Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

•Είναι η μέτρηση του ποσού θερμότητας που εκλύεται η απορροφάται σε μια χημική μεταβολή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "•Είναι η μέτρηση του ποσού θερμότητας που εκλύεται η απορροφάται σε μια χημική μεταβολή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 •Είναι η μέτρηση του ποσού θερμότητας που εκλύεται η απορροφάται σε μια χημική μεταβολή.

2 Θερμιδόμετρο •είναι μία συσκευή με την οποία μετράμε τα ποσά θερμότητας που εκλύονται ή απορροφώνται σε διάφορες φυσικοχημικές μεταβολές.

3 θερμόμετρο αναδευτήρας μονωτικά τοιχώματα μεταλλικά τοιχώματα αντιδραστήρα παροχή Ο 2 (αντιδρών) γραφίτης (αντιδρών) νερό Θερμιδόμετρο τύπου βόμβας

4 Υπολογισμός θερμότητας που εκλύεται κατά την αντίδραση Τύποι : •Ιδανικό θερμιδόμετρο: Q = m νερού c νερού ΔΤ •Ιδανικό ονομάζεται το θερμιδόμετρο το οποίο έχει θερμοχωρητικότητα μηδέν. Q: το ποσό θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται. m: η μάζα της ουσίας της οποίας μεταβάλλεται η θερμοκρασία. ΔΤ: η μεταβολή της θερμοκρασίας. (grad: o C ή Κ) c: η ειδική θερμοχωρητικότητα της παραπάνω ουσίας. • Μη ιδανικό θερμιδόμετρο: Q = (C + mc)∆Τ • Μη ιδανικό αυτό που έχει θερμοχωρητικότητα διάφορη από το μηδέν. C: η θερμοχωρητικότητα του θερμιδόμετρου

5 Ειδική θερμοχωρητικότητα (c) και Θερμοχωρητικότητα (mc) •Η ειδική θερμοχωρητικότητα (c) εκφράζει το ποσό θερμότητας που απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία 1 g της ουσίας κατά 1 o C. •Μονάδες μέτρησης : cal·g -1 ·grad -1 (ή J·g -1 ·grad -1 ). •Για το νερό, c = 4,18 J/(g o C) ή c = 1 cal/(g o C) •Η θερμοχωρητικότητα (C) εκφράζει το ποσό θερμότητας που απαιτείται για να αυξηθεί κατά 1 o C η θερμοκρασία ορισμένης ποσότητας της ουσίας. •Ισούται με το γινόμενο της μάζας επί την ειδική θερμοχωρητικότητα της ουσίας: C = mc. •Μονάδες μέτρησης: cal·grad -1 (ή J·grad -1 ).

6 θερμιδόμετρο (κύπελλο καφέ).

7 1 η Αντιπροσωπευτική άσκηση: Σε θερμιδόμετρο που περιέχει 10kg νερού με c νερού =1cal/(g·grad) βυθίζεται αντιδραστήρας στον οποίο καίγονται 5mol C και προκαλείται αύξηση της θερμοκρασίας του νερού κατά 47 ο C. Α) Πόση θερμότητα εκλύεται από τον αντιδραστήρα ; (ή απορροφάται από το νερό); Β) Ποια είναι η ενθαλπία καύσης του C ; (ΔΗ c(C) ) Λύση : Δ Ζ m=10kg=10.000g C νερού =1cal/(g·grad) ΔΤ = 47 ο C = 47grad Καίγονται 5mol C A)Q ? B)ΔΗ c(C) ? Α) Q=m νερού ·c νερού ·ΔΤ  Q=10.000g·1cal/(g·grad)·47grad  Q=470.000cal  Q=470kcal Β) Όταν καίγονται 5mol C εκλύονται 470 kcal Όταν καίγεται 1mol C εκλύονται x kcal = ΔΗ c(C) x = 470kcal·1/5 =94 kcal άρα ΔΗc(C) =94 kcal

8 2 η Αντιπροσωπευτική άσκηση: Αν σε 50 mL διαλύματος 0.01M AgNO 3 προσθέσουμε 50 mL διαλύματος 0.01M HCl σε σταθερής πίεσης θερμιδόμετρο, η θερμοκρασία αυξάνεται από τους 22,3°C στους 23,11°C. Υπολογίστε τη ΔΗ της παραπάνω αντίδρασης. Η μάζα του τελικού διαλύματος είναι περίπου 100g και η ειδική θερμοχωρητικότητά του είναι 4.18J/g·K. Λύση : Δ Ζ m=100g C διαλ/τος =4,18J/(g·K) ΔΤ = Τ τελικό -Τ αρχικό = (23,1-22,3) ο C=0,8 o C =0,8 K ΔΗ ? Q=m διαλ/τος ·c διαλ/τος ·ΔΤ  Q=100g·4,18J/(g·K)·0,8 K  Q=334,4J Όταν αντιδρούν 0,0005mol HCl εκλύονται 334,4J Όταν αντιδρά 1mol ΗCl εκλύονται x J = ΔH x = 334,4J·1/5·10 -4 =668.800J άρα ΔΗc(C) =668,8 kJ Αντίδραση: AgNO 3 + HCl → AgCl + HNO 3, ΔΗ


Κατέβασμα ppt "•Είναι η μέτρηση του ποσού θερμότητας που εκλύεται η απορροφάται σε μια χημική μεταβολή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google