Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Meeting place in Leuven, Belgium Σημείο συνάντησης στη Leuven, Βέλγιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Meeting place in Leuven, Belgium Σημείο συνάντησης στη Leuven, Βέλγιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Meeting place in Leuven, Belgium Σημείο συνάντησης στη Leuven, Βέλγιο

2 Table of content - Περιεχόμενο  Origin – δημιουργία – προέλευση  Aim - σκοπός  Narratives - αφηγήσεις  Events - συνεστιάσεις  Partners - συνεργασίες  Future projects – μελλοντικά προγράμματα

3 Origin Pol Depreitere worked for forty years as a psychomotor therapist in a hospital for mental health where he truly connected with patients and staff. When it was time for him to retire he still had the urge to keep relating with them. Pol started thinking about the possibilities on how to stay seeing the people in a more informal setting. That’s why he founded ‘Pol Parol’, a café where patients, locals, students and staff could enjoy an evening of being together.” Ο Πολ δούλεψε για σαράντα χρόνια σαν ψυχοκινητικός θεραπευτής σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου πραγματικά επικοινώνησε με τους ασθενείς και το προσωπικό. Όταν ήρθε η ώρα να συνταξιοδοτηθεί είχε ακόμα την ανάγκη να διατηρήσει την μεταξύ τους σχέση. Ο Πολ άρχισε να σκέφτεται αν και πως θα μπορούσε να συνεχίσει να βλέπει τους ανθρώπους σε ένα λιγότερο επίσημο πλαίσιο. Έτσι δημιούργησε το καφέ Pol Parol όπου ασθενείς, κάτοικοι της περιοχής, φοιτητές και επαγγελματίες μπορούν να απολαύσουν το βράδυ τους παρέα.

4 Aim - Σκοπός  The aim is to empower and encourage the clients of the café (mental health clients, neighbourhood inhabitants) to engage themselves as volunteers in the running and management of this meeting place as a place for active encounters for all participants.  Ο σκοπός του ‘καφέ’ είναι να ενδυναμώσει και να δώσει κουράγιο στους πελάτες του (ψυχικά πάσχοντες, κάτοικοι της περιοχής)ώστε να δεσμεύσουν τους εαυτούς τους ως εθελοντές στη λειτουργία και τη διαχείριση αυτού του σημείου συνάντησης σαν ένα μέρος για ενεργητική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων

5 Narratives (mark) – Αφήγηση (του Μάρκ)  I felt that there was something missing. A place where (ex)patients could meet and greet each other in a more informal setting ….  For a long time we talked about the possibilities of creating this environment but there wasn’t much goodwill from staff personal…  Ένιωθα ότι κάτι έλειπε. Ένα μέρος που θα μπορούσαν οι (πρώην) ασθενείς να συναντιόνται και να επικοινωνούν σε ανεπίσημο πλαίσιο…  Για πολύ καιρό μιλούσαμε για τις πιθανότητες του να δημιουργηθεί αυτό το μέρος αλλά δεν υπήρχαν πολλοί ‘καλοθελητές από το προσωπικό’…

6 Narratives (mark) – Αφήγηση (του Μάρκ)  Bonus points are really : there is always a familiar face around, it is a safe and humble place to be at with people who are truly concerned about you (Pol), it’s a mix of (ex)patients, locals, students and even staff members and services are at a reasonable price  Τα θετικά στοιχεία του είναι: ότι υπάρχει πάντα γύρω ένα οικείο πρόσωπο, είναι ένα οικείο και ταπεινό μέρος που βρίσκεσαι με ανθρώπους που πραγματικά σε νοιάζονται (Πολ), είναι μία μίξη (πρώην) ασθενών, ντόπιων, φοιτητών, ακόμα και επαγγελματιών ψυχικής υγείας και σε λογικές τιμές.

7 Narratives (Υves) –Αφήγηση  I am an ex patient from antwerp and I live in leuven for about eight years. When I heard about pol parol,the café and meeting point in the neighbourhood,I was immediately interested. As a chef, I love the horeca business,but after a few years of being in a mental health hospital, I also longed for keeping in touch with other patients, ex-patients and employees. Είμαι πρώην ασθενής από το Antwerp και μένω στη Leuven περίπου 8 χρόνια. Όταν έμαθα για το Πολ Παρόλ, το καφέ – σημείο συνάντησης στη γειτονιά, ενδιαφέρθηκα άμεσα. Aγαπώ τη δουλειά μου ως Σεφ αλλά μετά από μερικά χρόνια νοσηλείας σε ψυχιατρικό νοσοκομείο ήθελα να κρατήσω επαφή με άλλους θεραπευόμενους, πρώην ασθενείς και επαγγελματίες.

8 Narratives (yves)  I loved the concept and I was also rapidly motivated to do add something personal. So, after a few weeks I talked to Pol (whom I knew from before) and I started making snacks once a month. It was a success from the beginning and I am still doing my share, along with a few other projects (bbq, christmas cards,…) it was all a very pleasant experience and it still is. Αγάπησα την ιδέα και είχα ισχυρό κίνητρο να προσθέσω κάτι. Έτσι μετά από μερικές εβδομάδες μίλησα με τον Πολ (τον οποίο ήξερα από παλιά)και άρχισα να φτιάχνω σνακ μία φορά το μήνα. Αυτό πέτυχε από την αρχή και είναι κάτι που συνεχίζω ακόμα να κάνω σε συνδυασμό με μερικά άλλα προγράμματα (μπάρμπεκιου, χριστουγεννιάτικες κάρτες…) ήταν μία πολύ ευχάριστη εμπειρία και συνεχίζει να είναι.

9 Interview - Συνέντευξη:  Lieve: Good evening, I’m Lieve and I visit Polparol now and than Καλησπέρα είμαι η Lieve και επισκέπτομαι το Πολ Παρόλ που και που  Toni: Hello, I’m Toni and I go to Polparol every week on Thursday evening after doing some sports  Γεια σας είμαι ο Toni και πάω στο Πολ Παρόλ κάθε εβδομάδα μετά από κάποιες αθλητικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχω.

10 Interview - Συνέντευξη:  Lieve: Toni, what do you like the most from Polparols bar? Toni τι σου αρέσει περισσότερο στο Πόλ Παρόλ?  Toni: The best part of it is that I can see my old buddies that I know from twenty years ago. Sometimes I see young and new people and I like to talk to them. When I meet new people I converse with them and try to make new friends. That is a good exercise for inclusion. I also like to have a cool-down after doing some sports. Το καλύτερο είναι ότι μπορώ να δω παλιούς φίλους που ξέρω εδώ και 20 χρόνια. Κάποιες φορές βλέπω νέους ανθρώπους και μου αρέσει να μιλάω μαζί τους. Όταν συναντάω νέους ανθρώπους κουβεντιάζω μαζί τους και προσπαθώ να κάνω νέους φίλους. Αυτό είναι καλή εξάσκηση για την ένταξη. Μου αρέσει επίσης που μπορώ να χαλαρώνω μετά τις αθλητικές μου δραστηριότητες

11  Lieve:I like the atmosphere of equality at Polparol. What do you think about that? Μου αρέσει η ατμόσφαιρα ισότητας στο Πολ Παρόλ. Εσύ τι λες για αυτό?  Toni: The atmosphere is very important. I like that you can converse on the same level with all the customers, and the therapists and everyone who is there. So you get to know people in a more free basis. Young and old pull on the same string and have a good time. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Μου αρέσει που μπορείς να επικοινωνήσεις στο ίδιο επίπεδο με όλους τους πελάτες και τους θεραπευτές και όσους βρίσκονται εκεί. Έτσι γνωρίζεις τους ανθρώπους σε μία πιο ελεύθερη βάση. Μικροί και μεγάλοι στην ίδια «θέση» περνούν ωραία.

12  Lieve:And Pol himself is an excellent bartender, don’t you think so? Και ο Πολ είναι εξαιρετικός οικοδεσπότης, δεν νομίζεις?  Toni: Yes, I like Pol very much. He’s a little older and through his work as a therapist he knows a lot about the pain of the heart and the body. He’s like a second dad. It’s nice, he knows you by name and he’s a good bartender and also a good listening ear, just like a second father. Thanks to Pol, we all feel very much at ease. Ναι, μου αρέσει πολύ ο Πολ. Είναι λίγο μεγαλύτερος και μέσα από τη δουλειά του σα θεραπευτής ξέρει πολλά για τον ψυχικό και τον σωματικό πόνο. Είναι σα δεύτερος πατέρας. Είναι ωραίο, σε ξέρει με το όνομα σου, είναι καλός οικοδεσπότης και καλός ακροατής, σα δεύτερος πατέρας. Χάρις στον Πολ, νιώθουμε όλοι πολύ άνετα

13  Lieve: So, Polparol is an example of a good practice. I heard the Greek people intend to do a similar thing. Is there any advice you can give to them, as a customer? Οπότε το Πολ Παρόλ είναι ένα παράδειγμα καλής πρακτικής. Άκουσα ότι οι έλληνες σκοπεύουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Τι συμβουλές θα τους έδινες σαν πελάτης?  Toni: At Polparols place, there are also some volunteers working to keep the bar running. It’s nice to see them grow in the project, and they are very precious. Στο Πολ Παρόλ δουλεύουν και κάποιοι εθελοντές για να συνεχίσει να λειτουργεί. Είναι ευχάριστο να τους βλέπεις να μεγαλώνουν μέσα στο πρόγραμμα και είναι πολύ πολύτιμοι.

14  Toni: But it’s important too, to think about the location and the prices. It must be in a central place, that one can easily reach by bus or metro. And the prices must be very economic. Polparol is a place where you can learn about inclusion. You can exercise when you’re there in a nice, informal way. I’m glad Polparol exists! Είναι σημαντικό επίσης να σκεφτούν την τοποθεσία και τις τιμές. Πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, που μπορεί κανείς εύκολα να προσεγγίσει με μετρό ή λεωφορείο. Και οι τιμές πρέπει να είναι πολύ οικονομικές. Το Πολ Παρόλ είναι ένα μέρος που μπορείς να μάθεις για την ένταξη. Μπορείς να εξασκηθείς όταν είσαι εκεί με ένα όχι επίσημο τρόπο. Είμαι ευγνώμον που υπάρχει το Πόλ Παρόλ! Lieve:Thank you Toni - Σ’ ευχαριστώ Toni

15 More narratives (Luc) Περισσότερες αφηγήσεις (Luc)  For me the start of “Polparol” was an opportunity to involve my students of OT in it. So they could learn something about the new tendency in OT service: empowering people to take their lives in their own hands in order to include as much as possible in there own environment, neighborhood, despite their possible limitations. Για μένα το ξεκίνημα του Πολ Παρόλ ήταν μια ευκαιρία να εμπλέξω τους φοιτητές μου σε αυτό. Θα μπορούσαν να μάθουν για την νέα τάση των εργοθεραπευτικών υπηρεσιών : ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους για να ενταχθούν όσο το δυνατό καλύτερα στο περιβάλλον τους, στη γειτονιά τους, παρά τους πιθανούς περιορισμούς.

16 More narratives (Luc) Περισσότερες αφηγήσεις (Luc)  It was also a chance for me to meet the (ex)clients of the mental health clinic where I work as an OT, and that in a totally different environment. Ήταν επίσης μία ευκαιρία για εμένα να συναντάω πρώην πελάτες της ψυχιατρικής κλινικής στην οποία εργαζόμουν ως εργοθεραπευτής, και αυτό σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

17 More narratives (Luc) Περισσότερες αφηγήσεις (Luc)  Since the start of Polparol’s café I learned a lot about their lives and the real difficulties and barriers they have to tackle to be included as a full member of the community. Από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί το Πολ Παρόλ έμαθα πολλά για τις ζωές τους και για τα πραγματικά εμπόδια και τις δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσουν για να ενταχθούν σαν ενεργά μέλη στην κοινότητα  I feel that, by running this café together with all stakeholders of this project, I am still growing not only as a professional but also as a person. Νιώθω ότι όπως συνεχίζουμε μαζί να λειτουργούμε αυτό το καφέ, εγώ συνεχίζω να αναπτύσσομαι όχι μόνο σαν επαγγελματίας άλλα και σαν άνθρωπος

18 Narratives (students OT)- Αφηγήσεις (Φοιτητές ΕΘ)  For us Polparole is more than a place where we have the chance to meet with mental health (ex)clients. It’s a realistic, learning environment where we try to empower people to take initiatives, form ideas about their personal and common interests. We try our very best, not to only guide the participants in the activities but also attempt to make contact with them in a casual way.  Για μας το Πολ Παρόλ είναι ένα μέρος που μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με πρώην λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Είναι ένα ρεαλιστικό, εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους ώστε να πάρουν πρωτοβουλίες και να κάνουν σχέδια για τα προσωπικά και τα κοινά τους ενδιαφέροντα. Δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό, όχι μόνο για να οδηγήσουμε τους συμμετέχοντες να εμπλακούν σε δραστηριότητες αλλά και προσπαθώντας να έρθουμε σε επαφή μαζί τους σε καθημερινά γεγονότα. Polparol is a cool place to be at”  besides that : “Polparol is a cool place to be at” «είναι ωραίο να βρίσκεσαι στο Πολ Παρόλ»  Πέρα από αυτά : «είναι ωραίο να βρίσκεσαι στο Πολ Παρόλ»

19 Events - γεγονότα  Opening ceremony ( Pol Parol 2009) – τελετή έναρξης  BBQ every year – μπάρμπεκιου κάθε χρόνο  Guided tours in the city – ξεναγήσεις στην πόλη  Monthly cookout – μηνιαίο μαγείρεμα έξω  Birthday party’s – πάρτι γενεθλίων  Game nights – βραδιές παιχνιδιών  Sports activities (soccer)- αθλητικές δραστηριότητες  Singing together on special occasions – τραγουδάμε μαζί σε ιδιαίτερες περιστάσεις  Quiz - κουΐζ  ………

20 The café- Το καφέ. Meeting eachother- Συναντιόμαστε μεταξύ μας Voluntary engagement- Εθελοντική δέσμευση

21 Big BBQ august 2009: Action ! Μεγάλο μπάρμπεκιου Αύγουστος 2009

22 Partners in “Polparol” Εταίροι του ‘Πολ Παρόλ’  De Hulster vzw : initiative for sheltered housing  Dhr. P.Mentens (paul.mentens@dehulster.be)paul.mentens@dehulster.be  Dhr Pol Depreitere (polparol@dehulster.be)  Wijkbureau Mannenstraat : Neighborhood work City of Leuven  Dhr Jan Mellebeek (jan.mellebeek@leuven.be)jan.mellebeek@leuven.be  HUB-EHSAL Brussel Education of Occupational therapists  Dhr. Luc Vercruysse (luc.vercruysse@hubrussel.be)luc.vercruysse@hubrussel.be

23 Toast for the start of this new initiative: The coordination group Πρόποση για το ξεκίνημα αυτής της πρωτοβουλίας:.Η ομάδα των συντονιστών Pol :The proud father of the project Πολ: ο περήφανος πατέρας του προγράμματος

24 Who are the “learners” : (diverse levels) Ποιοι είναι οι εκπαιδευόμενοι: (πολλά επίπεδα) HUB-EHSAL students in Occupational Therapy learn how they can motivate and empower the other stakeholders to take initiative, to learn the skills necessary to run that kind of meeting places. This method of “empowering” should be one of their competences in their future professional life. Οι φοιτητές εργοθεραπείας μαθαίνουν πώς να κινητοποιήσουν και να ενδυναμώνουν τους άλλους πελάτες να πάρουν πρωτοβουλίες, να μάθουν τις απαραίτητες δεξιότητες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία ενός τέτοιου χώρου. Αυτή η μέθοδος της ενδυνάμωσης πρέπει να είναι μία από τις επάρκειες της μελλοντικής τους επαγγελματικής ζωής υγείας.

25 Mental Health clients learn the necessary skills to run a meeting place as that “café”. These skills and competences can be useful later when they try to find (again) a job in the regular or voluntary labour market. Οι λήπτες υπηρεσιών μαθαίνουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ένα τέτοιο χώρο. Οι δεξιότητες αυτές μπορεί να τους φανούν πολύ χρήσιμες όταν αργότερα θα βγουν εκείνοι στην αγορά εργασίας. Neighborhood inhabitants (including immigrants) learn how they can live together in an active engagement with mental health clients. Οι κάτοικοι της περιοχής (συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών) μαθαίνουν πως μπορούμε να ζούμε μαζί έχοντας ενεργητική επαφή με πελάτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

26 Methods: - μεθόδοι:  The café is opened every Thursday evening from 18.00 to 22.00 Το καφέ είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη απόγευμα από τις 18:00 ως τις 22:00  Activities are offered from time to time. Clients and all other stakeholders are free to join these groups. The activities are a “joint action” between all the regular visitors of the café (students,mental health clients, neighbourhood inhabitants). Δραστηριότητες οργανώνονται κατά καιρούς, οι λήπτες υπηρεσιών και όλοι οι πελάτες μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες. Οι δραστηριότητες έχουν κοινή δράση των πελατών του καφέ (φοιτητές, λήπτες υπηρεσιών, κάτοικοι περιοχής)  Mobility to similar “good practices” (grundtvig-partners) Συμμετοχή σε επισκέψεις σε παρόμοιες «καλές πρακτικές» (εταίροι Grundtvig)  Dissemination of the outcomes via website, presentations at congresses and seminars, publications (local-international) Διάδοση των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο, παρουσιάσεις σε σεμινάρια, δημοσιεύσεις(τοπικές - διεθνείς)

27 Future projects Mελλοντικά προγράμματα  We go on with this weekly encounter in Polparol, and try to take new initiatives in running the café, organising new activities and events. Συνεχίζουμε τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στο Πολ Παρόλ και προσπαθούμε να βρούμε νέες ιδέες – πρωτοβουλίες για τη λειτουργία του καφέ, οργανώνοντας νέες δραστηριότητες και γεγονότα.  We look out to learn new skills in that. Προσπαθούμε να μάθουμε νέες δεξιότητες σε σχέση με αυτό.


Κατέβασμα ppt "Meeting place in Leuven, Belgium Σημείο συνάντησης στη Leuven, Βέλγιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google