Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Mοντέλα Επιχειρησιακών Διαδικασιών Mέρος Γ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Mοντέλα Επιχειρησιακών Διαδικασιών Mέρος Γ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ http://www.di.uoa.gr/~pms541 Mοντέλα Επιχειρησιακών Διαδικασιών Mέρος Γ

3 Mοντέλα Επιχειρησιακών Διαδικασιών 1. Μοντέλα Προσανατολισμένα σε Δραστηριότητες – Activity-oriented Models · IDEF0, · IDEF3 · EPC Model (Event-Driven Process Chain Model) 2. Δίκτυα Petri · Πολυεπίπεδα Δίκτυα Petri – Multilevel Petri Nets (MPNs) 3. Moντέλα Προσανατολισμένα σε Πράκτορες– Agent-oriented Models · Διαγράμματα Ρόλων Δραστηριοτήτων - Role Activity Diagrams (RADs) 4. Διαγράμματα Προσανατολισμένα σε στόχους – Goal-oriented models

4 Δίκτυα Petri Ορισμός §Ta δίκτυα Petri είναι ένας γνωστός φορμαλισμός με σκοπό την μοντελοποίηση συστημάτων τα οποία αποτελούνται από στοιχεία που αλληλεπιδρούν παράλληλα. Προήλθαν από τη διδακτορική διατριβή του Carl Adam Petri. §Ένα δίκτυο Petri αποτελείται από τέσσερα μέρη: l ένα σύνολο θέσεων P, l ένα σύνολο μεταβάσεων Τ, l μια συνάρτηση εισόδων Ι, l και μια συνάρτηση εξόδων Ο.

5 Δίκτυα Petri Ένα παράδειγμα

6 Δίκτυα Petri Ορισμός (συνέχεια)  Οι θέσεις, οι μεταβάσεις, η συνάρτηση εισόδων, και η συνάρτηση εξόδων καθορίζουν τη δομή ενός δικτύου Petri. Οι μεταβάσεις και οι θέσεις συσχετίζονται μέσω των functions εισόδων και εξόδων. Η συνάρτηση εισόδων Ι είναι μια αντιστοίχιση από τη μετάβαση t j σε μια συλλογή των θέσεων Ι( t j ), γνωστές ως θέσεις εισόδων της μετάβασης. Η συνάρτηση εξόδου Ο αντιστοιχεί μια μετάβαση t j σε μια συλλογή των θέσεων Ο( t j ), γνωστές ως θέσεις εξόδου της μετάβασης.  Ένα token είναι μια άλλη βασική έννοια στα δίκτυα Petri. Τα tokens ανατίθενται στις θέσεις ενός δικτύου Petri καί μένουν εκεί ή καταναλώνονται. Χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν την εκτέλεση ενός δικτύου Petri. Ο αριθμός και η θέση των tokens μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός δικτύου Petri. Μια ανάθεση των σημείων στις θέσεις ενός δικτύου Petri καλείται ένας χαρακτηρισμός (marking) μ.

7 Δίκτυα Petri Ορισμός (συνεχ.) §Η γραφική απεικόνιση ενός δικτύου petri είναι ένας γράφος με δύο τύπους κόμβων: l Ένα κύκλο που αντιπροσωπεύει μια θέση, l Μία γραμμή που αντιπροσωπεύει μια μετάβαση, §Τα tokens αντιπροσωπεύονται από τις μικρές κουκίδες  στα θέσεις του δικτύου Petri.  Τα κατευθυνόμενα τόξα συνδέουν τις θέσεις και τις μεταβάσεις. Ένα τόξο που κατευθύνεται από μια θέση p j σε μια μετάβαση t j, καθορίζει ότι η θέση είναι είσοδος στη μετάβαση. Ένα τόξο που κατευθύνεται από μια μετάβαση t j σε μια θέση p j δείχνει μια θέση εξόδου για αυτή τη μετάβαση.

8 Δίκτυα Petri Ένα παράδειγμα

9 Δίκτυα Petri Ορισμός (συνεχ.) §Ο αριθμός και η διανομή των tokens σε ένα Δίκτυο Petri ελέγχουν την εκτέλεση του. §Ένα δίκτυο Petri εκτελείται με την «πυροδότηση» μεταβάσεων. §Μια μετάβαση ξεκινάει με την αφαίρεση των tokens από τις θέσεις εισόδου της και τη δημιουργία νέων tokens που διανέμονται στις θέσεις εξόδου. §Για να ξεκινήσει μια μετάβαση, πρέπει να ενεργοποιηθεί. §Μια μετάβαση ενεργοποιείται εάν κάθε μιά από τις θέσεις εισόδου της έχει τουλάχιστον τόσα tokens όσα και τα τόξα από τη θέση στη μετάβαση (ή όση καί η πολλαπλότητα του τόξου). Η «πυροδότηση» μιας μετάβασης θα αλλάξει το χαρακτηρισμό μ του δικτύου Petri σε ένα νέο χαρακτηρισμό, μ'.

10 Ένα δίκτυο Petri χωρίς ενεργοποιημένες μεταβάσεις

11 Ένα δίκτυο Petri με μία ενεργοποιημένη μετάβαση

12 Πυροδότηση Δικτύου Petri

13 Δίκτυα Petri Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα §Τa δίκτυα Petri αποτελούν το επαρκέστερο πρότυπο για την περιγραφή και την ανάλυση του συγχρονισμού, της επικοινωνίας και το διαμερισμό πόρων μεταξύ παράλληλων διαδικασιών. §Τα δίκτυα Petri μπορούν να εκτελεσθούν και να απεικονιστούν με κινούμενα σχέδια. §Αυτή η μορφή των δικτύων Petri έχει δύο σημαντικά μειονεκτήματα: l Συχνά γίνονται πολύ μεγάλα επειδή: δεν υπάρχει η έννοια των δεδομένων και όλος ο χειρισμός των δεδομένων απεικονίζεται μέσα στο δίκτυο Petri. δεν επιτρέπουν την μοντελοποίηση σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης. §Έχουν αναπτυχθεί πολλές τροποποιήσεις των αρχικών δικτύων Petri γιά να υπερνικηθούν αυτές οι ανεπάρκειες, όπως τα Χρωματισμένα δίκτυα Petri καί τα δίκτυα Petri πολλαπλών επιπέδων. §Στη συνέχεια περιγράφουμε τα δίκτυα Petri πολλαπλών επιπέδων, μια μορφή δικτύων Petri που αναπτύχθηκε ειδικά για τη μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.

14 Πολυεπίπεδα Δίκτυα Petri – Εισαγωγή (1/3) Multi-Level Petri Nets (MPNs) §Τα πολυεπίπεδα δίκτυα Petri (MPNs) είναι μια τροποποιημένη μορφή των κλασικών δικτύων Petri γιά να διευκολύνουν τη μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. §Ο κύριος στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός προτύπου ικανού: l να παρέχει τα βασικά σύμβολα για τη μοντελοποίηση της αρχιτεκτονικής και της δυναμικής μιας οργάνωσης, και l να παράγει εκτελέσιμα μοντέλα που μπορούν να επικυρωθούν είτε μέσα από στατικές τεχνικές ανάλυσης είτε μέσω της προσομοίωσης

15 Πολυεπίπεδα Δίκτυα Petri Εισαγωγή (2/3) §Παρέχουν δομές για τη μοντελοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με επιχειρησιακές διαδικασίες. l Οι δραστηριότητες των επιχειρησιακών διαδικασιών μοντελοποιούνται ως μεταβάσεις. l Τα αντικείμενα που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας μοντελοποιούνται ως tokens των θέσεων εισόδου της αντίστοιχης μετάβασης

16 Πολυεπίπεδα Δίκτυα Petri Εισαγωγή (3/3) §Τα αντικείμενα στα πολυεπίπεδα δίκτυα Petri αντιπροσωπεύουν: l Πληροφορίες ελέγχου (Control information) - σήματα που αντιπροσωπεύουν τα μηνύματα μεταξύ των δραστηριοτήτων ή τα γεγονότα που αντιπροσωπεύουν τα περιστατικά από συμβάντα, l Πόροι (Resources)- αντικείμενα δεδομένων που χρησιμοποιούνται με τη διαδικασία, και l Ηθοποιός (Actors) - ένα σύνολο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στην οργάνωση ή σε έναν εξωτερικό συμμετέχοντα. Οι ηθοποιοί ειναι απαραιτητοι στις θέσεις εισαγωγής μιας δεδομένης μετάβασης όπου οι συγκεκριμένοι ανθρώπινοι συμμετέχοντες πρέπει να είναι παρόντες για τη αναπαράσταση της.

17 Πολυεπίπεδα Δίκτυα Petri Βασικά Σύμβολα Μοντελοποίησης Θέση Θέση Ιnterface Aπλή μετάβαση Σύνθετη μετάβαση Σύνδεσμος

18 Πολυεπίπεδα Δίκτυα Petri Τυπικός Ορισμός MPN = Όπου:  P είναι το σύνολο των θέσεων στο δίκτυο Petri  T είναι το σύνολο των μεταβάσεων στο δίκτυο Petri,  F είναι το σύνολο τόξων στο δίκτυο Petri,  N είναι μιά λειτουργία που aντιστοιχεί κάθε τόξο του F σε έναν ακέραιο που αντιπροσωπεύει την πολλαπλότητα αυτού του τόξου  Σ η δομή του MPN και έχει την μορφή Σ=  script είναι μια αντιστοίχιση των μεταβάσεων σε scripts (όπου τα scripts είναι ένα σύνολο βημάτων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας δεδομένης δραστηριότητας)  struct είναι μιά συνάρτηση που αντιστοιχεί τις θέσεις του MPN σε τύπους αντικειμένων και στις κλάσεις των actors  SubMPNs είναι ένα σύνολο από MPNs κατωτέρω επιπέδων καί  M 0 είναι ο αρχικός χαρακτηρισμός του δικτύου.

19 To μετα-μοντέλο γιά την Οργανωτική Δομή (ΟrgStr) σ’ ένα πολυεπίπεδο Δίκτυο Petri ActivityRole OrgEntity EmployeeActor Consists_Of HasBelongs_In Personifies (1,m) (0,m) (1,m) (1,1)(1,m)

20 Πολυεπίπεδα Δίκτυα Petri Άλλα χαρακτηριστικά (1/3) §Τα MPNs επιτρέπουν την μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης, όπου το καθένα μπορεί να αντιστοιχεί στις δραστηριότητες των οργανωτικών μονάδων ενός ή περισσότερων επιπέδων της οργανωτικής ιεραρχίας μέσα στην μοντελοποιημένη διαδικασία. §Οι σύνθετες μεταβάσεις μοντελοποιούν σύνθετες δραστηριότητες, δηλ. δραστηριότητες που αποσυντίθενται. §Οι απλές μεταβάσεις δεν απαιτούν την αποσύνθεση. §Το πιο υψηλό επίπεδο αφαίρεσης ενός MPN (αποκαλούμενο κορυφαίο επίπεδο MPN) περιέχει μόνο μια μετάβαση που απεικονίζει τη μοντελοποιούμενη διαδικασία καί τις εισόδους που την ενεργοποιούν καθώς καί τις εξόδους που παράγει η εκτέλεσή της.

21 Πολυεπίπεδα Δίκτυα Petri Άλλα χαρακτηριστικά (2/3) §Η κορυφαία μετάβαση αποσυντίθεται σε έναν αριθμό από άλλες μεταβάσεις και θέσεις. Οι προκύπτουσες μεταβάσεις μπορούν να αποσυντεθούν περαιτέρω σε έναν αριθμό από άλλες μεταβάσεις και θέσεις χαμηλοτέρου επιπέδου MPNs. §Οι υπο-δραστηριότητες μιας δεδομένης δραστηριότητας εκτελούνται είτε από τις οργανωτικές μονάδες του ίδιου επιπέδου που εκτελούν τη δραστηριότητα γονέα είτε από τις οργανωτικές μονάδες των χαμηλότερων επιπέδων, εάν πραγματοποιούνται από πιο συγκεκριμένες οργανωτικές οντότητες.

22 Πολυεπίπεδα Δίκτυα Petri Άλλα χαρακτηριστικά (3/3) §Είναι εκτελέσιμα και μπορούν να εξομοιωθούν και να επικυρωθούν σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης. §Η ιδιότητα του χρονικού σημείου (timestamp) που ανήκει σε όλα τα αντικείμενα (αντικείμενα ελέγχου και πόρων) περιέχει το χρόνο δημιουργίας του αντικειμένου και επιτρέπει τη μοντελοποίηση του χρόνου. §Μια μετάβαση μπορεί να εισάγει καθυστερήσεις με τη διαχείριση του χρονικού σημείου των παραγόμενων συμβόλων της, επιτρέποντας έτσι διαφόρων ειδών στατιστικές αναλύσεις των χρονικών χαρακτηριστικών των MPNs. §Η στατική και δυναμική επικύρωση διευκολύνεται από την τυπική και εκτελέσιμη φύση του μοντέλου καί από την τυπική σημασιολογία αποσύνθεσης.

23 Πολυεπίπεδα Δίκτυα Petri Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα (1/3) §Η τυπικότητα του φορμαλισμού: l επιτρέπει τη στατική και δυναμική ανάλυση του μοντέλου καθώς επίσης και την εκτέλεσή τους, αλλά l καθιστά δύσκολη τη χρήση του από τους σχεδιαστές και την κατανόηση του από τους συμμετέχοντες της διαδικασίας. Κατά συνέπεια, τα MPNs δεν είναι κατάλληλα για τα αρχικά στάδια μιας BPR προσπάθειας §Μπορούν αποτελεσματικά να υποστηρίξουν τη μοντελοποίηση σε χαμηλότερο επίπεδο, όπου απαιτούνται λεπτομέρειες για: §να περιγράψουν πώς εκτελείται μια διαδικασία, και γιά §τη δυναμική ανάλυση του μοντέλου με στόχο είτε να προσδιορίσουν τα πιθανά μειονεκτήματα στην τρέχουσα διαδικασία είτε να αξιολογήσουν την απόδοση των εναλλακτικών σεναρίων επανασχεδιασμού.

24 Ένα παράδειγμα γιά Πολυεπίπεδο Δίκτυο Petri Κορυφαίου Επιπέδου

25 Aποσύνθεση της σύνθετης μετάβασης Fault Repairs

26 Aποσύνθεση της σύνθετης μετάβασης Fault Announcement

27 Η Οργανωτική Δομή καί η Φόρμα γιά Ορισμό των ρόλων

28 Ένα στιγμιότυπο εκτέλεσης

29 Οι φόρμες των μεταβάσεων καί των θέσεων

30 Πολυεπίπεδα Δίκτυα Petri Βιβλιογραφία §Περισσότερες πληροφορίες γιά τα Πολυεπίπεδα Δίκτυα Petri μπορείτε να βρείτε στο άρθρο: MULTI-LEVEL PETRI NETS FOR MODELING AND SIMULATING ORGANIZATIONAL DYNAMIC BEHAVIOR by A. Tsalgatidou et al Το άρθρο είναι προσπελάσιμο από τη σελίδα του μαθήματος

31 Μοντέλα Προσανατολισμένα σε Πράκτορες (Agent-Oriented Models) Τhe Role Activity Diagrams (RADs)

32 Role Activity Diagrams (RADs) §Προέρχονται από μελέτη για τον συντονισμό από τον Α. Holt. §Ομαδοποιούν τις δραστηριότητες μιας διαδικασίας σε ρόλους που περιγράφουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου, μια ομάδα ανθρώπων, ή ενός συστήματος. §Ένας ρόλος περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που συνολικά φέρουν εις πέρας μια ιδιαίτερη ευθύνη ή ένα σύνολο ευθυνών. §Αν και τα RADs είναι απλά και ευκολονόητα, έχουν πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά μοντελοποίησης.

33 RADs Βασικές Έννοιες §Ρόλος §Κατάσταση του Ρόλου §Δραστηριότητα (action) §Έλεγχος §Επανάληψη

34 RADs: Ρόλος (1/2) §Ένας ρόλος RAD l περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από μια ομάδα, ένα άτομο ή ένα σύστημα. Κατά συνέπεια αντιπροσωπεύει κάποια μονάδα ευθύνης ή μια προσπάθεια να ολοκληρωθεί ένας στόχος. l είναι ανεξάρτητος από άλλους ρόλους, αλλά επικοινωνεί με άλλους μέσω των αλληλεπιδράσεων.

35 RADs: Ρόλος (2/2) §Ένας ρόλος RAD: l Είναι παρόμοιος με μια κλάση στον αντικειμενοστραφή σχεδιασμό: περιγράφει τη συμπεριφορά, αλλά όταν η εκτελείται η διαδικασία υπάρχουν πολλά στιγμιότυπά του. Αυτό σημαίνει ότι: μπορούν να υπάρξουν πολλά στιγιμιότυπα ενός ρόλου, π.χ. οι πελάτες είναι στιγιμιότυπα του ρόλου ‘πελάτης’ ένα άτομο μπορεί να έχει την ευθύνη πολλαπλών ρόλων, π.χ. Κάποιος να είναι πελάτης αλλά καί προμηθευτής. l αναπαριστάται ως ένα στρογγυλεμένο ορθογώνιο που περιλαμβάνει δραστηριότητες. Αυτά τα ορθογώνια είναι συνήθως άσπρα αλλά μερικές φορές είναι και σκιασμένα. Μια κάθετη γραμμή σε έναν ρόλο αντιπροσωπεύει ένα νήμα ελέγχου. Τα νήματα ελέγχου δείχνουν τις διαδοχικές ή παράλληλες δραστηριότητες, ή τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων.

36 RADs: Καταστάσεις Ρόλων §Μια κάθετη γραμμή σε έναν ρόλο RAD δείχνει ότι μια κατάσταση του ρόλου §Ένας ρόλος μετακινείται από κατάσταση σε κατάσταση με την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων §Κατά βάση οι καταστάσεις των ρόλων δεν έχουν όνομα §Η κάθετη γραμμή πάνω από μιά δραστηριότητα αντιπροσωπεύει την προηγούμενη κατάσταση του ρόλου και η γραμμή κάτω από τη δραστηριότητα την επόμενη κατάσταση του ρόλου.

37 RADs: Δραστηριότητες §Δύο είδη: δραστηριότητες και αλληλεπιδράσεις. l Μια δραστηριότητα είναι μια ενέργεια που πραγματοποιεί ο ρόλος χωρίς αλληλεπίδραση με άλλους, και αναπαρίσταται με ένα μικρό τετράγωνο μέσα στο ρόλο. Μετά από το τέλος μιάς δραστηριότητας, ο ρόλος μετακινείται από την παρούσα κατάστασή του στη επόμενη. l Μια αλληλεπίδραση δείχνει τη δραστηριότητα ενός ρόλου που πραγματοποιείται στη σειρά με μια άλλη δραστηριότητα ή μερικές άλλες δραστηριότητες σε έναν άλλο ρόλο (ή ρόλους). Μετά από μια αλληλεπίδραση, όλοι οι ρόλοι κινούνται προς την επόμενη κατάσταση τους. Μια αλληλεπίδραση περιλαμβάνει δύο ή περισσότερους ρόλους, αλλά οδηγείται πάντα από έναν από αυτούς. Οι αλληλεπιδράσεις αναπαριστούνται από μικρά τετράγωνα που ενώνονται με οριζόντιες γραμμές.

38 RADs: Έλεγχος (1/2) §Τα RADs επιτρέπουν την αναπαράσταση εναλλακτικών και παράλληλων μονοπατιών εκτέλεσης μιάς δραστηριότητας. l Τα εναλλακτικά μονοπάτια δείχνουν την επιλογή l Τα σύγχρονα (concurrent) μονοπάτια δείχνoυν την παράλληλη εκτέλεση

39 RADs: Έλεγχος (2/2) §Η επιλογή καλείται επίσης case-refinement l Το νήμα ελέγχου που χωρίζεται σε δύο μέρη αντιπροσωπεύει μια case-refinement. Η κορυφή κάθε μέρους είναι μαρκαρισμένη με ένα καθοδικό τρίγωνο ή έναν κύκλο. Μόνο ένα από τα εναλλακτικά μονοπάτια μπορεί να επιλεχτεί. §Η παράλληλη εκτέλεση καλείται επίσης και part- refinement και αναπαριστάται από παράλληλα νήματα (μέρη της πορείας). l Τα σημεία όπου η πορεία διαιρείται είναι μαρκαρισμένα με ένα ανοδικό τρίγωνο. Το σημείο όπου ενώνονται όλα τα νήματα μαζί πάλι μετά τη διάσπαση, δηλώνει την ολοκλήρωση όλων των επί μέρους δραστηριοτήτων.

40 RADs: Επανάληψη §Η επανάληψη χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κάποιος μηχανισμός ελέγχου μέσα στο ρόλο. §Αναπαρίσταται με το σχεδιασμό ενός βρόγχου επανάληψης πίσω σε ένα προηγούμενο σημείο στο ρόλο το οποίο δείχνει ότι η πορεία της εκτέλεσης μπορεί να ξαναγυρίσει στη συγκεκριμένη κατάσταση.

41 RADs Συμπεράσματα (1/3) §Τα RADs μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να περιγράψουν την εκτέλεση μιάς υπάρχουσας διαδικασίας §Το part-refinement: l είναι ένα πολύ ισχυρό χαρακτηριστικό γιατί επιτρέπει την απεικόνιση της ταυτόχρονης εκτέλεσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων l οδηγεί σε πιό ευρείς ρόλους που αντιπροσωπεύουν αποτελεσματικότερα την ευελιξία της εργασίας

42 RADs Συμπεράσματα (2/3) §Τα RADs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν τους οργανωτικούς ρόλους (τίτλους εργασίας). Αυτά τα RADs είναι πολύ χρήσιμα, γιατί οι αλληλεπιδράσεις συσχετίζονται στενά με την απόδοση της πραγματικής διαδικασίας. §Εάν οι ρόλοι RAD αντιμετωπίζονται ως "σύνολο δραστηριοτήτων που συνολικά επιτυχαίνουν κάποιο ιδιαίτερο στόχο" τότε: l μπορούμε να τους αποσυνδέσουμε από τις οργανωτικές δομές της επιχείρησης l αναπαριστούν συνεκτικές και ανεξάρτητες ενότητες δουλειάς που δείχνουν τι γίνεται και όχι ποιος το κάνει. l μια αλληλεπίδραση δεν δείχνει τους ανθρώπους ή τους πράκτορες που επικοινωνούν μεταξύ τους, αλλά είναι ένα σημείο συγχρονισμού μεταξύ δύο ή περισσότερων ρόλων.

43 RADs Συμπεράσματα (3/3) §Τα RADs είναι μια πολύ ισχυρή τεχνική μοντελοποίησης, επειδή: είναι απλά περιγράφουν σε ικανοποιητικό βαθμό λεπτομέρειας πώς πραγματοποιείται η εργασία μπορούν να εκφράσουν την τμηματοποίηση (modularity) της εργασίας και μπορούν να συμβάλλουν στις προσπάθειες επανασχεδιασμού της διαδικασίας σε επίπεδο εκτέλεσης καί υποστήριξης. §Μελέτες περιπτώσεων έδειξαν ότι τα RADs έχουν λιγότερες πληροφορίες για το τι προκαλεί την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητα απ’ ότι έχει ένα μοντέλο IDEF0 §Τα RADs δεν είναι κατάλληλα για την αναπαράσταση της συνολικής ροής και δομής μιας end-to-end διαδικασίας. Επιπλέον, η κατασκευή ενός RAD είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Mοντέλα Επιχειρησιακών Διαδικασιών Mέρος Γ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google