Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενιαία εφαρμογή δεικτών απόδοσης δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε.Υ.Α. Διαβάθμιση Προτεραιοτήτων Σαββοργινάκης Δημήτρης Δ/ντής Υπηρ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενιαία εφαρμογή δεικτών απόδοσης δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε.Υ.Α. Διαβάθμιση Προτεραιοτήτων Σαββοργινάκης Δημήτρης Δ/ντής Υπηρ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενιαία εφαρμογή δεικτών απόδοσης δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε.Υ.Α. Διαβάθμιση Προτεραιοτήτων Σαββοργινάκης Δημήτρης Δ/ντής Υπηρ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας

2 Σημερινή κατάσταση στις Δ.Ε.Υ.Α 1.Επιβάρυνση κόστους και λειτουργίας στις «Καλλικρατικές» ΔΕΥΑ 2.Απαγόρευση προσλήψεων – Κίνδυνος απαξίωσης εγκατεστημένων επενδύσεων και αποδυνάμωσης Ανθρώπινου κεφαλαίου (εμπειρία - γνώση) 3.Περιορισμός εισπραξιμότητας - Οικονομική Κρίση

3 Στόχοι διημερίδας ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ για όλα τα επίπεδα των ΔΕΥΑ και εντοπισμός των υλοποιήσιμων δεικτών απόδοσης δικτύων Προτάσεις για περιορισμό Λειτουργικού κόστους που αφορά νερό και ενέργεια Εντοπισμός των προβλημάτων επίτευξης στόχων (ανθρώπινοι πόροι, Οικονομικοί πόροι, εξειδίκευση ) Ανάδειξη ανάγκης χρηματοδοτήσεων δράσεων περιορισμού απωλειών, σύγκριση κόστους - οφέλους Μακρόπνοη διάρκεια εφαρμογής των προτεινόμενων λύσεων

4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κυρίαρχα χαρακτηριστικά  η Μη ενιαία αντιμετώπιση «Καποδιστριακού» και «Καλλικρατικού Δήμου»  Σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν εγκατεστημένες τεχνολογίες (τηλεμετρία κλπ)  Από τις ΔΕΥΑ που ανταποκρίθηκαν  το 25% δεν έχει ψηφιοποίηση δικτύων,  το 15 % δεν καταγράφει την παραγωγή νερού και  το 10 % δεν καταγράφει περιστατικά θραύσεων

6

7

8 Διαχωρισμός ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ N.R.W σε 3 επίπεδα: 1 ο ΔΕΥΑ που για διάφορους λόγους δεν έχουν ασχοληθεί με τη διαχείριση των δικτύων, –μετρούν κατ’ εκτίμηση το παραγόμενο νερό και –απέχουν τουλάχιστο δύο χρόνια σε καλές συνθήκες για τον περιορισμό του μη καταγεγραμμένου νερού, αλλά – δεν είναι δύσκολο να έχουν σε ένα χρόνο και ίσως νωρίτερα ακολουθήσει την προτεινόμενη μεθοδολογία υδατικού ισοζυγίου που θα προταθεί γι’αυτό πρέπει να είναι απλουστευμένη σε πρώτη φάση πρέπει να είναι απλουστευμένη σε πρώτη φάση η επιλογή των δεικτών απόδοσης

9 Διαχωρισμός ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ N.R.W σε 3 επίπεδα: 2 ο ΔΕΥΑ που είναι σε μέτριο έως ικανοποιητικό επίπεδο, –με καλή γνώση και ψηφιοποίηση των δικτύων και με μέτρηση του παραγόμενου νερού –(χωρίς να μπαίνουμε σε ζητήματα αξιοπιστίας κεντρικών ή οικιακών μετρητών κλπ) οι οποίες μπορούν ή –έχουν προχωρήσει σε θέματα ζωνοποίησης και διαχείρισης πίεσης και γενικότερα –περιορισμού του μη καταγεγραμμένου νερού με – δυνατότητα ανάδειξης αποτελεσμάτων σε ένα χρόνο και

10 Διαχωρισμός ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ N.R.W σε 3 επίπεδα: 3 ο ΔΕΥΑ που για χρόνια ασχολούνται με τον περιορισμό του μη καταγεγραμμένου νερού –(χωρίς να έχουν αντίστοιχα αποτελέσματα στις Τοπικές «Καλλικρατικές» Κοινότητες), –έχουν εγκατεστημένο και επαληθευμένο υδραυλικό μοντέλο, GIS, τηλεμετρία, AMR κλπ –χωρίς όμως να έχουν υλοποιήσει την προτεινόμενη μεθοδολογία της IWA, και οι οποίες –μπορούν να παρουσιάσουν έως τη Γενική συνέλευση του Ιουνίου συγκριτικά στοιχεία εφαρμογής της μεθοδολογίας και προηγούμενης ετήσια ποσοστιαίας εκτίμησης απωλειών των δικτύων τους.

11 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Τα δίκτυα ύδρευσης με τα εξαρτήματά τους (χαρτογράφηση) Η αξιοπιστία μέτρησης ποσότητας νερού που καταναλώνεται (υδρόμετρα) Τεχνολογία παρακολούθησης και καταγραφής πίεσης και παροχής λειτουργίας δικτύων Η ανάγκη καταγραφής γεγονότων στα δίκτυα ύδρευσης

12 Πρότυπο Υδατικό Ισοζύγιο της IWA Εξουσιοδο τημένη Κατανάλω ση Απώλειες Νερού Εισερχόμενο νερό στο δίκτυο Τιμολογούμενη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση Μη Τιμολογούμενη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση Εμφανείς Απώλειες Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση Τιμολογούμενη Μη Μετρούμενη Κατανάλωση Πραγματικές Απώλειες Μη Τιμολογούμενη Μετρομενη Κατανάλωσηύ Μη Τιμολογούμενη Μη Μετρούμενη Κατανάλωση Μη Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση Λάθη Μετρητών / Μετρήσεων Μη Ανταποδο τικό Νερό Ανταποδο τικό Νερό 1 ο Επίπεδο Αξιολόγησης Υδατ. Ισοζυγίου

13

14 Ζητήματα πίνακα Υδατικού Ισοζυγίου IWA Αντικειμενικότητα «Διαδικασίας Εκτιμήσεων» Μη τιμολογούμενης μη μετρούμενης κατανάλωσης Μη εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης Λαθών μετρήσεων μετρητών  Πιθανή ασυνέπεια καταγραφής ετήσια παραγόμενου νερού και «ετήσιου κύκλου» καταγραφής ενδείξεων οικιακών μετρητών 1

15 ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥ Υπάρχει ανάγκη συνεκτίμησης του «βαθμού ανάκτησης κόστους πόρου» και της επιρροής του από:  Περιβαλλοντικό κόστος πόρου, ???  Χρηματοικονομικό κόστος πόρου, ???  Κόστος άλλων εναλλακτικών χρήσεων νερού ??? 2

16 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Ανάγκη χρήσης υδραυλικού μοντέλου, και μέσω της «δημιουργίας σεναρίων» να επιτευχθεί : –βέλτιστη ζωνοποίηση, αλλά και –εντοπισμός ζητημάτων NRW (υπομέτρηση κλπ), σε συνεργασία με ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & λογισμικά (Τηλεμετρία και GIS) 3

17 Εκτίμηση – Περιορισμός N.R.W. Τεχνολογίες (Τηλεμ. AMR) +Λογισμ.(Υδρ. Μοντ, + GIS κλπ) 1 η Αξιολ. Υδατ. Ισοζυγίου Μέτρηση Συνολ. Εισερ. νερού Έλλειψη Κεντρ. Μετρητών Ψηφιοπ. Δικτύων Χειρόγρ. Δίκτυα Έλλειψη σχεδίων Ίδιοι πόροι Ίδιοι πόροι ή χρηματοδότηση Επιστ. Προσωπ. ή Χρηματοδότ. Επιστ. Προσωπ. Επιστ. Προσωπ. ή Χρηματοδότ. Διαβάθμιση προτεραιοτήτων Εκτίμησης N.R.W. στις Δ.Ε.Υ.Α. Χρηματοδότηση δράσεων περιορισμού Μη Ανταποδοτικού Νερού (N.R.W.)

18 Σαββοργινάκης Δημήτρης Δ/ντής Υπηρ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας


Κατέβασμα ppt "Ενιαία εφαρμογή δεικτών απόδοσης δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε.Υ.Α. Διαβάθμιση Προτεραιοτήτων Σαββοργινάκης Δημήτρης Δ/ντής Υπηρ. Διαχ. Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α Λάρισας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google