Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προετοιμασία των δεδομένων Τα δεδομένα τείνουν να έχουν 2 είδη προβλημάτων: Να μην έχουν κανονική κατανομή, να μην είναι ευθύγραμμες οι σχέσεις μεταξύ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προετοιμασία των δεδομένων Τα δεδομένα τείνουν να έχουν 2 είδη προβλημάτων: Να μην έχουν κανονική κατανομή, να μην είναι ευθύγραμμες οι σχέσεις μεταξύ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προετοιμασία των δεδομένων Τα δεδομένα τείνουν να έχουν 2 είδη προβλημάτων: Να μην έχουν κανονική κατανομή, να μην είναι ευθύγραμμες οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, κλπ Να έχουν ακραίες τιμές, να υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις Αυτά τα προβλήματα μπορεί να επηρεάσουν τη μορφή καταχώρησης των δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να καταχωρηθούν με 2 μορφές πίνακας συσχετίσεων (correlations + τυπική απόκλιση) ή πίνακας συνδιασποράς (covariance) Δεδoμένων στο SPSS

2 Προετοιμασία των δεδομένων Τα δεδομένα μπορούν να καταχωρηθούν με τη μορφή Πινάκων (πίνακας συσχετίσεων) Προσφέρει οικονομία χώρου Τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν και από άλλους ερευνητές Δεδoμένων στο SPSS Δεν είναι κανονική η κατανομή των δεδομένων Η μη κανονική κατανομή διορθώνεται με επεξεργασία των δεδομένων Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αναπάντητες ερωτήσεις

3 Missing data Μερικές φορές τα missing data έχουν προγραμματιστεί να υπάρχουν Για μεγάλες εξετάσεις και ερωτηματολόγια Ερωτηματολόγια με σύντομη και εκτεταμένη μορφή Άλλες φορές προκαλούνται από προβλήματα στη συλλογή δεδομένων Συνήθως δεν δημιουργούν μεγάλα πρoβλήματα <10% είναι εντάξει Missing at random είναι εντάξει Διαφορετικά αν οι αναπάντητες ερωτήσεις σχετίζονται με μια μεταβλητή σου, τότε υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορεί να διορθωθεί στατιστικά

4 Αντιμετώπιση των missing cases Imputation Average (Μέσος όρος)- πιο κοινή μέθοδος Regression Pattern matching Listwise deletion Pairwise deletion (Matrix may not be positive definite)

5 Multicollinearity Όταν r>0.85 Οι μεταβλητές μετράνε το ίδιο πράγμα Οι μεταβλητές προέρχονται η μια από την άλλη Μπορεί να αφαιρεθεί η μια μεταβλητή ή να ενωθούν Διαφορετικά έχουμε non positive definite matrix

6 Outliers (ακραίες τιμές) Αν η τιμή είναι > 3* τυπική απόκλιση Λύσεις: Έλεγχος ορθότητας δεδομένων Αφαίρεση των δεδομένων του συγκεκριμένου ατόμου Επεξεργασία της μεταβλητής ή της τιμής

7 Κανονικότητα δεδομένων (Normality) Skewness Positive skew Negative skew Καλύτερα να είναι <|3| Kurtosis Leptokurtic Platykurtic Καλύτερα να είναι <|10| Corrected through transformations

8 Linearity and homoscedasticity (solved through transformations)

9 Άλλοι έλεγχοι Οι έλεγχοι να γίνονται μέσα σε κάθε ομάδα Αν το μέγεθος της διασποράς διαφέρει πολύ μεταξύ μεταβλητών, μπορεί να αλλαχτεί η μια κλίμακα (πχ. Πολλαπλασιασμός επί μια σταθερή τιμή) Ν>200 Αναλογία ατόμων προς μεταβλητές 20:1 ή 10:1

10

11 ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

12 Α ΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (R ELIABILITY ) Τα αποτελέσματα ενός οργάνου μέτρησης είναι αξιόπιστα αν σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ενός χαρακτηριστικού γνωρίσματος των υποκειμένων, και κάτω από τις ίδιες συνθήκες, δίνουν τα ίδια αποτελέσματα. (Οι διαφορές = σφάλμα μέτρησης) Η αξιοπιστία αναφέρεται στα αποτελέσματα του οργάνου μέτρησης και όχι στο όργανο αυτό καθαυτό

13 Σ ΦΑΛΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Χ=Τ+Ε Τα σφάλματα μέτρησης είναι οι λόγοι που επηρεάζουν αρνητικά το βαθμό αξιοπιστίας των οργάνων μέτρησης.

14 Μ ΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ( TEST RETEST ) 1 δοκίμιο, 2 χορηγήσεις, ίδια άτομα Διάστημα (2-4 βδομάδων) Προβλήματα: Μνήμη και άλλες μαθησιακές αλλαγές

15 Μ ΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΤΥΠΩΝ ( ALTERNATE FORM RELIABILITY ) 2 δοκίμιο, ίδια άτομα Χορήγηση (συνεχόμενη ή ξεχωριστά) (Συστήνεται η συνεχόμενη χορήγηση) Προβλήματα: Δυσκολία κατασκευής ισοδύναμων τύπων

16 Μ ΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ( INTERNAL CONSISTENCY RELIABILITY ) Split half reliability Spearman Brown prophecy formula Kuder-Richardson Formula (KR-20, KR-21) Coefficient alpha (πιο διαδεδομένος) Δεν περιορίζεται σε βαθμολόγηση σωστό/λάθος

17 Α ΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΡΙΤΩΝ ( INTER - RATER RELIABILITY ) Συσχέτιση των κρίσεων των κριτών (Θέματα επιείκειας και αυστηρότητας)

18 Ε ΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Ομοιογένεια εξεταζόμενων - Αριθμός ερωτήσεων + Χρήση ‘καλών’ ερωτήσεων + Σταθμισμένοι μέθοδοι χορήγησης +

19 B ΑΘΜOΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ >.90 άριστοι >80πολύ καλοί >.70 ικανοποιητικοί <.50 Χ

20 Ε ΓΚΥΡΟΤΗΤΑ Είναι μια έννοια η οποία αναφέρεται στο βαθμό επίτευξης του σκοπού για τον οποίο έγινε το όργανο μέτρησης Ένα όργανο μέτρησης έχει υψηλό βαθμό εγκυρότητας όταν μετρά τις πραγματικές διαφορές των ατόμων στο χαρακτηριστικό γνώρισμα για το οποίο έχει κατασκευαστεί

21 Ε ΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ( CONTENT RELATED VALIDITY ) Αναφέρεται στο βαθμό που οι ερωτήσεις του δοκιμίου καλύπτουν το περιεχόμενο για το οποίο έχει σχεδιαστεί να μετρήσει. Πίνακας προδιαγραφών

22 Ε ΓΚΥΡOTΗΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ( CRITERION RELATED VALIDITY ) Αναφέρεται στη σχέση μεταξύ του δοκιμίου και εξωτερικών παραγόντων που μετρούν άμεσα την έννοια προς μελέτη. Συντρέχουσα Προγνωστική

23 Ε ΓΚΥΡOΤΗΤΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚHΣ ΚΑΤΑΣΚΕYHΣ ( CONSTRUCT RELATED VALIDITY ) Αναφέρεται στα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να πείσει ότι η αξιολόγηση μετρά τις έννοιες για τις οποίες έχει κατασκευαστεί για να μετρά.


Κατέβασμα ppt "Προετοιμασία των δεδομένων Τα δεδομένα τείνουν να έχουν 2 είδη προβλημάτων: Να μην έχουν κανονική κατανομή, να μην είναι ευθύγραμμες οι σχέσεις μεταξύ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google