Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΗΠΕΙΡΟΥ για Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και Κονιάματα Σάββατο 2 Απριλίου 2005 Το νέο σχέδιο Ευρωπαϊκού προτύπου για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα prEN.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΗΠΕΙΡΟΥ για Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και Κονιάματα Σάββατο 2 Απριλίου 2005 Το νέο σχέδιο Ευρωπαϊκού προτύπου για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα prEN."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΗΠΕΙΡΟΥ για Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και Κονιάματα Σάββατο 2 Απριλίου 2005 Το νέο σχέδιο Ευρωπαϊκού προτύπου για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα prEN 14487 Μέρος 1: “Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση prEN 14487-2 Μέρος 2: Εφαρμογή Εισηγητής: Θόδωρος Πάνου (A-M, Ε.Μ.Π.)

2 Αναμενόμενη Εφαρμογή του prEN 14487 Καθίσταται Ευρωπαϊκό πρότυπο εντός του 2005 Υποχρεωτική εφαρμογή του στα δημόσια έργα, λόγω των διατάξεων των Οδηγιών 92/50 και 93/37 (Μελετών και Κατασκευών Δημοσίων Έργων) από το 2006

3 Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα και σήμανση CE Το πρότυπο αναφέρεται στις κύριες απαιτήσεις στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (κατηγορίες έκθεσης, γενικές δοκιμές, κύρια συστατικά) και δεν έχει περιληφθεί ακόμη στις διατάξεις 89/106 και δεν έχει υποχρέωση σήμανσης CE Συστατικά σκυροδέματος υποχρεούνται να έχουν σήμανση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ Ανήκει σε ένα πλήρες σύστημα ευρωπαϊκών προτύπων σχεδιασμού, κατασκευής, δοκιμών και επισκευής έργων από σκυρόδεμα το οποίο είναι:

4

5 Εκπόνηση Εθνικού προσαρτήματος Γιατί εθνικό προσάρτημα; Το ΕΝ 206-1 είναι πρότυπο-πλαίσιο, θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις και θεσπίζει την δημιουργία εθνικών προσαρτημάτων λόγω διαφορετικών: Κατηγοριών προσβολής που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα Κλιματολογικών συνθηκών Κατασκευαστικών πρακτικών στις χώρες της Ε.Ε. Η τεχνική επιτροπή ΕΛΟΤ / ΤΕ 20 εκπονεί το εθνικό προσάρτημα

6 Προδιαγραφές σκυροδεμάτων σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 1)Σκυρόδεμα προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων (Σ.Π.Α.) – designed concrete –. 2)Σκυρόδεμα δεδομένης σύνθεσης- prescribed concrete–. 3)Σκυρόδεμα με σύνθεση περιγραφόμενη σε άλλο πρότυπο ΕΛΟΤ

7 Προδιαγραφή Σ.Π.Α. Υποχρέωση υποβολής γραπτής εντολής από τον επιβλέποντα μηχανικό στο εργοστάσιο παρασκευής σκυροδέματος που να περιέχει: Κατηγορία αντοχής σε θλίψη π.χ. C25/30 Μέγιστο μέγεθος κόκκων π.χ. 22,4 mm Κατηγορία χλωριόντων Κατηγορία περιβαλλοντικής έκθεσης (Αθήνα = XC3, Θεσσαλονίκη = XS1) το ελληνικό προσάρτημα καθορίζει μια από τις κύριες παραμέτρους σύστασης που είναι η κάθιση (S3)

8 Σκυρόδεμα δεδομένης σύνθεσης Το εθνικό προσάρτημα καθορίζει ποιος έχει δικαίωμα για την εκπόνηση μελέτης αυτού του σκυροδέματος (ποια εργαστήρια) Αυτό το σκυρόδεμα συνήθως, χρησιμοποιείται σε ειδικά έργα ή σε έργα που ο κατασκευαστής διαθέτει μονάδα παραγωγής σκυροδέματος. Ο παραγωγός του σκυροδέματος αυτού (εργοστάσιο εργολήπτη ή εργοστάσιο παρασκευής σκυροδέματος) παράγει το σκυρόδεμα αυτό εάν δεχθεί εγγράφως τουλάχιστον τα παρακάτω: Μελέτη συνθέσεως Λόγο νερού / τσιμέντο Οι έλεγχοι αντοχής γίνονται από τον προδιαγράφοντα. Το εργοστάσιο παραγωγής έχει ευθύνη μόνο για το παραδοτέο που είναι σύμφωνο με την παραπάνω εντολή.

9 Ευρωπαϊκά Πρότυπα Συστατικών Σκυροδέματος Πρέπει να φέρουν την σήμανση CE τα παρακάτω προϊόντα που συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα πρότυπα: Κοινά τσιμέντα (σύμφωνα με το) ΕΛΟΤ ΕΝ 197 Αδρανή σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Πρόσμικτα σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2,-5,-6 Ίνες για σκυρόδεμα prΕΝ 14489-1,-2 Προσοχή: Δεν επιτρέπεται σε αυτά, η εκπόνηση εθνικών προσαρτημάτων ή άλλων συμπληρωματικών εθνικών προτύπων.

10 Εξειδικευμένες Ειδικές Μέθοδοι Δοκιμών prEN 14488 Μέρος 1: Δειγματοληψία νωπού, σκληρυμένου Μέρος 2: Αντοχή σε θλίψη νέου Μέρος 3: Αντοχή σε εφελκυσμό Μέρος 4: Αντοχή πρόσφυσης Μέρος 5: Προσδ. απορρόφησης ενέργειας των ινών Μέρος 6: Προσδιορισμός του πάχους στρώσης Μέρος 7: Προσδιορισμός περιεκτικότητας ινών

11 Κύρια χαρακτηριστικά του Ε.Σ Διεργασίες Ξηρή διεργασία Υγρή διεργασία Ιδιότητες Ιδιότητα απορρόφησης ενέργειας prEN 14488-5 Πρώιμη αντοχή παραλαβής τάσεων εφελκυσμού Εφαρμογές Αυτοφερόμενες κατασκευές Επισκευές υπαρχόντων κατασκευών Στερεώσεις εδαφών, βελτιώσεις επιφανειών

12 Ταξινόμηση Ε.Σ. Σύσταση της υγρής διεργασίας όπως ΕΝ 206-1 Κατηγορίες έκθεσης όπως ΕΝ 206-1 Ταξινόμηση Ε.Σ. Σύμφωνα με πρώιμες αντοχές J1 (0.1-2 Ν/mm², 10 min- 24h), J2 (0.2-5, 6min), J3(0.5-20 ) Εύρος παραμόρφωσης-επίπεδο αντοχών (π.χ. D2S2 σημαίνει ότι η υπολειπόμενη αντοχή θα ανέλθει τα 2 MPa σε μία παραμόρφωση 0,5 – 2 mm Ιδιότητα απορρόφησης ενέργειας σε παραμόρφωση έως 25 mm (E500, E700, E1000 Joule)

13 Προδιαγραφές Ε.Σ Παρόμοιες με αυτές του ΕΝ 206-1 1) Κύρια δεδομένα προδιαγραφών μιγμάτων σύνθεσης Σύσταση, Αντοχή σε θλίψη, Κατηγορία έκθεσης, Περιεκτικότητα σε χλωριόντα, Κατηγορία ελέγχου, Μέγιστος κόκκος αδρανών

14 Προδιαγραφές Ε.Σ. 2) Δεδομένα προδιαγραφής προδιαγεγραμμένου μίγματος Τύπος και κατηγορία τσιμέντου Περιεκτικότητα σε τσιμέντο, σύσταση μίγματος Λόγος νερού/τσιμέντο Τύπος και όρια κόκκων αδρ., μιγμάτων και προσθέτων Πηγές συστατικών Κατηγορία ελέγχου

15 Κατηγορίες ελέγχου Τις επιλέγει και τις ορίζει ο μελετητής π.χ. Κατηγορία 1 =κατασκευές χαμηλής επικινδυνότητας και απαιτήσεων Κατηγορία 2 = συνήθεις + επισκευές Κατηγορία 3 = σήραγγες, υψηλές απαιτήσεις, κτίρια μεγάλης προσέλευσης κοινού

16 Διαδικασίες ελέγχου και συμμόρφωσης Έλεγχος συνδέεται με δειγματοληψίες/ τύπο έργου ( στερέωση εδαφών, επισκευές, αυτοφερόμενες κατασκευές) σε νωπό σκληρυμένο ή και ινοπλισμένο Κριτήρια συμμόρφωσης αφορούν όλα τα στάδια εκτέλεσης και σε όλους τους τύπους των έργων

17 prEN 14487-2 Απαίτηση πλήρους τεκμηρίωσης (Μελέτη τύπος έργου, Κατηγορία ελέγχου, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Πρόγραμμα ποιότητας – κατ. Ελέγχου 2, 3 Μελέτη εφαρμογής) Εργασίες προετοιμασίας Απαιτήσεις παραγωγής και αποστολής σκυροδέματος διαφορετικές ξηρού από υγρού Λεπτομερείς διαδικασίες εκτόξευσης και γεωμετρικών ανοχών

18 Συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου Υποχρεώσεις ανά ελεγκτική κατηγορία Συχνότητα ελέγχων Συνεχής δειγματοληψία Εξέταση δοκιμίων

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΗΠΕΙΡΟΥ για Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και Κονιάματα Σάββατο 2 Απριλίου 2005 Το νέο σχέδιο Ευρωπαϊκού προτύπου για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα prEN."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google