Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΙΑΡΘΩΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΙΑΡΘΩΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση α ποβλέπει Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση α ποβλέπει στη μεγιστοποίηση της τρέχουσας αξίας των μέτοχων της στη μεγιστοποίηση της τρέχουσας αξίας των μέτοχων της επιχείρησης. Ο σκοπός αυτός επιδιώκετε δια μέσου των Ο σκοπός αυτός επιδιώκετε δια μέσου των τριών λειτουργιών της οι οποίες είναι : τριών λειτουργιών της οι οποίες είναι : 1)Ο ι Αποφάσεις Επενδύσεων 2)Ο ι Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων. 3)Η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κ αι Ο Προγραμματισμός.

4 1)Οι Αποφάσεις Επενδύσεων Ο ι Αποφάσεις Επενδύσεων οι οποίες περιλαμβάνουν την κατανομή πόρων μεταξύ Πάγιων και κυκλοφορούντων ενεργητικών στοιχείων τα οποία από τον προορισμό Και την δυνατότητα ρευστοποίησης τους Αποτελούν δυο διαφορετικές κατηγορίες Ενεργητικών στοιχείων.

5 2)Οι Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων Ο ι Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων οι Οποίες περιλαμβάνουν την άντληση Κεφαλαίων για την λειτουργία της επιχείρησης. Σ ε αντίθεση με τις επενδύσεις οι οποίες φαίνονται στο Ενεργητικό του ισολογισμού. Ο ι Πηγές Προέλευσης των κεφαλαίων φαίνονται στο παθητικό Και κατατάσσονται σε μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη Χρηματοδότηση.

6 3)Η Χρηματοοικονομική Ανάλυση Και Ο Προγραμματισμός Η Χ ρηματοοικονομική της διοίκησης Διαπραγματεύεται τις χρηματοοικονομικές αναλύσεις Και τα χρηματοοικονομικά προγράμματα για να πάρει αποτελεσματικές αποφάσεις επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων.

7 Διάρθρωση Κεφαλαίου Μ ε τον όρο κεφαλαιακή διάρθρωση εννοούμε τη συνεχή χρηματοδότηση της επιχειρήσεις που αποτελείται από: Ιδία Κεφάλαια- Μ ετοχικό Κ εφάλαιο Α ποθεματικά. Ιδία Κεφάλαια- Μ ετοχικό Κ εφάλαιο Α ποθεματικά. Τ ον Β ραχυπρόθεσμο Κ αι Μ ακροπρόθεσμο Δ ανεισμό. Τ ον Β ραχυπρόθεσμο Κ αι Μ ακροπρόθεσμο Δ ανεισμό. Όλες Τ ις Υπόλοιπες Μορφές Κ εφαλαίων - Μ ετατρέψιμα Ο μόλογα Σ ε Μετοχές,Δ άνεια Μειωμένης Εξασφάλισης. Όλες Τ ις Υπόλοιπες Μορφές Κ εφαλαίων - Μ ετατρέψιμα Ο μόλογα Σ ε Μετοχές,Δ άνεια Μειωμένης Εξασφάλισης.

8 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σκοπός της διοίκησης μιας εταιρείας είναι να μεγιστοποιήσει τον πλούτο των μετοχών της και να ελαχιστοποιήσει το κόστος κεφαλαίου της, χρησιμοποιώντας τον καλύτερο συνδυασμό μακροπρόθεσμών πηγών χρηματοδότησης. Ο βέλτιστος συνδυασμός πηγών χρηματοδότησης μιας επιχείρησης ονομάζεται ¨Άριστη Κεφαλαιακή Διάρθρωση ¨

9 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο καθορισμός της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης βασίζεται στη σχέση ανταλλαγής κινδύνου-απόδοσης Η χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων αυξάνει τον συνολικό κίνδυνο που επωμίζονται οι μέτοχοι. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων αυξάνει και την αναμενόμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Η άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση προαπαιτεί τον εντοπισμό της αναλογίας κινδύνου- απόδοσης η οποία μεγιστοποιεί την αξία των κοινών μετοχών, καθώς όσο αυξάνεται η αναλογία του δανεισμού σε μια επιχείρηση τόσο μειώνεται η αξία της μετοχής της και αυξάνεται η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της.

10 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: 1. H φορολογική πολιτική της επιχείρησης. 2. Η ανοχή προς τον κίνδυνο. 3. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος. 4. Η χρηματοοικονομική ευελιξία.

11 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Παρακάτω αναλύουμε τους τέσσερις Βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την Κεφαλαιακή διάρθρωση: 1. H φορολογική πολιτική της επιχείρησης. Στην περίπτωση όπου τα φορολογητέα κέρδη είναι πολύ χαμηλά, για παράδειγμα μεταφερόμενων ζημιών προηγούμενων ετών, αποσβέσεων κτλ, τα περιθώρια και κατ’ επέκταση τα οφέλη από τη χρήση της μόχλευσης είναι περιορισμένα. 2. Η ανοχή προς τον κίνδυνο από την πλευρά της διοίκησης που προέρχεται από τη χρήση δανειακών κεφαλαίων.

12 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος Όσο αυξάνεται ο βαθμός της λειτουργικής μόχλευσης τόσο μειώνεται ο δείκτης ξένων κεφαλαίων. 4. Η χρηματοοικονομική ευελιξία η δυνατότητα εύρεσης κεφαλαίου ακόμα και κατά την περίοδο περιορισμένης ρευστότητας.

13 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ Ο Επιχειρηματικός Κίνδυνος Είναι συνδεδεμένος με την ίδια την έννοια της επιχειρηματικότητας.Οι πηγές του επιχειρηματικού κινδύνου αφορούν τόσο εσωγενείσ όσο και εξωγενείς παράγοντες που επήρεάζουν μια επιχείρηση.Όπως είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον του ανταγωνισμού ή η απρόσμενες αποχωρήσεις σε διοικητικό επίπεδο. Ο Επιχειρηματικός Κίνδυνος Είναι συνδεδεμένος με την ίδια την έννοια της επιχειρηματικότητας.Οι πηγές του επιχειρηματικού κινδύνου αφορούν τόσο εσωγενείσ όσο και εξωγενείς παράγοντες που επήρεάζουν μια επιχείρηση.Όπως είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον του ανταγωνισμού ή η απρόσμενες αποχωρήσεις σε διοικητικό επίπεδο. ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

14 Παράγοντες Επιχειρηματικού Κινδύνου 1)Μ εταβλητότητα Κ ερδών : Επιχείρησης των οποίων οι πωλήσεις έχουν σημαντικές διακυμάνσεις κατά την διάρκεια των επιχειρηματικό κίνδυνο. 2)Τ ιμές Πώλησης : Σ ε μερικούς κλάδους οι τιμές παραμένουν Σταθερές με την πάροδο του χρόνου (επώνυμες έτοιμες τροφές) Ενώ σε άλλους κλάδους σταθερότητας των τιμών δεν μπορεί να προεξοφληθεί (τιμές πετρελαίου ).Γενικά όσο ο ανταγωνισμός ΄σ ένα κλάδο επικεντρώνεται στις τιμές τόσο μεγαλύτερος είναι ο επιχειρηματικός κίνδυνος για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο αυτό.

15 Παράγοντες Επιχειρηματικού Κινδύνου 3)Κ οστος : Όσο αυξάνει η μεταβλητότητα του κόστους εισροών τις Οποίες χρησιμοποίει μία επιχείρηση για την παραγωγή των προϊόντων Της τόσο αυξάνει ο επιχειρηματικός κίνδυνος της συγκεκριμένης επιχειρήσεις.Γ ια παράδειγμα οι αεροπορικές εταιρίες έχουν επηρεαστεί Σημαντικά από τη μεταβλητότητα της τιμής του πετρελαίου 4)Θ έση Επιχείρησης Σ την Α γορά : Ο ι επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγάλη ισχύ στην αγορά συνήθως έχουν μεγάλη ικανότητα να ελέγχουν το κόστος και τις τιμές τους κατά συνέπεια Αναλαμβάνουν χαμηλό επιχειρηματικό κίνδυνο.

16 Παράγοντες Επιχειρηματικού Κινδύνου 5)Δ ιαφοροποίση Προϊόντων : Α ν η γραμμή προϊόντων Μιας επιχείρησης είναι ικανοποιητικά διαφοροποιούμενη τότε η επιχείρηση αυτή έχει μικρή μεταβλητότητα δηλ χαμηλό επιχειρηματικό κίνδυνο. Τηρούμενων των αναλογιών όσο αυξάνει η διαφοροποίηση Των προϊόντων τόσο μειώνεται η μεταβλητότητα των κερδών. 6)Ρ υθμόσς Ανάπτυξης : Ο ι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται γρήγορα Συνήθως παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα. Η γρήγορη ανάπτυξη Συνεπάγεται νέες εγκαταστάσεις λειτουργικό κόστος με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας επέκταση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου αύξηση αβεβαιότητας επέκταση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου αύξηση Των διοικητικών στελεχών και υψηλές δαπάνες ερευνάς και ανάπτυξης Συνδυαστικά οι παράγοντες αυτοί καταλήγουν σε αύξηση της μεταβλητότητας των κερδών.

17 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΝΔΥΝΟΥ 7)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ:Η Λειτουργική μόχλευση είναι το αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης ενεργητικών στοιχείων τα όποια συνεπάγονται σταθερό κόστος. Όσο τα όποια συνεπάγονται σταθερό κόστος. Όσο αυξάνει η λειτουργική μόχλευση μιας επιχειρήσεις τόσο περισσότερο ευαίσθητα γίνονται τα κέρδη προ Στις μεταβολές των πωλήσεων.Ο βαθμός λειτουργικής μόχλευσης ορίζεται ως την ποσοστιαία μεταβολή των κερδών η όποια αντιστοιχεί σε μια ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων.

18 Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος αναφέρεται στην επιπρόσθετη μεταβλητότητα των κερδών ανά μετοχή και στη αυξημένη πιθανότητα αδυναμίας εξυπηρέτησης οι οποίες εμφανίζονται ξαφνικά όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί πηγές χρηματοδότησης σταθερού κόστους όπως δάνεια και προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο.

19 Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος Η χρησιμοποίηση των πηγών χρηματοδότησης σταθερού κόστους είναι γνωστή ως χρηματοοικονομική μόχλευση. Το κύριο χαρακτηριστικό της χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι ότι προκαλεί μεταβολή των κερδών ανά μετοχή μιας επιχείρησης.

20 Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν χρηματοοικονομική μόχλευση δηλ δάνεια για να βελτιώσουν τις αποδόσεις των κοινών μετοχών. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι η επιδίωξη αυτή συνεπάγεται κόστος το οποίο εμφανίζεται με την αύξηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου.

21 Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος συμβάλλει τόσο στο συστηματικό όσο και στο μη συστηματικό κίνδυνο των αξιόγραφων μιας επιχείρησης. Εκείνο το μέρος της μεταβλητότητας των κερδών ανά μετοχή το οποίο δεν μπορεί να ε ξ αλειφθεί με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των αξιόγραφων της επιχείρησης καλείται συστηματική μεταβλητότητα.Αντίθετα το μέρος της μεταβλητότητας των κερδών ανά μετοχή που οφείλεται σε ειδικούς παράγοντες και μπορεί να εξαλειφθεί με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των αξιόγραφων της επιχείρησης ονομάζεται η μη συστηματική μεταβλητότητα

22 Κόστος Αβεβαιότητας Απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιωθεί μια επιχείρηση από τη χρήση δανειακών κεφαλαίων είναι η επίτευξη κερδών μεγαλύτερων από τους χρεωστικούς τόκους.

23 Κόστος Αβεβαιότητας Για παράδειγμα, ο αγρότης που καλλιεργεί τη γη του δεν ξέρει με βεβαιότητα τα αποτελέσματα της παραγωγικής του δραστηριότητας. Οι καιρικές συνθήκες, τα ζιζάνια κτλ. μπορεί να έχουν σοβαρή επίδραση στο τελικό προϊόν. Επίσης, ο επιχειρηματίας δε γνωρίζει με βεβαιότητα αν η δραστηριότητά του θα αποδώσει κέρδη ή αν θα έχει ζημίες. Με άλλα λόγια, σε όλα τα οικονομούνταν άτομα υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο αβεβαιότητας σχετικά με το αποτέλεσμα των ενεργειών τους. Κατά συνέπεια, η λήψη των αποφάσεών τους δε βασίζεται στη βεβαιότητα του αποτελέσματος, αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν για τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Για παράδειγμα, ο αγρότης που καλλιεργεί τη γη του δεν ξέρει με βεβαιότητα τα αποτελέσματα της παραγωγικής του δραστηριότητας. Οι καιρικές συνθήκες, τα ζιζάνια κτλ. μπορεί να έχουν σοβαρή επίδραση στο τελικό προϊόν. Επίσης, ο επιχειρηματίας δε γνωρίζει με βεβαιότητα αν η δραστηριότητά του θα αποδώσει κέρδη ή αν θα έχει ζημίες. Με άλλα λόγια, σε όλα τα οικονομούνταν άτομα υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο αβεβαιότητας σχετικά με το αποτέλεσμα των ενεργειών τους. Κατά συνέπεια, η λήψη των αποφάσεών τους δε βασίζεται στη βεβαιότητα του αποτελέσματος, αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν για τα αποτελέσματα των πράξεών τους.

24 Τι είναι η μόχλευση Η μόχλευση είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που σας επιτρέπει να αυξήσετε την έκθεση σας στην αγορά δίνοντας σας τη δυνατότητα να επενδύσετε μεγαλύτερο ποσό από το πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

25 Η χρηματοοικονομική μόχλευση Η χρηματοοικονομική μόχλευση είναι η διαδικασία ανάληψης χρέους με σκοπό την έναρξη, συνέχιση ή επέκταση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μια επιχείρηση ή οργανισμός θεωρούμε ότι κάνει ιδιαίτερη χρήση χρηματοοικονομικής μόχλευσης αν επιδιώκει χρηματοδότηση μέσω ξένων κεφαλαίων έναντι ιδίων κεφαλαίων (έκδοση ομολόγων). Η χρηματοοικονομική μόχλευση είναι η διαδικασία ανάληψης χρέους με σκοπό την έναρξη, συνέχιση ή επέκταση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μια επιχείρηση ή οργανισμός θεωρούμε ότι κάνει ιδιαίτερη χρήση χρηματοοικονομικής μόχλευσης αν επιδιώκει χρηματοδότηση μέσω ξένων κεφαλαίων έναντι ιδίων κεφαλαίων (έκδοση ομολόγων).

26 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κάθε επιχείρηση χρειάζεται να έχει : Όνομα, για να μπορεί να διαχωρίζεται από τις άλλες Όνομα, για να μπορεί να διαχωρίζεται από τις άλλες Διακριτικό Τίτλο, για να αναγνωρίζεται και να προσδιορίζεται εύκολα Διακριτικό Τίτλο, για να αναγνωρίζεται και να προσδιορίζεται εύκολα Ιδιοκτήτες και Διοίκηση, για να : Ιδιοκτήτες και Διοίκηση, για να : o προγραμματίζεται η δράση της o προγραμματίζεται η δράση της o καθοδηγείται και εποπτεύεται η καθημερινή λειτουργία της o καθοδηγείται και εποπτεύεται η καθημερινή λειτουργία της o αναζητούνται ευθύνες o αναζητούνται ευθύνες o αποδίδονται οφέλη o αποδίδονται οφέλη Νομική υπόσταση : Νομική υπόσταση : o για να μπορεί να συναλλάσσεται o για να μπορεί να συναλλάσσεται o να αναλαμβάνει υποχρεώσεις o να αναλαμβάνει υποχρεώσεις o να αποκτά δικαιώματα o να αποκτά δικαιώματα

27 Η ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. 1. Επιχειρήσεις χωρίς δική τους προσωπικότητα (=Ατομικές επιχειρήσεις ) Συναλλάσσονται με το όνομα του ιδιοκτήτη Η περιουσία τους δεν διαχωρίζεται από την περιουσία του ιδιοκτήτη Απεριόριστη ευθύνη του ιδιοκτήτη για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης

28 2. Επιχειρήσεις με δική τους προσωπικότητα (=Εταιρίες) Ομόρρυθμες Εταιρίες Ετερόρρυθμες Εταιρίες Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης Ανώνυμες Εταιρίες

29 ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΟΕ) Δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο Ισότιμη συμμετοχή όλων των εταίρων στην εταιρία, ανεξάρτητα από το ύψος της συμμετοχής τους Όλοι οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας : α) Αλληλέγγυα β) Χωρίς περιορισμό γ) Με την προσωπική τους περιουσία δ) Οι δανειστές αποβλέπουν στην περιουσία των ομόρρυθμων εταίρων

30 ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΕΕ) Δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο Οι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν αυξημένη ισχύ Οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται όπως στην Ο.Ε. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας (διακινδυνεύουν μόνο τη συμμετοχή τους στην Ε.Ε.) Οι δανειστές αποβλέπουν στην περιουσία των ομόρρυθμων εταίρων

31 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) Απαιτείται Ελάχιστο Κεφάλαιο Το κεφάλαιο χωρίζεται σε μερίδες Απαιτείται πλειοψηφία ατόμων και μερίδων Οι εταίροι της Ε.Π.Ε. δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας (διακινδυνεύουν μόνο τη συμμετοχή τους στην Ε.Π.Ε.) Οι δανειστές αποβλέπουν μόνο στο εταιρικό κεφάλαιο

32 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΑΕ) Απαιτείται Ελάχιστο Κεφάλαιο Το κεφάλαιο χωρίζεται σε μικρές μερίδες Κάθε μερίδα αποτελεί μία μετοχή Οι μετοχές είναι μεταβιβάσιμες, γι αυτό οι ιδιοκτήτες αλλάζουν εύκολα και γρήγορα

33 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΑΕ) Απαιτείται πλειοψηφία μετοχών Οι εταίροι της Α.Ε. δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας (διακινδυνεύουν μόνο τη συμμετοχή τους στην Α.Ε.) Οι δανειστές αποβλέπουν στο εταιρικό κεφάλαιο και τις οικονομικές δυνατότητες της Α.Ε. Οι Α.Ε. αποτελούν προϋπόθεση για την ύπαρξη των χρηματιστηρίων αξιών

34 2. TO ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ MANAGEMENT Το Χρηματοοικονομικό management παίρνει διαρκώς αποφάσεις σχετικά με δύο θεμελιώδεις λειτουργίες της επιχείρησης, Την ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ λειτουργία και Τη ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ λειτουργία

35 Στα πλαίσια της πιο πάνω λειτουργίας του, το Χρηματοοικονομικό management,προβαίνει στις εξής τουλάχιστον ενέργειες : Σχεδιάζει εναλλακτικά σενάρια επιχειρηματικής δράσης Εξετάζει το κόστος υλοποίησης κάθε σεναρίου και τα οφέλη που εκτιμάται ότι αυτό θα εξασφαλίσει στην επιχείρηση Αξιολογεί και συγκρίνει τα επιμέρους σενάρια και προκρίνει αυτό που εξυπηρετεί τους μακροπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης Εξασφαλίζει την αναγκαία χρηματοδότηση, φροντίζοντας να επιτύχει τα εξής ταυτόχρονα αποτελέσματα : o Ελαχιστοποίηση του κόστους των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν o Αριστοποίηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

36 TO ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ MANAGEMENT

37 ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1800 π.χ. : Στον Κώδικα του Hammurabi εισάγεται περιορισμός σχετικά με το ανώτατο ύψος του επιτοκίου δανεισμού. 1000 π. Χ. : Ο Θαλής ο Μιλήσιος, εκτιμώντας ότι η ελαιοσυγκομιδή θα είναι πλούσια εκείνη τη χρονιά, αγοράζει με τα λίγα χρήματα που είχε το δικαίωμα χρήσης ελαιοτριβείων (= option ). 1400 – 1500 μ. Χ. : Οι Μέδικοι (Φλωρεντία) αναπτύσσουν σημαντική τραπεζική δραστηριότητα στην Ευρώπη (8 καταστήματα με 57 άτομα προσωπικό). 1600 μ.Χ. : Τα πρώτα Αμοιβαία Κεφάλαια στην Αγγλία 1625μ.Χ. – 1750 μ. Χ. : Μεγάλη διάδοση των χρηματιστηριακών επενδύσεων και των παραγώγων στην Ολλανδία, τη Γαλία, την Αγγλία, τις ΗΠΑ κλπ (Οι πρώτες χρηματιστηριακές φούσκες) 1650 μ.Χ. : Παράγωγα εμπορευμάτων για την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων των τιμών 1792 μ. Χ. : Ίδρυση του Χρηματιστηρίου της Ν. Υόρκης.

38 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων διευκολύνουν τους επενδυτές να εκτιμήσουν Οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων διευκολύνουν τους επενδυτές να εκτιμήσουν την πιθανή αποδοτικότητα για κάθε εναλλακτική επενδυτική ευκαιρία και έτσι τους την πιθανή αποδοτικότητα για κάθε εναλλακτική επενδυτική ευκαιρία και έτσι τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν αποτελεσματικότερες επιλογές. επιτρέπουν να πραγματοποιούν αποτελεσματικότερες επιλογές.

39 Στην πράξη χρησιμοποιούνται κυρίως : H Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ)- Net Present Value (NPV) H Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ)- Net Present Value (NPV) H Μέθοδος του Συντελεστή Εσωτερικής Αποδοτικότητας - Internal rate of return (IRR). H Μέθοδος του Συντελεστή Εσωτερικής Αποδοτικότητας - Internal rate of return (IRR).

40 Σε μικρότερη έκταση πάντως και κυρίως επικουρικά, χρησιμοποιούνται : Η Μέθοδος του αριθμού των Περιόδων Ανάκτησης του Ενδεδυμένου Κεφαλαίου- Payback Period (PB) Η Μέθοδος του αριθμού των Περιόδων Ανάκτησης του Ενδεδυμένου Κεφαλαίου- Payback Period (PB) Η Μέθοδος του Δείκτη Κόστους/Ωφέλειας - Cost Benefit Ratioο ) Η Μέθοδος του Δείκτη Κόστους/Ωφέλειας - Cost Benefit Ratioο )

41 H Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ ή NPV) Η Μέθοδος της ΚΠΑ λειτουργεί ως εξής Η Μέθοδος της ΚΠΑ λειτουργεί ως εξής Εκτιμώνται οι μελλοντικές εισροές και εκροές σε τρέχουσες τιμές Εκτιμώνται οι μελλοντικές εισροές και εκροές σε τρέχουσες τιμές Προσδιορίζεται ο Συντελεστής Προεξόφλησης Χρηματικών Ροών Προσδιορίζεται ο Συντελεστής Προεξόφλησης Χρηματικών Ροών Υπολογίζεται η Παρούσα Αξία (ΠΑ ) των μελλοντικών εισροών Υπολογίζεται η Παρούσα Αξία (ΠΑ ) των μελλοντικών εισροών Υπολογίζεται η Παρούσα Αξία (I) των μελλοντικών εκροών Υπολογίζεται η Παρούσα Αξία (I) των μελλοντικών εκροών Υπολογίζεται η διαφορά ΚΠΑ = ΠΑ(εισροών) – ΠΑ(εκροών) = PV - Ι. Υπολογίζεται η διαφορά ΚΠΑ = ΠΑ(εισροών) – ΠΑ(εκροών) = PV - Ι.

42 Επισημαίνεται ότι, o συντελεστής προεξόφλησης ισούται με τη ζητούμενη αποδοτικότητα. Επομένως : Επομένως : Οταν ΚΠΑ = 0, ο επενδυτής παίρνει από την επένδυση τη ζητούμενη αποδοτικότητα ακριβώς. Οταν ΚΠΑ = 0, ο επενδυτής παίρνει από την επένδυση τη ζητούμενη αποδοτικότητα ακριβώς. Όταν ΚΠΑ > 0, η αμοιβή του επενδυτή από την επένδυση υπερβαίνει τη ζητούμενη αποδοτικότητα. Όταν ΚΠΑ > 0, η αμοιβή του επενδυτή από την επένδυση υπερβαίνει τη ζητούμενη αποδοτικότητα. Όταν ΚΠΑ > 0, η αμοιβή του επενδυτή από την επένδυση είναι μικρότερη από τη ζητούμενη αποδοτικότητα. Όταν ΚΠΑ > 0, η αμοιβή του επενδυτή από την επένδυση είναι μικρότερη από τη ζητούμενη αποδοτικότητα.

43 Κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου της ΚΠΑ : Η εύκολη εφαρμογή της Η εύκολη εφαρμογή της Ο υπολογισμός του προσδοκώμενου αποτελέσματος σε απόλυτα μεγέθη(γίνεται αμεσότερα και καλύτερα αντιληπτή η κλίμακα της επένδυσης) Ο υπολογισμός του προσδοκώμενου αποτελέσματος σε απόλυτα μεγέθη(γίνεται αμεσότερα και καλύτερα αντιληπτή η κλίμακα της επένδυσης) Η δυνατότητα συνεξέτασης πολλών επιμέρους επενδυτικών σχεδίων. Η δυνατότητα συνεξέτασης πολλών επιμέρους επενδυτικών σχεδίων.

44 Κυριότερα μειονεκτήματα : Η αδυναμία της να εκφράσει άμεσα το αποτέλεσμα της αξιολόγησης σε όρους(ποσοστιαίας) αποδοτικότητας Η αδυναμία της να εκφράσει άμεσα το αποτέλεσμα της αξιολόγησης σε όρους(ποσοστιαίας) αποδοτικότητας Προϋπόθεση της εφαρμογής της μεθόδου αυτής αποτελεί ο εκ των προτέρων προσδιορισμός του συντελεστή προεξόφλησης. Προϋπόθεση της εφαρμογής της μεθόδου αυτής αποτελεί ο εκ των προτέρων προσδιορισμός του συντελεστή προεξόφλησης. Σημαντικό χαρακτηριστικό της μεθόδου της ΚΠΑ αποτελεί το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, δύο επενδυτικά σχέδια εναλλάσσονται σε επιθυμητότητα ανάλογα με τον συντελεστή προεξόφλησης Σημαντικό χαρακτηριστικό της μεθόδου της ΚΠΑ αποτελεί το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, δύο επενδυτικά σχέδια εναλλάσσονται σε επιθυμητότητα ανάλογα με τον συντελεστή προεξόφλησης


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΙΑΡΘΩΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google