Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καρδιοπνευμονική ανάνηψη Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καρδιοπνευμονική ανάνηψη Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Καρδιοπνευμονική ανάνηψη Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)
Cardiac Arrest 2222 Tony Higgs

3 Κάθε δευτερόλεπτο μετρά
ΔΕΝ πρόκειται για μάθημα πρώτων βοηθειών This is not a first aid course Πρόκειται για τη δική σας παροχή βοήθειας σε κάποιον ασθενή σε επείγουσα κατάσταση υγείας σε νοσοκομειακό περιβάλλον This is about you providing assistance to a patient with a health emergency in a hospital setting. Προτεραιότητά σας είναι να καλέσετε βοήθεια όσο το δυνατόν γρηγορότερα priority is to summon help as soon as possible. Κάθε δευτερόλεπτο μετρά Every second counts!

4 Εκμάθηση Κλινικής Ανάνηψης Clinical Resuscitation Teaching
…πρόκειται για την αλληλουχία τεχνικών που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί μια επείγουσα κλινική κατάσταση, να ανταποκριθεί το νοσοκομείο και να ξεκινήσει κατάλληλα… η Ανάνηψη is the sequence of techniques used to recognise a clinical emergency, initiate hospital response and commence appropriate… …Resuscitation

5 Σκοποί και Στόχοι Aims & Objectives
Να περιγράψουμε την κατάλληλη κίνηση, για να αντιμετωπίσουμε ένα ασθενή που ξαφνικά καταρρέει ή που δεν είναι καλά Describe the appropriate action to deal with a sudden collapsed or unwell Patient Να περιγράψουμε πότε και πώς να ζητήσουμε βοήθεια Describe when and how to get help Να υπογραμμίσουμε το ιστορικό της ανάνηψης Outline the history of resuscitation Να περιγράψουμε την Καρδιά Describe the Heart Να παρέχουμε Γνώση σχετικά με την Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη στο νοσοκομειακό περιβάλλον Provide knowledge of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in the hospital setting Να αυξήσουμε τη γνώση της ανάγκης να φωνάξουμε βοήθεια ΑSAP Increase awareness of the need to call help ASAP

6 Ιστορικό History Πριν 3,500 χρόνια στην Αίγυπτο ανακαλύφθηκε η μέθοδος της αναστροφής/αντιστροφής (3,500 years) ago, in Egypt, the inversion method. Η πρώτη προφανής προσπάθεια ανάνηψης καταγράφηκε περίπου το 800 π.Χ. Η πρώτη ανάνηψη έγινε με τον Ελισαίο διά της στοματικής οδού (Βίβλος, β΄ Βασιλειών, δ,34) ()The first apparent attempt at resuscitation was recorded around 800 BC. The first resuscitation was Elisha's mouth to mouth (Bible, 2 Kings, iv, 34.). Η μέθοδος της Θερμότητας The Heat method Η μέθοδος της Μαστίγωσης ( Flagellation Method (Early Ages) Η μέθοδος Bellows Method (1500’s) 1711 –Η μέθοδος Κλιβανισμού/ Υποκαπνισμού – έριχναν πρώτα τον καπνό στην κύστη ενός ζώου και μετά στον ορθό του θύματος. Fumigation Method - smoke was first blown into an animal bladder, then into the victim's rectum. Το 1767, η Δανέζικη Ανθρωπιστική Εταιρεία δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάνηψη ατόμων μετά από πνιγμό the Dutch Humane Society published guidelines for resuscitation of victims of drowning. 1770 – Η Μέθοδος αναστροφής Inversion Method 1773 – Η Μέθοδος Barrel Method

7 Ιστορικό More History 1774 –Η Πρώτη επιτυχημένη Ανάνηψη από Τραύμα. Ανθρωπιστική Εταιρεία, Λονδίνο ΗΒ First Successful Trauma Resuscitation, Humane Society, London UK 1803 – Η Ρωσική Μέθοδος Russian Method Trotting Horse Method 1856 – Η Μέθοδος Roll Method 1892 – Τέντωμα της ΓλώσσαςTongue stretching 1950 – Διά στόματος ανάνηψη Mouth-to-Mouth Resuscitation 1960 – Καρδιακή Μάλαξη Cardiac Massage 1973 – CPR πρακτική για τον ευρύ πληθυσμό practice for the population 2000 – UK Resuscitation κατευθυντήριες γραμμές Guidelines 2005 – UK Resuscitation κατευθυντήριες Γραμμές Guidelines

8 Η Καρδιά The Heart Το κέντρο του καρδιαγγειακού συστήματος Centre of the cardiovascular system Κοίλο μυϊκό όργανο (342γραμμ.) Hollow muscular organ 342grams (11oz) Χτυπάει πάνω από 100,000 φορές την ημέρα Beats over 100,000 times a day Αντλεί αίμα μέσα από πάνω από 60,000 μίλια αιματοφόρα αγγεία Pumps blood through over 60,000 miles of blood vessels Mέγεθος όσο η παλαμη σας κλεστή ize of your closed fist

9 Καρδιά – Κίνδυνοι Heart – the risks
Ένας στους πέντε που γίνεται εξήντα θα έχει μια καρδιακή προσβολή One in five who reach 60 will have a heart attack Ένα στους τέσσερις μεταξύ 30 και 60 έχει πιθανότητες (καρδιακής προσβολής) One in four between the ages of 30 and 60 has the potential

10 Καρδιά – συνδυασμός παραγόντων κινδύνου Heart – combination of risk factors
Υψηλό επίπεδο χοληστερόλης στο αίμα High blood cholesterol level Υψηλή πίεση του αίματοςHigh blood pressure Κάπνισμα Cigarette smoking Παχυσαρκία Obesity Έλλειψη άσκησηςLack of exercise Σακχαρώδης Διαβήτης Diabetes mellitus Γενετική Προδιάθεση Generic predisposition

11 Ανωμαλίες της καρδιάς Disorders of the heart
Στηθάγχη Angina Pectoris Στενή στεφανιαία αρτηρία Narrowed coronary artery Ισχαιμία Ischaemia Έμφραγμα Μυοκαρδίου Myocardial infarction Φραγμένη στεφανιαία αρτηρία Blocked coronary artery Νέκρωση ecrosis

12 Στηθάγχη Angina Pectoris
Περίσφιξη του θώρακος με πόνο, όταν ανεπαρκές αίμα φτάνει στο μυ της καρδιάς, ώστε να καλύψει την ανάγκη άσκησης ή ενθουσιασμού Constriction of the chest with pain when insufficient blood reaches the heart muscle to meet the demand of exertion or excitement Αναγνώριση Recognition: Πόνος στο κέντρο του στήθους, ο οποίος συνήθως διαχέεται στο σιαγώνα / γνάθος και προς τα κάτω στο αριστερό χέρι Gripping central chest pain, spreading often to the jaw and down the left arm Βραχύτητα αναπνοής· αδυναμία συχνά ξαφνική και ακραία Shortness of breath; weakness often sudden and extreme Αίσθημα αγωνίας Feeling of anxiety

13 Θεραπεία Στηθάγχης Treatment for Angina Pectoris
Σκοποί Aims: Να διευκολύνουμε την ένταση στην καρδιά με την ξεκούραση και τη λήψη ιατρικής βοήθειας Ease the strain on the heart by resting and obtain medical help Θεραπεία Treatment: Καθίστε τον ασθενή κάτω και φωνάξτε για βοήθεια Sit casualty down & call for help Εάν ο ασθενής έχει κάποιο φάρμακο μαζί (ταμπλέτα/ εισπνεόμενο ) αφήστε τον να το πάρει If casualty has medicine (tablets/puffer aerosol) let casualty administer (help if necessary) Ξεκουράστε τον ασθενή σε θέση “W” Και κρατείστε τον κόσμο μακρυά· η ανακοπή ,μπορεί να εκδηλωθεί σε λίγα λεπτά positionRest casualty “W”position and keep people away; attack should ease in a few minutes Εάν όχι, υποψιαστείτε μια καρδιακή προσβολή (καλέστε ιατρική βοήθεια) If not, suspect a heart attack (call medical help)

14 Καρδιακή Προσβολή Heart attack
Αιφνίδια απόφραξη της παροχέτευσης του α’ιματος σε ένα μέρος του καρδιακού μυός Sudden obstruction to the blood supply to part of the heart muscle Αναγνώριση Recognition: Περίσφιξη του θώρακος με πόνο, ο οποίος διαχέεται συχνά στη σιαγόνα και προς τα κάτω στο αριστερό άνω άκρο (δεν χαλαρώνει σε φάση ξεκούρασης) Gripping central chest pain, spreading often to the jaw and down the left arm (does not ease when at rest) Ασθμαίνουσα κατάσταση και δυσφορία στην κοιλιά (παρόμοια με δυσπεψία) Breathlessness & discomfort high in the abdomen (similar to indigestion) Αιφνίδια λιποθυμία, ίλιγγος · αίσθηση επικείμενου θανάτου·χλωμή επιδερμίδα και κυανοχρωμία στα χείλη Sudden faintness, giddiness; sense of impending doom; ashen skin & blueness at the lips Γρήγορος, ασθενής ή ανώμαλος παλμός · κατάρρευση Rapid, weak or irregular pulse; collapse

15 Θεραπεία της Καρδιακής Προσβολής Treatment of a heart attack
Σκοποί Aims Ελαχιστοποίηση της εργασίας της καρδιάς Minimise the work of the heart Καλέστε ιατρική βοήθεια Summon medical help Θεραπεία Treatment “W” θέση Καλέστε ιατρική βοήθεια αμέσως Call for medical help immediately Παρακολουθείστε και καταγράψτε την αναπνοή και το ρυθμό των παλμών Monitor & record breathing and pulse rates Εάν ο ασθενής έχει κάποιο φάρμακο (ταμπλέτες, εισπνεόμενο) αφήστε τον να το πάρει (βοηθήστε τον εάν χρειαστεί) If casualty has medicine (tablets/puffer aerosol) offer for rent casualty administer (help if necessary) Εάν ο πόνος επιμένει, δώστε του ασπιρίνη του ασθενούς να μασήσει σε περίπτωση που έχει τις αισθήσεις If pain persists, give aspirin to chew if conscious

16 Καρδιακή Αναστολή Cardiac arrest
Εάν ο ασθενής μοιάζει ακίνητος και δεν ανταποκρίνεται στη φυσιολογική σας επικοινωνία… If the patient appears motionless and is not responding to your normal communication…

17 Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη Cardiopulmonary Resuscitation (Basic Life Support Procedure)
Περίληψη Summary: Φωνάξτε για βοήθεια Shout for help Διασφαλίστε την προσωπική σας ασφάλεια Ensure your personal safety Αξιολογείστε τον ασθενή (ανταπόκριση) Assess the patient (response?) Καλέστε πάλι βοήθεια αν δεν έχει έρθει κανείς Shout again if not already done. Ανοίξτε τον Αεραγωγό (Καθαρό, ανοιχτό, σε υποστήριξη ) Open Airway (Clear, Open, Maintain) Ελέγξτε Σημεία ζωής και αναπνοής Check Breathing & Signs of Life Επείγον περιστατικό Crash Call και ξεκινήστε την κυκλοφορία and Commence Circulation 30 πιέσεις/ συμπιέσεις: 2 αναπνοές compressions: 2 breaths

18 Είναι ο ασθενής καλά; Is my patient OK?

19 Σας συμβουλεύουμε να φωνάξετε αμέσως για βοήθεια τη στιγμή που κάποιος ασθενής καταρρέει ή δεν είναι καλά. Το δωμάτιο εξέτασης ή θεραπείας μπορεί να έχει ηχομόνωση, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί να βγείτε στην είσοδο για να φωνάξετε βοήθεια You are advised to shout for help as soon as possible if a patient has collapsed or is unwell. Your examination or treatment room may be sound proof so you may have to go to the entrance to call for help.

20 Προσωπική Ασφάλεια Personal Safety
Μη γίνετε εσείς το δεύτερο θύμα Do not be the second victim! Αξιολογείστε το περιβάλλον σας Assess your environment Διαβεβαιωθείτε τότι δεν βάζετε τον εαυτό σας σε κίνδυνοEnsure that you are not putting yourself in danger! Σκεφθείτε πριν πράξετε κάτι Think before you act. Αίμα Blood Βιολογικά υγράBody fluids ΑκτινοβολίαRadiation Εξοπλισμός Equipment Βελόνες Needles Αέριο και ηλεκτρισμός Gas & Electricity Κ.τ.λ. Etc.

21 Αξιολογήστε τον ασθενή (Ανταπόκριση) Assess the patient (Response)
Κρατείστε το χέρι, κουνήστε τον ώμο και φωνάξτε απαλάHold hand, shake shoulder and gentle shout Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση – φωνάξτε δυνατά και ταρακουνήστε τον If no response –vigorous shout & shake Είσαι καλά; Are you all right? Άνοιξε τα μάτια σου!Open your eyes!

22 Βοήθεια Help! Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη If you have not already done so, Φωνάξτε για βοήθεια Shout for help Επείγον Περιστατικό Crash Call Εάν αμφιβάλλετε, με τα δυο πόδια έξω, φέρτε βοήθεια If in doubt, both feet out, GET HELP! Να σας δουν, να σας ακούσουν Be seen, be heard.

23 Καμία ανταπόκριση- Ανοίξτε τον αεραγωγό No response - Open the Airway
Ο σύγχρονος αεραγωγός The modern airway- Airway.COM Κ-καθαρό: Ελέγξτε το στόμα για απόφραξη (σίελο, εμετός κ.τ.λ.) C – Clear; Check mouth for obstructions (saliva, vomit etc) Α – ανοιχτό: Ανύψωση του πηγουνιού (τα δάχτυλα κάτω από το πηγούνι, ανασηκώστε) και κλίση κεφαλιού (η παλάμη πάνω στο μέτωπο και απαλά κλίνατε το κεφάλι προς τα πίσω) O – Open; Chin lift (fingers under chin, lift up) and head tilt (palm on forehead and gently tilt head back) Υ- σε υποστήριξη : μόνο εάν διατηρήσετε το πηγούνι ανασηκωμένο όλη την ώρα ο αεραγωγός θα είναι καθαρός, ανοιχτός και σε υποστήριξη M – Maintain; only if you keep a chin lift all of the time will the airway be clear, open and maintained. Χωρίς αεραγωγό = Χωρίς αναπνοή= χωρίς ζωή No Airway = No Breathing = No Life!

24 Καθαρός αεραγωγός Clear Airway
Αποσύρετε το μαξιλάρι Remove pillow Ανοίξτε το στόμα με τα δάχτυλα και τον αντίχειρα πριν την κλίση Open mouth with fingers and thumb before tilt Εάν υπάρχει απόφραξη τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση παροχέτευσης για να καθαρίσει If obstructed use drainage position to clear

25 Ανοίξτε τον αεραγωγό Open the Airway
Κλειστός Closed Ανοιχτός Open

26 Ανοίξτε τον αεραγωγό Open Airway…
…και υποστηρίξτε τον and Maintain Airway

27 Έλεγχος ΑναπνοήςCheck Breathing
Πρέπει να δώσετε 10 δευτερόλεπτα καθώς υποστηρίζετε τον αεραγωγό για να :You must take 10 seconds While maintaining an airway: Αναζητήσετε κίνηση θώρακα Look for chest movement Νιώσετε την κίνηση του θώρακα βάζοντας το χέρι σας πάνω στο θώρακά του Ακούσετε για θορυβώδη αναπνοή Ροχαλητό= η γλώσσα αναδιπλώνετε Γαργαλητό= ανάγκη για αναρρόφηση

28 Ελέγξτε Αναπνοή και Σημεία Ζωής Check Breathing and Signs of Life

29 «Αγωνιώδης» Αναπνοή ‘Agonal’ Breathing
Αυτό είναι σημείο/ ένδειξη καρδιακής αναστολής This is a sign of cardiac arrest: Περιστασιακά αγκομαχητά Occasional gasps Αργή, κοπιώδης ή θορυβώδης αναπνοή Slow, laboured or noisy breathing Αυτό είναι σύνηθες στα πρώτα στάδια της καρδιακής αναστολής και ΔΕΝ είναι σημείο ζωής This is common in the early stages of cardiac arrest and it is not a sign of life!

30 Χωρίς αναπνοή ή κανένα σημείο ζωής \ No breathing or signs of Life?
Πρέπει να καλέσετε την Ομάδα Αβάνηψης Must phone Resuscitation Team Tel:2222 Ο ασθενής κατέρρευσε Ήρεμα και καθαρά εξηγείστε το επείγον περιστατικό και την τοποθεσία “Patient is collapsed” Calmly and clearly explain emergency & location

31 Εφαρμόστε Καρδιακές Συμπιέσεις Apply Cardiac Compressions
Τοποθετείστε τα χέρια σας στην κατάλληλη θέση για τις συμπιέσεις της καρδιάς (στο κέντρο του θώρακα) Locate hand position for chest compressions (middle of chest)

32 …30 Συμπιέσεις και 2 αναπνοές (εάν έχετε εκπαιδευτεί και είστε ικανοί να κάνετε αερισμούς)
Laerdal Pocket Mask Υψηλή προστασία μέσω μονόδρομης βαλβίδας και φίλτρου Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από 99% στα φίλτρα κατά των ιών και των βακτηριδίων Φουσκωμένα εκ των προτέρων μαξιλαράκια πιεσόμετρου για αποτελεσματικό και καλό αεροστεγές σφράγισμα Η δυνατότητα της εισόδου του οξυγόνου διευκολύνει τη διανομή συμπληρωματικού οξυγόνου και περιλαμβάνει ιμάντα για το κεφάλι Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενήλικα, παιδί και νεογνό Μπορεί να αντικατασταθεί, να διατεθεί μια μονόδρομη βαλβίδα και φίλτρο Ποικίλες και ελκυστικές επιλογές συσκευαυσίας Versatile and attractive packaging options Χωρίς λάτεξ Latex-free

33 The Recovery Position Η θέση της Ανάνηψης (παροχέτευσης) χρησιμοποιείται για να προστατέψει τον αεραγωγό σε ένα αναίσθητο ασθενή The Recovery (Drainage) Position is used to protect the airway of an unconscious patient Εάν κατά την πρώτη σας αξιολόγηση του ασθενούς διαπιστώσετε ότι ο ασθενής αναπνέει αλλά είναι αναίσθητος, τότε τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ανάνηψης. If on your initial assessment of the patient you find that the patient is breathing but unconscious then place the patient in the recovery position.

34 Δείκτες επιβίωσης από την Καρδιακή Αναστολή Survival Rates for Cardiac Arrest
Με κάθε λεπτό- μοι πιθανότητες ελαττώνονται κατά 7-10% With every minute – chances are reduced 7-10% Μέσα σε 4-6 λεπτά- Καταστροφή εγκεφάλου/ μόνιμος θάνατος Within 4-6 minutes - Brain damage/permanent death Μετά από 10 λεπτά μερικές μόνο απόπειρες ανάνηψης επιτυγχάνονται After 10 minutes few attempts at resuscitation succeed!

35 Videos are included separately. Please have a look at them.

36 Πιθανότητες Επιβίωσης Survival Chances
Καμία φροντίδα μετά την κατάρρευση 0% Καμία Καρδιοπνευμονική ανάνηψη καθυστερημένη επαναφορά (μετά 10 λεπτών ) 0-2% Καρδιοπνευμονική ανάνηψη από εξωιατρικό άτομο που ξεκίνησε μέσα στα 2 πρώτα λεπτά, αλλά καθυστέρησε την επαναφορά 2-8% Καρδιοπνευμονική ανάνηψη και επαναφορά μέσα σε 8 λεπτά 20% Καρδιοπνευμονική ανάνηψη και επαναφορά μέσα σε 4 λεπτά·παραϊατρική βοήθεια μέσα σε 8 λεπτά 43%

37 Attend the practical Resuscitation session, your patient may need your help. You must attend!

38 For further Information


Κατέβασμα ppt "Καρδιοπνευμονική ανάνηψη Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google