Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση Διευθυντών & Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων –Δημιουργία Portfolio Παπαδόπουλος Πάρης Σχολικός Σύμβουλος 2 ης Ε.Π. Α/θμιας Κιλκίς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση Διευθυντών & Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων –Δημιουργία Portfolio Παπαδόπουλος Πάρης Σχολικός Σύμβουλος 2 ης Ε.Π. Α/θμιας Κιλκίς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση Διευθυντών & Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων –Δημιουργία Portfolio Παπαδόπουλος Πάρης Σχολικός Σύμβουλος 2 ης Ε.Π. Α/θμιας Κιλκίς

2 Εφαρμογή της αξιολόγησης στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013 20-10-2014 Αρ. Πρωτ. 10940 1.Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: α) Μέχρι 10/11/2014 κάθε Διευθυντής σχολικής μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου (πρώην Σ.Ε.Κ.) και κάθε Προϊστάμενος ολιγοθεσίου δημοτικού ή Προϊστάμενος νηπιαγωγείου καταχωρίζει και επιβεβαιώνει στην πλατφόρμα αξιολόγησης (https://www.iep.edu.gr/evaluation) τα στοιχεία της οικείας σχολικής μονάδας, του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων από τους οποίους προβλέπεται να αξιολογηθούν. β) Από 12/11/2014 έως και 27/11/2014 ο κάθε αξιολογούμενος καταχωρίζει στην πλατφόρμα αξιολόγησης εκείνα τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου που θεωρεί ότι θα πρέπει να θέσει υπόψη των αξιολογητών του (portfolio). γ) Από 10/11/2014 έως και 27/12/2014 οι αξιολογητές είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως επικοινωνούν με όσους αξιολογούν και ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με την επικείμενη αξιολόγηση των δευτέρων και δ) Από 28/11/2014 έως και 31/12/2014 οι αξιολογητές καταχωρίζουν στην πλατφόρμα αξιολόγησης τις αξιολογήσεις τους.

3 Οδηγίες εισόδου στην πλατφόρμα (1) 1. Πρώτη είσοδος στην Πλατφόρμα. Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του Σχολείου σας στο Π.Σ.Δ. για να επιβεβαιώσετε τα Στοιχεία του Σχολείου καθώς και των αξιολογητών σας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Π.Σ.Δ. για να ελεγχθεί ο λογαριασμός σας αν περιέχει τον 7αψήφιο κωδικό του Σχολείου. Εάν δεν υπάρχει θα πρέπει να προστεθεί. Εάν συνεχίσει να υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορείτε να συνδεθείτε τότε θα επικοινωνείτε με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σας αναφέροντας το πρόβλημά

4 Οδηγίες εισόδου στην πλατφόρμα (2) 2. Έχω συνδεθεί με τους κωδικούς του Σχολείου και έχω επιβεβαιώσει τα στοιχεία. Θα πρέπει πλέον να συνδεθείτε στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο Π.Σ.Δ. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Π.Σ.Δ. έτσι ώστε να προστεθεί στο λογαριασμό σας ο ΑΜ που δηλώσατε κατά την είσοδο σας με τα στοιχεία του Σχολείου. Εάν συνεχίσει να υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορείτε να συνδεθείτε τότε θα επικοινωνείτε με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σας αναφέροντας το πρόβλημά σας. Προσοχή! Επισημαίνουμε ότι δεν θα πρέπει να έχετε ανοιχτή άλλη εφαρμογή του Π.Σ.Δ. (π.χ. MySchool) κατά την είσοδό σας στην πλατφόρμα.

5

6

7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης,* εξαιρείται το αα κριτήριο και ε) Κατηγορία V − Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη,

8 Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου Συντελεστής βαρύτητας 1,5 αα) Υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου ββ) Οργάνωση του έργου του συλλόγου διδασκόντων Έννοιες Κλειδιά: διοίκηση, ηγεσία, οργάνωση, νομιμότητα, σύλλογος διδασκόντων

9 αα) Υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου (31-60) Επαρκής: εφόσον τηρεί απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο σχολικό ωράριο και το ωρολόγιο πρόγραμμα, συγκαλεί τακτικά τα συλλογικά όργανα, αξιοποιεί αποδοτικά τις δυνατότητες οργάνωσης και διοίκησης, μεριμνά ιδιαίτερα για την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών καθώς και για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση των γονέων και, γενικώς, αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες του νομοθετικού πλαισίου. (61-80) Πολύ Καλός: εφόσον, εκτός των προϋποθέσεων της προηγούμενης περίπτωσης, ασκεί με δημοκρατικό τρόπο τη διευθυντική του εξουσία, ενημερώνει τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων για κάθε θεσμική αλλαγή και παρέχει ανάλογες διευκρινίσεις, παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των εγκυκλίων, στηρίζει εμπράκτως τις θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές καινοτομίες, εμπλέκει ενεργά τα μέλη του συλλόγου στις δράσεις του σχολείου, παρέχοντας πεδίο πρωτοβουλιών εντός του θεσμικού πλαισίου. (81-100) Εξαιρετικός: εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, εισηγείται καινοτομικές ή άλλων ειδών προσεγγίσεις που θεωρεί ότι μπορούν να βελτιώσουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την καλύτερη εφαρμογή των εγκυκλίων.

10 ββ) Οργάνωση του έργου του συλλόγου διδασκόντων (31-60) Επαρκής: μεριμνά για την οργάνωση του αρχείου της σχολικής μονάδας και τη γραμματειακή λειτουργία της, την ανταπόκρισή της στις υπηρεσιακές υποχρεώσεις, την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων καθώς και για την ορθολογική και δίκαιη κατανομή και τον συντονισμό του μη διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών. (61-80) Πολύ Καλός: Πολύ καλός, εφόσον μεριμνά για πρόβλεψη έγκαιρης διευθέτησης και διεκπεραίωσης του μη διδακτικού έργου που έχουν αναλάβει οι εκπαιδευτικοί, και συνεργάζεται με όλους τους εκπαιδευτικούς και τοπικούς φορείς με σκοπό την καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας. (81-100) Εξαιρετικός: εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, μεριμνά για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών με βάση τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους και διοικεί αποκεντρωτικά, εκχωρώντας αρμοδιότητες, εκτός από τον υποδιευθυντή και σε άλλους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, προς τους οποίους παρέχει ρητές οδηγίες και κατευθύνσεις και το έργο των οποίων στηρίζει συστηματικά.

11 Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας 1 ββ)Οργάνωση της διαδικασίας αυτο−αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, υλοποίηση των προγραμματισθεισών δράσεων και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. Έννοιες Κλειδιά: εποπτεία, καθοδήγηση, αξιολόγηση, αυτο-αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο, εκπαιδευτικές δράσεις, ενεργός εμπλοκή, συνεργασία, συντονισμός, αλληλεγγύη

12 Ββ)Οργάνωση της διαδικασίας αυτο−αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, υλοποίηση των προγραμματισθεισών δράσεων και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων (31-60) Επαρκής: εφόσον μεριμνά με συστηματικό και έγκυρο τρόπο για την τήρηση των προδιαγραφών και των δαδικασιών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και, επίσης, εφόσον συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων, τον κατευθύνει οργανωμένα και τον καθοδηγεί στη διαδικασία αξιολόγησης των υποδομών της σχολικής μονάδας, των σχολικών βιβλίων και της αποτύπωσης των αναγκών και των προβλημάτων, στη χάραξη και υλοποίηση δράσεων, στην ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων και στην τεκμηρίωση της τελικής αποτίμησης της όλης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. (61-80) Πολύ Καλός: εφόσον, επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει, προλαμβάνει και διαχειρίζεται με πνεύμα δημοκρατικό τις δυσκολίες και τις πιθανές τριβές, αντιπαραθέσεις και αρνήσεις κατά τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών. (81-100) Εξαιρετικός: εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγούμενων υποπεριπτώσεων, καταθέτει τις προσωπικές του απόψεις και προτάσεις στον σύλλογο διδασκόντων, σε ομοτίμους του και στους ανωτέρους του για αποτελεσματικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο έργο της αυτο−αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

13 Συμβουλές για το portfolio σε σχέση με την κατηγορία ΙΙ Αναφορές σε: Επιμορφωτικές συναντήσεις με τον Σχολικό Σύμβουλο και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Χρήση ψηφιακού υλικού (ιστοσελίδες, cd, πλατφόρμας ΑΕΕ, ιστοσελίδων κ.λ.π. Πρακτικά συλλόγου διδασκόντων Ημερολόγιο σχολικής ζωής Αρχεία σχολείου Ψηφιακές πλατφόρμες αποτύπωσης μαθητικού πληθυσμού σχολικής μονάδας Δράσεις και προγραμματισμό (Εκπαιδευτικό-Παιδαγωγικό Διοικητικό) που υλοποιούνταν έτσι κι αλλιώς Διαχείριση ομάδων εργασίας της ΑΕΕ Υλικό της ΑΕΕ (π.χ. εκτύπωση των αντίστοιχων τόμων….αποστολή τους σε κάθε συνάδελφο…. Αναζήτηση απλοποιημένου υλικού…. Διαρκής προσπάθεια για υποστήριξη των συναδέλφων εκπαιδευτικών Συμμετοχή της σχολικής μονάδας στο πιλοτικό στάδιο της ΑΕΕ

14 Συμβουλές για το portfolio σε σχέση με την κατηγορία ΙΙ Γιατί πλήρεις και τεκμηριωμένες αναφορές σε; Γιατί σε περίπτωση ένστασης η επιτροπή της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εκμαιεύει τα αντίστοιχα τεκμήρια και τις αναφορές από την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία τα αποτυπώσατεΑ.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Αν ξεχάστε να καταγράψτε κάτι θεωρείτε δική σας υπαιτιότητα και δεν μπορείτε να το επικαλεστείτε αργότερα.

15 Κατηγορία V– Επιστημονική & Επαγγελματική ανάπτυξη Συντελεστής βαρύτητας 1 αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη Έννοιες Κλειδιά: επιστημονική συγκρότηση, τυπικά προσόντα, επιμόρφωση, θέσεις ευθύνης

16 αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη (61-80) Πολύ Καλός: εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του δύο (2) τουλάχιστον, από τις κάτωθι προϋποθέσεις: i) έχει δεύτερο ή και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής. ii) έχει πτυχίο Μετεκπαίδευσης Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης. iii) είναι κάτοχος διπλώματος σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη ή την τεχνολογία. iv) διαθέτει πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. οποιουδήποτε επιπέδου. v) γνωρίζει μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999. (81-100) Εξαιρετικός: εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό του α) δύο (2), τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπερίπτωσης και επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή β) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με εμφανή τη συνεχή παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων, εισηγήσεων, δημοσιεύσεων κ.λπ.

17 ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη Στα κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης, οι αξιολογούμενοι εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού με βάση τα εξής υποκριτήρια: (β1) υποκριτήρια επιμόρφωσης, (β2) υποκριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) υποκριτήρια γενικής εκπαιδευτικής δράσης.

18 Β1. Υποκριτήρια επιμόρφωσης Β1 Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) ή Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ). Β1 Ετήσια επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΑΕΙ, ΠΑΚΕ, κ.λπ.). Β1 Εξάμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα. Β1 Τρίμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΠΕΚ, ΕΚ ΔΔΑ, κ.λπ.). Β1 Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα 30 ωρών και άνω Β1 Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα έως 30 ώρες Β1 Επιμορφωτικές ημερίδες στελεχών εκπαίδευσης, αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών φορέων, Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., ή επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών

19 Β2 Άσκηση καθηκόντων στελέχους εκπαίδευσης. Β2 Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ). Β2 Άσκηση καθηκόντων μέντορα Β2 Συμμετοχή σε προγράμματα του Υπουργείου (π.χ. ΣΕΠΠΕ). Β2 Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών ή Υπευθύνου μαθητικών θεμάτων OXI Β2 Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου ΚΕΔΔΥ ή ΚΠΕ Β2 Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου προγραμμάτων (Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού κ.λπ.) Β2 Άσκηση καθηκόντων ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ή ΕΚΦΕ Β2 Άσκηση καθηκόντων διευθύνοντος συμβούλου ή μέλους Δ.Σ. σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ Β2 Μέλος υπηρεσιακού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού Β2 Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων, ή Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων, Μέλος Επιτροπής Βαθμολογικού ή Πρόεδρος Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων ή βαθμολογητής/εξεταστής, ή μέλος γραμματείας κέντρου. O Β2 Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια επιστημονικών σωματείων ή ενώσεων της ειδικότητάς τους Β2 Μέλος Σχολικής Επιτροπής, Δημοτικής Επιτροπής ή Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας Β2. Υποκριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης

20 Β3 Συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν το σχολείο στην ευρύτερη κοινωνία ή εκπαιδευτική κοινότητα π.χ. δράσεις Αριστείας. Β3 Συμμετοχή σε δειγματικές διδασκαλίες των ΠΕΚ ή επιμορφωτικές ημερίδες δημοσίων φορέων Β3 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές ημερίδες ως εισηγητής/επιμορφωτής Β3 Επιμορφωτής σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα σε φορείς όπως ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, ΠΙ, ΟΕΠΕΚ. ΙΕΠ NAI Β3 Διδασκαλία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ (ν. 407) Β3 Συμμετοχή σε δημοσιευμένες εκπαιδευτικές έρευνες Β3 Εισήγηση σε Επιστημονικά Συνέδρια με πρακτικά Β3 Δημοσίευση άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές Β3 Συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών Β3 Μέλος οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής επιστημονικών ημερίδων ή συνεδρίων οργανωμένων από Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., επιστημονικές ενώσεις και επιμορφωτικούς φορείς Β3 Μέλος συγγραφής Διδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού Β3 Συμμετοχή σε ομάδες κρίσης Διδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού Β3 Συγγραφέας Βιβλίου, Επιμελητής βιβλίου ή πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές Β3 Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον, καινοτόμου προγράμματος σε συνεργασία ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών φορέων Β3.Υποκριτήρια γενικής εκπαιδευτικής δράσης

21 ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη (0-30) Ελλιπής: εφόσον έχει κάτω των τριών (3) από τα προαναφερόμενα ανεξαρτήτως υποκριτηρίου. (31-60) Επαρκής: εφόσον συνολικά έχει τρία (3) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα ανεξαρτήτως υποκριτηρίου. (61-80) Πολύ Καλός: εφόσον συνολικά έχει τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα προερχόμενα από δύο τουλάχιστον επιμέρους υποκριτήρια ή επτά (7) συνολικά ανεξαρτήτως υποκριτηρίων, που δηλώνουν συνεχή φροντίδα για την επαγγελματική ανάπτυξη. (81-100) Εξαιρετικός: εφόσον συνολικά έχει έξι (6) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα προερχόμενα από τα τρία επιμέρους υποκριτήρια ή δέκα (10) συνολικά κριτήρια ανεξαρτήτως υποκριτηρίων. Στη συνολική αξιολογική αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη το ενδιαφέρον του αξιολογούμενου για συνεχή επαγγελματική ενημέρωση, όπως αυτό προκύπτει από το σύνολο των παραστατικών.

22

23 Portfolio:Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη Αποτύπωση κι αναφορές σε σχέση με τα απαιτούμενα με τη μορφή βιογραφικού. Δηλαδή: Τίτλοι σπουδών Συμμετοχή σε συνέδρια με εργασία Συγγραφικό έργο Επιμορφώσεις Ξένες Γλώσσες Πιστοποιητικά Τ.Π.Ε. Συμμετοχή σε συνέδρια ως ακροατής Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Συμμετοχή σε περιβαλλοντικά κι άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα

24 Α/ΑΥΠΟΚΡ.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΝΑΙΟΧΙΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1Β1 Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) ή Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ). 2Β1Ετήσια επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΑΕΙ, ΠΑΚΕ, κ.λπ.). 3Β1Εξάμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα. 4Β1Τρίμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΠΕΚ, ΕΚ ΔΔΑ, κ.λπ.). 5Β1Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης 6Β1Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα 30 ωρών και άνω 7Β1Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα έως 30 ώρες 8Β1 Επιμορφωτικές ημερίδες στελεχών εκπαίδευσης, αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών φορέων, Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., ή επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών 9Β2Άσκηση καθηκόντων στελέχους εκπαίδευσης. 10Β2 Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ). 11Β2Άσκηση καθηκόντων μέντορα 12Β2Συμμετοχή σε προγράμματα του Υπουργείου (π.χ. ΣΕΠΠΕ). 13Β2Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών ή Υπευθύνου μαθητικών θεμάτων 14Β2Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου ΚΕΔΔΥ ή ΚΠΕ 15Β2 Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου προγραμμάτων (Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού κ.λπ.). 16Β2Άσκηση καθηκόντων ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ή ΕΚΦΕ 17Β2 Άσκηση καθηκόντων διευθύνοντος συμβούλου ή μέλους Δ.Σ. σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ 18Β2Μέλος υπηρεσιακού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού 19Β2 Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων, ή Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων, Μέλος Επιτροπής Βαθμολογικού ή Πρόεδρος Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων ή βαθμολογητής/εξεταστής, ή μέλος γραμματείας κέντρου. 20Β2 Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια επιστημονικών σωματείων ή ενώσεων της ειδικότητάς τους 21Β2Μέλος Σχολικής Επιτροπής, Δημοτικής Επιτροπής ή Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας 22Β3 Συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν το σχολείο στην ευρύτερη κοινωνία ή εκπαιδευτική κοινότητα π.χ. δράσεις Αριστείας. 23Β3 Συμμετοχή σε δειγματικές διδασκαλίες των ΠΕΚ ή επιμορφωτικές ημερίδες δημοσίων φορέων 24Β3Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές ημερίδες ως εισηγητής/επιμορφωτής 25Β3 Επιμορφωτής σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα σε φορείς όπως ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, ΠΙ, ΟΕΠΕΚ. ΙΕΠ 26Β3Διδασκαλία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ (ν. 407) 27Β3Συμμετοχή σε δημοσιευμένες εκπαιδευτικές έρευνες 28Β3Εισήγηση σε Επιστημονικά Συνέδρια με πρακτικά 29Β3Δημοσίευση άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές 30Β3Συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών 31Β3 Μέλος οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής επιστημονικών ημερίδων ή συνεδρίων οργανωμένων από Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., επιστημονικές ενώσεις και επιμορφωτικούς φορείς 32Β3Μέλος συγγραφής Διδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού 33Β3Συμμετοχή σε ομάδες κρίσης Διδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού 34Β3 Συγγραφέας Βιβλίου, Επιμελητής βιβλίου ή πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές 35Β3 Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον, καινοτόμου προγράμματος σε συνεργασία ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών φορέων ΣΥΝΟΛΟ Κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης (πίνακας) Δες στο: http://www.slideshare.net/parispapa dopouoos/k-41742399 http://www.slideshare.net/parispapa dopouoos/k-41742399

25


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση Διευθυντών & Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων –Δημιουργία Portfolio Παπαδόπουλος Πάρης Σχολικός Σύμβουλος 2 ης Ε.Π. Α/θμιας Κιλκίς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google