Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Head head –n L file Παραθέτει τις L πρώτες γραμμές του αρχείου file στο standard output Παράδειγμα: head –n 10 test Θα εμφανίσει τις πρώτες 10 γραμμές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Head head –n L file Παραθέτει τις L πρώτες γραμμές του αρχείου file στο standard output Παράδειγμα: head –n 10 test Θα εμφανίσει τις πρώτες 10 γραμμές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 head head –n L file Παραθέτει τις L πρώτες γραμμές του αρχείου file στο standard output Παράδειγμα: head –n 10 test Θα εμφανίσει τις πρώτες 10 γραμμές του αρχείου test Σε συνδυασμό με την tail, μπορεί να αποσπά επιλεγμένα κομμάτια ενός αρχείου

2 echo echo Hello world Εμφανίζει στην οθόνη το κείμενο: Hello world Hello world Χρησιμοποιείται για διαγνωστικά μηνύματα και για διοχέτευση δεδομένων σε προγράμματα μέσω | (pipe) echo 1 2 3 4 | add 10 Όπου add ένα πρόγραμμα άθροισης όλων αριθμών μιας γραμμής.

3 grep grep string file Τυπώνει στην οθόνη όλες τις γραμμές του αρχείου file που περιέχουν την έκφραση string Παράδειγμα grep sub test.f (τυπώνει τις παρακάτω 2 γραμμές) grep sub test.f (τυπώνει τις παρακάτω 2 γραμμές) subroutine xynet(nodes,p,x,y,ann,annx,gann) subroutine active(z,f,d) subroutine active(z,f,d) grep –w sub test.f Δεν τυπώνει τίποτε, γιατί ψάχνει για ολόκληρη λέξη sub και ΟΧΙ για μέρος λέξης.

4 grep –v string file Τυπώνει στην οθόνη όλες τις γραμμές του αρχείου file που ΔΕΝ περιέχουν την έκφραση string grep –c string file Τυπώνει στην οθόνη μόνο το πλήθος των γραμμών του αρχείου file που περιέχουν την έκφραση string grep -c sub test.f 2 grep Παράδειγμα

5 grep grep string file1 file2 … fileN Τυπώνει στην οθόνη όλες τις γραμμές των αρχείων file1 file2 … fileN που περιέχουν την έκφραση string και το όνομα του αρχείου. grep subroutine *.f grep subroutine *.f test.f: subroutine xynet(nodes,p,x,y,ann,annx,gann) test.f: subroutine active(z,f,d) ppot.f: subroutine cubics(filen,xx,s,sp,sdp) super.f: subroutine gzero(a,b,eps,fun,ro,test)

6 wc wc file Μετρά τις γραμμές, λέξεις και bytes του αρχείου file wc test.f 22 51 614 test.f Αριθμός Γραμμών, Λέξεων, Bytes, Όνομα αρχείου wc –l file Μετρά μόνο τις γραμμές wc –w file Μετρά μόνο τις λέξεις wc –c file Μετρά μόνο τα bytes

7 wc wc file1 file2 … fileN Μετρά τις γραμμές, λέξεις και bytes του κάθε αρχείου file1 file2 … fileN wc addlines.f mortg.f table.f tml.f 10 20 189 addlines.f 57 155 1487 mortg.f 20 49 604 table.f 964 3793 29054 tml.f 1051 4017 31334 total … και μετράει και σύνολα (total)

8 sort sort filesort file Ταξινομεί τις γραμμές του αρχείου file Συντάσσεται με πολλές παραμέτρους cat ooo 521 abd aa1 3 5 1 sort ooo 1 3 5 521 aa1 abd

9 ssh ssh –l lagaris zeus.cs.uoi.gr ssh lagaris@zeus.cs.uoi.gr zeus.cs.uoi.gr στον λογαριασμό του χρήστη lagaris Ισοδύναμες εντολές που από το τοπικό UNIX, ο χρήστης προσπαθεί να συνδεθεί σε ένα άλλο UNIX σύστημα που φιλοξενείται στον Η/Υ zeus.cs.uoi.gr στον λογαριασμό του χρήστη lagaris Θα ζητηθεί password για τον user lagaris ( όπως και στην διαδικασία login)

10 scp scp user@host:file_there file_here Παράδειγμα scp lagaris@zeus.cs.uoi.gr:~/public/index aa.d scp lagaris@zeus.cs.uoi.gr:~/public/index. Αντιγράφει το αρχείο file_there, που βρίσκεται στον Η/Υ host, στον λογαριασμό του χρήστη user, στον τρέχοντα κατάλογο με το όνομα file_here Εάν παραλειφθεί το file_here και στην θέση του υπάρχει τελεία (.) τότε το αρχείο αντιγράφεται με το ίδιο όνομα.

11 scp scp local_file user@host:remote_file Αντιγράφει το αρχείο local_file του τρέχοντος Η/Υ, στο λογαριασμό του χρήστη user στον Η/Υ host, με το όνομα remote_file Και εδώ θα χρειαστεί ταυτοποίηση με password

12 Ζητώντας πληροφορίες από το UNIX INFO

13 man, info, apropos man command info command apropos command apropos jobs atq atq (1) - display the jobs queued to run at specified times atrm atrm (1) - remove jobs spooled by at or batch bg jobs (1) - control process execution fg jobs (1) - control process execution jobs jobs (1) - control process execution notify jobs (1) - control process execution smcron smcron (1m) - manage jobs in the crontab database stop jobs (1) - control process execution

14 whereis, which whereis command which command whereis ls ls: /usr/bin/ls /usr/ucb/ls which ls /usr/bin/ls

15 ps PID TTY TIME CMD 20308 pts/2 0:00 ps 20025 pts/2 0:01 bash 20007 pts/2 0:00 tcsh Εμφανίζει στην οθόνη τις τρέχουσες διαδικασίες. Χωρίς παραμέτρους εμφανίζει τις διαδικασίες του χρήστη. Ουσιαστικά δείχνει το PID (ταυτότητα της διαδικασίας), το τερματικό στο οποίο εκτελείται ( ΤΤΥ ) και την γενέτειρα εντολή ( CMD )

16 top load averages: 0.04, 0.01, 0.02 01:07:22 95 processes: 94 sleeping, 1 on cpu CPU states: % idle, % user, % kernel, % iowait, % swap Memory: 128M real, 9168K free, 95M swap in use, 475M swap free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME CPU COMMAND 20005 root 1 59 0 4680K 2744K sleep 0:05 1.85% sshd 20353 lagaris 1 49 0 2264K 1144K cpu 0:00 0.14% top 229 root 1 59 0 1080K 648K sleep 0:00 0.02% utmpd 214 root 28 59 0 4208K 2768K sleep 4:38 0.00% nscd 198 root 20 59 0 4272K 1784K sleep 2:58 0.00% syslogd 267 root 1 59 0 0K 0K sleep 2:44 0.00% clamd 302 root 1 59 0 2728K 1328K sleep 1:04 0.00% sshd 299 root 1 59 0 28M 10M sleep 0:37 0.00% Xsun 329 root 1 59 0 7856K 1968K sleep 0:17 0.00% dtgreet 254 root 1 59 0 2984K 1648K sleep 0:14 0.00% sendmail 301 root 1 59 0 2424K 992K sleep 0:06 0.00% fbconsole 19832 root 1 59 0 3064K 2320K sleep 0:03 0.00% sendmail Δείχνει τις τρέχουσες διαδικασίες του συστήματος με ανανέωση.

17 Ποιοί χρησιμοποιούν το σύστημα Η εντολή who δίνει αυτού του είδους τις πληροφορίες. Συντάσσεται και με παραμέτρους. who rootconsoleApr 2610:31 lagaristty01Apr 2612:34 csst9801tty04Apr 2614:25 Tυπική έξοδος:

18 who... Η πρώτη στήλη δείχνει το όνομα συνδεδεμένου χρήστη.Η πρώτη στήλη δείχνει το όνομα συνδεδεμένου χρήστη. Η δεύτερη στήλη τον τερματικό σταθμό από τον οποίο έγινε η σύνδεση.Η δεύτερη στήλη τον τερματικό σταθμό από τον οποίο έγινε η σύνδεση. Οι υπόλοιπες στήλες δείχνουν την ημερομηνία και ώρα που έγινε η σύνδεση.Οι υπόλοιπες στήλες δείχνουν την ημερομηνία και ώρα που έγινε η σύνδεση. και who am I who am i Η σύνταξη: Δειχνει το όνομα του χρήστη και τον τερματικό σταθμό σύνδεσης.

19 Η εντολή: finger Ζητά πληροφορίες για κάποιον χρήστη. Συντάσσεται και με παραμέτρους. finger name finger Δίνει πληροφορίες για όλους τους συνδεδεμένους χρήστες. Δίνει πληροφορίες για τους χρήστες που υποδεικνύονται από την λέξη: name name Πληροφορίες jimmy Μόνο για τον χρήστη jimmy jimmy john Για τους χρήστες jimmy και john jimmy@eros Για το χρήστη jimmy στο μηχάνημα eros @eros Για όλους τους χρήστες στον Η/Υ eros

20 finger... Η εντολή finger δίνει επιπλέον πληροφορίες που ο χρήστης έχει τοποθετήσει στα αρχεία: Η εντολή finger δίνει επιπλέον πληροφορίες που ο χρήστης έχει τοποθετήσει στα αρχεία: .plan .project Όλα τα περιεχόμενα του.plan εμφανίζονται. Ο χρήστης εδώ μπορεί να έχει γράψει το τηλέφωνό του, την τοποθεσία του γραφείου του, τις ώρες που είναι διαθέσιμος, κλπ. Όλα τα περιεχόμενα του.plan εμφανίζονται. Ο χρήστης εδώ μπορεί να έχει γράψει το τηλέφωνό του, την τοποθεσία του γραφείου του, τις ώρες που είναι διαθέσιμος, κλπ. Μόνο η πρώτη γραμμή του.project εμφανίζεται. Μόνο η πρώτη γραμμή του.project εμφανίζεται.

21 Οι εντολές: tty και date Επιστρέφει το όνομα του τερματικού στο οποίο ο χρήστης είναι συνδεδεμένος. tty date Επιστρέφει την ημερομηνία και ώρα σε προκαθορισμένη μορφή. Sat Apr 26 13:20:00 1992

22 Η εντολή cal Παρουσιάζει πληροφορία ημερολογίου. cal Hμερολόγιο τρέχοντος μήνα cal month year Hμερολόγιο του μήνα month του έτους year cal year Hμερολόγιο ολόκληρου του έτους year

23 cal October 2014 October 2014 S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 cal 11 2014 cal 11 2014 November 2014 November 2014 S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

24 cal 2014 2014 2014 Jan Feb Mar Jan Feb Mar S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S 1 2 3 4 1 1 1 2 3 4 1 1 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29 30 31 30 31 Apr May Jun Apr May Jun S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 Jul Aug Sep Jul Aug Sep S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 31 Oct Nov Dec Oct Nov Dec S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S S M Tu W Th F S 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 30 30

25 kill kill -9 PID Σταματά την διεργασία με αριθμό PID το οποίο βρίσκουμε με το top ή το ps kill -9 20353

26 nohup nohup command & Η εντολή command μετατίθεται στο παρασκήνιο (background) και συνεχίζει να εκτελείται ακόμη κι αν ο χρήστης αποσυνδεθεί. nohup loop & [2] 20418 bash-2.05$ Sending output to nohup.out

27 Ctrl-z Όταν ενώ μια διαδικασία λειτουργεί πληκτρολογηθεί Ctrl-z, τότε προσωρινά σταματά.Όταν ενώ μια διαδικασία λειτουργεί πληκτρολογηθεί Ctrl-z, τότε προσωρινά σταματά. Για να συνεχίσει να λειτουργείΓια να συνεχίσει να λειτουργεί 1.Στο παρασκήνιο –πληκτρολογούμε bg 2.Στο προσκήνιο –πληκτρολογούμε fg

28 Παράδειγμα Ctrl-z ( ^Z ) loop > oooo loop > oooo^Z [1]+ Stopped loop >oooo bg bg [1]+ loop >oooo ps ps PID TTY TIME CMD PID TTY TIME CMD 20770 pts/2 0:00 ps 20770 pts/2 0:00 ps 20760 pts/2 0:00 loop 20760 pts/2 0:00 loop 20757 pts/2 0:00 bash 20757 pts/2 0:00 bash


Κατέβασμα ppt "Head head –n L file Παραθέτει τις L πρώτες γραμμές του αρχείου file στο standard output Παράδειγμα: head –n 10 test Θα εμφανίσει τις πρώτες 10 γραμμές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google