Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Επαρχίες:  Συγκλητικές  Αυτοκρατορικές  Kάθε επαρχία διοικείται από Διοικητή.  Ο διοικητής εκδίδει Ήδικτο: Edictum provinciale για τη διοίκηση της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Επαρχίες:  Συγκλητικές  Αυτοκρατορικές  Kάθε επαρχία διοικείται από Διοικητή.  Ο διοικητής εκδίδει Ήδικτο: Edictum provinciale για τη διοίκηση της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Επαρχίες:  Συγκλητικές  Αυτοκρατορικές  Kάθε επαρχία διοικείται από Διοικητή.  Ο διοικητής εκδίδει Ήδικτο: Edictum provinciale για τη διοίκηση της επαρχίας ( & άλλα, ευκαιριακά). Σχόλια: Κικέρων, Γάιος.  Τα Ήδικτα των επαρχιών παρουσιάζουν ομοιότητες (πλην Αιγύπτου).  Συνιστούν μία Lex Provinciae. Αύγουστος

2  Το τοπικό δίκαιο των κατακτημένων περιοχών δεν καταργείται.  Οι ξένοι (peregrini) εφαρμόζουν το (εθνικό) τους δίκαιο στις ιδιωτικές τους σχέσεις.  Αναγνωρίζεται από τους ρωμαίους δικαστές των επαρχιών που το εφαρμόζουν ( = επιρροή).  Σε όσους έχουν λάβει την ιδιότητα του ρωμαίου πολίτη, εφαρμόζεται το Ρωμαϊκό Δίκαιο, δεχόμενο ελληνικές επιρροές.  212 μ.Χ., όταν ο Καρακάλας απονέμει την ιδιότητα του πολίτη σε όλους τους κατοίκους των επαρχιών, το δίκαιο έχει ήδη δεχθεί ρωμαϊκή επιρροή. Καρακάλλας

3  Τα τοπικά δίκαια έχουν για τους Ρωμαίους αξία εθίμου (consuetudo provinciae, mores regionis).  Οι κλασικοί ρωμαίοι νομικοί αναφέρονται σε εθιμικής προέλευσης διατάξεις, όμως δεν αναγνωρίζουν το έθιμο ως πηγή του δικαίου.  Επιγραφή 1 ου αι. μ.Χ. από τη Συρία (Δομιτιανός): απαγορεύει την επίταξη ακινήτων και ζώων χωρίς άδεια του αυτοκράτορα και καταγγέλλει «την παλαιά και έμμονη συνήθεια που αν δεν απαγορευθεί, τείνει να αποκτήσει ισχύ νόμου».  Το έθιμο αναγνωρίζεται περισσότερο στο δημόσιο παρά στο ιδιωτικό δίκαιο (π.χ. αποδοχή της μακρού χρόνου παραγραφής στα ακίνητα).  Γορδιανός (343 μ.Χ.): χαρακτηρίζει ἔ θος:  Το ελληνικής προέλευσης δίκαιο που ισχύει στην Αφροδισιάδα της Καρίας  Το συγκλητικό δόγμα & τις αυτοκρατορικές διατάξεις με τα οποία επιτράπηκε στην πόλη η διατήρηση του τοπικού της δικαίου και των δικαστηρίων της. Γορδιανός ΙΙΙ

4  Πριν το 212 μ.Χ. τα τοπικά δίκαια δεν δημιουργούν πρόβλημα αν δεν θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα του ρωμαϊκού κράτους και δεν εφαρμόζονται από Ρωμαίους.  Μετά το 212 μ.Χ. η γενική εφαρμογή του Ρωμαϊκού δικαίου δεν καταργεί πλήρως τα τοπικά δίκαια, αλλά περιορίζει την ισχύ τους.  Δεν εφαρμόζονται, αν συγκρούονται με κανόνα του Ρ.Δ.  Οι αυτοκράτορες συχνά επεμβαίνουν για να απαγορεύσουν τοπικά έθιμα που είναι αντίθετα με το Ρ.Δ.

5  Αποκήρυξη τέκνου  Ελληνόφωνες επαρχίες: με την αποκήρυξη διακόπτεται κάθε δεσμός (προσωπικός – περιουσιακός) με την πατρική οικογένεια.  Ρωμαϊκή abdicatio: δεν θίγονται τα κληρονομικά δικαιώματα του αποπεμπομένου στην πατρική περιουσία.  Διοκλητιανός: εκδίδει διάταξη με την οποία καταδικάζεται η ελληνική πρακτική.  Παρ’ όλα αυτά, η πρακτική συνεχίζει και εφαρμόζεται μέχρι μετά τον Ιουστινιανό. Διοκλητιανός

6  Ενεχύραση τέκνων  Πώληση ή ενεχύραση τέκνων ως εξασφάλιση δανείων: πανάρχαια πρακτική.  Απαγορεύεται από τις έννομες τάξεις ελληνικών πόλεων & Ρώμης.  Η πρακτική αναβιώνει σε περιόδους οικονομικής κρίσης – έως τον 18 ο μ.Χ. αιώνα!  Η απαγόρευση επαναλαμβάνεται από Διοκλητιανό & Μαξιμιανό (294), Μ. Κωνσταντίνο (329).  Δικαιοπρακτικό έγγραφο επί Ιουστίνου Β’ (569): η θυγατέρα του οφειλέτη δόθηκε ως εμπράγματη ασφάλεια στο δανειστή, με τη σύνταξη ὑ ποθηκιμαίας συγγραφής.

7  Προίκα:  Γρατιανός, Ουαλεντινιανός Α’, Θεοδόσιος Α’: απαγορεύουν την κατάρτιση εγγύησης για την επιστροφή των προικώων.  Οι συμβάσεις αυτές είναι πολύ διαδεδομένες στον ελληνιστικό κόσμο.

8  Βασίζεται σε αποσπάσματα του Πανδέκτη (Ιουστινιανός), που έχουν υποστεί όμως επεμβάσεις.  Τα αποσπάσματα αυτά επεξεργάστηκαν οι θεωρητικοί του κανονικού δικαίου το Μεσαίωνα.  Η ρωμαιο-κανονική θεωρία του εθίμου αποτέλεσε τη βάση των νεώτερων αντιλήψεων για το θέμα.

9  Vetustas = αρχαιότητα του κανόνα.  Consensus omnium = γενική συναίνεση & σιωπηρή αποδοχή όσων δεν παρεμποδίζουν το έθιμο.  Ratio & veritas = το έθιμο είναι αναγκαστικό μόνο αν είναι ορθολογικό και αληθές (επιρροή Χριστιανισμού, επί Μ. Κωνσταντίνου).  Contra legem = το έθιμο δεν πρέπει να προσκρούει στο νόμο, που αποτελεί έκφραση της λαϊκής βούλησης (ή βούλησης του αυτοκράτορα).  Μόνο αν νόμος έχει πέσει σε αχρησία: γίνεται δεκτή η επικράτηση εθίμου contra legem.

10  Tα τοπικά όρια ισχύος του ρωμαϊκού δικαίου καταλύονται.  Το δίκαιο της αυτοκρατορίας εφαρμόζεται και στις επαρχίες.  Οι κάτοικοι των επαρχιών=ρωμαίοι πολίτες : επικαλούνται τόσο τις διατάξεις του Ρ.Δ. όσο και τα τοπικά έθιμα (τοπικά δίκαια).  Μένανδρος (ρήτορας, Λαοδίκεια): όλες οι πόλεις κυβερνώνται πλέον από τους νόμους των Ρωμαίων, και, κάθε πόλη διατηρεί τα τοπικά της έθιμα. Caracalla & Felicitas

11  Συνύπαρξη ρωμαϊκού δικαίου & τοπικών δικαίων: έως τα τέλη του 3 ου μ.Χ. αι.  Νομικά κείμενα: όταν αφορούν ελληνόφωνους, συντάσσονται ή μεταφράζονται στα ελληνικά.  Αλέξανδρος Σεβήρος: επιτρέπει σε ελληνόφωνους Ρωμαίους τη σύνταξη διαθήκης στα ελληνικά. Αλέξανδρος Σεβήρος

12  Πολλές λατινικές λέξεις εντάσσονται στην ελληνική νομική ορολογία των επαρχιών, ιδίως δημόσιο – φορολογικό δίκαιο.  Όχι «εξελληνισμοί», αλλά διατήρηση της λατινικής λέξης με ελληνικό περίβλημα.  Α ἰ ράριον = aerarium (δημόσιο ταμείο).  Φίσκος = fiscus (αυτοκρατορικό ταμείο).  Ἄ κτα = acta (πράξεις συλλογικού οργάνου).  Ἀ νν ῶ να = annona (ανεφοδιασμός σίτου).  Η ελληνική γλώσσα αποδίδει θεσμούς του ρ.δ.  Τριπαδία = ius trium liberorum (προνόμιο που απένειμε ο Αύγουστος σε μητέρες τριών τέκνων, να ενεργούν χωρίς επίτροπο).  ὑ ποχείριος = υπεξούσιος της patria potestas.  Διοκλητιανός: επιβάλλει τη χρήση της λατινικής γλώσσας σε όλα τα επίσημα έγγραφα του κράτους, γεγονός που δυσχεραίνει τους ελληνόφωνους.


Κατέβασμα ppt " Επαρχίες:  Συγκλητικές  Αυτοκρατορικές  Kάθε επαρχία διοικείται από Διοικητή.  Ο διοικητής εκδίδει Ήδικτο: Edictum provinciale για τη διοίκηση της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google