Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
ΔήμοςNet Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/ τεύχος Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

2 ΔήμοςNet Άρθρο 10: Συμπερίληψη των διατάξεων για την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών και στα νπιδ Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου. Εκδίδεται υπουργική απόφαση κατανομής και όχι πράξη της ΠΥΣ 33/2006. Πλέον αφορά και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

3 ΔήμοςNet Άρθρο 12: Κατάργηση της ρύθμισης για την κρίση του προσωπικού ΥΕ από την εκτελεστική ή οικονομική επιτροπή Υφιστάμενο καθεστώς: Για το βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ) με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των ΟΤΑ α' βαθμού, χρέη υπηρεσιακών-πειθαρχικών συμβουλίων ασκούν οι οικείες εκτελεστικές επιτροπές και, εάν αυτές δεν υπάρχουν, οι οικείες οικονομικές επιτροπές. (άρθρο 230 παρ.4 του ν.3584/2007) Νέο καθεστώς: το βοηθητικό προσωπικό ΙΔΑΧ των ΟΤΑ α' βαθμού περιέρχεται στην αρμοδιότητα των υπηρεσιακών συμβουλίων, όπως και το λοιπό τακτικό προσωπικό.

4 ΔήμοςNet Άρθρο 15: Μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά του πρόσωπα και αντίστροφα 1. Επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου, ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος, και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη. Εξαιρείται το προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών των ΚΕΠ το οποίο μπορεί να μετακινείται με την ίδια διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ) εντός του ιδίου δήμου και διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012. 2. Η μετακίνηση διενεργείται με απόφαση του οικείου δημάρχου, μετά από αίτημα του φορέα υποδοχής. Ειδικά η μετακίνηση υπαλλήλου από ή προς σύνδεσμο Ο.Τ.Α., διενεργείται με κοινή απόφαση του οικείου Δημάρχου και του προέδρου του Συνδέσμου. 3. Με την απόφαση μετακίνησης καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται. 4. Το προσωπικό μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του. 5. Η απόφαση μετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225 και 238 του ν.3852/2010. 6. Μετακινήσεις που έχουν ήδη συντελεστεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται νόμιμες και εντάσσονται στις ανωτέρω ρυθμίσεις

5 Άρθρο 27: Άδειες προσωπικού ΙΔΟΧ για παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ κλπ
ΔήμοςNet Άρθρο 27: Άδειες προσωπικού ΙΔΟΧ για παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ κλπ Εναρμονίζεται το καθεστώς κανονικής άδειας του προσωπικού ΙΔΟΧ με το αντίστοιχο του μονίμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των ΟΤΑ. Με το ισχύον καθεστώς οι ΙΔΟΧ δικαιούνται, πέραν των διαστημάτων που είναι κλειστοί οι σταθμοί βάσει του κανονισμού λειτουργίας τους, επιπλέον δύο (2) ημέρες ανά μήνα απασχόλησης.

6 Άρθρο 33: Εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και στα νπδδ
ΔήμοςNet Άρθρο 33: Εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και στα νπδδ Οι διατάξεις του π. δ/τος 315/1999 (Α'302) που ισχύουν για τους δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Παρέχεται η δυνατότητα στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα να αναθέτουν σε τρίτους τις απαραίτητες εργασίες, όταν: δεν εξυπηρετούνται ταμειακά από τους δήμους που τα έχουν συστήσει, οι οποίοι εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΟΤΑ. δεν υπηρετεί σε αυτά υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή. ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας.

7 Άρθρο 34: Ρύθμιση δανείων των ΔΕΥΑ
ΔήμοςNet Άρθρο 34: Ρύθμιση δανείων των ΔΕΥΑ Τυχόν ανεξόφλητες οφειλές κατά την καθώς και κατά την από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ΔΕΥΑ, τα οποία εξυπηρετούνται με παρακράτηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των οικείων δήμων οι οποίοι είχαν παράσχει τη σχετική εγγύηση για τη συνομολόγησή τους δύναται να εξοφληθούν χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις - εντός του 2014 για οφειλές έτους 2013 - εντός του 2015 για οφειλές έτους 2014 κατά το μέγιστο σε έντεκα (11) μηνιαίες ισόποσες δόσεις κατά έτος, αρχής γενομένης από , για τις οφειλές του 2013 και από για τις οφειλές τους 2014

8 ΔήμοςNet Άρθρο 35: Σύσταση ταμειακής υπηρεσίας από το ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Παρέχεται υποχρεωτικά διοικητική υποστήριξη για την ταμειακή εξυπηρέτηση τους από δήμο που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αφορά μικρούς πληθυσμιακά δήμους ή δήμους με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως οι νησιωτικοί και οι ορεινοί, που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες.

9 Άρθρο 37: Ανάληψη υποχρέωσης από ΟΤΑ για πολυετείς συμβάσεις
ΔήμοςNet Άρθρο 37: Ανάληψη υποχρέωσης από ΟΤΑ για πολυετείς συμβάσεις Ανατρέπεται ριζικά η μέχρι σήμερα διαδικασία έγκρισης. Προηγούμενο καθεστώς: Η έγκριση για πολυετείς συμβάσεις, άνω των €, παρέχεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικά για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται με την απόφαση του από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. Πράξεις ανάληψης υποχρεώσεων, που έχουν εκδοθεί με το προηγούμενο καθεστώς, είναι ισχυρές και παράγουν έννομα αποτελέσματα.

10 ΔήμοςNet Άρθρο 38: Επιχορηγήσεις δήμου προς νομικά πρόσωπα (Σχολικές επιτροπές και νπδδ) Έχει διατυπωθεί η ερμηνευτική άποψη (από το Ελ. Συν.) ότι στα νομικά πρόσωπα που μνημονεύονται στο άρθρο 202 του ΚΔΚ δεν συμπεριλαμβάνονται τα ν.π.δ.δ. των δήμων. Με τη νέα διάταξη προβλέπεται οι δήμοι να επιχορηγούν εκτάκτως, από ίδια έσοδά τους, ν.π.δ.δ. αυτών συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών. Ισχύει ο περιορισμός του 1,5% των τακτικών εσόδων του δήμου, εξαιρουμένων των επιχορηγήσεων προς τις σχολικές επιτροπές. Ο περιορισμός δεν ισχύει εφόσον τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.

11 ΔήμοςNet Άρθρο 39: Έκθεση οικονομικής επιτροπής για την πορεία του προϋπολογισμού Το θέμα θα αναλυθεί στη θεματική ενότητα του Προϋπολογισμού . Hjgkhjh

12 ΔήμοςNet Άρθρο 41: Μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Δήμους. Η μεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 114), εφόσον δεν έχει συντελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του ν.4257/14 (ημερ.δημοσ ), συντελείται με απόφαση του δημάρχου. Η απόφαση δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Μεταγράφεται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του ν.4257/14 (ημερ.δημοσ ). Τελευταία μεταβατική διάταξη: παρ. 8 του άρθρου 19 του ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 85). Hjgkhjh

13 Άρθρο 42: Απ’ ευθείας μίσθωση σχολικών κτιρίων
ΔήμοςNet Άρθρο 42: Απ’ ευθείας μίσθωση σχολικών κτιρίων Δίνεται η δυνατότητα απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου από τους δήμους για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με τα 2/3 του συνόλου των μελών του, καθώς και εκτίμηση της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα έτος. Αναμίσθωση δεν επιτρέπεται.

14 Άρθρο 43: Εκχώρηση και ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη
ΔήμοςNet Άρθρο 43: Εκχώρηση και ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη Παρέχεται η εναλλακτική δυνατότητα στους Δήμους, αντί δανείων για τη χρηματοδότηση των σχετικών έργων, να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις (έργων, υπηρεσιών κλπ) με ασφάλεια την εκχώρηση ή την ενεχυρίαση των συναφών ανταποδοτικών τελών. Η σύμβαση πρέπει να εξυπηρετεί την αντίστοιχη υπηρεσία χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη.

15 Άρθρο 48: Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους δήμους
ΔήμοςNet Άρθρο 48: Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους δήμους Ισχύον νόμος διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής: Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 107) Προηγούμενος νόμος: Ν.2648/1998 (Φ.Ε.Κ. Α’ 238) Στους οφειλέτες των Δήμων, των Κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου  δικαίου παρέχονται οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες  προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του Δημοσίου. (άρθρο 170 παρ. 1 Ν.3463/06)

16 Άρθρο 48: Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους δήμους
ΔήμοςNet Άρθρο 48: Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών προς τους δήμους Αρμόδια όργανα Αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων της παραγράφου 1 είναι: ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι ευρώ η οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα ευρώ και ανέρχεται σε ύψος μέχρι ευρώ το δημοτικό συμβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Στους οφειλέτες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτών, το οποίο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα, είτε εν συνόλω, είτε για συγκεκριμένα όρια βασικών οφειλών, σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νομικού προσώπου. Τυχόν παράβολο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία της παραγράφου 1 κατατίθεται υπέρ του δήμου, στην ταμειακή του υπηρεσία.

17 ΔήμοςNet Άρθρο 49: Διασφάλιση αποδοχών υπαλλήλων από υποθήκες, ενεχυριάσεις, κατασχέσεις Οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές, αποζημιώσεις και απολαβές οι οποίες κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό και αποδίδονται στο προσωπικό τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής δεν δύνανται να υποθηκευτούν ή ενεχυριαστούν ή κατασχεθούν. Στον ανωτέρω λογαριασμό, δύναται να κατατίθεται το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών του προσωπικού τους, το οποίο καλύπτει διάστημα έως δύο μηνών. Το μικρότερο ποσό που μπορεί να έχει διαθέσιμο ο ταμίας είναι ίσο με το ποσό που αντιστοιχεί σε δύο μισθοδοσίες των εργαζομένων στο Δήμο. (άρθρο 24 ν. 1080/80).

18 Άρθρο 51: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους
ΔήμοςNet Άρθρο 51: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους Δυνατότητα στους οφειλέτες των δήμων, είτε να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους εφάπαξ με ολική έκπτωση από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, είτε να υπαχθούν σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής μέχρι εκατό (100) μηνιαίων δόσεων, με ταυτόχρονη μείωση των εν λόγω προσαυξήσεων κατά ποσοστό που βαίνει μειούμενο κατά την αύξηση του αριθμού των δόσεων.

19 Άρθρο 54: Παροχή αγαθών κάθε είδους από δήμο σε νομικό του πρόσωπο
ΔήμοςNet Άρθρο 54: Παροχή αγαθών κάθε είδους από δήμο σε νομικό του πρόσωπο Επιτρέπεται η παροχή αγαθών κάθε είδους, από δήμο σε νομικό του πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθώς και ιδιωτικού δικαίου που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Η αξία των αγαθών σε χρήμα καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτυπώνεται σε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής τους. Το συνολικό ποσό των ανωτέρω παροχών για κάθε οικονομικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό του ύψους της επιχορήγησης του νομικού προσώπου. Συμψηφίζεται με την επιχορήγηση ή τη μεταβιβαστική πληρωμή του ίδιου ή του επόμενου οικονομικού έτους.

20 Άρθρο 78: Χρόνος αναστολής προσλήψεων - υπηρεσιακών μεταβολών
ΔήμοςNet Άρθρο 78: Χρόνος αναστολής προσλήψεων - υπηρεσιακών μεταβολών Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (28/Α') ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις Παιδικές Κατασκηνώσεις.

21 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
ΔήμοςNet Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/ τεύχος Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»


Κατέβασμα ppt "«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google