Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.: Πρωτάθλημα Ρομπότ (Robocup) 2008 :. {Συνάντηση με την ομάδα «Κουρήτες» στην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.: Πρωτάθλημα Ρομπότ (Robocup) 2008 :. {Συνάντηση με την ομάδα «Κουρήτες» στην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.: Πρωτάθλημα Ρομπότ (Robocup) 2008 :. {Συνάντηση με την ομάδα «Κουρήτες» στην Κρήτη}

2 Εισαγωγή 1 Τα ΑΙΒΟ είναι ένα ολοκληρωμένο αυτόνομο σύστημα. Τα ΑΙΒΟ είναι ένα ολοκληρωμένο αυτόνομο σύστημα. Διαθέτει ένα π λήρη υ π ολογιστή για ε π εξεργασία γεγονότων π ου π ροέρχονται α π ό τους αισθητήρες (π όδια, π λάτη, κεφάλι, υ π έρυθρες, κάμερα, μικρόφωνο ). Διαθέτει ένα π λήρη υ π ολογιστή για ε π εξεργασία γεγονότων π ου π ροέρχονται α π ό τους αισθητήρες (π όδια, π λάτη, κεφάλι, υ π έρυθρες, κάμερα, μικρόφωνο ).

3 Εισαγωγή 2 Το π ρώτο AIBO, π ου κυκλοφόρησε το Μάϊο του 1999 α π ό την Sony, μ π ορούσε να μαθαίνει α π ό το π εριβάλλον του και να εκφράζει τα συναισθήματά του. Το π ρώτο AIBO, π ου κυκλοφόρησε το Μάϊο του 1999 α π ό την Sony, μ π ορούσε να μαθαίνει α π ό το π εριβάλλον του και να εκφράζει τα συναισθήματά του. Α π ό το Μάρτιο του 2006 δεν κατασκευάζονται άλλα AIBO Entertainment Robot. Η Sony α π οφάσισε να διακόψει τις δραστηριότητες έρευνας και ανά π τυξης στον τομέα της ρομ π οτικής. Α π ό το Μάρτιο του 2006 δεν κατασκευάζονται άλλα AIBO Entertainment Robot. Η Sony α π οφάσισε να διακόψει τις δραστηριότητες έρευνας και ανά π τυξης στον τομέα της ρομ π οτικής.

4 Aibo - Robocup Το Robocup είναι ένας διεθνής διαγωνισμός π ου π ροωθεί την έρευνα π άνω στην ρομ π οτική, μέσω αγώνων π οδοσφαίρου μεταξύ αυτόνομων ομάδων ρομ π ότ, ό π ως τα ΑΙΒΟ ! Το Robocup είναι ένας διεθνής διαγωνισμός π ου π ροωθεί την έρευνα π άνω στην ρομ π οτική, μέσω αγώνων π οδοσφαίρου μεταξύ αυτόνομων ομάδων ρομ π ότ, ό π ως τα ΑΙΒΟ !

5 Το Δ.Ε.Τ στο Robocup H ε π ίσημη ονομασία της ομάδας του τμήματος Διοικητικής Ε π ιστήμης και Τεχνολογίας στο Robocup είναι AUEBOs. H ε π ίσημη ονομασία της ομάδας του τμήματος Διοικητικής Ε π ιστήμης και Τεχνολογίας στο Robocup είναι AUEBOs. Διαθέτουμε τέσσερα AIBO ERS-7, από τα οποία τα 2 βρίσκονται στο Ε ργαστήριο Πληροφορικής 3 ( Πατησίων 80) και τα άλλα 2 δανεικά, για τις ανάγκες του διαγωνισμού, στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Διαθέτουμε τέσσερα AIBO ERS-7, από τα οποία τα 2 βρίσκονται στο Ε ργαστήριο Πληροφορικής 3 ( Πατησίων 80) και τα άλλα 2 δανεικά, για τις ανάγκες του διαγωνισμού, στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

6 AUEBOs και Κοuretes H ομάδα Kouretes είναι η ε π ίσημη ονομασία του Πολυτεχνείου Κρήτης α π ό το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υ π ολογιστών H ομάδα Kouretes είναι η ε π ίσημη ονομασία του Πολυτεχνείου Κρήτης α π ό το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υ π ολογιστών Και οι δύο ομάδες συνεργαστήκαμε για το 2008 π ροκειμένου να λάβουμε μέρος στο π ρωτάθλημα Robocup. Και οι δύο ομάδες συνεργαστήκαμε για το 2008 π ροκειμένου να λάβουμε μέρος στο π ρωτάθλημα Robocup.

7 Οι ΑUEBOs στο Πολυτεχνείο Στα π λαίσια της συνεργασίας μας με την ομάδα Kouretes, ε π ισκεφτήκαμε το Πολυτεχνείο Κρήτης την Παρασκευή 2 / 5 / Στα π λαίσια της συνεργασίας μας με την ομάδα Kouretes, ε π ισκεφτήκαμε το Πολυτεχνείο Κρήτης την Παρασκευή 2 / 5 / Εκεί π ραγματο π οιήθηκε π ολύωρη διάλεξη, κατά την ο π οία μας π αραδόθηκαν χρήσιμα εργαλεία (π ρογράμματα με γραφικό π εριβάλλον ) και γνώσεις για την ανά π τυξη του ήδη υ π άρχοντα κώδικα. Εκεί π ραγματο π οιήθηκε π ολύωρη διάλεξη, κατά την ο π οία μας π αραδόθηκαν χρήσιμα εργαλεία (π ρογράμματα με γραφικό π εριβάλλον ) και γνώσεις για την ανά π τυξη του ήδη υ π άρχοντα κώδικα. Όλες οι α π αραίτητες οδηγίες και π ρογράμματα βρίσκονται στην ενότητα « Χρήσιμοι σύνδεσμοι » ή και α π ό τα ίδια τα μέλη της ομάδας στην ενότητα « Πληροφορίες Ε π ικοινωνίας » Όλες οι α π αραίτητες οδηγίες και π ρογράμματα βρίσκονται στην ενότητα « Χρήσιμοι σύνδεσμοι » ή και α π ό τα ίδια τα μέλη της ομάδας στην ενότητα « Πληροφορίες Ε π ικοινωνίας »

8 Αποκτηθέντες Γνώσεις Σημαντική εμ π ειρία π ρογραμματισμού Σημαντική εμ π ειρία π ρογραμματισμού C C++ C++ Μ akefiles. Μ akefiles. Χειρισμός λειτουργικών συστημάτων Χειρισμός λειτουργικών συστημάτων Unix Unix Linux Linux Γνώσεις Δικτύων Υ π ολογιστών Γνώσεις Δικτύων Υ π ολογιστών

9 Χρήσιμοι σύνδεσμοι // ε π ίσημη ιστοσελίδα Κουρητών. // ε π ίσημη ιστοσελίδα Κουρητών. // ε π ίσημη ιστοσελίδα AUEBOs & Kouretes. // ε π ίσημη ιστοσελίδα AUEBOs & Kouretes. // Χρήσιμες διαλέξεις ( συνδέεστε ως guest, ε π ιλέγετε το μάθημα Αυτόνομοι π ράκτορες, ενότητα : Εργαστήριο - Εργασίες ) // Χρήσιμες διαλέξεις ( συνδέεστε ως guest, ε π ιλέγετε το μάθημα Αυτόνομοι π ράκτορες, ενότητα : Εργαστήριο - Εργασίες ) // ανοιχτού κώδικα π ρόγραμμα π ου δημιουργήθηκε α π ό το π ανε π ιστήμιο Carnegie Mellon. // ανοιχτού κώδικα π ρόγραμμα π ου δημιουργήθηκε α π ό το π ανε π ιστήμιο Carnegie Mellon.

10 Πληροφορίες Ε π ικοινωνίας // Διομήδης Σ π ινέλλης : ε π ιστημονικός υ π εύθυνος συμμετοχής, Ανα π ληρωτής Καθηγητής του Τμήματος. // Διομήδης Σ π ινέλλης : ε π ιστημονικός υ π εύθυνος συμμετοχής, Ανα π ληρωτής Καθηγητής του Τμήματος. // Χρήστος Λάζαρης : μέλος του εργαστηρίου // Χρήστος Λάζαρης : μέλος του εργαστηρίου // Βασιλάκης Νικόλαος - Δημήτριος : μέλος ομάδας Α UEBOs. // Βασιλάκης Νικόλαος - Δημήτριος : μέλος ομάδας Α UEBOs. // Γεωργία – Βίλμα Τό δ ρη : μέλος ομάδας Α UEBOs. // Γεωργία – Βίλμα Τό δ ρη : μέλος ομάδας Α UEBOs. // Παναγιώτης Αδαμό π ουλος : μέλος ομάδας Α UEBOs. // Παναγιώτης Αδαμό π ουλος : μέλος ομάδας Α UEBOs. // Φουντουλάκης Κίμωνας : μέλος ομάδας AUEBOs. // Φουντουλάκης Κίμωνας : μέλος ομάδας AUEBOs.

11 Ε π ίλογος Ευχαριστούμε την ομάδα Kouretes, για την βοήθεια π ου μας παρείχαν και θα μας π αρέχουν ! Ευχαριστούμε την ομάδα Kouretes, για την βοήθεια π ου μας παρείχαν και θα μας π αρέχουν !


Κατέβασμα ppt "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.: Πρωτάθλημα Ρομπότ (Robocup) 2008 :. {Συνάντηση με την ομάδα «Κουρήτες» στην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google