Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Διδακτικά σενάρια. Ορισμός 2 Διδακτικό σενάριο θεωρούμε την περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό(ά) αντικείμενο(α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Διδακτικά σενάρια. Ορισμός 2 Διδακτικό σενάριο θεωρούμε την περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό(ά) αντικείμενο(α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Διδακτικά σενάρια

2 Ορισμός 2 Διδακτικό σενάριο θεωρούμε την περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό(ά) αντικείμενο(α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές -Ένα διδακτικό σενάριο μπορεί να έχει διάρκεια περισσότερων από μία διδακτικών ωρών.

3 3 Διδακτικό σενάριο περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό(ά) αντικείμενο(α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, διδακτικές αρχές και πρακτικές Σχέδιο μαθήματος λεπτομερής περιγραφή μιας διδασκαλίας – από την οποία ωστόσο ενίοτε μπορεί να απουσιάζει η περιγραφή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικού

4 4 Το Διδακτικό σενάριο Περιλαμβάνει: αλληλεπίδραση ρόλοι των συμμετεχόντων, αντιλήψεις των μαθητών και ενδεχόμενα διδακτικά εμπόδια Σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει περιγραφή των φάσεων ή σταδίων μιας διδασκαλίας, όπως Αφόρμηση, ανάπτυξη, ανακεφαλαίωση

5 Διδακτικά σενάρια 5 Ένα διδακτικό σενάριο υλοποιείται, κατά κανόνα, μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Ένα διδακτικό σενάριο υλοποιείται, κατά κανόνα, μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Περιγράφονται Περιγράφονται  δομή και ροή κάθε δραστηριότητας  οι ρόλοι του διδάσκοντα-διδασκομένων και  η αλληλεπίδρασή τους με τα όποια χρησιμοποιούμενα μέσα και υλικό

6 Διδακτικά σενάρια 6 Το διδακτικό σενάριο ή διδακτική κατάσταση αντίθετα είναι πολύ πιο σύνθετα αντικείμενα από τις δραστηριότητες και εστιάζονται σε έννοιες. Το διδακτικό σενάριο ή διδακτική κατάσταση αντίθετα είναι πολύ πιο σύνθετα αντικείμενα από τις δραστηριότητες και εστιάζονται σε έννοιες. μπορούν να συνδυάζονται περισσότεροι διδακτικοί πόροι, όπως π.χ. περισσότερα το ενός λογισμικά, σημειώσεις, sites, όργανα μπορούν να συνδυάζονται περισσότεροι διδακτικοί πόροι, όπως π.χ. περισσότερα το ενός λογισμικά, σημειώσεις, sites, όργανα η διάρκεια τους μπορεί να επεκτείνεται και πέρα από τη μία διδακτική ώρα. η διάρκεια τους μπορεί να επεκτείνεται και πέρα από τη μία διδακτική ώρα.

7 Διδακτικά σενάρια 7 η επίλυση ενός προβλήματος απαιτεί την αντιμετώπιση του από πολλές, διαφορετικές οπτικές γωνίες, με τα εργαλεία πολλών και διαφόρων επιστημονικών κλάδων. η επίλυση ενός προβλήματος απαιτεί την αντιμετώπιση του από πολλές, διαφορετικές οπτικές γωνίες, με τα εργαλεία πολλών και διαφόρων επιστημονικών κλάδων. διαθεματικότητα και διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα διεπιστημονικότητα

8 Διεπιστημονικότητα -διαθεματικότητα 8 διεπιστημονικότητα η εμπλοκή περισσοτέρων από μία γνωστικών περιοχών στην μελέτη ενός φαινομένου Διαθεματικότητα η επέκταση της ανάλυσης ενός υπό μελέτη αντικειμένου σε σφαίρες που επεκτείνονται πέρα από τα αυστηρά όρια της μίας γνωστικής περιοχής, προκειμένου η μελέτη αυτή να εγγραφεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο και να διασυνδεθεί με άλλες έννοιες.

9 Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Εκπαιδευτικά Σενάρια 9 Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό μετατρέ-πεται σε μαθησιακό περιβάλλον εφόσον υπάρχουν κατάλληλα σενάρια και δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν τελικά τους μαθητές να εποικοδομήσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν στοιχεία επιστημονικής μεθοδολογίας.

10 Ερωτήματα 10 Τι αλλάζει σε ένα μάθημα όταν υπάρχει κατάλληλο λογισμικό; Τι αλλάζει σε ένα μάθημα όταν υπάρχει κατάλληλο λογισμικό; Τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός με ή χωρίς τη χρήση των ΤΠΕ; Τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός με ή χωρίς τη χρήση των ΤΠΕ; Τι είδους δραστηριότητες είναι κατάλληλες με τα νέα εργαλεία ώστε να καλλιεργείται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη διερεύνηση των αντίστοιχων επιστημονικών μοντέλων; Τι είδους δραστηριότητες είναι κατάλληλες με τα νέα εργαλεία ώστε να καλλιεργείται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη διερεύνηση των αντίστοιχων επιστημονικών μοντέλων;

11 Χαρακτηριστικά και δομή των προτεινόμενων σεναρίων 11 Κάθε σενάριο αποτελείται από δύο διακριτά μέρη: Κάθε σενάριο αποτελείται από δύο διακριτά μέρη: 1. Φύλλα Εργασίας μαθητή 2. Οδηγός οργάνωσης της διδασκαλίας Ενδεικτικά Σενάρια Σενάριο με το Hot Potatoes Σενάριο με το Hot Potatoes Σενάριο με το Tux Paint Σενάριο με το Tux Paint


Κατέβασμα ppt "1 Διδακτικά σενάρια. Ορισμός 2 Διδακτικό σενάριο θεωρούμε την περιγραφή μιας διδασκαλίας με εστιασμένο γνωστικό(ά) αντικείμενο(α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google