Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καρδιοπνευμονική ανάνηψη Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Tony Higgs Cardiac Arrest 2222.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καρδιοπνευμονική ανάνηψη Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Tony Higgs Cardiac Arrest 2222."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Καρδιοπνευμονική ανάνηψη Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Tony Higgs Cardiac Arrest 2222

4 ΔΕΝ πρόκειται για μάθημα πρώτων βοηθειών This is not a first aid course Πρόκειται για τη δική σας παροχή βοήθειας σε κάποιον ασθενή σε επείγουσα κατάσταση υγείας σε νοσοκομειακό περιβάλλον This is about you providing assistance to a patient with a health emergency in a hospital setting. Προτεραιότητά σας είναι να καλέσετε βοήθεια όσο το δυνατόν γρηγορότερα priority is to summon help as soon as possible. Κάθε δευτερόλεπτο μετρά Every second counts!

5 Εκμάθηση Κλινικής Ανάνηψης Clinical Resuscitation Teaching … πρόκειται για την αλληλουχία τεχνικών που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί μια επείγουσα κλινική κατάσταση, να ανταποκριθεί το νοσοκομείο και να ξεκινήσει κατάλληλα… η Ανάνηψη is the sequence of techniques used to recognise a clinical emergency, initiate hospital response and commence appropriate… …Resuscitation

6 Σκοποί και Στόχοι Aims & Objectives •Να υπογραμμίσουμε το ιστορικό της ανάνηψης Outline the history of resuscitation •Να περιγράψουμε την Καρδιά Describe the Heart •Να παρέχουμε Γνώση σχετικά με την Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη στο νοσοκομειακό περιβάλλον Provide knowledge of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in the hospital setting •Να αυξήσουμε τη γνώση της ανάγκης να φωνάξουμε βοήθεια ΑSAP Increase awareness of the need to call help ASAP •Να περιγράψουμε την κατάλληλη κίνηση, για να αντιμετωπίσουμε ένα ασθενή που ξαφνικά καταρρέει ή που δεν είναι καλά Describe the appropriate action to deal with a sudden collapsed or unwell Patient •Να περιγράψουμε πότε και πώς να ζητήσουμε βοήθεια Describe when and how to get help

7 Ιστορικό History •Πριν 3,500 χρόνια στην Αίγυπτο ανακαλύφθηκε η μέθοδος της αναστροφής/αντιστροφής (3,500 years) ago, in Egypt, the inversion method. •Η πρώτη προφανής προσπάθεια ανάνηψης καταγράφηκε περίπου το 800 π.Χ. Η πρώτη ανάνηψη έγινε με τον Ελισαίο διά της στοματικής οδού (Βίβλος, β΄ Βασιλειών, δ,34) () The first apparent attempt at resuscitation was recorded around 800 BC. The first resuscitation was Elisha's mouth to mouth (Bible, 2 Kings, iv, 34.). •Η μέθοδος της Θερμότητας The Heat method •Η μέθοδος της Μαστίγωσης ( Flagellation Method (Early Ages) •Η μέθοδος Bellows Method (1500’s) • 1711 – Η μέθοδος Κλιβανισμού/ Υποκαπνισμού – έριχναν πρώτα τον καπνό στην κύστη ενός ζώου και μετά στον ορθό του θύματος. Fumigation Method - smoke was first blown into an animal bladder, then into the victim's rectum. •Το 1767, η Δανέζικη Ανθρωπιστική Εταιρεία δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάνηψη ατόμων μετά από πνιγμό the Dutch Humane Society published guidelines for resuscitation of victims of drowning. • 1770 – Η Μέθοδος αναστροφής Inversion Method • 1773 – Η Μέθοδος Barrel Method

8 Ιστορικό More History • 1774 – Η Πρώτη επιτυχημένη Ανάνηψη από Τραύμα. Ανθρωπιστική Εταιρεία, Λονδίνο ΗΒ First Successful Trauma Resuscitation, Humane Society, London UK • 1803 – Η Ρωσική Μέθοδος Russian Method • 1812 - Trotting Horse Method • 1856 – Η Μέθοδος Roll Method • 1892 – Τέντωμα της Γλώσσας Tongue stretching • 1950 – Διά στόματος ανάνηψη Mouth-to-Mouth Resuscitation • 1960 – Καρδιακή Μάλαξη Cardiac Massage • 1973 – CPR πρακτική για τον ευρύ πληθυσμό practice for the population • 2000 – UK Resuscitation κατευθυντήριες γραμμές Guidelines • 2005 – UK Resuscitation κατευθυντήριες Γραμμές Guidelines

9 Η Καρδιά The Heart •Το κέντρο του καρδιαγγειακού συστήματος Centre of the cardiovascular system •Κοίλο μυϊκό όργανο (342γραμμ.) Hollow muscular organ 342grams (11oz) •Χτυπάει πάνω από 100,000 φορές την ημέρα Beats over 100,000 times a day •Αντλεί αίμα μέσα από πάνω από 60,000 μίλια αιματοφόρα αγγεία Pumps blood through over 60,000 miles of blood vessels • M έγεθος όσο η παλαμη σας κλεστή ize of your closed fist

10 Καρδιά – Κίνδυνοι Heart – the risks •Ένας στους πέντε που γίνεται εξήντα θα έχει μια καρδιακή προσβολή One in five who reach 60 will have a heart attack •Ένα στους τέσσερις μεταξύ 30 και 60 έχει πιθανότητες (καρδιακής προσβολής) One in four between the ages of 30 and 60 has the potential

11 Καρδιά – συνδυασμός παραγόντων κινδύνου Heart – combination of risk factors •Υψηλό επίπεδο χοληστερόλης στο αίμα High blood cholesterol level •Υψηλή πίεση του αίματος High blood pressure •Κάπνισμα Cigarette smoking •Παχυσαρκία Obesity •Έλλειψη άσκησης Lack of exercise •Σακχαρώδης Διαβήτης Diabetes mellitus •Γενετική Προδιάθεση Generic predisposition

12 Ανωμαλίες της καρδιάς Disorders of the heart •Στηθάγχη Angina Pectoris –Στενή στεφανιαία αρτηρία Narrowed coronary artery –Ισχαιμία Ischaemia •Έμφραγμα Μυοκαρδίου Myocardial infarction –Φραγμένη στεφανιαία αρτηρία Blocked coronary artery –Νέκρωση ecrosis

13 Στηθάγχη Angina Pectoris •Περίσφιξη του θώρακος με πόνο, όταν ανεπαρκές αίμα φτάνει στο μυ της καρδιάς, ώστε να καλύψει την ανάγκη άσκησης ή ενθουσιασμού Constriction of the chest with pain when insufficient blood reaches the heart muscle to meet the demand of exertion or excitement •Αναγνώριση Recognition: –Πόνος στο κέντρο του στήθους, ο οποίος συνήθως διαχέεται στο σιαγώνα / γνάθος και προς τα κάτω στο αριστερό χέρι Gripping central chest pain, spreading often to the jaw and down the left arm –Βραχύτητα αναπνοής· αδυναμία συχνά ξαφνική και ακραία Shortness of breath; weakness often sudden and extreme – Αίσθημα αγωνίας Feeling of anxiety

14 Θεραπεία Στηθάγχης Treatment for Angina Pectoris • Σκοποί Aims: – Να διευκολύνουμε την ένταση στην καρδιά με την ξεκούραση και τη λήψη ιατρικής βοήθειας Ease the strain on the heart by resting and obtain medical help • Θεραπεία Treatment: – Καθίστε τον ασθενή κάτω και φωνάξτε για βοήθεια Sit casualty down & call for help – Εάν ο ασθενής έχει κάποιο φάρμακο μαζί (ταμπλέτα/ εισπνεόμενο ) αφήστε τον να το πάρει If casualty has medicine (tablets/puffer aerosol) let casualty administer (help if necessary) – Ξεκουράστε τον ασθενή σε θέση “W” Και κρατείστε τον κόσμο μακρυά· η ανακοπή,μπορεί να εκδηλωθεί σε λίγα λεπτά positionRest casualty “W”position and keep people away; attack should ease in a few minutes – Εάν όχι, υποψιαστείτε μια καρδιακή προσβολή (καλέστε ιατρική βοήθεια) If not, suspect a heart attack (call medical help)

15 Καρδιακή Προσβολή Heart attack • Αιφνίδια απόφραξη της παροχέτευσης του α’ιματος σε ένα μέρος του καρδιακού μυός Sudden obstruction to the blood supply to part of the heart muscle • Αναγνώριση Recognition: – Περίσφιξη του θώρακος με πόνο, ο οποίος διαχέεται συχνά στη σιαγόνα και προς τα κάτω στο αριστερό άνω άκρο (δεν χαλαρώνει σε φάση ξεκούρασης) Gripping central chest pain, spreading often to the jaw and down the left arm (does not ease when at rest) – Ασθμαίνουσα κατάσταση και δυσφορία στην κοιλιά (παρόμοια με δυσπεψία) Breathlessness & discomfort high in the abdomen (similar to indigestion) – Αιφνίδια λιποθυμία, ίλιγγος · αίσθηση επικείμενου θανάτου·χλωμή επιδερμίδα και κυανοχρωμία στα χείλη Sudden faintness, giddiness; sense of impending doom; ashen skin & blueness at the lips – Γρήγορος, ασθενής ή ανώμαλος παλμός · κατάρρευση Rapid, weak or irregular pulse; collapse

16 Θεραπεία της Καρδιακής Προσβολής Treatment of a heart attack • Σκοποί Aims – Ελαχιστοποίηση της εργασίας της καρδιάς Minimise the work of the heart – Καλέστε ιατρική βοήθεια Summon medical help • Θεραπεία Treatment – “W” θέση – Καλέστε ιατρική βοήθεια αμέσως Call for medical help immediately – Παρακολουθείστε και καταγράψτε την αναπνοή και το ρυθμό των παλμών Monitor & record breathing and pulse rates – Εάν ο ασθενής έχει κάποιο φάρμακο (ταμπλέτες, εισπνεόμενο) αφήστε τον να το πάρει (βοηθήστε τον εάν χρειαστεί) If casualty has medicine (tablets/puffer aerosol) offer for rent casualty administer (help if necessary) – Εάν ο πόνος επιμένει, δώστε του ασπιρίνη του ασθενούς να μασήσει σε περίπτωση που έχει τις αισθήσεις If pain persists, give aspirin to chew if conscious

17 Καρδιακή Αναστολή Cardiac arrest •Εάν ο ασθενής μοιάζει ακίνητος και δεν ανταποκρίνεται στη φυσιολογική σας επικοινωνία… If the patient appears motionless and is not responding to your normal communication…

18 Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη Cardiopulmonary Resuscitation (Basic Life Support Procedure) •Φωνάξτε για βοήθεια Shout for help •Διασφαλίστε την προσωπική σας ασφάλεια Ensure your personal safety •Αξιολογείστε τον ασθενή (ανταπόκριση) Assess the patient (response?) •Καλέστε πάλι βοήθεια αν δεν έχει έρθει κανείς Shout again if not already done. •Ανοίξτε τον Αεραγωγό (Καθαρό, ανοιχτό, σε υποστήριξη ) Open Airway (Clear, Open, Maintain) •Ελέγξτε Σημεία ζωής και αναπνοής Check Breathing & Signs of Life •Επείγον περιστατικό Crash Call και ξεκινήστε την κυκλοφορία and Commence Circulation – 30 πιέσεις/ συμπιέσεις: 2 αναπνοές compressions: 2 breaths Περίληψη Summary:

19 Είναι ο ασθενής καλά; Is my patient OK?

20 •Σας συμβουλεύουμε να φωνάξετε αμέσως για βοήθεια τη στιγμή που κάποιος ασθενής καταρρέει ή δεν είναι καλά. Το δωμάτιο εξέτασης ή θεραπείας μπορεί να έχει ηχομόνωση, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί να βγείτε στην είσοδο για να φωνάξετε βοήθεια You are advised to shout for help as soon as possible if a patient has collapsed or is unwell. Your examination or treatment room may be sound proof so you may have to go to the entrance to call for help.

21 Προσωπική Ασφάλεια Personal Safety •Μη γίνετε εσείς το δεύτερο θύμα Do not be the second victim! •Αξιολογείστε το περιβάλλον σας Assess your environment •Διαβεβαιωθείτε τότι δεν βάζετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο Ensure that you are not putting yourself in danger! •Σκεφθείτε πριν πράξετε κάτι Think before you act. •Αίμα Blood •Βιολογικά υγρά Body fluids •Ακτινοβολία Radia tion •Εξοπλισμός Equipment •Βελόνες Needles •Αέριο και ηλεκτρισμός Gas & Electricity •Κ.τ.λ. Etc.

22 Αξιολογήστε τον ασθενή (Ανταπόκριση) Assess the patient (Response) •Κρατείστε το χέρι, κουνήστε τον ώμο και φωνάξτε απαλά Hold hand, shake shoulder and gentle shout •Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση – φωνάξτε δυνατά και ταρακουνήστε τον If no response – vigorous shout & shake –Είσαι καλά; Are you all right? –Άνοιξε τα μάτια σου! Open your eyes!

23 Βοήθεια Help! •Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη If you have not already done so, •Φωνάξτε για βοήθεια Shout for help –Επείγον Περιστατικό Crash Call •Εάν αμφιβάλλετε, με τα δυο πόδια έξω, φέρτε βοήθεια If in doubt, both feet out, GET HELP! •Να σας δουν, να σας ακούσουν Be seen, be heard.

24 Καμία ανταπόκριση- Ανοίξτε τον αεραγωγό No response - Open the Airway •Ο σύγχρονος αεραγωγός The modern airway- Airway.COM •Κ-καθαρό: Ελέγξτε το στόμα για απόφραξη (σίελο, εμετός κ.τ.λ.) C – Clear; Check mouth for obstructions (saliva, vomit etc) •Α – ανοιχτό: Ανύψωση του πηγουνιού (τα δάχτυλα κάτω από το πηγούνι, ανασηκώστε) και κλίση κεφαλιού (η παλάμη πάνω στο μέτωπο και απαλά κλίνατε το κεφάλι προς τα πίσω) O – Open; Chin lift (fingers under chin, lift up) and head tilt (palm on forehead and gently tilt head back) •Υ- σε υποστήριξη : μόνο εάν διατηρήσετε το πηγούνι ανασηκωμένο όλη την ώρα ο αεραγωγός θα είναι καθαρός, ανοιχτός και σε υποστήριξη M – Maintain; only if you keep a chin lift all of the time will the airway be clear, open and maintained. Χωρίς αεραγωγό = Χωρίς αναπνοή= χωρίς ζωή No Airway = No Breathing = No Life!

25 Καθαρός αεραγωγός Clear Airway Εάν υπάρχει απόφραξη τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση παροχέτευσης για να καθαρίσει If obstructed use drainage position to clear Ανοίξτε το στόμα με τα δάχτυλα και τον αντίχειρα πριν την κλίση Open mouth with fingers and thumb before tilt Αποσύρετε το μαξιλάρι Remove pillow

26 Ανοίξτε τον αεραγωγό Open the Airway Κλειστός Closed Ανοιχτός Open

27 Ανοίξτε τον αεραγωγό Open Airway… …και υποστηρίξτε τον and Maintain Airway

28 Έλεγχος Αναπνοής Check Breathing Πρέπει να δώσετε 10 δευτερόλεπτα καθώς υποστηρίζετε τον αεραγωγό για να : You must take 10 seconds While maintaining an airway: •Αναζητήσετε κίνηση θώρακα Look for chest movement •Νιώσετε την κίνηση του θώρακα βάζοντας το χέρι σας πάνω στο θώρακά του •Ακούσετε για θορυβώδη αναπνοή –Ροχαλητό= η γλώσσα αναδιπλώνετε –Γαργαλητό= ανάγκη για αναρρόφηση

29 Ελέγξτε Αναπνοή και Σημεία Ζωής Check Breathing and Signs of Life

30 «Αγωνιώδης» Αναπνοή ‘Agonal’ Breathing Αυτό είναι σημείο/ ένδειξη καρδιακής αναστολής This is a sign of cardiac arrest: •Περιστασιακά αγκομαχητά Occasional gasps •Αργή, κοπιώδης ή θορυβώδης αναπνοή Slow, laboured or noisy breathing Αυτό είναι σύνηθες στα πρώτα στάδια της καρδιακής αναστολής και ΔΕΝ είναι σημείο ζωής This is common in the early stages of cardiac arrest and it is not a sign of life!

31 Χωρίς αναπνοή ή κανένα σημείο ζωής \ No breathing or signs of Life? •Πρέπει να καλέσετε την Ομάδα Αβάνηψης Must phone Resuscitation Team Tel:2222 •Ο ασθενής κατέρρευσε Ήρεμα και καθαρά εξηγείστε το επείγον περιστατικό και την τοποθεσία “Patient is collapsed” • Calmly and clearly explain emergency & location

32 Εφαρμόστε Καρδιακές Συμπιέσεις Apply Cardiac Compressions Τοποθετείστε τα χέρια σας στην κατάλληλη θέση για τις συμπιέσεις της καρδιάς (στο κέντρο του θώρακα) Locate hand position for chest compressions (middle of chest)

33 Υψηλή προστασία μέσω μονόδρομης βαλβίδας και φίλτρου Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από 99% στα φίλτρα κατά των ιών και των βακτηριδίων Φουσκωμένα εκ των προτέρων μαξιλαράκια πιεσόμετρου για αποτελεσματικό και καλό αεροστεγές σφράγισμα Η δυνατότητα της εισόδου του οξυγόνου διευκολύνει τη διανομή συμπληρωματικού οξυγόνου και περιλαμβάνει ιμάντα για το κεφάλι Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενήλικα, παιδί και νεογνό Μπορεί να αντικατασταθεί, να διατεθεί μια μονόδρομη βαλβίδα και φίλτρο Ποικίλες και ελκυστικές επιλογές συσκευαυσίας Versatile and attractive packaging options Χωρίς λάτεξ Latex-free Laerdal Pocket Mask … 30 Συμπιέσεις και 2 αναπνοές (εάν έχετε εκπαιδευτεί και είστε ικανοί να κάνετε αερισμούς)

34 The Recovery Position •Η θέση της Ανάνηψης (παροχέτευσης) χρησιμοποιείται για να προστατέψει τον αεραγωγό σε ένα αναίσθητο ασθενή The Recovery (Drainage) Position is used to protect the airway of an unconscious patient •Εάν κατά την πρώτη σας αξιολόγηση του ασθενούς διαπιστώσετε ότι ο ασθενής αναπνέει αλλά είναι αναίσθητος, τότε τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ανάνηψης. If on your initial assessment of the patient you find that the patient is breathing but unconscious then place the patient in the recovery position.

35 Δείκτες επιβίωσης από την Καρδιακή Αναστολή Survival Rates for Cardiac Arrest •Με κάθε λεπτό- μοι πιθανότητες ελαττώνονται κατά 7- 10% With every minute – chances are reduced 7-10% •Μέσα σε 4-6 λεπτά- Καταστροφή εγκεφάλου/ μόνιμος θάνατος Within 4-6 minutes - Brain damage/permanent death •Μετά από 10 λεπτά μερικές μόνο απόπειρες ανάνηψης επιτυγχάνονται After 10 minutes few attempts at resuscitation succeed!

36 Videos are included separately. Please have a look at them.

37 Πιθανότητες Επιβίωσης Survival Chances Καμία φροντίδα μετά την κατάρρευση 0% Καμία Καρδιοπνευμονική ανάνηψη καθυστερημένη επαναφορά (μετά 10 λεπτών ) 0-2% Καρδιοπνευμονική ανάνηψη από εξωιατρικό άτομο που ξεκίνησε μέσα στα 2 πρώτα λεπτά, αλλά καθυστέρησε την επαναφορά 2-8% Καρδιοπνευμονική ανάνηψη και επαναφορά μέσα σε 8 λεπτά 20% Καρδιοπνευμονική ανάνηψη και επαναφορά μέσα σε 4 λεπτά·παραϊατρική βοήθεια μέσα σε 8 λεπτά 43%

38 Attend the practical Resuscitation session, your patient may need your help. You must attend!

39 For further Information http://www.resus.org.uk


Κατέβασμα ppt "Καρδιοπνευμονική ανάνηψη Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Tony Higgs Cardiac Arrest 2222."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google