Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Διπλωματική Εργασία με θέμα: «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Διπλωματική Εργασία με θέμα: «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Διπλωματική Εργασία με θέμα: «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» του μεταπτυχιακού φοιτητή ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΣΙΔΗ Σάββα επιβλέπων καθηγητής ΔΡΟΓΑΛΑΣ Γεώργιος

2 αφενός η ανάδειξη της σημαντικότητας του εσωτερικού ελέγχου αφετέρου η διερεύνηση του βαθμού εφαρμογής του στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Σκοπός της εργασίας Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

3 Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας : Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

4 Ο Εσωτερικός Έλεγχος: Είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, ασφαλής και συμβουλευτική δραστηριότητα. Προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του οργανισμού. Συμβάλει στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

5 Προστιθέμενη Αξία Εσωτερικού Ελέγχου: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία με τη βελτίωση των ευκαιριών για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων, τον προσδιορισμό της βελτίωσης της λειτουργίας, και / ή τη μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο τόσο μέσω της διασφάλισης της ποιότητας όσο και μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών.

6 Ρόλος & Καθήκοντα Οικονομικού Επόπτη: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού και τους νόμους και τους κανόνες του κράτους, Επιβεβαίωση της έκδοσης των στοιχείων μετά το τέλος κάθε συναλλαγής, Προστασία, μέσω συνεχούς ελέγχου και φυσικών επαληθεύσεων, των περιουσιακών στοιχείων, Διενέργεια αριθμητικών και λογιστικών ελέγχων κ.α.

7 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

8 Μεθοδολογία Έρευνας Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Βιβλιογραφική έρευνα Βιβλιογραφική έρευνα Αποστολή ερωτηματολογίων: Αποστολή ερωτηματολογίων:  30 ερωτηματολόγια σε Διαχειριστές Χρηματικού επιπέδου Γενικής Διαχείρισης  ανταποκρίθηκε το 80,00 %

9 Προκαταρτικοί Έλεγχοι - Μετασχηματισμοί Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Data Screening (Missing Values Imputation) Ordinal Data Scale Data Recode B 4 – B 22 Nominal Data (2 categories) Έλεγχος αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha)  Χρήση αθροιστικών κλιμάκων Έλεγχος Κανονικότητας (Normality)

10 Στατιστική Ανάλυση Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Πίνακες Διασταύρωσης (Cross tabulation) Έλεγχος Χ 2 (Chi Square) Ανεξαρτησία Τ-test Στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές Correlation Analysis Γραμμική Συσχέτιση One-way ANOVA Dependent variable / 3 group Two-way between-groups ΑNOVA

11 Cronbach’s alpha: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

12 Έλεγχος Κανονικότητας (1) : Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Reflect and inverse Formula: new variable = 1 / (K – old variable) where K = largest possible value +1

13 Έλεγχος Κανονικότητας (2) : Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Σε ποιο Βαθμό λειτουργούν αποτελεσματικά οι διαδικασίες ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου Σε ποιο Βαθμό υλοποιείται ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών ως εσωτερικός ελεγκτής στον οργανισμό Σε ποιο Βαθμό συμβάλλει ο Οικονομικός Επόπτης στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου Σε ποιο Βαθμό ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία στον οργανισμό N24 Normal Parameters a,b Mean,71713,20833,24173,5972 Std. Deviation,256441,145511,25522,85680 Most Extreme Differences Absolute,175,197,130,134 Positive,135,197,130,134 Negative-,175-,190-,102-,116 Kolmogorov-Smirnov Z,857,966,637,658 Asymp. Sig. (2-tailed),455,308,812,779 Exact Sig. (2-tailed),408,271,765,730 Point Probability,000 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Η 0 : Η κατανομή των δεδομένων δε διαφέρει από την κανονική κατανομή Η 1 : Η κατανομή των δεδομένων διαφέρει από την κανονική κατανομή

14 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (1): Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

15 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (2): Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

16 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας(3): Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

17 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (4): Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

18 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (5): Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

19 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (6): Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

20 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (7): Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

21 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (8): Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

22 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (9): Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

23 Περιγραφικά Στοιχεία Έρευνας (10): Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

24 Στατιστική Ανάλυση (1) Chi square: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Oι μεταβλητές B 11,B 12,B 13,B 14 & Ηλικία_DownUp δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους Καθόλου - Σε μέτρια κλίμακα Σε μεγάλη κλίμακα - Πάρα πολύ Tο προσωπικό της κατηγορίας ηλικία «Μέχρι 40 ετών» τείνει να απαντάει Καθόλου - Σε μέτρια κλίμακα και το προσωπικό της κατηγορίας ηλικία «Πάνω από 40 ετών» τείνει να απαντάει Σε μεγάλη κλίμακα - Πάρα πολύ, H σχέση μπορεί να γενικευθεί στον πληθυσμό.

25 Στατιστική Ανάλυση (2) Correlation: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Η 0 : r=0 ή δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών Η 1 : r≠0 ή υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών Ισχυρή, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN20_22, r = 0.996 n = 5, p<0.01 Δείγμα Γυναίκες

26 Στατιστική Ανάλυση (2α) Correlation: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Ισχυρή, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN9_14, r = 0.904 n = 19, p<0.01 Δείγμα Άνδρες Μέτρια, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN9_14 & Scale_MEAN20_22, r = 0.641 n = 19, p<0.01 Δείγμα Άνδρες Μέτρια, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN20_22, r = 0.658 n = 19, p<0.01 Δείγμα Άνδρες

27 Στατιστική Ανάλυση (3) Correlation: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Μέτρια, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN20_22, r = 0,664 n = 13, p<0,05 Δείγμα μέχρι σαράντα ετών. Μέτρια, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN20_22, r = 0,676 n = 11, p<0,05 Δείγμα πάνω από σαράντα ετών.

28 Στατιστική Ανάλυση (4) Correlation: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Υψηλή, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN9_14 & Scale_MEAN15_19, r = 0,739 n = 16, p<0,01 Δείγμα Έτη Εργασιακής Εμπειρίας Κάτω από πέντε έτη. Μέτρια, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN9_14 & Scale_MEAN20_22, r = 0,649 n = 16, p<0,01 Δείγμα Έτη Εργασιακής Εμπειρίας Κάτω από πέντε έτη. Μέτρια, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN20_22, r = 0,628 n = 16, p<0,01 Δείγμα Έτη Εργασιακής Εμπειρίας Κάτω από πέντε έτη.

29 Στατιστική Ανάλυση (4α) Correlation: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Υψηλή, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN9_14 & Scale_MEAN15_19, r = 0,897 n = 8, p<0,01 Δείγμα Έτη Εργασιακής Εμπειρίας Πάνω από πέντε έτη. Υψηλή, θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Scale_MEAN15_19 & Scale_MEAN20_22, r = 0,885 n = 8, p<0,01 Δείγμα Έτη Εργασιακής Εμπειρίας Πάνω από πέντε έτη.

30 Στατιστική Ανάλυση (5) Τ-test: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Στατιστικώς σημαντική διαφορά στον μέσο όρο του προσωπικού Μέχρι 40 ετών (Μ =.62, Τ.Α =.26) και του προσωπικού Πάνω από 40 ετών (Μ =.84, Τ.Α =.21), στο χαρακτηριστικό «Σε ποιο Βαθμό λειτουργούν αποτελεσματικά οι διαδικασίες ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου» Στατιστικώς σημαντική διαφορά στον μέσο όρο του προσωπικού Μέχρι 40 ετών (Μ = 2.75, Τ.Α =.83) και του προσωπικού Πάνω από 40 ετών (Μ = 3.76, Τ.Α = 1.25), στο χαρακτηριστικό «Σε ποιο Βαθμό υλοποιείται ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών ως εσωτερικός ελεγκτής στον οργανισμό»

31 Στατιστική Ανάλυση (5α) Τ-test: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Στατιστικώς σημαντική διαφορά στον μέσο όρο του προσωπικού με Έτη Εργασιακής Εμπειρίας Μικρότερη των 5 ετών (Μ =.64, Τ.Α =.27) και του προσωπικού Μεγαλύτερη των 5 ετών (Μ =.88, Τ.Α =.15), στο χαρακτηριστικό «Σε ποιο Βαθμό λειτουργούν αποτελεσματικά οι διαδικασίες ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου»

32 Στατιστική Ανάλυση (6) One way ANOVA: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Ανάλυση Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης Στατιστικώς σημαντική διαφορά σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας p<0.05 στις τιμές της μεταβλητής Scale_MEAN20_22 αλλά η πραγματική διαφορά στις μέσες βαθμολογίες μεταξύ των ομάδων ήταν σχετικά μικρή. Οι μετα-αναλυτικές συγκρίσεις με το κριτήριο Tukey HSD έδειξαν ότι ο μέσος όρος της πρώτης ομάδας (Ηλικία 20 - 30) (Μ = 3.17, Τ.Α. =, 41) διέφερε σημαντικά από τον μέσο όρο της τέταρτης ομάδας (Ηλικία >50) (Μ = 4.58, Τ.Α. =.83) ως προς την υπο-εξέταση αξία.

33 Συμπεράσματα Βιβλιογραφικής Έρευνας: 1.Οι στόχοι, οι στρατηγικές και το επίπεδο του κινδύνου που έχουν οι οργανισμοί διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά της προστιθέμενης αξίας. 2.Ένα καλά σχεδιασμένο και με σωστή λειτουργία τμήμα εσωτερικού ελέγχου, προσθέτει αξία και προωθεί την ανάπτυξη της επιχείρησης. 3.Διευρυμένο χώρος για ανάπτυξη και μετατροπή των ελέγχων σε παραγωγικότητα, συμπεριλαμβάνοντας στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου, τον στόχο της προστιθέμενης αξίας. 4.Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου βοηθά τους οργανισμούς να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους και προσθέτει αξία στην επιχείρηση, ευθυγραμμίζοντας τους στόχους του ελέγχου, με τους στόχους της επιχείρησης. 5.Η ποιότητα της εργασίας του εσωτερικού ελεγκτή, οι αξιολογήσεις των ελεγχομένων και η προστιθέμενη συμβολή του εσωτερικού ελέγχου, είναι οι τρεις διαστάσεις που περιλαμβάνει η έννοια της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. 6.Η αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η εξάλειψη ή μείωση των αδικαιολόγητων δαπανών, είναι οι τρόποι μέσω των οποίων ο εσωτερικός έλεγχος προσθέτει αξία. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

34 Συμπεράσματα Εμπειρικής Έρευνας: Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Υλοποίηση των διαδικασιών, που διαφυλάττουν την άσκηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού με ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο, διασφαλίζουν τα περιουσιακά του στοιχεία και τους πόρους, αποτρέπουν την απάτη, την κλοπή, εντοπίζουν τυχόν σφάλματα και εξασφαλίζουν την ακρίβεια και την πληρότητα των οικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των ενοτήτων που σχετίζονται, με τον ενεργό Ρόλο του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών αποκάλυψε υφιστάμενες αδυναμίες. Δεν δίνεται αρκετή σημασία στην Συμβολή του Οικονομικού Επόπτη στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Στην ενότητα Προστιθέμενη Αξία το 83,3% των ερωτώμενων θεωρεί ότι το ίδιο το σύστημα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί προσθέτοντας αξία στον ίδιο τον οργανισμό «σε μεγάλη κλίμακα» έως «πάρα πολύ»

35 Σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη πρόνοια  Έμφαση στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς ελέγχου που συνθέτουν τη σύγχρονη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου,  Ενίσχυση των υφιστάμενων ασφαλιστικών δικλείδων,  Διαρκής επιμόρφωση των ελεγκτών και των διαχειριστών,  Ενσωμάτωση και επικαιροποίηση των σύγχρονων μεθόδων ελέγχου είναι ορισμένα και  Ο ρόλος του Οικονομικού Επόπτη να είναι διακριτός. Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.

36 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας ! Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία.


Κατέβασμα ppt "Προστιθέμενη άξια εσωτερικού έλεγχου. Ο ρόλος του επόπτη οικονομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Αστυνομία. Διπλωματική Εργασία με θέμα: «ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google