Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ»
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ» 25 ΦΕΒ. 2016

2 ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 2009/147/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (Sites of Community Importance – SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

3 Περιοχές Δικτύου Natura 2000
30 περιοχές ΖΕΠ 153,274 εκτάρια Ποσοστό:16.3% (27.5%) 40 Περιοχές SCI, 30 περιοχές SPA, 8 κοινές = 62 περιοχές ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΕΠ Απρίλιος 2008 Επέκταση 2013 Έκταση: 6843 ΕΚΤΑΡΙΑ

4 ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

5 Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων & Μέτρων Διατήρησης για τις Περιοχές ΖΕΠ
Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος του Ν. 152(Ι)/2003: Σύμφωνα με το άρθρο 6, για την επίτευξη των σκοπών του Νόμου και για σκοπούς διαφύλαξης, διατήρησης, συντήρησης ή αποκατάστασης μιας επαρκούς ποικιλίας και επιφάνειας οικοτόπων για όλα τα είδη άγριων πτηνών, ο Υπουργός, μετά από γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, καθορίζει: (α) Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 7. (β) με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επ. Εφημ. της Δημοκρατίας, Μέτρα για τη, σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις, συντήρηση και διευθέτηση, των οικοτόπων που βρίσκονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των ΖΕΠ· (γ) περιοχές για τη δημιουργία νέων και αποκατάστασης κατεστραμμένων βιοτόπων

6 Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων & Μέτρων Διατήρησης για τις Περιοχές ΖΕΠ
Δυνάμει των Άρθρων 2, 3, και 4 της Oδηγίας 2009/147/ΕΟΚ (περί της Διατήρησης Αγρίων Πτηνών) πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα για τη διατήρηση, διαφύλαξη, και αποκατάσταση των αγρίων πτηνών και των βιοτόπων τους. Μετά από Δημόσιο Διαγωνισμό, ανατέθηκε η σχετική Σύμβαση στην Κοινοπραξία I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd & Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου. Συνδυασμός Επιστημονικής Κατάρτισης και Τοπικής Γνώσης σε θέματα δημιουργίας συνθηκών ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης πτηνοπανίδας, αξιολόγησης υφιστάμενων συνθηκών και εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων

7 Σκοπός του Έργου - Στόχος Διαχειριστικών Σχεδίων Περιοχών ΖΕΠ
Στόχος Διαχειριστικών Σχεδίων: Η προστασία και διατήρηση των άγριων πτηνών καθώς και των ενδιαιτημάτων τους. Αποτελεί και τον στόχο της Οδηγίας 2009/147/EC η οποία εναρμονίστηκε στην Εθνική Νομοθεσία με τον «Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος του 2003»  Ν.152(Ι)/2003. Τα Διαχειριστικά Σχέδια αποτελούν το μέσο επίτευξης των στόχων της Νομοθεσίας Τι είναι τα ΔΣΧ, Ποιος είναι ο Στόχος τους, Και πως λειτουργούν?

8 Κύριες Δράσεις της Σύμβασης
Προπαρασκευαστική εργασία: Συλλογή και ανάλυση υφιστάμενων δεδομένων, βιβλιογραφίας, μελετών, ΔΣχ., ανάλυση απειλών, πιέσεων αλλά και ευκαιριών ανάδειξης. Καταγραφές πτηνοπανίδας - Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς (FRVs). Ετοιμασία Στόχων Διατήρησης (Conservation objectives). Ενημέρωση Ενδιαφερόμενων Φορέων και Διαβούλευση. Σύνταξη/Ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων και καθορισμός Μέτρων Διαχείρισης προς επίτευξη των τιθέμενων Στόχων.

9 Χρονοδιάγραμμα Σύμβασης

10 Διαχειριστικά Σχέδια & Μέτρα Διαχείρισης
Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης ανά περιοχή και ανά Είδος Χαρακτηρισμού. Καταγράφουν την υπάρχουσα κατάσταση και τις ανάγκες προστασίας ανά περιοχή και ανά Είδος Χαρακτηρισμού. Προτείνουν Μέτρα και Δράσεις, και θα εισηγούνται πρακτικές διαχειριστικές λύσεις και μέτρα ανά περιοχή και ανά είδος. Ενσωματώνουν Μέτρα που υφίστανται σε άλλα Σχέδια και Προγράμματα (π.χ. ΠΑΑ , Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΟΠΥ), κλπ.). Περιεκτικό, κατανοητό, και εύχρηστο με τεχνικές πληροφορίες, χάρτες και αναλύσεις σε Παραρτήματα.

11 Χρησιμότητα Ενημερωτικών συναντήσεων και Διαβουλεύσεων
Ενημέρωση τοπικών φορέων και κοινοτήτων για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν βάσει της σχετικής Νομοθεσίας που αφορούν στην εκπόνηση ΔΣχ. για τις περιοχές ΖΕΠ. Παροχή ενός πλαισίου για διάλογο με τους εμπλεκόμενους και υποστήριξη για μία συναινετική προσέγγιση στη διαχείριση της περιοχής. Συζήτηση απόψεων και παρατηρήσεων, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στον καταρτισμό του ΔΣχ. προς εισήγηση πρακτικών διαχειριστικών λύσεων και μέτρων. Η άποψη της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών αρχών κρίνεται απαραίτητη καθώς αποτελεί βασικό συστατικό επιτυχούς εκπόνησης ενός ΔΣχ. Απώτερος Σκοπός: η Διατήρηση, διαφύλαξη και αποκατάσταση των πληθυσμών των ειδών πτηνοπανίδας και των βιοτόπων τους.

12 Σημαντικά Ζητήματα που τέθηκαν στην 1η Διαβούλευση – 04/11/2014
Το ΚΣ Άχνας θεωρεί ότι μπορούν να προστατευθούν τα είδη της περιοχής και να συνυπάρξουν με τον άνθρωπο και σχετικές δραστηριότητες Σήμερα υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες εντός του φράκτη. Ζητήθηκε δέσμευση για την παρουσία ελάχιστης ποσότητας νερού στο φράγμα για να διατηρηθεί το οικοσύστημα. Συζητήθηκε η κατασκευή ενός ¨πάγκου υπερχείλισης¨ στο νοτιοδυτικό άκρο του φράκτη που θα περιορίζει την επιφάνεια του νερού. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιτήρησης του φράγματος. Θέματα ήπιας ανάπτυξης προς όφελος περιοχής - η περίμετρος και οι όχθες να διαχειρίζονται από την κοινότητα.


Κατέβασμα ppt "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google