Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12 ο - 12.3 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12 ο - 12.3 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12 ο - 12.3 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 1

2 12.3 Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων 2 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

3 Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 3 Ζητούμενο αποτελεί η Αυξημένη υπολογιστική ισχύς. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ένας ισχυρός Η / Υ με πολλά τερματικά. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της δικτύωσης Πολλοί αυτόνομοι Η / Υ και περιφερειακά συνδεδεμένα μεταξύ τους με δυνατότητες  Ανταλλαγής δεδομένων  Χρήσης των πόρων ( εξοπλισμός, προγράμματα, δεδομένα )

4 Πλεονεκτήματα – Οφέλη δικτύωσης Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 4  Δυνατότητα επικοινωνίας των μελών μιας ομάδας  Πληρέστερη πληροφόρηση ( από απομακρυσμένα σημεία και βάσεις δεδομένων )  Αξιοπιστία στη συνολική λειτουργία του συστήματος ( σε περίπτωση βλάβης ενός Η / Υ το σύστημα εξυπηρετείται από άλλον Η / Υ )  Ευκολότερη δυνατότητα επέκτασης του υπολογιστικού συστήματος

5 Δίκτυα Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 5 Συνδεδεμένοι η / υ μεταξύ τους με δυνατότητες ανταλλαγής δεδομένων και χρήσης κοινών ΕΊΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ Δύο υ π ολογιστές π ου α π λώς ε π ικοινωνούν ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤ ’ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΚΤΥΟ Ένα σύστημα π ολλών χρηστών στο ο π οίο τα τερματικά ε π ικοινωνούν με τον κεντρικό υ π ολογιστή ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΙΚΥΤΟ

6 12.3.1 Αρχιτεκτονική δικτύου 6 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

7 Αρχιτεκτονική δικτύου Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 7 Για να επιτύχουν οι σχεδιαστές δικτύων μείωση της πολυπλοκότητας, χρησιμοποιούν την τεχνική της διαστρωμάτωσης, δηλαδή τη δόμηση των δικτύων σε επίπεδα

8 Αρχιτεκτονική δικτύου Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 8  Κάθε επίπεδο επιτελεί μια καθορισμένη εργασία. Αξιοποιεί τις υπηρεσίες που του προσφέρει το κατώτερο επίπεδο και προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες στο ανώτερο επίπεδο.  Το κάθε επίπεδο στον ένα υπολογιστή επικοινωνεί με το ομότιμό του στον άλλο.  Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν τα ομότιμα επίπεδα μεταξύ τους περιγράφεται από πρωτόκολλα.  Το σύνολο των επιπέδων και των πρωτοκόλλων ονομάζεται Αρχιτεκτονική Δικτύου.

9 12.3.3 Ιεραρχία των κόμβων δικτύου 9 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

10 Ιεραρχία των κόμβων δικτύου Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 10  Σε ένα δίκτυο υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού διαφόρων ρόλων για τον κάθε κόμβο.  Με κριτήριο την ιεραρχία των κόμβων τα δίκτυα διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες.  Ομότιμα δίκτυα (Peer to peer networks)  Δίκτυα βασισμένα σε εξυπηρετητή (Server Based Networks)

11 Ομότιμα δίκτυα Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 11  Είναι ένα δίκτυο όπου ο κάθε υπολογιστής έχει ισότιμα δικαιώματα χρήσης των πόρων με όλους τους άλλους ονομάζεται ομότιμο.  Κάθε χρήστης έχει θεωρητικά πρόσβαση σε όλους τους πόρους των υπολοίπων. Στην πράξη ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση μέσω του δικτύου, μόνο σε πόρους των άλλων υπολογιστών οι οποίοι έχουν διαμοιραστεί στο δίκτυο.

12 Ομότιμα δίκτυα 12 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

13 Χαρακτηριστικά ομότιμων δικτύων Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 13  Δυσκολία στην ανεύρεση και συντήρηση της πληροφορίας που είναι διαμοιρασμένη στους Η / Υ του δικτύου  Απαιτεί τη συνεχή λειτουργία όλων των Η / Υ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους πόρους.  Προσφέρει χαμηλή ασφάλεια, λόγω της απουσίας κεντρικού ελέγχου και της διασποράς της πληροφορίας  Μικρό σχετικά κόστος, αφού δεν απαιτεί πρόσθετο υλικό και λογισμικό.  Το σύστημα έχει καλή απόδοση μόνο σε μικρό πλήθος υπολογιστών

14 Δίκτυα βασισμένα σε εξυπηρετητή Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 14  Ένας Η / Υ μπορεί να έχει τον κεντρικό ρόλο στον έλεγχο ενός δικτύου, παρέχοντας βασικές υπηρεσίες στα μέλη του. Ο Η / Υ αυτός ονομάζεται εξυπηρετητής και τα δίκτυα αυτού του τύπου δίκτυα βασισμένα σε εξυπηρετητή.  Ο εξυπηρετητής ελέγχει την όλη λειτουργία και επιτρέπει για λόγους ασφαλείας του συστήματος, την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, παραχωρώντας τους πόρους ανάλογα με το βαθμό δικαιωμάτων που έχουν.

15 Δίκτυα βασισμένα σε εξυπηρετητή 15 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

16 Δίκτυα βασισμένα σε εξυπηρετητή Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 16  Η εκχώρηση δικαιωμάτων προς τους χρήστες και η διαχείριση του δικτύου γίνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες που ονομάζονται Administrator ή Supervisor.  Τα δίκτυα αυτού του τύπου στηρίζονται στη σχέση πελάτη – εξυπηρετητή (client - server), με τον εξυπηρετητή να παρέχει, να ελέγχει και να κατανέμει τους πόρους ανάλογα με το αίτημα του κάθε πελάτη.

17 Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 17 Πλεονεκτεί ως π ρος • Τη δυνατότητα χρήσης κοινών, συγκεντρωμένων στον εξυ π ηρετητή αρχείων • Τη δυνατότητα ελέγχου της π ρόσβασης των χρηστών • Την αυξημένη ασφάλεια της π ληροφορίας • Δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλο π λήθος η / υ Μειονεκτεί ως π ρος • Στο κόστος • Στην π ολυ π λοκότητα εγκατάστασης και συντήρησης • Στην κατάρρευση του δικτύου όταν π αρουσιασθεί π ρόβλημα στον εξυ π ηρετητή

18 Τα δίκτυα ανάλογα με την περιοχή στην οποία εκτείνονται διακρίνονται σε : • LAN • MAN • WAN 12.3.4 Σύνδεση υπολογιστών και περιφερειακών σε δίκτυο 18 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

19 Τοπικά δίκτυα (Local Area Networks – LAN) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 19  Καλύπτουν μικρή έκταση  Προσφέρουν υψηλές ταχύτητες μετάδοσης και λήψης δεδομένων  Υπάρχουν σε κτίρια επιχειρήσεων, σχολεία  Οι Η / Υ συνδέονται ενσύρματα, σε ομότιμο δίκτυο ή δίκτυο με εξυπηρετητή Υπολογιστές και περιφερειακά σε τοπικό δίκτυο

20 Δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 20  Καλύπτει ευρύτερη γεωγραφική περιοχή ( χώρες και ηπείρους )  Μπορεί να αποτελείται από Η / Υ διαφορετικών τύπων, αλλά και από άλλα δίκτυα τοπικά ή και ευρείας περιοχής  Για τη μετάδοση σημάτων χρησιμοποιείται συχνά το τηλεφωνικό δίκτυο ή και ασύρματη επικοινωνία  Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δίκτυα εταιρειών που εκτείνονται σε πολλές πόλεις και χώρες ( ΑΤΜ τραπεζών ) και βεβαίως σε αυτή την κατηγορία ανήκει και το Διαδίκτυο

21 Μητροπολιτικά δίκτυα (MAN) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 21  Εκτείνονται στα όρια μιας πόλης καλύπτοντας αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων  Προσφέρουν ταχύτητες μετάδοσης υψηλότερες από τα WAN και χαμηλότερες από τα LAN

22 Οι υπολογιστές και τα περιφερειακά ενός δικτύου μπορούν να κατανεμηθούν και να συνδεθούν από φυσική άποψη με διαφορετικούς τρόπους, που ονομάζονται τοπολογίες δικτύου 12.3.5 Τοπολογίες δικτύων 22 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

23 Τοπολογία Αρτηρίας (bus) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 23  Οι Η / Υ συνδεδεμένοι σε μια κεντρική γραμμή  Αν χαλάσει η γραμμή καταρρέει το δίκτυο  Χρησιμοποιείται σε τοπικά δίκτυα

24 Τοπολογία Αστέρα (star) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 24  ΟΙ Η / Υ συνδεδεμένοι ακτινωτά με έναν κεντρικό (hub computer), στον οποίο έχουν όλοι μεμονωμένα προσπέλαση  Αν χαλάσει ο κεντρικός Η / Υ καταρρέει το σύστημα  Χρησιμοποιείται σε οργανισμούς ή εταιρείες, όπου υποκαταστήματα επικοινωνούν με τα κεντρικά γραφεία

25 Τοπολογία Δακτυλίου (Ring) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 25  Κάθε Η / Υ συνδέεται με δυο γειτονικούς του, έτσι που όλοι μαζί σχηματίζουν βρόχο.  Εφαρμόζεται σε LAN και WAN

26 Υβριδική τοπολογία Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 26 Τοπολογία, όπου συνυπάρχουν περισσότεροι τύποι τοπολογιών

27 Υλικά σύνδεσης τοπικού δικτύου 27 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

28 Υλικά σύνδεσης τοπικού δικτύου Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 28  Κάρτα δικτύου  Περιλαμβάνει κυκλώματα που συνδέει το κεντρικό μέρος του H/ Υ με το δίκτυο  Οδηγός (driver)  ειδικό λογισμικό για την επικοινωνία μεταξύ της κάρτας και του λογισμικού του δικτύου.

29 Υλικά σύνδεσης τοπικού δικτύου Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 29  Κατανεμητής καλωδίων (hub)  Κατανέμει τα καλώδια από ένα κεντρικό σημείο προς πολλά άλλα και εξασφαλίζει τη λειτουργία του δικτύου ακόμα και όταν ένα τμήμα του δεν λειτουργεί.  Υλοποιεί « φυσικά » αστέρα, ενώ « λογικά » είναι δυνατόν να υλοποιεί οποιαδήποτε τοπολογία


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12 ο - 12.3 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google