Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Empowering Teachers in Challenging times for Science and Environmental Education (Kynigos C., Daskolia M., Smyrnaiou Z.) Παρουσίαση: Βάλια Γρηγορίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Empowering Teachers in Challenging times for Science and Environmental Education (Kynigos C., Daskolia M., Smyrnaiou Z.) Παρουσίαση: Βάλια Γρηγορίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Empowering Teachers in Challenging times for Science and Environmental Education (Kynigos C., Daskolia M., Smyrnaiou Z.) Παρουσίαση: Βάλια Γρηγορίου

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ψηφιακές τεχνολογίες: δυνατότητα διδασκαλίας των επιστημών με έμφαση σε θέματα κοινωνικο- περιβαλλοντικά Αλλάζει ο ρόλος των εκπαιδευτικών Αναγκαία η ενδυνάμωσή τους για να ανταποκριθούν σε ρόλους συνσχεδιαστών (co-designers) και συνομιλητών (co-discussants) της καινοτομίας

3 ΤΟ ΑΡΘΡΟ Αναλύει την τεχνική που εφαρμόστηκε σε επιμορφώσεις επιμορφωτών εκπαιδευτικών ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε τέτοιος ρόλους Χρησιμοποιήθηκαν ζεύγη «οριακών αντικειμένων» (boundary objects): Σενάρια και Μικρόκοσμοι, με σκοπό τη δημιουργία νοημάτων και τη γεφύρωση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και επιστημονικών κοινοτήτων

4 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ‘60 Εξελίξεις σχετικές με την προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης και του τρόπου διδασκαλίας τους έναυσμα συζήτησης για παιδαγωγική & ρόλο εκπαιδευτικού Η δυνατότητα χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών για πρόσθετη παιδαγωγική αξία Επιχειρήματα για προσέγγιση των επιστημών, προσανατολισμένη σε κοινωνικά & περιβαλλοντικά ζητήματα Αναγκαία η κατανόηση των εξελίξεων από τους εκπαιδευτικούς & να είναι ενήμεροι για τη θέση των επιστημών στο Α.Π. (Dillon & Manning, 2010) Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να τους προετοιμάζει για να ανταποκριθούν στις εξελίξεις και τους νέους τους ρόλους

5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Πώς πρέπει να είναι σχεδιασμένη και τι μεθόδους να ακολουθεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να αυτοί να αλλάξουν ριζικά επαγγελματικές τακτικές και να γίνουν μέλη τέτοιων συνεχών εξελίξεων ?

6 ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδότησε ένα project όπου: Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης θα επιμόρφωναν επιμορφωτές οι οποίοι θα πραγματοποιούσαν μαθήματα 96 ωρών σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία Στο άρθρο συζητείται η περίπτωση επιμόρφωσης (Μάιος 2011 - Φεβρουάριος 2012 - 350 ώρες) μιας ομάδας 5 έμπειρων εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών, οι οποίοι θα επιμόρφωναν συναδέλφους τους.

7 Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Στην αποφυγή διαχωρισμού στόχων σε παιδαγωγικούς, τεχνολογικούς και γνωστικούς με τρόπο αποσπασματικό και στη δημιουργία μιας κουλτούρας δια βίου μάθησης και συνεργατικότητας Στην κινητοποίηση των επιμορφωτών ώστε να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους να προβληματιστούν για την επιστημολογία των επιστημών και της παιδαγωγικής για την απογοήτευση των μαθητών για τις επιστήμες για την απροσδιοριστία και αδυναμία εκτέλεσης των αιτημάτων για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.

8 Στο να τους καταστήσει δημιουργικούς συνσχεδιαστές παιδαγωγικών παρεμβάσεων & γενεσιουργούς αναστοχαστικής νοοτροπίας με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών Να τους παρακινήσει για «άνοιγμα» προς περισσότερο κοινωνικά ζητήματα και εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος της επιστήμης

9 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ Ψ.Τ. Η επιστημονική εκπαίδευση περιλαμβάνει: Κατανόηση του επιστημονικού περιεχομένου (scientific content) – έννοιες & μεταξύ τους σχέσεις Επιστημονική προσέγγιση στην έρευνα

10 ΌΜΩΣ Οι εμπειρίες των μαθητών από το φυσικό κόσμο τους οδηγούν σε βαθιά ριζωμένες παρανοήσεις Τα μοντέλα προσομοιώσεων ενσωματώνουν πρόσθετη παιδαγωγική αξία διότι: δυνατότητες απεριόριστου πειραματισμού πληθώρα αναπαραστάσεων μπορούν να συμπεριλάβουν το αδύνατο και το επικίνδυνο δυνατότητες πειραματισμού με αφηρημένα φαινόμενα (π.χ. κοινωνικά) οι μαθητές εμβυθίζονται (get immersed) σε κόσμους που είτε είναι είτε όχι συμβατοί με τους κοινά αποδεκτούς επιστημονικούς νόμους

11 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Κινητοποιούν τους μαθητές να κατανοήσουν επιστημονικές έννοιες, σχέσεις και φαινόμενα & να υιοθετήσουν συμπεριφορές επιστημονικής έρευνας και κριτικής σκέψης. Έτσι, Θα αποκτήσουν γνώση για το περιεχόμενο (content) της επιστήμης Θα αποκτήσουν δεξιότητες επιστημονικής έρευνας

12 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στοιχεία πολλών χωρών: τα Α.Π. τους, δίνουν έμφαση στο περιεχόμενο της επιστημονικής γνώσης (science content) – μετάδοση ξερών επιστημονικών δεδομένων & όχι στη δημιουργία επιστημονικών νοημάτων από τους μαθητές Πρόσφατες έρευνες έδειξαν: Αδιαφορία μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες Δεν θεωρούν ότι αυτές εξηγούν τα διάφορα πραγματικά & κοινωνικά φαινόμενα Μειούμενος αριθμός μαθητών που επιλέγουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών και αύξων αυτών που επιλέγουν Κοινωνικές-Περιβαλλοντικές Επιστήμες (αναπτύσσουν νοήματα του κόσμου που τους περιβάλλει)

13 ΣΥΝΕΠΩΣ Για να αποκτήσει η επιστημονική εκπαίδευση νόημα για τους μαθητές, θα πρέπει να γεφυρωθεί με πεδία κοινωνικά και επικεντρωμένα στα προβλήματα της πραγματικής ζωής

14 ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Την ανάγκη γεφύρωσης επιστημονικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τόνισαν διάφοροι ερευνητές: Gough: έμφαση σε θέματα κοινωνικο-επιστημονικά, αειφορίας και στα ενδιαφέροντα των παιδιών Fensham, Gough & Lucas: τέτοια θέματα κρατούν το ενδιαφέρον των παιδιών, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της πραγματικής ζωής & δημιουργούνται επιστημονικά εγγράμματοι πολίτες που θα διασφαλίσουν περιβαλλοντική αειφορία Dillon & Scott: Η περιβαλλοντική εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών προοπτικών μελέτης της πραγματικότητας κι έτσι καταρρίπτει την αντίληψη ότι η επιστημονική αλήθεια είναι μία και μοναδική Hodson & Littledyke: Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να ενσωματώσει την επιστημονική γνώση στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων

15 ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ Α.Π. ΔΙΕΘΝΩΣ Η κυρίαρχη κουλτούρα της επιστημονικής εκπαίδευσης Οι παραδοσιακές σχολικές πρακτικές Η ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου ρόλου

16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Επιμορφώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης χωρίς αξία Άκαμπτες νοοτροπίες &πρακτικές Έλλειψη γενικής κοινωνικής & θεσμικής κουλτούρας που αφορά το επάγγελμά τους Η διδασκαλία με Ψ.Τ. αναστέλλεται από το πρόβλημα της επαγγελματικής ανάπτυξης

17 ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: να εμπλέξουν τους εκπαιδευτικούς σε κοινότητες πρακτικής & να τους δώσουν ρόλους συνομιλητών και συνσχεδιαστών μεταρρυθμίσεων Οι επιμορφώσεις: να ενισχύουν, εμπνέουν, προκαλούν αμοιβαία ανάπτυξη ιδεών & πρακτικών Οι επιμορφωτές:

18 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ Ψ.Τ. Περίπλοκη διαδικασία γιατί απαιτεί συνδιασμό γνώσεων: Του πεδίου που διδάσκεται (content knowledge) Της Παιδαγωγικής (pedagogical knowledge) Τεχνολογικών γνώσεων (technological knowledge) Γιατί δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος ενσωμάτωσης των Ψ.Τ. στο Α.Π. Για να γίνουν αλλαγές σε εκπ/κό επίπεδο: νέες προσεγγίσεις επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

19 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ Ψ.Τ. Νέα προσέγγιση επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπ/κών: το θεωρητικό πλαίσιο των Koehler&Mishra: γνώσεις Τεχνολογίας, Παιδαγωγικής & Περιεχομένου ( Technological Pedagogical Content - TPCK ) Βασίστηκε στο μοντέλο του Shulman (1986): γνώσεις Παιδαγωγικής &Περιεχομένου (Pedagogical Content Knowledge - PCK) Προσθέτει την ισότιμη συνιστώσα των Τεχνολογικών γνώσεων (Technological Knowledge) Βασική θεωρείται η αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών, που συνιστά τις γνώσεις Τεχνολογίας, Παιδαγωγικής & Περιεχομένου (TPCK)

20 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 3 ΤΥΠΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Παιδαγωγικών&Περιεχομένου (PCK): Γνώσεις για το πώς να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί το αντικείμενό τους Τεχνολογικών&Περιεχομένου (TCK): Γνώσεις για το πώς μεταλλάσσεται το περιεχόμενο με τη χρήση Ψ.Τ. και για την επιλογή κατάλληλων εργαλείων Τεχνολογικών&Παιδαγωγικών (TPK): Γνώσεις για τις παιδαγωγικές δυνατότητες και περιορισμούς διαφόρων Ψηφιακών εργαλείων κατά τον παιδαγωγικό σχεδιασμό

21 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ TPCK ο εκπαιδευτικός με αυτές τις γνώσεις, όταν διδάσκει, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί με ελαστικότητα σε οποιαδήποτε μαθησιακή κατάσταση Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιήθηκε στην επιμόρφωση επιμορφωτών Συνεργάστηκαν για να σχεδιάσουν & να αναπτύξουν εκπαιδευτικά τεχνουργήματα (artefacts) (Εκπαιδευτικά σενάρια & Μισοψημένους μικρόκοσμους) με στόχο: ομαδική εργασία & τον αναστοχασμό σε θέματα γνώσεων παιδαγωγικής, τεχνολογιών και επιστημονικού περιεχομένου (TPCK)

22 ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΟΨΗΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ ΩΣ ΟΡΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (BOUNDARY OBJECTS) Οριακά αντικείμενα: οντότητες (αφηρημένες ή συγκεκριμένες) που χαρακτηρίζονται από «πλαστικότητα» ώστε να μεταφράζονται & να χρησιμοποιούνται από 2 ή περισσότερες κοινότητες στα δικά τους πλαίσια & να κατέχουν την ίδια ταυτότητα για όλες τις κοινότητες Εξασφαλίζουν διασύνδεση/συνεργασία/διαπραγμάτευση μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων Στην επιμόρφωση: Σενάρια & Μισοψημένοι μικρόκοσμοι: οριακά αντικείμενα, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να δημιουργούν νοήματα (meaning generation)

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Εννοιολογικό τεχνούργημα (γραπτό κείμενο) που περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο που μπορούν να επιτευχθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι Θεωρητικό πλαίσιο δραστηριοτήτων Σχεδιασμός δραστηριοτήτων Πηγές Μαθησιακό πλαίσιο Γνωστικά/διδακτικά προβλήματα μαθητών Τρόπος προσέγγισης εννοιών μέσω των Ψ.Τ. Είδη ψηφιακών αναπαραστάσεων & τρόποι χρήσης από τους εκπαιδευόμενους Πρόσθετη παιδαγωγική αξία Καινοτομίες Κοινωνική ενορχήστρωση Παραγόμενα

24 ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: Ως πηγές για να χρησιμοποιηθούν από τους επιμορφούμενους κατά την επιμόρφωση Ως σχέδια διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν από τους επιμορφούμενους για να τα εφαρμόσουν στη διδασκαλία τους Ως οριακά αντικείμενα σχεδιασμένα από τους ερευνητές: εμπλοκή επιμορφωτών σε συνεργασία/αναστοχασμό για εναλλακτικές επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο της μάθησης (content), την παιδαγωγική (pedagogy) & τη χρήση της τεχνολογίας (technology) Επικέντρωση στην 3 η χρήση: Σενάρια: Αντικείμενα προς βελτίωση/τροποποίηση/προσαρμογή στις ανάγκες των επιμορφούμενων (οριακά αντικείμενα - γεφυρώνουν πεδία γνώσεων&κοινότητες εκπ/κών)

25 ΜΙΣΟΨΗΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ Ψηφιακά τεχνουργήματα σκόπιμα σχεδιασμένα για να χρησιμοποιηθούν από μετέχοντες σε μαθησιακές καταστάσεις Ατελείς Δίνονται στους επιμορφούμενους για ομαδική εργασία και μελέτη της συμπεριφοράς τους για να βρουν τυχόν προβλήματα Παρατηρούν ιδιότητες, σχέσεις, έννοιες Διαπραγματεύονται νοήματα και ενεργούν για να τους αλλάξουν Άρα: μικρόκοσμοι: οριακά αντικείμενα

26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ- ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΩΝ Οι επιμορφούμενοι Είτε σχεδίασαν ζεύγη σεναρίων-μικρόκοσμων από την αρχή Είτε τους δόθηκε ένα έτοιμο ζεύγος να το αποδομήσουν και να το αλλάξουν Η επιμόρφωση τους ενθάρρυνε να σπάσουν τα όρια μεταξύ επιστήμης και εκπαιδευτικής πρακτικής, βάζοντάς τους, για παράδειγμα, στο ρόλο των μαθητών

27 1 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ – 3D JUGGLER Κίνηση στον τρισδιάστατο χώρο & σχετικές έννοιες (μάζα, ταχύτητα, δυνάμεις κ.ά.) Μικρόκοσμος 3D Juggler: ο χρήστης μπορεί να εισάγει αντικείμενα, να αλλάξει ιδιότητες&συμπεριφορές από ολισθητές&διανύσματα και να παρατηρήσει την κίνησή τους Πρόσθετη παιδαγωγική αξία: δυνατότητα χρήστη να δημιουργήσει τρισδιάστατους μικρόκοσμους που προσομοιάζουν με παιχνίδια, με σκοπό να προσομοιάσει φαινόμενα που καθορίζονται από τους νόμους του Νεύτωνα ή άλλους Κίνηση στον τρισδιάστατο χώρο & σχετικές έννοιες (μάζα, ταχύτητα, δυνάμεις κ.ά.) Μικρόκοσμος 3D Juggler: ο χρήστης μπορεί να εισάγει αντικείμενα, να αλλάξει ιδιότητες&συμπεριφορές από ολισθητές&διανύσματα και να παρατηρήσει την κίνησή τους Πρόσθετη παιδαγωγική αξία: δυνατότητα χρήστη να δημιουργήσει τρισδιάστατους μικρόκοσμους που προσομοιάζουν με παιχνίδια, με σκοπό να προσομοιάσει φαινόμενα που καθορίζονται από τους νόμους του Νεύτωνα ή άλλους

28 Στόχος σεναρίου: εξοικείωση επιμορφούμενων &μαθητών με καινοτόμους τρόπους χρήσης της τεχνολογίας, η οποία βασίζεται στη μάθηση μέσω πρόκλησης (challenge based learning) & σε φαινόμενα του πραγματικού κόσμου Το σενάριο προβλέπει πως οι επιμορφούμενοι: Αρχικά θα «παίξουν» με το μικρόκοσμο Θα συνεργαστούν ώστε να μεταφράσουν έννοιες & να δημιουργήσουν νέες σχέσεις Να κατασκευάσουν νέα μοντέλα με χρήση των διαθέσιμων λειτουργικοτήτων Σε αυτά τα μοντέλα εκφράζουν προσωπικές τους αναπαραστάσεις για την έννοια της κίνησης στον τρισδιάστατο χώρο Αναστοχάζονται κριτικά σε νέες φυσικές έννοιες & συζητούν το ρόλο της φαινομενολογίας στην κατανόησή τους 3 συναντήσεις – 5 ώρες η καθεμιά

29 2 Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «ΑΠO ΤΟ P ERFECT V ILLE STO M Y S US C ITY » Εμπλοκή επιμορφούμενων για τη διδασκαλία της αειφορίας (sustainability) / ποιότητας ζωής / αειφόρου τρόπου ζωής μέσω ψηφιακών παιχνιδιών Σκοπός: Συστημική προσέγγιση καθημερινών δραστηριοτήτων & καθορισμός παραμέτρων τους Μισοψημένος μικρόκοσμος «PerfectVille» Οι επιμορφούμενοι: Εμπλέκονται σε αμφισβήτηση κανόνων με τους οποίους είναι φτιαγμένος ο μικρόκοσμος Διαπραγματεύονται για τον ορισμό της αειφορίας & ποιες καθημερινές πρακτικές την προσδιορίζουν Σχεδιάζουν ένα νέο παιχνίδι χρησιμοποιώντας το SusCity Εμπλοκή επιμορφούμενων για τη διδασκαλία της αειφορίας (sustainability) / ποιότητας ζωής / αειφόρου τρόπου ζωής μέσω ψηφιακών παιχνιδιών Σκοπός: Συστημική προσέγγιση καθημερινών δραστηριοτήτων & καθορισμός παραμέτρων τους Μισοψημένος μικρόκοσμος «PerfectVille» Οι επιμορφούμενοι: Εμπλέκονται σε αμφισβήτηση κανόνων με τους οποίους είναι φτιαγμένος ο μικρόκοσμος Διαπραγματεύονται για τον ορισμό της αειφορίας & ποιες καθημερινές πρακτικές την προσδιορίζουν Σχεδιάζουν ένα νέο παιχνίδι χρησιμοποιώντας το SusCity

30 S US C ITY Προσομοιάζει στο γνωστό SimCity Ανοιχτό στον οποιονδήποτε να το αποδομήσει & να προσαρμόσει τη λειτουργικότητα της αειφορίας Πρόσθετη παιδαγωγική αξία: ενσωμάτωση νέου μοντέλου αειφορίας μετά από θεωρητική συζήτηση Αξιολόγηση & αναστοχασμός του μοντέλου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Κριτική εξέταση βασικών θεμάτων αειφορίας & πολυπαραγοντικού χαρακτήρα τους Εξερεύνηση διαφορετικών οπτικών σε σχέση με τις καθημερινές πρακτικές ζωής στην πόλη 2 συναντήσεις – 5 ώρες η καθεμιά

31 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Έγινε προσπάθεια χρήσης παιδαγωγικών προκλήσεων για την αντιμετώπιση της δυσκολίας κατανόησης επιστημονικών εννοιών από τους μαθητές & της απογοήτευσής τους Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών μέσω των προκλήσεων αυτών Μέθοδος: οι εκπαιδευτικοί πρώτα προσδιόρισαν τα δικά τους όρια (boundaries) γνώσεων σε θέματα τεχνολογικά, παιδαγωγικά & περιεχομένου και στη συνέχεια έγινε «διασταύρωση ορίων» (boundary crossing), μέσω της συνομιλίας και της συνσχεδίασης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί & οι αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιήσουν όταν τους ζητείται να υπερβούν τα δικά τους όρια (παιδαγωγικά & επιστημονικού περιεχομένου)

32 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ Τεχνουργήματα σαν τα σενάρια & τους μισοψημένους μικρόκοσμους λειτουργούν ως οριακά αντικείμενα μεταξύ εκπαιδευτικών διαφόρων γνωστικών αντικειμένων & επιπέδων Η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, μπορεί να στρέψει τις τελευταίες σε περισσότερο κοινωνικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις Πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο οι διαδικασίες με τις οποίες θα επιτευχθούν τα παραπάνω

33 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Empowering Teachers in Challenging times for Science and Environmental Education (Kynigos C., Daskolia M., Smyrnaiou Z.) Παρουσίαση: Βάλια Γρηγορίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google