Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑ

2 Είναι η οικονομική λειτουργία μιας επιχείρησης που αποτυπώνει με συστηματικό τρόπο τις προβλέψεις μελλοντικών δραστηριοτήτων. Μηχανισμός πρόβλεψης οικονομικών εξελίξεων Για τα νοσοκομεία είναι μία μέθοδος προσδιορισμού των μεγεθών των εσόδων & εξόδων του επόμενου οικονομικού έτους

3 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (συστηματικός & λογικός τρόπος) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (μεταξύ τμημάτων οργανισμού) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (στόχοι, ευκαιρίες, επιχειρηματικά σχέδια πιο καθαρά στους managers) ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (στελεχών ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους) ΕΛΕΓΧΟΣ (δραστηριοτήτων, μετρώντας την πρόοδο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (απόδοσης των managers όσον αφορά την επίτευξη των δικών τους στόχων καθώς & των τμημάτων τους)

4 ΕΣΟΔΑ Χρηματικά ποσά που περιέρχονται κατά νόμιμο τρόπο στα Νοσοκομεία & αυξάνουν το ταμειακό τους ενεργητικό Κύρια έσοδα Νοσοκομείου Νοσήλια Πρόσοδοι περιουσίας από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων Κρατικές επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από προγράμματα δημοσίων δαπανών

5 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ – δεν επηρεάζουν την καθαρή περιουσία του οργανισμού- ΤΡΕΧΟΝΤΑ έσοδα για την κάλυψη των δαπανών της παραγωγικής λειτουργίας ΕΚΤΑΚΤΑ - επηρεάζουν την καθαρή περιουσία του οργανισμού- είτε με δανεισμούς είτε με εκποίηση ακινήτων

6 ΕΞΟΔΑ Κάθε δαπάνη που γίνεται από τα νοσοκομεία
Κύρια έξοδα Νοσοκομείου: Μισθοδοσία προσωπικού Δαπάνες ανέγερσης ή βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Προμήθεια εξοπλισμού Λειτουργικές δαπάνες

7 ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ – επί σειρά ετών, κατ’επανάληψη ΕΚΤΑΚΤΑ - περιοδικά

8 ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (όλα τα έσοδο & έξοδα πρέπει να προβλέπονται & να εγγράφονται στον προϋπολογισμό) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ(πιστώσεις εξειδικεύονται κατά κωδικό αριθμό) ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ(ύψος εσόδων να συμπίπτει με ύψος εξόδων) ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ(ο προϋπολογισμός πρέπει να συντάσσεται & να εγκρίνεται έγκαιρα πριν από την έναρξη του έτους που αναφέρεται)

9 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1)Ανάλογα με τον τρόπο σύνταξής του: Αυξητικός ή Επαυξημένος προϋπολογισμός εφαρμόζεται σ’όλα τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, στηρίζεται στα δεδομένα του προηγούμενου έτους & συνυπολογίζεται το ποσοστό του αναμενόμενου πληθωρισμού Προυπολογισμός μηδενικής βάσης Ξεκινά από το μηδέν, καμία δαπάνη δε λαμβάνεται ως δεδομένη

10 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ανάλογα με τον τρόπο σύνταξής του: Ελαστικός προυπολογισμός Προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζει τα προϋπολογισμένα έσοδα, έξοδα & ταμειακές ροές σε διαφορετικά επίπεδα παραγωγής, προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε νέο παραγωγικό δεδομένο Σφαιρικός προυπολογισμός Εφαρμόζεται σε Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία Κάθε νοσοκομείο καταρτίζει έναν ετήσιο προυπολογισμό με βάση: Προϋπολογισμό προηγούμενου έτους, αύξηση τιμών αγαθών & εισοδημάτων, ιδιαίτερες ανάγκες νοσοκομείου

11 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2)Προκειμένου η Διοίκηση να έχει τη δυνατότητα για επιμέρους παρεμβάσεις όπως διαχείριση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάλογα με το ρυθμό αυξομείωσης επιχειρηματικών κερδών: Προϋπολογισμός εσόδων Προϋπολογισμός δαπανών Προϋπολογισμός επιχειρηματικού κέρδους Ταμειακός Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός επενδύσεων

12 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3)Προκύπτει από το ενδιαφέρον της Διοίκησης να παρακολουθεί δαπάνες για τις επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης & διακρίνεται σε: Λειτουργικό προϋπολογισμό Σύνολο δαπανών για κάλυψη επιμέρους αναγκών όπως αμοιβές ανθρώπινων πόρων, αγορά φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, συντήρηση κτιρίων, εξοπλισμού Προϋπολογισμό προγραμμάτων Στόχος είναι η υλοποίηση επιμέρους προγραμμάτων Προϋπολογισμό προγραμμάτων κατά λειτουργία Συνδυαστική καταγραφή δαπανών λειτουργιών & δαπανών προγραμμάτων

13

14

15

16

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΟΛΑ ΤΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ. ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ συνέχεια
Η ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ Δ.Σ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ & ΕΓΚΡΙΣΗ & ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Υ.Π.Ε ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

19 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Απεικονίζει την κατάσταση του ενεργητικού & παθητικού του ταμείου του Νοσοκομείου & περιλαμβάνει: Τα υπόλοιπα των διαθέσιμων κεφαλαίων & το λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης Τις εισπράξεις του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους Τις εισπράξεις εκτός προϋπολογισμού Τις πληρωμές προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους Το ταμειακό υπόλοιπο Πληρωμές εκτός προϋπολογισμού

20

21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το γενικό λογιστήριο του κράτους αποστέλλει έγγραφο για κατάρτιση ισολογισμού της χρηματικής διαχείρισης στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού του νοσοκομείου Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού καταγράφει τα ακριβή ποσά ενεργητικού & παθητικού σε ενιαίο πίνακα, καταρτίζει & αποστέλλει τον ισολογισμό στο Δ.Σ Το Δ.Σ συνεδριάζει για την έγκρισή του & το διαβιβάζει στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού Η Υ.Ο τον αποστέλλει στην οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου & στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τέλος η έγκριση ισολογισμού επιστρέφει στην Υ.Ο


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google