συχνότητα θα μπορεί να γράψει ή να αναπαραγάγει η κεφαλή και (β) το ύψος του διακένου, που καθορίζει την ευαισθησία της κεφαλής. Η ποιότητα των κεφαλών χαρακτηρίζεται από το υλικό που κατασκευάζεται, δηλαδή αν αποτελείται από υψηλής τιμής μαγνητικής διαπερατότητας.

9 Μαγνητικές κεφαλές Μήκος διακένου συμβολίζεται με d Κεφαλή εγγραφής: mm Κεφαλή αναπαραγωγής: mm Κεφαλή διαγραφής: 0.5 mm Σχέση μήκους διακένου d και μήκους κύματος λ της προς εγγραφή πληροφορίας. d<λmin Κατά την αναπαραγωγή θα πρέπει το d να είναι περιττό πολλαπλάσιο του μήκους κύματος, διαφορετικά δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα.

10 Πόλωση εγγραφής Γραμμική εγγραφή

11 Πόλωση εγγραφής Μη γραμμική εγγραφή, επειδή η χαρακτηριστική μαγνήτισης που προέρχεται από το βρόγχο υστέρησης δεν είναι γραμμική.

12 Πόλωση εγγραφής Πως αντιμετωπίζεται η παραμόρφωση του παλμορεύματος που εγγράφεται: (Α) Με πόλωση συνεχούς ρεύματος (D.C. BIAS)

13 Πόλωση εγγραφής Πως αντιμετωπίζεται η παραμόρφωση του παλμορεύματος που εγγράφεται: (Β) Με πόλωση εναλλασσόμενου ρεύματος (A.C. BIAS)

14 Πόλωση εγγραφής Ποια από τις δύο πολώσεις πλεονεκτεί έναντι της άλλης;
Φυσικά η AC πόλωση επειδή έχει ευρύτερη δυναμική περιοχή. παρουσιάζει λιγότερο θόρυβο. δημιουργεί μικρότερη παραμόρφωση.

15 Βασική αρχή διαγραφής της ταινίας.
Η παραμένουσα μαγνητική ροή αποτελεί την βασική αιτία αναπαραγωγής μιας ταινίας, συνεπώς δεν μπορεί να διαγραφεί πλήρως. Δύο είναι οι μέθοδοι διαγραφής: (α) διαγραφή συνεχούς ρεύματος (D.C.) (β) διαγραφή εναλλασσόμενου ρεύματος (A.C.)

16 Βασική αρχή διαγραφής της ταινίας.
(α) διαγραφή συνεχούς ρεύματος (D.C.), είναι μια απλή μέθοδος, αλλά δημιουργεί μεγάλο θόρυβο διαγραφής. Η παραμένουσα μαγνητική ροή μειώνεται ομοιόμορφα κατά την ίδια διεύθυνση αναπτύσ- σοντας ένα D.C. ρεύμα.

17 Βασική αρχή διαγραφής της ταινίας.
(β) διαγραφή εναλλασσόμενου ρεύματος (A.C.), είναι μια μέθοδος, όπου εφαρμόζουμε μια a.c. συχνότητα περίπου 100 kHz στην κεφαλή διαγραφής, η οποία αναπτύσσει ένα μαγνητικό πεδίο μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί στον κορεσμό του μαγνητικού υλικού. Καθώς η ταινία απομακρύνεται από το διάκενο της κεφαλής, το μαγνητικό πεδίο ελαττώνεται και οι βρόγχοι υστέρησης μικραίνουν έως ότου μηδενιστεί ο μόνιμος μαγνητισμός της ταινίας. Ο θόρυβος διαγραφής είναι πολύ μικρός.

18 Βασική αρχή διαγραφής της ταινίας.

19 Διάγραμμα εγγραφής Αποτελείται από :
το κύκλωμα προσαρμογής , που προσαρμόζει την αντίσταση εξόδου της πηγής με την αντίσταση εισόδου του προενισχυτή. τον προενισχυτή, που ενισχύει το σήμα κατά τάση. τον ενισχυτή εγγραφής, που ενισχύει το σήμα κατά ρεύμα. Έτσι κατά την εγγραφή πρώτα διαγράφεται η παλαιότερη εγγραφή και στη συνέχεια εγγράφεται το νέο σήμα.

20 Διαδικασία αναπαραγωγής
Για να έχουμε αναπαραγωγή θα πρέπει το μήκος του διακένου d να είναι μικρότερο του μήκους κύματος λ. Η συχνότητα αναπαραγωγής fmax=u/2d, όπου u η ταχύτητα της ταινίας.

21 Απώλεια κατά την εγγραφή-αναπαραγωγή.
Απώλεια λόγω διαγραφής κατά την εγγραφή Υ.Σ. Απώλεια από αλληλοεπίδραση μαγνητισμένων περιοχών της ταινίας. Απώλεια από το πάχος της μαγνητικής επίστρωσης της ταινίας. Απώλειες δινορευμάτων του πυρήνα της κεφαλής. Απώλειες λόγω κακής επαφής της ταινίας στην κεφαλή. Απώλειες κλίσης του διακένου της κεφαλής. Απώλειες λόγω του μήκους d του διάκενου της κεφαλής.

22 Περιορισμός των απωλειών κατά την εγγραφή και αναπαραγωγή
Περιορισμός των απωλειών κατά την εγγραφή και αναπαραγωγή Τα κυκλώματα ισοστάθμισης, δίνουν τέτοια έμφαση κατά την εγγραφή ώστε το αποτέλεσμα να είναι ίδιο με το παραγόμενο σήμα.

23 Διάγραμμα αναπαραγωγής

24 Μαγνητικές ταινίες Οι μαγνητικές ταινίες διακρίνονται σε: (α) απλή ταινία (β) ταινία σιδήρου-χρωμίου (γ) ταινία χρωμίου (δ) ταινία μετάλλου

25 Μηχανισμός κίνησης της ταινίας

26 Μηχανισμός κίνησης της ταινίας
Τι κάνει ο μηχανισμός κίνησης; Κινεί την ταινία μπροστά από τις κεφαλές με σταθερή ταχύτητα Εξασφαλίζει την ελάχιστη φθορά της ταινίας και των κεφαλών Επιταχύνει εμπρός και πίσω, διακόπτει μόνιμα και διακόπτει προσωρινά την ταινία. Εξασφαλίζει ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες την ομαλή κίνηση της ταινίας

27 Μηχανισμός κίνησης της ταινίας
Από ποια μέρη αποτελείται ο μηχανισμός κίνησης; Τον τροχό έλξης Τον τροχό πίεσης Τον τροχό αδράνειας Τον τροχό παροχής ταινίας Τον τροχό συγκέντρωσης ταινίας Τους βραχίονες πίεσης της ταινίας Τα φρένα

28 Μηχανισμός κίνησης της ταινίας
Βασική απαίτηση του μηχανισμού κίνησης είναι: Η σταθερή ταχύτητα της ταινίας. Μεταβολή στην ταχύτητα της ταινίας, δημιουργεί παραμόρφωση του σήματος. Οι μεταβολές της ταχύτητας είναι οι WOW: που οφείλεται στην ανομοιομορφία του συστήματος κίνησης της ταινίας και FLUTTER: που οφείλεται στην ανομοιομορφία της δύναμης, που ασκείται στην ταινία κατά την κίνηση της.

29 Μηχανισμός κίνησης της ταινίας
Σταθεροποίηση της ταινίας πραγματοποιείται από τον τροχό αδράνειας. Αυτός παίρνει κίνηση από τον κινητήρα μέσω ιμάντα. Έτσι οι μεταβολές της ταχύτητας του κινητήρα εξουδετερώνονται λόγω αδράνειας του τροχού IDLER Σταθερή έλξη της ταινίας εξασφαλίζεται από τον τροχό έλξης (CAPSTAN) και τον τροχό πίεσης (PRESSURE ROLLER)

30 Μηχανισμός κίνησης της ταινίας

31 Ερωτήσεις 2ου Κεφαλαίου
Ερωτήσεις 2ου Κεφαλαίου

32 Ερωτήσεις 2ου Κεφαλαίου
Ερωτήσεις 2ου Κεφαλαίου

33 Ερωτήσεις 2ου Κεφαλαίου
Ερωτήσεις 2ου Κεφαλαίου


Κατέβασμα ppt "ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google