Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποσοστά ε π ιτυχίας Εξωσωματικής Γονιμο π οίησης : μύθοι, αλήθειες και η σημασία της λε π τομέρειας. Ευάγγελος Μακράκης MD, PhD Διδάκτωρ Πανε π ιστημίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποσοστά ε π ιτυχίας Εξωσωματικής Γονιμο π οίησης : μύθοι, αλήθειες και η σημασία της λε π τομέρειας. Ευάγγελος Μακράκης MD, PhD Διδάκτωρ Πανε π ιστημίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποσοστά ε π ιτυχίας Εξωσωματικής Γονιμο π οίησης : μύθοι, αλήθειες και η σημασία της λε π τομέρειας. Ευάγγελος Μακράκης MD, PhD Διδάκτωρ Πανε π ιστημίου Αθηνών Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Ανα π αραγωγής

2 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF: μ ια τ εράστια ε π ιτυχία o 1978, Ιούλιος : γέννηση της Louise Brown, του π ρώτου IVF π αιδιού o 2012, Ιούλιος : 5 εκατομμύρια π αιδιά σε όλο τον κόσμο 34 χρόνια μετά

3 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF: π ιθανότητες ε π ιτυχίας ( και α π οτυχίας ) o τα ζευγάρια π άντα θέλουν να ακούσουν •στην π ρώτη ε π ίσκεψη :  την π ιθανότητα να π ετύχουν  ( και όχι την π ιθανότητα να α π οτύχουν ) •μετά α π ό μια α π οτυχία :  την π ιθανότητα π ου είχαν να α π οτύχουν και γιατί συνέβη αυτό o η στατιστική είναι μια ιδιαίτερη ε π ιστήμη o ο τρό π ος ε π εξήγησης των π ιθανοτήτων είναι δύσκολος o το ζευγάρι δεν ικανο π οιείται με ‘ α π λοϊκές ’ ερμηνείες

4 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF: π ιθανότητες ε π ιτυχίας ( και α π οτυχίας ) o Μετεωρολογικό μοντέλο π ρόβλεψης (Alan Penzias) •ο καιρός ε π ηρεάζεται α π ό π ολλές μεταβλητές και οι μετεωρολόγοι χρησιμο π οιούν π ολύ π λοκα μοντέλα π ρόβλεψης • 65% για βροχή -- 35% για ηλιοφάνεια κάθε ημέρα για τις ε π όμενες ε π τά ημέρες •αν την 1 η ημέρα π έσω στο 65% δεν θα εκ π λαγώ •αν για 7 συνεχόμενες ημέρες π έσω στο 65%: θα αρχίσω να αμφισβητώ την ικανότητα των μετεωρολόγων (π αρά το ότι μου έδωσαν μόνο 1 στις 3 π ιθανότητα για ήλιο ανά ημέρα )

5 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF: π ιθανότητες ε π ιτυχίας ( και α π οτυχίας ) o Μετεωρολογικό μοντέλο π ρόβλεψης (Alan Penzias) •η IVF ε π ηρεάζεται α π ό π ολλές μεταβλητές και οι ερευνητές χρησιμο π οιούν π ολύ π λοκα μοντέλα π ρόβλεψης ( με μέτρια στατιστική ισχύ ) • 65% για α π οτυχία -- 35% για ε π ιτυχία κάθε φορά για τις ε π όμενες ε π τά π ροσ π άθειες •αν την 1 η φορά π έσω στο 65% δεν θα εκ π λαγώ •αν για 7 συνεχόμενες φορές π έσω στο 65%: θα αρχίσω να αμφισβητώ την ικανότητα της μονάδας IVF (π αρά το ότι μου έδωσαν μόνο 1 στις 3 π ιθανότητα για ε π ιτυχία ανά π ροσ π άθεια )

6 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF: π οσοστά ε π ιτυχίας ( και α π οτυχίας ) o σωστή ερμηνεία α π οτελεσμάτων o ακρίβεια στην έκφραση των α π οτελεσμάτων o αλήθεια στην έκφραση των α π οτελεσμάτων •α π αραίτητα : μέτρα σύγκρισης

7 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF: π οσοστά ε π ιτυχίας o το ίδιο α π οτέλεσμα μ π ορεί να π αρουσιαστεί με διαφορετικά π οσοστά !!! • π οσοστό θετικών χοριακών ανά κύκλο • π οσοστό θετικών χοριακών ανά ωοληψία • π οσοστό θετικών χοριακών ανά μεταφορά • π οσοστό εμφύτευσης ( σάκοι ανά μεταφερόμενα έμβρυα ) • π οσοστό κλινικών κυήσεων ανά κύκλο • π οσοστό κλινικών κυήσεων ανά ωοληψία • π οσοστό κλινικών κυήσεων ανά μεταφορά • π οσοστό κυήσεων π έραν των 12/40 ανά κύκλο • π οσοστό κυήσεων π έραν των 12/40 ανά ωοληψία • π οσοστό κυήσεων π έραν των 12/40 ανά μεταφορά • π οσοστό γεννήσεων ανά κύκλο • π οσοστό γεννήσεων ανά ωοληψία • π οσοστό γεννήσεων ανά μεταφορά

8 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF: π οσοστά ε π ιτυχίας o π οσοστό γεννήσεων (live births) •το α π όλυτο end-point •το έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει οι Αμερικανοί •α π αιτεί δυνατό και αξιό π ιστο σύστημα καταγραφής με συνέχεια στην π αρακολούθηση

9 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF: π οσοστά ε π ιτυχίας o άντληση π ληροφοριών α π ό μεγάλες βάσεις δεδομένων με α π οδεδειγμένη αξιο π ιστία •Ευρώ π η : ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) •ΗΠΑ : CDC (Centers For Disease Control), ASRM (American Society for Reproductive Medicine)

10 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ στατιστική : μ ια ι διαίτερη ε π ιστήμη

11 στατιστική : μ ια ι διαίτερη ε π ιστήμη

12 α π οτελέσματα ESHRE 2008 o Κύκλοι IVF • π οσοστό κλινικών κυήσεων ανά ωοληψία : 28.5% • π οσοστό κλινικών κυήσεων ανά μεταφορά : 32.5% o Κύκλοι ICSI • π οσοστό κλινικών κυήσεων ανά ωοληψία : 28.7% • π οσοστό κλινικών κυήσεων ανά μεταφορά : :31.9% o Κύκλοι α π όψυξης • π οσοστό κλινικών κυήσεων ανά α π όψυξη 19.3%.

13 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ α π οτελέσματα Η ΠΑ 2009

14 α π οτελέσματα Η ΠΑ 2009

15 α π οτελέσματα Η ΠΑ 2009

16 TOP 5 κέντρα IVF σ τις Η ΠΑ τ ο 2009 RankNameCityLive Birth Rate / Transfer Cycles For Women Under 35 Average Embryos / Transfer Total Cycles in All Groups 1Center for Reproductive Endo & Fertility Spokane, WA79.2762.1263 2Center for Reprod. Medicine of N Mexico Albuquerque, NM75.4782252 3Southern Illinois University School of Medicine, Fertility and IVF Center Springfield, IL72.0511.885 4HRC Fertility - EncinoEncino, CA71.2992.2558 5Georgia Center for Reproductive Medicine Savannah, GA70.7422.0141

17 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ τα μ εγαλύτερα κέντρα IVF σ τις Η ΠΑ τ ο 2009 o το μέγεθος μετράει ? RankNameCityLive Birth Rate / Transfer Cycles For Women Under 35 Average Embryos / Transfer Total Cycles in All Groups 1Shady Grove Fertility Center Rockville, Maryland, MD 52.414531.65598 2Boston IVFWaltham, Boston35.69081.93275

18 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ The way we would like it The way it is IVF: π αράγοντες ε π ιτυχίας

19 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF: π αράγοντες ε π ιτυχίας o εργαστηριακοί π αράγοντες : εμβρυολόγοι o κλινικοί π αράγοντες : ιατροί – ομάδα o ιδιοσυστασιακοί π αράγοντες : ζευγάρι

20 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ESHRE: Revised Guidelines for Good Practice in IVF laboratories

21 ESHRE: Revised Guidelines for Good Practice in IVF laboratories QUALITY CONTROL

22 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ ESHRE: Revised Guidelines for Good Practice in IVF laboratories QUALITY CONTROL

23 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ π αράγοντες ε π ιτυχίας IVF: τεχνική ε μβρυομεταφοράς o η ΕΤ είναι η σημαντικότερη κλινική π ράξη π ου α π οδεδειγμένα ε π ηρεάζει τα π οσοστά ε π ιτυχίας o διάφοροι τύ π οι καθετήρων •μαλακοί, με ημίσκληρο οδηγό, με ηχογενή άκρη o υ π ό υ π ερηχογραφική καθοδήγηση ή με ‘ κλινική αίσθηση ’ (clinical touch) o σε ένα βήμα ( τα έμβρυα ήδη φορτωμένα κατά την έναρξη ) ή σε δύο βήματα (π ρώτα εξασφαλίζουμε ότι π εράσαμε το έσω τραχηλικό στόμιο και μετά ο εμβρυολόγος φέρνει τον καθετήρα με τα έμβρυα )

24 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι τ εχνική ε μβρυομεταφοράς o Μεταναλύσεις: 2005 ( Sallam HN) – 2007 ( Abou-Setta AM) • παράγοντες που επηρεάζουν θετικά το αποτέλεσμα  ΕΤ υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση  τοποθέτηση εμβρύων στην μεσότητα της κοιλότητας  μη τραυματική τεχνική • παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το αποτέλεσμα  ύπαρξη αίματος στην κορυφή του καθετήρα  τα έμβρυα παραμένουν για > 2 λεπτά στον καθετήρα

25 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι τ εχνική ε μβρυομεταφοράς o Cochrane Database 2010 • 17 μελέτες : (3244 ΕΤ με USS) vs. (3171 ET με clinical touch) •σημαντικά π ερισσότερες κυήσεις με USS ET  OR 1.31, 95% CI 1.18-1.44)

26 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι τ εχνική ε μβρυομεταφοράς o ΕΤ υ π ό υ π ερηχογραφική καθοδήγηση σε δύο χρόνους •διακοιλιακό υ π ερηχογράφημα με γεμάτη ουροδόχο κύστη •όσο το δυνατόν ατραυματική διαδικασία •ιδιαίτερα χρήσιμο σε δύσκολες π ερι π τώσεις  δια π ίστωση γωνιώσεων τραχήλου, π αχύσαρκες γυναίκες •το π οθέτηση εμβρύων στο σωστό σημείο εντός της κοιλότητας • π αρακολούθηση διαδικασίας α π ό το ζευγάρι κορυφή εξωτερικού καθετήρα σημείο τοποθέτησης

27 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ π αράγοντες ε π ιτυχίας IVF o κλινικοί - εργαστηριακοί π αράγοντες •υ π άρχουν αυστηροί κανόνες •υ π άρχουν ε π ίσημες οδηγίες •η υιοθέτησή τους μ π ορεί να κάνει τη διαφορά •η υιοθέτησή τους εξαρτάται α π ό τη στρατηγική και τη φιλοσοφία της μονάδας o ιδιοσυστασιακοί π αράγοντες

28 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ μοντέλα π ρόβλεψης ε π ιτυχίας TEMPLETON MODEL P = 1/(1 + e -L ) o ό π ου logit L = -2.028 + [0.00551 × ( ηλικία -16) 2 ]- [0.00028 × ( ηλικία - 16) 3 ]+ [DIF - 0.0690 NFC] – [0.0711 TbI]+ [0.7587 ILB] + [0.2986 INB] + [0.2277 NLB] + [0.1117 × NNB] o e = 2.71 o DIF = 0.2163, 20.089, 20.1036, 20.4179 ανάλογα με το αν η διάρκεια της υ π ογονιμότητας είναι ≤3 έτη, 4–6 έτη, 7–12 έτη ή ≥13 έτη, αντίστοιχα o NFC = αριθμός π ροηγουμένων α π οτυχημένων κύκλων o Tbl = σαλ π ιγγικός π αράγοντας o ILB = αριθμός π ροηγουμένων IVF κυήσεων π ου οδήγησαν σε γέννηση o INB = αριθμός π ροηγουμένων IVF κυήσεων π ου δεν οδήγησαν σε γέννηση o NLB = αριθμός π ροηγουμένων όχι -IVF κυήσεων π ου οδήγησαν σε γέννηση o NNB = αριθμός π ροηγουμένων όχι -IVF κυήσεων π ου δεν οδήγησαν σε γέννηση

29 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ μοντέλα π ρόβλεψης ε π ιτυχίας TEMPLETON MODEL P = 1/(1 + e -L ) o λαμβάνει υ π όψη μόνο κλινικά στοιχεία ιστορικού o δεν π εριλαμβάνονται π αράγοντες π ου έχουν να κάνουν με τις ιδιαιτερότητες κάθε κέντρου o α π αιτεί αυστηρό και αξιό π ιστο σύστημα καταγραφής o έχουν ε π έλθει τεράστιες εξελίξεις στην IVF α π ό τότε (1996)

30 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ 17(!) μ οντέλα π ρόβλεψης ε π ιτυχίας ΆΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ o BMI o ενδομητρίωση o ανδρικός π αράγων o FSH (day 3) o E2 (day 3) o Score best embryo o αριθμός ληφθέντων ωαρίων

31 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ μοντέλα π ρόβλεψης ε π ιτυχίας π ροσαρμοσμένο TEMPLETON MODEL κατά Arvis et al o π ροσαρμοστική μεταβλητή π ου αφορά ιδιαιτερότητες του κάθε κέντρου o καινούργιες μεταβλητές π ου αφορούν το ζευγάρι •ΒΜΙ : αν 18-25: 25% μεγαλύτερη π ιθανότητα γέννησης • FSH: αν <10: x2 π ιθανότητα γέννησης •κά π νισμα : αν ναι : 29% μικρότερη π ιθανότητα γέννησης

32 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι η λικία γ υναίκας o η ηλικία είναι ο π ιο ισχυρός π ρογνωστικός π αράγοντας ε π ιτυχίας

33 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι η λικία γ υναίκας o η ηλικία χάνει την π ρογνωστική της σημασία στους κύκλους με ωάρια δότριας

34 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι η λικία γ υναίκας

35 o η παχυσαρκία είναι η νέα παγκόσμια ‘επιδημία’ o στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ • 60% των γυναικών είναι υπέρβαρες (BMI>25 kg/m 2 ) - 30% αυτών είναι παχύσαρκες (BMI>30 kg/m 2 ) - 6% αυτών είναι νοσογόνα παχύσαρκες (BMI>40 kg/m 2 ) • 50% των γυναικών ηλικίας 25-44 ετών είναι υπέρβαρες - 20% αυτών είναι παχύσαρκες o ορισμός παχυσαρκίας • Body Mass Index (BMI): 18.5 – 25 – 30 – 35 – 40 kg/m 2 • περίμετρος μέσης: διάκριση κεντρικής/περιφερικής παχυσαρκίας IVF κ αι σ ωματικό β άρος

36 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι π αχυσαρκία μετανάλυση 2007 (Maheshari et al) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ μετανάλυση 2012 (Koning et al) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΒΜΙ > 25 vs. BMI < 25

37 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι π αχυσαρκία Κλινικές κυήσεις Γεννήσεις ASRM database 2007-2008 (Luke et al) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ & ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

38 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι π αχυσαρκία % κυήσεις >12/40 σε BMI<25: 45.5% σε BMI>25: 38.3% Κύκλοι με ωάρια δότριας (Bellver et al) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

39 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ λιγότερα ωοθυλάκια δυσκολίες ωοληψίας λήψη λιγότερων ωαρίων πτωχότερη ποιότητα ωαρίων χαμηλά ποσοστά γονιμοποίησης όχι καλή εμβρυομεταφορά (τεχνικά προβλήματα) διαταραχή ενδομητρίου και της υποδεκτικότητάς του μειωμένα ποσοστά εμφύτευσης και κύησης αυξημένα ποσοστά αποβολών μειωμένες γεννήσεις πτωχότερη ποιότητα εμβρύων IVF κ αι π αχυσαρκία

40 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι κ ά π νισμα o η Ελλάδα έχει το υψηλότερο π οσοστό κα π νίσματος ανάμεσα στις δυτικο - ευρω π αϊκές χώρες • 46.8% μεταξύ των ανδρών (vs. 34%) • 29% μεταξύ των γυναικών (vs. 25%) »WHO 2008

41 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι κ ά π νισμα o μετα - ανάλυση Waylen et al (Hum Reprod Update 2005) • 17 μελέτες •σημαντικά χαμηλότερα π οσοστά γεννήσεων ανά κύκλο (OR 0.54, 95% CI 0.30-0.99) •σημαντικά υψηλότερα π οσοστά α π οβολών ανά κύκλο (OR 2.65, 95% CI 1.33-5.30) •οι κα π νίστριες  μειωμένες π ιθανότητες να γεννήσουν στο μισό  αυξημένες π ιθανότητες να α π οβάλουν κατά 265% o ASRM: a committee opinion •οι κα π νίστριες : 2π λάσιες π ροσ π άθειες IVF για να π ετύχουν

42 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι π αθητικό κ ά π νισμα o μελέτη των Benedict et al (Hum Reprod 2011) • 3270 IVF κύκλοι σε 1909 μη κα π νίστριες •μέτρηση κοτινίνης ( μεταβολίτης νικοτίνης ) στο ωοθυλακικό υγρό •οι π αθητικά κα π νίστριες  52% αυξημένη π ιθανότητα να α π οτύχει η εμφύτευση  25% χαμηλότερη π ιθανότητα να γεννήσουν

43 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ π αράγοντες ε π ιτυχίας IVF α π λές λε π τομέρειες

44 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ π αράγοντες ε π ιτυχίας IVF: α π λές λ ε π τομέρειες o η θεωρία του τραύματος στο ενδομήτριο : μια π αλιά ιστορία •έμμεσα με την υστεροσκό π ηση •άμεσα με καθετήρα βιοψίας ( ή α π όξεση )

45 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι υ στεροσκό π ηση o Makrakis et al, Journal of Minimally Invasive Gynecology 2009 o Makrakis et al, Current Opinion in Obstetrics & Gynecology 2010 •η μεγαλύτερη σειρά π εριστατικών (1475 υστεροσκο π ήσεις ) •στατιστικώς σημαντικά π ερισσότερες κυήσεις στην ε π όμενη IVF των γυναικών π ου έκαναν υστεροσκό π ηση

46 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι τ ραυματισμός ε νδομητρίου o Cochrane Database 2012: Endometrial injury in women undergoing assisted reproductive techniques • 591 γυναίκες σε 5 κλινικές μελέτες •τραυματισμός στον π ροηγούμενο της IVF κύκλο •ο τραυματισμός οδήγησε σε σημαντική αύξηση των π ιθανοτήτων για γέννηση (OR 2.46, 95% CI 1.28-4.72) και για κλινική κύηση (OR 2.61, 95% CI 1.71-3.97) • π ροσοχή : ο τραυματισμός κατά την ωοληψία είχε αντίθετα α π οτελέσματα : μείωσε τις π ιθανότητες για κλινική κύηση (OR 0.30, 95% CI 0.14-0.63) και για συνεχιζόμενη κύηση (OR 0.28, 95% CI 0.13-0.61)

47 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ π αράγοντες ε π ιτυχίας IVF: α π λές λ ε π τομέρειες o χρειάζεται η υστεροσαλ π ιγγογραφία π ριν ξεκινήσουμε την π ροσ π άθεια IVF ?? o π όσο σημαντικό είναι να αξιολογήσουμε την κατάσταση των σαλ π ίγγων π ριν κάνουμε IVF ??

48 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι υ δροσάλ π ιγγες o Makrakis E et al, Fertility and Sterility 2006; 86(6):1642-9 •τυχαιο π οιημένη μελέτη •η χειρουργική αντιμετώ π ιση των υδροσαλ π ίγγων βελτιώνει σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τα π οσοστά κλινικών και π έραν των 12/40 κυήσεων •η α π ολίνωση α π οτελεί ισοδύναμη εναλλακτική λύση

49 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ IVF κ αι υ δροσάλ π ιγγες o Cochrane Database 2010: Surgical treatment for tubal disease in women due to undergo in vitro fertilisation •οι π ιθανότητες για συνεχιζόμενη κύηση (OR 2.14, 95%CI 1.23 - 3.73) και για κλινική κύηση (OR 2.31, 95%CI 1.48 - 3.62) είναι σημαντικά μεγαλύτερες αν π ριν την IVF π ροηγηθεί λα π αροσκο π ική σαλ π ιγγεκτομία για υδροσάλ π ιγγες •οι π ιθανότητες για κλινική κύηση (OR 4.66, 95%CI 2.47 – 10.01) είναι ε π ίσης σημαντικά μεγαλύτερες αν π ροηγηθεί λα π αροσκο π ική α π ολίνωση υδροσαλ π ίγγων

50 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ π αράγοντες ε π ιτυχίας IVF: α π λές λ ε π τομέρειες o π όσο σημαντική είναι η π ροσεκτική και σωστή αξιολόγηση ενός σ π ερμοδιαγράμματος ??

51 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ π αράγοντες ε π ιτυχίας IVF: α π λές λ ε π τομέρειες o είναι όλα τα σ π ερματοζωάρια ίδια ?? x200-400x6600

52 Ε. ΜΑΚΡΑΚΗΣ π αράγοντες ε π ιτυχίας IVF: ICSI ή IMSI o είναι όλα τα σ π ερματοζωάρια ίδια ??: OXI o άνδρες με υψηλό π οσοστό ανωμάλων μορφών και DNA fragmentation: μεγαλύτερο π οσοστό μη ‘ φυσιολογικών ’ σ π ερματοζωαρίων VACUOLES ACROSOMAL LACK

53 APPLICATION OF IMSI IN SELECTED CASES: A MATCHED CASE-CONTROL STUDY Makrakis E., Agapitou K., Liarmakopoulou S., Giannaris D.et al ESHRE 2012: 28 th Annual Meeting, Istanbul RESULTS CONCLUSIONS MATERIALS AND METHODS The study of spermatozoa with the use of novel techniques has shown an association between DNA damage and the presence of big nuclear vacuoles on the sperm head. The Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection (IMSI) has emerged as a promising technique in the field of Assisted Reproductive Technologies allowing for the best selection of the injected spermatozoa, at least in specific infertility cases. The aim of this study is to evaluate the laboratory and clinical outcomes of IMSI-cycles and to compare these outcomes with the respective ones of the conventional intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cycles. AIM OF THE STUDY GROUP A •62 subfertile couples •male teratozoospermia and/ or high sperm DNA fragmentation •IMSI GROUP A1 •Control group: similar characteristics with group Α •ICSI GROUP B •35 subfertile couples •3 or more repeated implantation failures after ICSI •IMSI GROUP B1 •Control group: similar characteristics with group B •ICSI • For IMSI, spermatozoa were selected under x8400 magnification using OLYMPUS IX71 inverted microscope equipped with OCTAX cytoscreen. • For conventional ICSI, spermatozoa were selected at x400 magnification. TERATOZOOSPERMIA HIGH DNA FRAGMENTATION MULTIPLE IVF FAILURES GROUP A GROUP A1 GROUP B GROUP B1 FERTILIZATION RATE (FERT%)76,7377,7771,7776,34 BEST QUALITY EMBRYOS RATE (TOP%) 58,8051,6358,1147,94 CLINICAL PREGNANCY RATE PER ET (CPR%) 50,0040,3228,5722,85 ABORTIONS RATE (ABORT%)9,6732,0010,0025,00 ONGOING PREGNANCY RATE >12 WEEKS (OPR%) 45,1627,4125,7117,14 According to this study, IMSI seems to significantly increase the proportion of high quality embryos and the ongoing pregnancy rate as well as to significantly decrease the abortion rate in cases of teratozoospermia and/or high sperm DNA fragmentation. The above parameters showed similar trends in cases of multiple IVF failures. The use of IMSI may be beneficial when applied in selected cases of subfertile couples, underlining the importance of the paternal contribution. STATISTICAL ANALYSIS: GROUP A vs. A1: Significantly increased proportion of top quality embryos (p=0.05), Significantly increased ongoing pregnancy rate (p=0.04), Significantly decreased abortion rate (p=0.04) GROUP B vs. B1: Trends towards increased proportion of top quality embryos and ongoing pregnancy rate as well as decreased abortion rate

54 σας ευχαριστώ Ευάγγελος Μακράκης MD, PhD Διδάκτωρ Πανε π ιστημίου Αθηνών Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Ανα π αραγωγής


Κατέβασμα ppt "Ποσοστά ε π ιτυχίας Εξωσωματικής Γονιμο π οίησης : μύθοι, αλήθειες και η σημασία της λε π τομέρειας. Ευάγγελος Μακράκης MD, PhD Διδάκτωρ Πανε π ιστημίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google