Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos

2 Το έργο του Αγίου Πνεύματος: Η χαρισματική διακονία
Κυριακή, 3 Ιουνίου 2007 Το έργο του Αγίου Πνεύματος: Η χαρισματική διακονία

3

4 Το Άγιο Πνεύμα ως δύναμις εξ ύψους
Το Άγιο Πνεύμα ως δύναμις εξ ύψους

5 Η δύναμις εξ ύψους στην Παλαιά Διαθήκη
Η δύναμις εξ ύψους στην Παλαιά Διαθήκη «Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Λάβε μετά σου Ιησούν τον υιόν του Ναυή, άνθρωπον εις τον οποίον είναι το πνεύμα, και επίθες την χείρα σου επ' αυτόν·» Αριθ. κζ’ 18 «Και Ιησούς ο υιός του Ναυή ήτο πλήρης πνεύματος σοφίας· διότι ο Μωϋσής είχεν επιθέσει τας χείρας αυτού επ' αυτόν·» Δευτ. λδ’ 9

6 Ο υποσχεθείς Μεσσίας «Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσσαί, και κλάδος θέλει αναβή εκ των ριζών αυτού· και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθή επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου· και θέλει κάμει αυτόν οξύνουν εις τον φόβον του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνει κατά την θεωρίαν των οφθαλμών αυτού ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόασιν των ωτίων αυτού· αλλ' εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει τους πτωχούς, και εν ευθύτητι θέλει υπερασπίζεσθαι τους ταπεινούς της γής· και θέλει πατάξει την γην εν τη ράβδω του στόματος αυτού, και διά της πνοής των χειλέων αυτού θέλει θανατόνει τον ασεβή». Ησ. ια’ 1-4

7 Ο Χριστός εφοδιάζει τον λαό Του με χαρίσματα
«Διά τούτο λέγει· Αναβάς εις ύψος, ηχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους». Εφεσ. δ’ 8 «Αφού λοιπόν υψώθη διά της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος, εξέχεε τούτο, το οποίον τώρα σεις βλέπετε και ακούετε». Πράξ. β’ 33

8 Η δύναμις εξ ύψους στην Καινή Διαθήκη
Η δύναμις εξ ύψους στην Καινή Διαθήκη «το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό· σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει μεθ' υμών και εν υμίν θέλει είσθαι». Ιωάν. ιδ’ 17 «αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης». Πράξ. α’ 8

9 Τι είναι τα χαρίσματα; Ορισμός: ικανότητες/εφόδια υπηρεσίας που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς.

10 Σε τι διαφέρουν από τα φυσικά μας ταλέντα;
Σε τι διαφέρουν από τα φυσικά μας ταλέντα; Τα χαρίσματα του Θεού έχουν να κάνουν με τα πνευματικά πράγματα, με το έργο του Θεού. Ο Θεός βέβαια μπορεί να χρησιμοποιεί και τα φυσικά μας ταλέντα (Α’ Κορ. δ’ 7). Όμως τα φυσικά και τα πνευματικά τάλαντα δεν ταυτίζονται απαραίτητα. Ορισμένα χαρίσματα, εξάλλου, είναι κατεξοχήν υπερφυσικά (προφητείες, θεραπείες, γλώσσες κ.ά.).

11 Πόσα είναι τα χαρίσματα; Δύο απόψεις:
Τα χαρίσματα είναι μόνον όσα αναφέρει η Αγία Γραφή. Τα χαρίσματα είναι αναρίθμητα, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Όσα αναφέρονται στην Αγία Γραφή είναι ενδεικτικά.

12 Ποια χαρίσματα αναφέρει η Αγία Γραφή;
Ποια χαρίσματα αναφέρει η Αγία Γραφή; Οι παρακάτω περικοπές που αναφέρουν χαρίσματα: Ρωμ. ιβ’ 4-8 Α’ Κορ. ιβ’ 7-11, 28 Α’ Κορ. ζ’ 7 Εφεσ. δ’ 11-12 Α’ Πέτρ. δ’ 9-10

13 Χαρίσματα - αξιώματα Στην Εφεσίους δ’ και Α’ Κορ. ιβ’ 28 αναφέρονται χαρίσματα-αξιώματα Απόστολοι Προφήτες Ευαγγελιστές Ποιμένες και διδάσκαλοι (κυβερνήσεις, προϊστάμενοι)

14 Χαρίσματα χωρίς αξιώματα
Λόγος Σοφίας Λόγος γνώσεως Πίστις Ιάματα Διακρίσεις πνευμάτων Γλώσσες Ερμηνείες γλωσσών Διακονία-υπηρεσία Προτροπή Μετάδοση Έλεος Γάμος Αγαμία

15 Έχουν σταματήσει τα «υπερφυσικά» χαρίσματα;
Έχουν σταματήσει τα «υπερφυσικά» χαρίσματα; Θεωρία της συνέχειας: Τα υπερφυσικά χαρίσματα συνεχίζουν όλα. Εναπόκειται στην Εκκλησία να τα ζητήσει. Θεωρία της παύσης: Τα υπερφυσικά χαρίσματα αφορούσαν μόνο την πρώτη εκκλησία, μέχρι την συμπλήρωση της Καινής Διαθήκης.

16 Πότε θα καταργηθούν; «Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει· τα άλλα όμως, είτε προφητείαι είναι, θέλουσι καταργηθή· είτε γλώσσαι, θέλουσι παύσει· είτε γνώσις, θέλει καταργηθή. Διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν· όταν όμως έλθη το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθή». Α’ Κορ. ιγ’ 8-10

17 Μια άλλη απάντηση: η κυριαρχία του Θεού
Μια άλλη απάντηση: η κυριαρχία του Θεού «Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει». Α’ Κορ. ιβ’ 11 Εφόσον ο Θεός θέλει μπορεί να δώσει ή να αποσύρει ένα χάρισμα κατά περιοχές και κατά περιόδους.

18 Ο σκοπός των χαρισμάτων
«Ούτω και σεις, επειδή είσθε ζηλωταί πνευματικών, ζητείτε να περισσεύητε εν αυτοίς προς την οικοδομήν της εκκλησίας». Α’ Κορ. ιδ’ 12 «Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού» Εφεσ. δ’ «έκαστος κατά το χάρισμα, το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού·» Α’ Πέτρ. δ’ 10

19 Ο τρόπος των χαρισμάτων
«Ζητείτε δε μετά ζήλου τα καλήτερα χαρίσματα. Και έτι πολύ υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω. Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, έγεινα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον». Α’ Κορ. ιβ’ 31, ιγ’ 3

20 Έχουν όλοι οι πιστοί κάποιο χάρισμα;
Έχουν όλοι οι πιστοί κάποιο χάρισμα; «Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις έκαστον καθώς θέλει». Α’ Κορ. ιβ’ 11 «Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτών εις το σώμα καθώς ηθέλησεν». Α’ Κορ. ιβ’ 18

21 Υπάρχουν σπουδαιότερα και υποδεέστερα χαρίσματα;
«Ζητείτε δε μετά ζήλου τα καλήτερα χαρίσματα … ». Α’ Κορ. ιβ’ 31 «Θέλω δε πάντες να λαλήτε γλώσσας, μάλλον δε να προφητεύητε· διότι ο προφητεύων είναι μεγαλήτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός εάν διερμηνεύη, διά να λάβη οικοδομήν η εκκλησία». Α’ Κορ. ιδ’ 5 «Και άλλους μεν έθεσεν ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών». Α’ Κορ. ιβ’ 28

22 Πότε δίνονται τα χαρίσματα; Δύο απόψεις
Με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, ταυτόχρονα με την αναγέννηση. Με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, που χρονικά μπορεί να διαφέρει από την αναγέννηση.

23 Μπορούν να έχουν όλοι το ίδιο χάρισμα;
Μπορούν να έχουν όλοι το ίδιο χάρισμα; «Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωσις του Πνεύματος προς το συμφέρον. Διότι εις άλλον μεν δίδεται διά του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα, εις άλλον δε πίστις διά του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων διά του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ενέργειαι θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών». Α’ Κορ. ιβ’ 7-10

24 Μπορούν να έχουν όλοι το ίδιο χάρισμα;
Μπορούν να έχουν όλοι το ίδιο χάρισμα; «Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστον αυτών εις το σώμα καθώς ηθέλησεν. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, που το σώμα;» Α’ Κορ. ιβ’ 18-19 «Μη πάντες είναι απόστολοι; μη πάντες προφήται; μη πάντες διδάσκαλοι; μη πάντες ενεργούσι θαύματα; μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων; μη πάντες λαλούσι γλώσσας; μη πάντες διερμηνεύουσι;» Α’ Κορ. ιβ’ 29-30

25 Πώς μπορώ να βρω το χάρισμά μου;
Πώς μπορώ να βρω το χάρισμά μου; Προσεύχομαι για την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Υπηρετώ όπου υπάρχει ανάγκη. Όταν εξασκώ το χάρισμά μου, εγώ χαίρομαι και ευλογούμαι. Οι αδελφοί οικοδομούνται. Οι υπεύθυνοι της εκκλησίας το επιβεβαιώνουν.

26 Πρέπει να καλλιεργώ το χάρισμά μου
Πρέπει να καλλιεργώ το χάρισμά μου «Διά την οποίαν αιτίαν σε υπενθυμίζω να αναζωπυρής το χάρισμα του Θεού, το οποίον είναι εν σοι διά της επιθέσεως των χειρών μου·» Β’ Τιμ. α’ 6

27 Μπορώ να ζητήσω και άλλο χάρισμα;
Μπορώ να ζητήσω και άλλο χάρισμα; Ναι, αλλά μέσα στο πλαίσιο των αναγκών του σώματος του Χριστού και κατά το θέλημα του Θεού. «Διά τούτο ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον ας προσεύχηται διά να γείνη ικανός να διερμηνεύη,» Α’ Κορ. ιδ’ 13

28 Πρέπει να έχω χάρισμα για να υπηρετήσω ή να ευαγγελίσω;
Σε υπηρεσία, ευαγγελισμό, προσφορά, συμπαράσταση κ.λπ. καλούμαστε ΟΛΟΙ. Κάποιοι έχουν απλώς ιδιαίτερο χάρισμα σε αυτόν τον τομέα. Δεν μπορούμε να λέμε: Δεν έχω το χάρισμα …

29 Ποιο λόγο έχει η εκκλησία στην εξάσκηση των χαρισμάτων;
Ποιο λόγο έχει η εκκλησία στην εξάσκηση των χαρισμάτων; Κάθε χάρισμα-κλήση δίνεται από τον Θεό, αλλά αναγνωρίζεται από την εκκλησία. «Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενήστευον, είπε το Πνεύμα το Αγιον· Χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον διά το έργον, εις το οποίον προσεκάλεσα αυτούς. Τότε αφού ενήστευσαν και προσευχήθησαν και επέθεσαν τας χείρας επ' αυτούς, απέστειλαν». Πράξ. ιγ’ 2-3

30 Τα χαρίσματα είναι ενέργειες του Πνεύματος, όχι δικές μας
«και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν». Πράξ. β’ 4 «Πλην ο Σαύλος, […] πλησθείς Πνεύματος Αγίου και ατενίσας εις αυτόν, είπεν· […] Και τώρα ιδού, χειρ του Κυρίου είναι κατά σου, και θέλεις είσθαι τυφλός, μη βλέπων τον ήλιον μέχρι καιρού». Πράξ. ιγ’ 9-11. Ο λόγος του Θεού δεν αφήνει περιθώρια για χειραγώγηση και ανθρώπινες τεχνικές.

31 Υπάρχουν και πνεύματα όχι από Θεού
Υπάρχουν και πνεύματα όχι από Θεού Υπάρχουν και άλλα πνεύματα που μιμούνται το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχουν ψευδοθαυματοποιοί. Υπάρχουν ψευδοπροφητείες. Υπάρχουν «θεραπείες». Υπάρχει γλωσσολαλιά και εκτός χριστιανισμού.

32 Το Άγιο Πνεύμα δεν μας οδηγεί σε ασυνείδητες καταστάσεις
«Προφήται δε ας λαλώσι δύο ή τρεις, και οι άλλοι ας διακρίνωσιν· εάν δε έλθη αποκάλυψις εις άλλον καθήμενον, ο πρώτος ας σιωπά. Διότι δύνασθε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύητε πάντες, διά να μανθάνωσι πάντες και πάντες να παρηγορώνται· και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται εις τους προφήτας· διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλ' ειρήνης». Α’ Κορ. ιδ’ 32-3

33 Χαρίσματα και σημεία: Ποια η διαφορά;
Χαρίσματα και σημεία: Ποια η διαφορά; «Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας· όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι». Μαρκ. ις’ 17 Τα σημεία είναι αναμενόμενα, όχι όμως υποχρεωτικά.

34 Χαρίσματα και σημεία: Ποια η διαφορά;
Χαρίσματα και σημεία: Ποια η διαφορά; «και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά την θέλησιν αυτού». Εβρ. β’ 4 Τα σημεία αφορούν τους απίστους. Τα χαρίσματα την οικοδομή της εκκλησίας.

35 Προσευχή και περισυλλογή
Ποιες ανάγκες του σώματος του Χριστού μπορώ να υπηρετήσω με το χάρισμά μου;

36 Βιβλιογραφία Grudem, Systematic Theology κεφ. 29
D. Scheunemann, und fuehrte mich hinaus ins Weite.


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google