Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία,
1ο Γυμνάσιο Χορτιάτη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ΄ Γυμνασίου Κεφάλαιο Όγδοο Ενότητα 38 Ο μικρασιατικός πόλεμος ( ) σσ

2 Η επέκταση του ελληνικού κράτους
Οι νικηφόροι Βαλκανικοί Πόλεμοι (Α' και Β') προσέδωσαν στην Ελλάδα τα εδάφη της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Κρήτης και την κυριαρχία στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Στη διάρκεια του Α' Παγκόσμιου Πολέμου και εν μέσω του αποικιακού ανταγωνισμού των Μεγάλων Δυνάμεων στο χώρο της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου γενικότερα, η Ελλάδα προσπάθησε να επιτύχει τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη από την καταρρέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συνολικά, στη δεκαετία η Ελλάδα διπλασίασε την έκταση και τον πληθυσμό της αποκτώντας τα οριστικά της σύνορα πλην των Δωδεκανήσων, τα οποία θα μείνουν στην ιταλική κυριαρχία ως το τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Την ίδια εποχή και οι άλλες εθνικές διεκδικήσεις, η Βόρειος Ήπειρος και η Κύπρος, θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης (Πηγή: )

3 Η εξωτερική πολιτική στις αρχές του 1920
Είναι ίσως η κρισιμότερη περίοδος για την ελληνική εξωτερική πολιτική και την ικανοποίηση των εθνικών διεκδικήσεων, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στο πλαίσιο του αλυτρωτισμού και του οράματος της Μεγάλης Ιδέας που αναδείχθηκαν σε κεντρικά στοιχεία της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας ήδη από τις απαρχές της συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Η αλυτρωτική πολιτική δοκιμάστηκε σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, άλλοτε με επιτυχία όπως συνέβη στη διάρκεια των δύο Βαλκανικών ( , 1913) και του Α' Παγκόσμιου Πολέμου και άλλοτε με καταστροφικά αποτελέσματα όπως συνέβη με τις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία ( ). (Πηγή: )

4 Η κατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδας
Η ελληνική εξωτερική πολιτική της περιόδου σφραγίστηκε από την προσωπικότητα και τους χειρισμούς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο κρητικός πολιτικός υποστήριξε με πάθος την επέκταση της Ελλάδας, στο πλαίσιο της τότε συγκυρίας και σε πρόσδεση με τις δημοκρατικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης και κυρίως την Αγγλία Ο άλλος παράγοντας που συνέβαλε στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της εποχής ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος υποστήριζε την ουδετερότητα της Ελλάδας, ευνοϊκή προς τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, λόγω συγγενειών πραγματικών και πολιτικοϊδεολογικών με αυτές. Γύρω του συσπειρώθηκαν όσοι διαφωνούσαν με τη βενιζελική πολιτική στο σύνολό της, αντιδρώντας ταυτόχρονα και στις εσωτερικές κοινωνικοπολιτικές μεταρρυθμίσεις που εισηγούνταν ο Βενιζέλος. Η οξύτατη διαφωνία πρωθυπουργού και βασιλιά οδήγησε στον Εθνικό Διχασμό που έληξε με την επικράτηση των βενιζελικών και την είσοδο της Ελλάδας στον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό των Αγγλογάλλων. (Πηγή: )

5 Σημαντική για την πολιτική ζωή της περιόδου αυτής ήταν η μορφή του Ελευθερίου Βενιζέλου

6 Η Μικρασιατική εκστρατεία (1919 -1922)
Αναλήφθηκε τότε η Μικρασιατική Εκστρατεία στην προσπάθεια της Ελλάδας, ως συμμάχου των νικητριών Δυνάμεων και μέλους της Συνδιάσκεψης της Ειρήνης, να εκπληρώσει τις επιδιώξεις της. Το συμβούλιο του Παρισιού έδωσε εντολή στην Ελλάδα να στείλει τα στρατεύματά της στη Μικρά Ασία, προκειμένου να αναγκασθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία να δεχτεί τους όρους της Συνθήκης Ειρήνης Η απόβαση του ελληνικού στρατού έγινε στη Σμύρνη στις 2 Μαϊου Ο Ελληνικός στρατός είχε αρχικά περιορισθεί στη ζώνη της Σμύρνης, όπως είχε προβλεφθεί από τη Συνθήκη Σεβρών

7 Η Ζώνη της Σμύρνης

8 Διάγγελμα Ελευθερίου Βενιζέλου
Παρίσι, 28 Ιουλίου 1920 Προς τον Ελληνικόν Λαόν, Είμαι ευτυχής αναγγέλλων προς υμάς ότι σήμερον, εβδόμην επέτειον της υπογραφής της συνθήκης του Βουκουρεστίου, υπεγράφη η συνθήκη ειρήνης μετά της Τουρκίας, η συνθήκη δι' ης αι κυριώταται Σύμμαχοι Δυνάμεις μεταβιβάζουσιν προς την Ελλάδα την κυριαρχίαν επί της Δυτικής Θράκης, ήτις είχε παραχωρηθή προς αυτάς υπό της Βουλγαρίας δια της συνθήκης του Νεϊγύ, και η συνθήκη μετά της Ιταλίας, δι' ης αυτή μεταβιβάζει προς ημάς τα Δωδεκάνησα. Καθ' ήν στιγμήν το έργον όπερ διεξηγάγομεν εν μέσω τοσούτων δυσχερειών στεφανούται δια τοιαύτης επιτυχίας, αισθάνομαι το καθήκον να εκφράσω προς τους συμπολίτας μου την βαθείαν ευγνωμοσύνην μου δια την σταθεράν εμπιστοσύνην με την οποίαν με περιέβαλον επί τόσα έτη, καταστήσαντες ούτω δυνατούς τους εθνικούς θριάμβους τους οποίους πανηγυρίζομεν σήμερον. Η αυταπάρνησις, η εθελοθυσία, η ανδρεία, η καρτερία επί πάσι του λαού όπως αντιμετωπίση πάντα κίνδυνον μάλλον παρά να αθετήση τον δοθέντα λόγον του και να απιστήση προς τας εθνικάς παραδόσεις του, προσθέτουσιν εις την μακράν εθνική μας ιστορίαν λαμπροτάτας σελίδας, δια τας οποίας η σημερινή γενεά δικαιούται να είναι υπερήφανος. Η ιδική μου υπερηφάνεια είναι ότι είχον την ύψιστην τιμήν να ηγηθώ τοιούτου λαού τοιαύτα εγλείοντος ζωηρά αισθήματα ως και ικανού να διαπράξη έργα τοσούτον μεγαλοφυά, εάν μόνον καλώς οδηγείται. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

9 Ήταν αναγκαία ή όχι η Μικρασιατική εκστρατεία; Μπορούσε να περιορισθεί η προέλαση του ελληνικού στρατού; Ποιος ο ρόλος των εκλογών του 1920 στη συνέχιση της εκστρατείας;

10 Οι εκλογές του 1920 έφεραν τη νίκη των βασιλικών και την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου
H νέα κυβέρνηση λόγω της επανόδου του βασιλιά και των διπλωματικών ενεργειών του Κεμάλ με Σοβιετική Ένωση, Ιταλία και Γαλλία δεν είχε τη στήριξη των συμμάχων της Αντάντ παρά μόνο της Αγγλίας. Η προέλαση του στρατού συνεχίστηκε και έφθασε έως το Σαγγάριο ποταμό, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα.

11 Η περιοχή της σταδιακής προώθησης του ελληνικού στρατού

12 H προέλαση του ελληνικού στρατού και η διέλευση του ποταμού Σαγγάριου

13 Ο ελληνικός στρατός και έμεινε για ένα χρόνο στη γραμμή Εσκί Σεχήρ – Κιουτάχεια – Αφιόν Καραχισάρ

14 Ο ελληνικός στρατός στο Αφιόν Καραχισάρ

15 Η αποτυχία της εκστρατείας στη Μικρά Ασία
“Το πρωί της 13ης Αυγούστου ο τουρκικός στρατός επιτέθηκε στις ελληνικές δυνάμεις στο Αφιόν Καραχισάρ. Η επίθεση των Τούρκων, την οποία διεύθυνε ο ίδιος ο Κεμάλ, ήταν αναμενόμενη παρ'ολα αυτά αιφνιδίασε με την ποιότητα της την ηγεσία του Ελληνικού στρατού που περίμενε να αντιμετωπίσει άτακτα σώματα στρατού. Το πυροβολικό σε συνεργασία με το ιππικό συνέτριψαν σε ελάχιστο χρόνο την 1η & 4η μεραρχία στρατού. Οι ενισχύσεις δεν κατάφεραν να φτάσουν σύντομα, λόγω της ανασφάλειας που υπήρχε στο στράτευμα αφού η κατάλυση του νότιου μετώπου είχε ήδη διαδοθεί. Σημαντική αιτία αποδιοργάνωσης ήταν και η στρατολόγηση γεωργών και γενικά αμάχων χριστιανών οι οποίοι, εξαιτίας της απειρίας τους και του φόβου τους, αποσυντόνισαν πλήρως τα τακτικά σώματα στρατού. Παράλληλα η διακοπή κάθε μορφής επικοινωνίας, δηλαδή τηλεφώνου και τηλεγράφου, παγίδευσε τον ελληνικό στρατό σε μια εξ'ολοκλήρου εχθρική περιοχή”. (Πηγή: )

16 Στις 13 Αυγούστου κατέρρευσε το μέτωπο και άρχισε η υποχώρηση του ελληνικού στρατού Στις 27 Αυγούστου μπήκαν οι κεμαλικοί στη Σμύρνη, που παραδόθηκε στις φλόγες. Τα γεγονότα αυτά σήμαναν το τέλος του ελληνισμού στη Μικρά Ασία, που οδηγήθηκε στην προσφυγιά

17 Η Μικρασιατική καταστροφή

18 Παρ’ όλες τις δραματικές εξελίξεις στη Μικρά Ασία
Παρ’ όλες τις δραματικές εξελίξεις στη Μικρά Ασία Στην εφημερίδα Μακεδονία την Κυριακή 28/08/1922 αναφέρεται ότι ο ελληνικός λαός και στρατός είχαν ακόμη ελπίδες για την Σμύρνη και τα εδάφη της Μικράς Ασίας ( )

19 Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής για τον ελληνισμό
Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής για τον ελληνισμό Το εγχείρημα της Μικρασιατικής Εκστρατείας κατέληξε στην οριστική αποχώρηση του ελληνικού στοιχείου από τις εστίες του στην Ανατολική Θράκη, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία. Ενάμισι περίπου εκατομμύριο πρόσφυγες ζήτησαν καταφύγιο στην Ελλάδα και άλλοι τόσοι, πιστεύεται, ότι σφαγιάστηκαν Από την "Ελλάδα των Σεβρών" παρέμεινε μόνο η δυτική Θράκη και η κατοχυρωμένη κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου.

20 Συμπεράσματα Με τη βραχύβια συνθήκη των Σεβρών η Ελλάδα απέκτησε για λίγο τη μεγαλύτερη έκτασή της, κερδίζοντας τα Δωδεκάνησα, τη Θράκη και μια ζώνη στη δυτική Μικρά Ασία γύρω από τη Σμύρνη. Η "Μεγάλη Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών" στάθηκε για ένα ελάχιστο διάστημα πραγματικότητα. Ο ανταγωνισμός όμως των συμφερόντων των δυτικών συμμάχων και η μεταστροφή της ανατολικής πολιτικής τους, σε συνδυασμό με την πολιτική αλλαγή του Νοεμβρίου του 1920 που έφερε και πάλι στην εξουσία τον ανεπιθύμητο στους συμμάχους Κωνσταντίνο, ανέστρεψαν την πραγματικότητα αυτή. Συνολικά, στη δεκαετία η Ελλάδα διπλασίασε την έκταση και τον πληθυσμό της αποκτώντας τα οριστικά της σύνορα πλην των Δωδεκανήσων, τα οποία θα μείνουν στην ιταλική κυριαρχία ως το τέλος του Β' Παγκόσμιου Από την επόμενη περίοδο, του Μεσοπολέμου, η ελληνική εξωτερική πολιτική θα μεταστραφεί ολοκληρωτικά, εγκαταλείποντας κάθε μεγαλοϊδεατική βλέψη και θέτοντας ως στόχο την καλή γειτονία με την Τουρκία και τα άλλα βαλκανικά κράτη και την προάσπιση του εθνικού εδάφους από κάθε επιβουλή.


Κατέβασμα ppt "Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google