Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at: www.agia-markella.org www.agia-markella.org Page 2 Page 7 ΑΓΓΕΛΙΕΣ - Upcoming Events and Announcements ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Κυριακή, 26 Ιουνίου Κυριακή των Αγίων Πάντων. Όρθρος………..…8:30πμ. Θεία Λειτ……......10:00πμ Τρίτη, 28 Ιουνίου- Εσπερινός στην Εκκλησία του Αγίου Παύλου Hempstead........................7:00μμ Τετάρτη, 29 Ιουνίου- Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. στην Εκκλησία του Αγίου Παύλου Hempstead. Θ. Λειτ.............................9:30πμ Πέμπτη, 30 Ιουνίου- Εσπερινός Ἀ νάργυροι Κοσμ ᾶ ς καί Δαμιανός..….…....7:00μμ Παρασκευή, 01 Ιουλίου- Ἀ νάργυροι Κοσμ ᾶ ς καί Δαμιανός. Θεία Λειτ......9:30πμ *Αγιασμός........…...................................................................................6:00μμ Κυριακή, 3 Ιουλίου- Κυριακή 2 α Ματθαίου. Ορθρος…8:30πμ.Θ. Λειτ....10:00πμ SUNDAY BULLETIN Our Sunday Bulletin may now be available to you by e-mail. If you wish to receive the Sunday Bulletin, please e-mail Fr. Sarantis at patersarantis@yahoo.com stating that you wish to receive the Bulletin and provide him with your e-mail address. Thank you. patersarantis@yahoo.com St. Markella Feast Raffle Please note that the drawing of the St. Markella raffle is on July 22 at the end of the Divine Liturgy. We kindly remind that you bring your raffles back to the church so there may be a smooth drawing. If you have not purchase your raffles yet, please see Mr. John Katsigiorgis or any member of the Parish Council. The prizes are great and the cost is ONLY $20.00 per raffle. Your purchase will give you a chance to win Cash and the church will pay its obligations properly. We thank you in advance. Voithia sas! Sunday, 26 June- All Saints Day. Orthros….…8:30am. Div. Lit………......10:00am Tuesday, 28 June- Great Vesper Service at St. Paul Church in Hempstead…………….……......7:00pm Wednesday, 29 June- Peter and Paul The Apostles in Hempstead. Div. Lit...................................................................................................9:30am Thursday, 30 June- Great Vesper Service for Sts. Cosmos & Damainus……………………….…...7:00pm Friday 1, July- Sts. Cosmas & Damianus. Divine Liturgy……………..........9:30am *Agiasmos Service………………………………………………………….………….....6:00pm Sunday, 3 July-2nd Sunday of Matthew. Orthros…....8:30am. Div. Lit...10:00am ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχίζοντας απο την Κυριακή, Ιουνίου 19, 2016, ο Ορθρος θα αρχίζει στις 8:45πμ και η Θεία Λειτουργία θα τελειώνει ΠΕΡΙΠΟΥ 11:30πμ έως την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου, 2016. Παρακαλείστε όπως σημειώστε το πρόγραμμα σας. ♦♦♦♦♦♦♦♦ SUMMER DIVINE LITURGY SCHEDULE Starting with the Sunday of Pentecost on June 19 th, 2016 and every Sunday throughout the summer including Sunday, September 4, 2016, the Divine Liturgy Service will start at 8:45am and will finish AROUND 11:30AM. Kindly make a note in your calendars. Thank you. Πρόγραμμα Πανήγυρης Αγίας Μαρκέλλας Τετάρτη., 20 Ιουλίου * Ακολουθία Παράκλησης Αγ. Μαρκέλλας….................………….7:00μμ Πέμπτη, 21 Ιουλίου. * Πανηγυρικός Εσπερινός...........................................................7:00μμ Πρασκευή, 22 Ιουλίου * Πανηγυρική Θεία Λειτουργία…………………………...................8:45πμ ST. MARKELLA FEAST SCHEDULE Wednesday, July 20 – Paraclesis Service to St. Markella …………………………................7:00pm Thursday, 21 July- Great Vesper Service………….……………………………...……................…7:00pm Friday, 22 July- Orthros / Divine Liturgy…………………………………………………................. 8:45am

2 Page 3 Η συντροφιά των χρυσών χρόνων! Η ομάδα των ηλικιωμένων έχει ανασυνταχθεί. Η συνάντησης λαμβάνει χώρα κάθε Πέμπτη, από τις 12 μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα προς το παρόν στην αίθουσα της εκκλησίας.Παρακαλείσθε να έρθετε και να ενωθείτε μαζί μας! Senior Citizens - Golden Stars Our Senior Citizens Group has been regrouped and meets every Thursday at noon until 2pm for now, in the church hall. Please come and join us! CHURCH OFFICE HOURS Monday-Friday 9:00am-2:00pm ---------------------------------------------------------------- Father Sarantis’ Office Hours Monday- HOSPITAL MINISTRY SERVICE/ BY APPT Tuesday – Wednesday- 9-2 Thursday- 9-2 Friday- 9-2 *If Pastoral assistance is needed outside of the posted office hours, kindly phone the Parish Office and your needs will be addressed in a timely fashion, 516-783-5760 Page 6 EPISTLE St. Paul's Letter to the Romans 2:10-16 Brethren, glory and honor and peace for every one who does good, the Jew first and also the Greek. For God shows no partiality. All who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. When Gentiles who have not the law do by nature what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that what the law requires is written on their hearts, while their conscience also bears witness and their conflicting thoughts accuse or perhaps excuse them on that day when, according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. 12-6 The Gospel Reading according to Matthew 4:18-23 Zebedee and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. Immediately they left their boat and their father, and followed him. And he went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every disease and every infirmity among the people. At that time, as Jesus walked by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen. And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Immediately they left their nets and followed him. And going on from there he saw two other brothers, James the son of

3 Page 5 Το Αγιο Ευαγγέλιο ΙΩΑΝΝΗΝ Δ´ 5 - 42 Ε ἰ σοδικόν - Δε ῦ τε προσκυνήσωμεν κα ὶ προσπέσωμεν Χριστ ῷ. Σ ῶ σον ἡ μ ᾶ ς Υ ἱὲ Θεο ῦ, ὁ ἀ ναστ ὰ ς ἐ κ νεκρ ῶ ν, ΧΟΡΟΣ - ψάλλοντάς σοι, Ἀ λληλούϊα. Come let us worship and bow down before Christ. Save us, O Son of God, who arose from the dead. Choir: We sing to You, Alleluia. Ὕ μνοι μετ ὰ τ ὴ ν Μικρ ὰ ν Ε ἴ σοδον - Ἀ πολυτίκιον Ἀ ναστάσιμον. Ἦ χος πλ. δ Ἐ ξ ὕ ψους κατ ῆ λθες ὁ ε ὔ σπλαγχνος, ταφ ὴ ν κατεδέξω τριήμερον, ἵ να ἡ μ ᾶ ς ἐ λευθερώσ ῃ ς τ ῶ ν παθ ῶ ν. Ἡ ζω ὴ κα ὶ ἡ Ἀ νάστασις ἡ μ ῶ ν, Κύριε δόξα σοι. Τ ῶ ν Ἁ γίων Ἠ χος δ ʹ. Τ ῶ ν ἐ ν ὅ λ ῳ τ ῷ κόσμ ῳ Μαρτύρων σου, ὡ ς πορφύραν κα ὶ βύσσον τ ὰ α ἵ ματα, ἡ Ἐ κκλησία σου στολισαμένη, δι' α ὐ τ ῶ ν βο ᾷ σοι· Χριστ ὲ ὁ Θεός, τ ῷ λα ῷ σου το ὺ ς ο ἰ κτιρμούς σου κατάπεμψον, ε ἰ ρήνην τ ῇ πολιτεί ᾳ σου δώρησαι, κα ὶ τα ῖ ς ψυχα ῖ ς ἡ μ ῶ ν τ ὸ μέγα ἔ λεος. Του Αγίου Νεκταρίου - Ἀ πολυτ ί κιον Ἦ χος α’. (Τ ῆ ς ἐ ρήμου πολίτης.) Σηλυβρίας τ ὸ ν γόνον κα ὶ Α ἰ γίνης τ ὸ ν ἔ φορον, τ ὸ ν ἐ σχάτοις χρόνοις φανέντα ἀ ρετ ῆ ς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡ ς ἔ νθεον θεράποντα Χριστο ῦ, ἀ ναβλύζει γ ὰ ρ ἰ άσεις παντοδαπ ὰ ς το ῖ ς ε ὐ λαβ ῶ ς κραυγάζουσι. Δόξα τ ῷ σ ὲ δοξάσαντι Χριστ ῷ, δόξα τ ῷ σ ὲ θαυματώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ – Μνήσθητι Κύριε......του δούλου σου... Της Αγίας Μαρκέλλας - Ἦ χος α ´. (Το ῦ λίθου σφαγισθ έ ντος) Το ῦ Κυρίου το ῖ ς νόμοις, κα ὶ το ῖ ς θείοις διδάγμασι, πειθομένη Μαρκέλλα, κα ὶ ἀ μέμπτως φυλάττουσα, τ ὴ ν βίαν πτοηθε ῖ σα το ῦ πατρ ὸ ς, ὦ Νύμφη ἀ κήρατε Χριστο ῦ, ἐ ν το ῖ ς ὄ ρεσιν η ὐ λίζου, ἐ ν ο ἷ ς διώκων ε ὑ ρίσκει κα ὶ ἐ κτείνει σε· δόξα τ ῷ δεδωκότι σοι ἰ σχ ὺ ν, δόξα τ ῷ σ ὲ στεφανώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. Κοντάκιον. - Ἦ χος π λ. δ ʹ. Α ὐ τόμελον. Ὡ ς ἀ π αρχ ὰ ς τ ῆ ς φύσεως, τ ῷ φυτουργ ῷ τ ῆ ς κτίσεως, ἡ ο ἰ κουμένη π ροσφέρει σοι Κύριε, το ὺ ς θεοφόρους Μάρτυρας· τα ῖ ς α ὐ τ ῶ ν ἱ κεσίαις, ἐ ν ε ἰ ρήν ῃ βαθεί ᾳ, τ ὴ ν Ἐ κκλησίαν σου, δι ὰ τ ῆ ς Θεοτόκου συντήρησον, π ολυέλεε. Kontakion- O Planter of creation, Lord, to You does the entire world bring as an offering the God-bearing martyr Saints, as being nature's first fruits. At their earnest entreaties, keep Your Church in a state of profoundest peace, through the Theotokos, O Lord abundantly merciful. Page 4 The Gospel Reading according to Κατ ὰ Ι´ 32 – 33; 37 – 38; ΙΘ´ 27 - 30 Καθένας, λοιπόν, που με πίστιν και θάρρος και χωρίς να φοβήται τους διωγμούς, θα με ομολογήση σωτήρα του και Θεόν του εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσθεν του ουρανίου πατρός μου ως ιδικόν μου. Οποιος όμως με αρνηθή εμπρός στους ανθρώπους, θα αρνηθώ και εγώ να τον παραδεχθώ ως ιδικόν μου εμπρός στον ουράνιον Πατέρα μου. Εκείνος που αγαπά τον πατέρα η την μητέρα του παραπάνω από εμέ, δεν είναι άξιος να λέγεται οπαδός μου. Και εκείνος που αγαπά τον υιόν του η την κόρην του παραπάνω από εμέ, δεν είναι άξιος να λέγεται οπαδός μου. Και όποιος δεν παίρνει σταθεράν την απόφασιν να υποστή κάθε ταλαιπωρίαν και σταυρικόν ακόμη θάνατον δια την πίστιν του εις εμέ και δεν με ακολουθεί ως αρχηγόν και υπόδειγμά του, δεν είναι άξιος για μένα. Τοτε απεκρίθη ο Πετρος και του είπε· “ιδού ημείς αφήσαμεν όλα και σε ηκολουθήσαμεν. Ποία τάχα θα είναι η αμοιβή μας;” Ο δε Ιησούς απήντησεν εις αυτούς· “σας διαβεβαιώνω ότι σεις που με έχετε ακολουθήσει εδώ εις την γην, όταν εις την συντέλεια των αιώνων αναδημιουργηθή νέος κόσμος και αναστηθούν οι νεκροί και ο υιός του ανθρώπου καθίση επάνω στον ένδοξον θρόνον του, τότε και σεις θα καθίσετε επάνω εις δώδεκα θρόνους, δια να κρίνετε τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ. Και κάθε ένας, ο οποίος προς χάριν μου αφήκε οικίας η αδελφούς η αδελφάς η πατέρα η μητέρα η γυναίκα η χωράφια, θα λάβη εδώ εις την γην εκατό φορές περισσότερα και, το σπουδαιότερον, θα κληρονομήση την αιωνίαν ζωήν. Πολλοί δε που στον κόσμον αυτόν, ένεκα των αξιωμάτων τα οποία κατέχουν και όχι δια την αρετήν των, είναι πρώτοι, εις την βασιλείαν των ουρανών θα είναι τελευταίοι και πολλοί που στον κόσμον αυτόν θεωρούνται τελευταίοι, θα είναι εκεί πρώτοι.


Κατέβασμα ppt "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google