Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ o xristos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ o xristos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ o xristos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007

2 Κυριακή, 1 Απριλίου 2007 Η Ανάσταση του Χριστού (β’ μέρος)

3 Η απολογητική της Ανάστασης

4 Ο πυρήνας του ευαγγελίου «Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς, και ότι εφάνη εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα· μετά ταύτα εφάνη εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς διά μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσιν έως τώρα, τινές δε και εκοιμήθησαν· έπειτα εφάνη εις τον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντας τους αποστόλους· τελευταίον δε πάντων εφάνη και εις εμέ ως εις έκτρωμα». Α’ Κορ. ιε’ 3-8

5 Η Ανάσταση ως γεγονός Σίγουρα η Ανάσταση του Χριστού σημαίνει πολύ περισσότερα από επάνοδο στη ζωή. Έχει κοσμοϊστορική σημασία. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί ως πραγματικό γεγονός. Σε αντίθεση με άλλες θρησκείες, ο Χριστιανισμός στηρίζεται επάνω στη πίστη σε ένα επαληθεύσιμο ή διαψεύσιμο γεγονός. «εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία η πίστις σας» Α’ Κορ. ιε’ 17

6 Αμφισβήτηση του Θανάτου Σύμφωνα με το Ισλάμ ο Χριστός δεν πέθανε, αλλά αντικαταστάθηκε από κάποιον άλλο στον Σταυρό (Σούρα 4, 156-157). Ο ίδιος αναλήφθηκε στον ουρανό. Με παρόμοιο τρόπο, κάποιοι υποθέτουν ότι υπήρξε νεκροφάνεια. Δεν υπήρξε ποτέ ανάσταση, επειδή δεν υπήρξε ποτέ θάνατος. Τι θα απαντούσατε σε αυτή τη συλλογιστική;

7 Εξωβιβλικές μαρτυρίες Τα ραββινικά κείμενα αναφέρουν ότι ο Ιησούς κρεμάστηκε την παραμονή του Πάσχα, με την κατηγορία της αίρεσης και παραπλάνησης του λαού. (Βλέπε το Εβραϊκό Ταλμούδ της Ιερουσαλήμ, που συμπληρώθηκε το 300 μ.Χ.) Ο ιστορικός Ιώσηπος (1ος αι. μ.Χ.) στην Ιουδαϊκή Αρχαιολογία (18,3,3) [Testimonium Flavianum] κάνει αναφορά στον Χριστό, στη διδασκαλία και στα θαύματά του, στην καταδίκη του από τον Πιλάτο και στον σταυρικό του θάνατο. Κορνήλιος Τάκιτος (γύρω στο 110 μ.Χ.). Αναφορά στην εκτέλεση του Χριστού από τον Πιλάτο επί αυτοκρ. Τιβερίου, στο πλαίσιο αναφοράς του για τον εμπρησμό της Ρώμης από τον Νέρωνα. (Χρονικά 15,44)

8 Αμφισβήτηση της Ανάστασης Άλλοι δεν αμφισβητούν το γεγονός του σταυρικού θανάτου, αλλά την ίδια την ανάσταση. Ισχυρίζονται ότι ο τάφος του έμεινε κρυφός. Τι θα απαντούσατε σε αυτή την υπόθεση;

9 «Ίσταντο δε μακρόθεν πάντες οι γνωστοί αυτού, και αι γυναίκες αίτινες συνηκολούθησαν αυτόν από της Γαλιλαίας, και έβλεπον ταύτα. Και ιδού, ανήρ τις Ιωσήφ το όνομα, όστις ήτο βουλευτής, ανήρ αγαθός και δίκαιος, ούτος δεν ήτο σύμφωνος με την βουλήν και την πράξιν αυτών, από Αριμαθαίας πόλεως των Ιουδαίων, όστις και αυτός περιέμενε την βασιλείαν του Θεού, ούτος ελθών προς τον Πιλάτον, εζήτησε το σώμα του Ιησού, και καταβιβάσας αυτό ετύλιξεν αυτό με σινδόνα και έθεσεν αυτό εν μνημείω λελατομημένω· όπου ουδείς έτι είχεν ενταφιασθή. Και ήτο ημέρα παρασκευή, και εξημέρονε σάββατον. Ηκολούθησαν δε και γυναίκες, αίτινες είχον ελθεί μετ' αυτού από της Γαλιλαίας, και είδον το μνημείον και πως ετέθη το σώμα αυτού». Λουκ. κγ’ 49-55

10 Αμφισβήτηση της Ανάστασης Άλλοι ισχυρίζονται ότι κάποιοι έκλεψαν το σώμα του Χριστού. Ήταν εύκολο να κλαπεί το σώμα; «Είπε δε προς αυτούς ο Πιλάτος· Έχετε φύλακας· υπάγετε, ασφαλίσατε καθώς εξεύρετε. Οι δε υπήγον και ησφάλισαν τον τάφον, σφραγίσαντες τον λίθον και επιστήσαντες τους φύλακας». Ματθ. κζ’ 65

11 Αμφισβήτηση της Ανάστασης Ποιοι θα είχαν συμφέρον να κλέψουν το σώμα; Ποιοι μπορεί να το έκλεψαν; «Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλισθή ο τάφος έως της τρίτης ημέρας, μήποτε οι μαθηταί αυτού ελθόντες διά νυκτός κλέψωσιν αυτόν και είπωσι προς τον λαόν, Ανέστη εκ των νεκρών· και θέλει είσθαι η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης» Ματθ. κζ’ 64 «Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά, λέγοντες· Είπατε ότι οι μαθηταί αυτού ελθόντες διά νυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ ημείς εκοιμώμεθα». Ματθ. κη’ 12-13

12 Ας υποθέσουμε ότι το σώμα εκλάπη … Τι γίνεται τότε με τις εμφανίσεις του Χριστού; «και ότι εφάνη εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα· μετά ταύτα εφάνη εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς διά μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσιν έως τώρα» Α’ Κορ. ιε’ 5-6

13 Τι γίνεται με τις εμφανίσεις του Χριστού; Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι απόστολοι είχαν παραισθήσεις. Πώς σχολιάζετε αυτόν τον ισχυρισμό;

14 Τι γίνεται με τις εμφανίσεις του Χριστού; Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι απόστολοι απλώς έλεγαν ενσυνείδητα ψέματα. Πώς σχολιάζετε αυτόν τον ισχυρισμό;

15 Ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί; «αλλ' εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία η πίστις σας· έτι είσθε εν ταις αμαρτίαις υμών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απωλέσθησαν. Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζωμεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγεινεν απαρχή των κεκοιμημένων». Α’ Κορ. ιε’ 17-20

16 Προσευχή και περισυλλογή Εν Χριστώ ανήκω στη νέα δημιουργία του Θεού Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ o xristos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google