Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΘΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΘΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΘΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Εαρινό Τετράμηνο 2006

2 Η πνευματική δημιουργία: Οι άγγελοι
Κυριακή, 26 Μαρτίου 2006 Η πνευματική δημιουργία: Οι άγγελοι

3 Τι είναι οι άγγελοι; Οι άγγελοι είναι δημιουργημένα πνευματικά όντα με ηθική κρίση και υψηλή νοημοσύνη, αλλά χωρίς φυσικό σώμα. «Και περί μεν των αγγέλων λέγει· Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα·» Εβρ. α’ 7

4 Μπορούμε να τους δούμε;
Οι άγγελοι, ως πνεύματα, είναι αόρατοι, εκτός αν ο Θεός μας δώσει κάποια ιδιαίτερη ικανότητα ώστε να τους δούμε. «Και προσηυχήθη ο Ελισσαιέ και είπε, Κύριε, Άνοιξον, δέομαι, τους οφθαλμούς αυτού, διά να ίδη. Και ήνοιξεν ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτου, και είδε· και ιδού, το όρος ήτο πλήρες ίππων και αμαξών πυρός περί τον Ελισσαιέ». Β’ Βασιλέων ς’ 17

5 Μπορούμε να τους δούμε;
Κάποτε όμως μπορούν να πάρουν και σωματική μορφή: «διότι άγγελος Κυρίου καταβάς εξ ουρανού ήλθε και απεκύλισε τον λίθον από της θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψις αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ως χιών … » Ματθ. κη’ 2-5 «Την φιλοξενίαν μη λησμονείτε· επειδή διά ταύτης τινές εφιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντες». Εβρ. ιγ’ 2

6 Άλλα ονόματα για τους αγγέλους
«Υιοί του Θεού» (Ιώβ α’ 6) «Άγιοι» (Δανιήλ δ’ 13) «Φύλακες» (« « ) «Πνεύματα» (Εβρ. α’ 14) «Θρόνοι, αρχές, κυριότητες, εξουσίες» (Κολ. α’ 16) «Δυνάμεις» (Εφεσ. α’ 21)

7 «Ημέραν δε τινά ήλθον οι υιοί του Θεού διά να παρασταθώσιν ενώπιον του Κυρίου, και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς». Ιώβ α’ 6 «Είδον εν ταις οράσεσι της κεφαλής μου επί της κλίνης μου και ιδού, φύλαξ και άγιος κατέβη εκ του ουρανού,» Δανιήλ δ’ 13

8 Άλλες κατηγορίες ουράνιων όντων
Άλλες κατηγορίες ουράνιων όντων Χερουβείμ Φύλασσαν τον κήπο της Εδέμ (Γεν. γ’ 24) Ο Θεός ένθρονος επί των χερουβείμ (Ιεζεκ. ι’ 1). Σεραφείμ Αινούν τον Θεό: Άγιος, άγιος, άγιος (Ησ. ς’ 2-7) Ουράνια όντα Γύρω από τον θρόνο του Θεού (Ιεζ. α’ 5-14 και Αποκ. δ’ 6-8)

9 «και εν τω μέσω του θρόνου και κύκλω του θρόνου τέσσαρα ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και όπισθεν. Και το ζώον το πρώτον ήτο όμοιον με λέοντα, και το δεύτερον ζώον όμοιον με μοσχάριον, και το τρίτον ζώον είχε το πρόσωπον ως άνθρωπος, και το τέταρτον ζώον ήτο όμοιον με αετόν πετώμενον. Και τα τέσσαρα ζώα είχον έκαστον χωριστά ανά εξ πτέρυγας κυκλόθεν και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμών, και δεν παύουσιν ημέραν και νύκτα λέγοντα· Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ην και ο ων και ο ερχόμενος». Αποκ. δ’ 6-8

10 Τάξεις και ιεραρχία των αγγέλων
Η Αγία Γραφή αναφέρεται στον Μιχαήλ ως αρχάγγελο. Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη ιεραρχίας ανάμεσα στους αγγέλους. «αλλ' ιδού, ο Μιχαήλ, εις των πρώτων αρχόντων, ήλθε διά να μοι βοηθήση·» Δαν. ι’ 13 «Ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με τον διάβολον εφιλονείκει περί του σώματος του Μωϋσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρη εναντίον αυτού κατηγορίαν βλάσφημον, αλλ' είπεν, Ο Κύριος να σε επιτιμήση». Ιούδας 9

11 Γνωρίζουμε ονόματα συγκεκριμένων αγγέλων;
Μόνον δύο: Τον αρχάγγελο Μιχαήλ, (αναφέρεται στον Δανιήλ, Ιούδα και Αποκάλυψη), και Τον Γαβριήλ, ο οποίος εστάλη στον Δανιήλ, στον Ζαχαρία και στη μητέρα του Κυρίου. (Δαν. η’ 16 και θ’ 21, Λουκάς α’ 19 και 26-27).

12 Πανταχού παρόντες; Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα. Δεν είναι πανταχού παρόντες. «Πλην ο άρχων της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ εικοσιμίαν ημέραν· αλλ' ιδού, ο Μιχαήλ, εις των πρώτων αρχόντων, ήλθε διά να μοι βοηθήση· και εγώ έμεινα εκεί πλησίον των βασιλέων της Περσίας». Δανιήλ ι’ 13

13 Πόσοι είναι οι άγγελοι;
«αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλιν Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, και εις μυριάδας αγγέλων…» Εβρ. ιβ’ 22 «Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλόθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και ήτο ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων,» Αποκ. ε’ 11

14 Υπάρχει ένας άγγελος για κάθε άνθρωπο ή κάθε πιστό;
Υπάρχουν ορισμένες περικοπές που μοιάζουν να δείχνουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο δεν βγαίνει αβίαστα κάποιο τέτοιο συμπέρασμα. «Προσέχετε μη καταφρονήσητε ένα των μικρών τούτων· διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών εν τοις ουρανοίς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανοίς». Ματθ. ιη’ 10 «θεράπαινα ονομαζομένη Ρόδη, … γνωρίσασα την φωνήν του Πέτρου … απήγγειλεν ότι ο Πέτρος ίσταται έμπροσθεν της πύλης. … Οι δε έλεγον· Ο άγγελος αυτού είναι». Πράξ. ιβ’ 13-15

15 Οι σχέσεις των αγγέλων: δεν παντρεύονται
«Διότι εν τη αναστάσει ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουσιν, αλλ' είναι ως άγγελοι του Θεού εν ουρανώ». Ματθ. κβ’ 30

16 Η δύναμη των αγγέλων Οι άγγελοι έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Για τον λόγο αυτό ονομάζονται και δυνάμεις, αρχές, εξουσίες. «Και την νύκτα εκείνην εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν τω στρατοπέδω των Ασσυρίων εκατόν ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας·» Β’ Βασιλέων ιθ’ 35 «Και έγεινε πόλεμος εν τω ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος· και ο Δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν τω ουρανώ». Αποκ. ιβ’ 7-8

17 Πότε δημιουργήθηκαν οι άγγελοι;
Δημιουργήθηκαν σίγουρα πριν από την έβδομη ημέρα, πιθανότατα την πρώτη ημέρα της δημιουργίας. «Επί τίνος είναι εστηριγμένα τα θεμέλια αυτής; ή τις έθεσε τον ακρογωνιαίον λίθον αυτής, ότε τα άστρα της αυγής έψαλλον ομού και πάντες οι υιοί του Θεού ηλάλαζον;» Ιώβ λη’ 6-7

18 Πότε αμάρτησαν οι πεσμένοι άγγελοι;
Προφανώς μετά την έκτη ημέρα, αλλά πριν από την αμαρτία του Αδάμ, όταν εισήλθε στην Εδέμ ο Σατανάς. «Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε· και ιδού, ήσαν καλά λίαν. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ, ημέρα έκτη». Γεν. α’ 31

19 Η θέση των αγγέλων στο σχέδιο του Θεού
Η θέση των αγγέλων στο σχέδιο του Θεού Η Αγία Γραφή δεν αναφέρει ότι οι άγγελοι είναι πλασμένοι κατ’ εικόνα Θεού, όπως οι άνθρωποι. Προς το παρόν οι άνθρωποι είναι κατά τι κατώτεροι των αγγέλων. «Εμαρτύρησε δε τις εν τινί μέρει, λέγων· Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμήσαι αυτόν, Η ο υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησαι αυτόν; Έκαμες αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων» Εβρ. β’ 7

20 Η θέση των αγγέλων στο σχέδιο του Θεού
Η θέση των αγγέλων στο σχέδιο του Θεού Κι όμως, ακόμη και τώρα οι άγγελοι υπηρετούν τους πιστούς: «Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελλόμενα διά τους μέλλοντας να κληρονομήσωσι σωτηρίαν;» Εβρ. α’ 14 Στον μέλλοντα αιώνα οι πιστοί θα υψωθούν πάνω από τους αγγέλους: «Δεν εξεύρετε ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει;» Α’ Κορ. ς’ 3

21 Η θέση των αγγέλων στο σχέδιο του Θεού
Η θέση των αγγέλων στο σχέδιο του Θεού Οι άγγελοι δεν είναι σε θέση να αφήσουν απογόνους κατ’ εικόνα τους, όπως οι άνθρωποι. Επιπλέον, ο Θεός δεν έκανε σχέδιο λύτρωσης για αγγέλους: «Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν». Εβρ. β’ 16 «… ο Θεός δεν εφείσθη αγγέλους αμαρτήσαντας…» Β’ Πέτρου β’ 4

22 Οι άγγελοι παραδείγματα για μας
Οι άγγελοι παραδείγματα για μας Στην υπακοή τους: «γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής·» Ματθ. ς’ 10 Στη λατρεία τους: «Άνωθεν αυτού ίσταντο Σεραφείμ ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγεν, Άγιος, άγιος, άγιος ο Κύριος των δυνάμεων πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού». Ησ. ς’ 2-3

23 Ο ρόλος των αγγέλων Οι άγγελοι εξυμνούν τον Θεό:
«Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύϊ, οι εκτελούντες τον λόγον αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού». Ψαλμ. ργ’ 20 Μεταφέρουν μηνύματα «Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππον, λέγων· Σηκώθητι και ύπαγε προς μεσημβρίαν εις την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν». Πράξ. η’ 26

24 Φέρνουν πληγές και τιμωρίες από Θεού
«Και παρευθύς επάταξεν αυτόν (τον Ηρώδην) άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκε την δόξαν εις τον Θεόν, και γενόμενος σκωληκόβρωτος εξεψύχησεν». Πρ. ιβ’ 23 Περιοδεύουν την γη: «Και ο άνθρωπος ο ιστάμενος μεταξύ των μυρσινών απεκρίθη και είπεν, Ούτοι είναι εκείνοι, τους οποίους ο Κύριος εξαπέστειλε να περιοδεύσωσι την γην.Και απεκρίθησαν προς τον άγγελον του Κυρίου τον ιστάμενον μεταξύ των μυρσινών και είπον, Ημείς περιωδεύσαμεν την γην και ιδού, πάσα η γη κάθηται και ησυχάζει». Ζαχ. α’ 10-11

25 Οι άγγελοι παρακολουθούν τις λατρείες των πιστών:
«Διά τούτο η γυνή χρεωστεί να έχη εξουσίαν επί της κεφαλής αυτής διά τους αγγέλους». Α’ Κορ. ια’ 6 Πολεμούν με τις σατανικές δυνάμεις: «Και έγεινε πόλεμος εν τω ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος· και ο Δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού». Απ. ιβ’ 7 Θα συνοδεύσουν τον Κύριο Ιησού, όταν έρθει στη δόξα Του: «Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού». Ματθ. ις’ 27

26 Η σχέση μας με τους αγγέλους
Πρέπει να έχουμε την επίγνωση ότι άγγελοι του Θεού βρίσκονται κοντά μας. Συνοδεύουν τη λατρείας μας, παρακολουθούν την υπακοή ή ανυπακοή μας προς τον Θεό, μας προστατεύουν, μας επισκέπτονται. «Την φιλοξενίαν μη λησμονείτε· επειδή διά ταύτης τινές εφιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντες». Εβρ. ιγ’ 2

27 Η σχέση μας με τους αγγέλους
Προσοχή! Προσέχουμε από εσφαλμένες διδασκαλίες ακόμη και αν αυτές προωθούνται από αγγέλους. «Αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας ήναι ανάθεμα». Γαλ. α’ 8 «Και ουδέν θαυμαστόν· διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός». Β’ Κορ. ια’ 14

28 Η σχέση μας με τους αγγέλους
Δεν λατρεύουμε, δεν προσκυνούμε τους αγγέλους, ούτε προσευχόμαστε σ’ αυτούς. «Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού, διά να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μοι· Πρόσεχε μη κάμης τούτο· εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου, οίτινες έχουσι την μαρτυρίαν του Ιησού· τον Θεόν προσκύνησον· διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας». Αποκ. ιθ’ 10

29 Βιβλιογραφία Grudem, Systematic Theology, κεφ. 19.

30 Προσευχή και περισυλλογή
Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας, διότι και οι άγγελοι μας παρακολουθούν. Δοξολογία στον Θεό γιατί εφείσθη ημών, ενώ δεν εφείσθη αγγέλων. Ευχαριστία στον Θεό για την υπηρεσία των αγίων αγγέλων.


Κατέβασμα ppt "Ο ΘΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google