Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Θεωρία και ασκήσεις. Τι είναι οι ορθοσωμικές ανωμαλίες Κατηγορίες Αίτια ανά κατηγορία Στατιστικά στοιχεία Τρό π οι αντιμετώ π ισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Θεωρία και ασκήσεις. Τι είναι οι ορθοσωμικές ανωμαλίες Κατηγορίες Αίτια ανά κατηγορία Στατιστικά στοιχεία Τρό π οι αντιμετώ π ισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Θεωρία και ασκήσεις

2 Τι είναι οι ορθοσωμικές ανωμαλίες Κατηγορίες Αίτια ανά κατηγορία Στατιστικά στοιχεία Τρό π οι αντιμετώ π ισης Προσδιορισμός στόχου Σχεδιασμός ασκησιολογίου Ασκήσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 Τι είναι οι ορθοσωμικές ανωμαλίες Με τον όρο ΄΄ορθοσωμικές ανωμαλίες΄΄ αναφερόμαστε στο σύνολο των διαταραχών π ου ε π ηρεάζουν την σωστή, ‘’ ορθή ’’ στάση του σώματος συνε π ώς π ρόκειται για π αθήσεις της σ π ονδυλικής στήλης και μόνο. Οι διαταραχές αυτές α π οτελούν βασικά π ρόβλημα αισθητικό, με ό, τι αυτό συνε π άγεται στη ψυχολογία του π αιδιού, και μόνο σε ακραίες π ερι π τώσεις έχουν ε π ί π τωση στο καρδιοανα π νευστικό σύστημα και, σ π ανιότερα, στον νωτιαίο μυελό. Η διάγνωση γίνεται στην ηλικία των 10-17 ετών. Ωστόσο, ο π οιοδή π οτε σύμ π τωμα π αρουσιαστεί έξω α π ό αυτά τα ηλικιακά όρια θα π ρέ π ει να κινητο π οιήσει το οικογενειακό π εριβάλλον π ρος αναζήτηση υ π οστήριξης α π ό ειδικό.

4 Κατηγορίες Σκολίωση ( σκολιός = κυρτός, στραβός ) : Παραμόρφωση της σ π ονδυλικής στήλης ( ΣΣ ) με κύρια χαρακτηριστικά την π λάγια κλίση και στροφή των σ π ονδύλων στο μεγαλύτερο π οσοστό. Κύφωση ( κύφος = καμ π ούρα ) : Αύξηση της φυσιολογικής κυρτότητας της θωρακικής μοίρας της ΣΣ ή δημιουργία π ρόσθιας κυρτότητας εκεί π ου φυσιολογικά δεν υ π άρχει. Κυφωσκολίωση : Συνδυασμός των ανωτέρω δύο. Λόρδωση (π ήρε την ονομασία της α π ό τη στάση π ου συνηθιζόταν να π αίρνουν οι Λόρδοι της ε π οχής ) : Αύξηση της φυσιολογικής καμ π υλότητας της σ π ονδυλικής στήλης στην οσφυϊκή μοίρα ( μέση ). Η λόρδωση της ΟΜΣΣ δεν είναι στην π ραγματικότητα π άθηση, ό π ως είναι η σκολίωση και η κύφωση, αλλά το α π οτέλεσμα μιας άλλης π αραμόρφωσης, συνήθως της κύφωσης, και μερικές φορές της δυσλειτουργίας των ισχίων.

5 Αίτια ανά κατηγορία - Σκολίωση Λειτουργικές ή δευτερο π αθείς σκολιώσεις ( έχουμε διατήρηση της αρχιτεκτονικής των σ π ονδύλων, έλλειψη στροφής και διόρθωση α π ό τον ίδιο ή τον γιατρό ). Οφείλονται σε αντισταθμιστικούς π αράγοντες ( κλίση λεκάνης, ανισοσκελία, π υελική ασσυμετρία ), ανταλγική σκολίωση ( δισκο π άθειες ), κακή στάση. Πρωτο π αθείς ή οργανικές σκολιώσεις ( είναι δύσκαμ π τες, δεν διορθώνονται και συνοδεύονται α π ό στροφή των σ π ονδύλων ). Α ) Ιδιο π αθής σκολίωση (80% των π ερι π τώσεων ), δεν υ π άρχει ακριβής αιτιολογία της π άθησης, ωστόσο υ π άρχουν ενδείξεις ότι στην εμφάνισή της π αίζουν ρόλο π αράγοντες κληρονομικοί (30%), μηχανικοί και διατροφής. Β ) Συγγενής σκολίωση εξαιτίας ανωμαλιών της ΣΣ. Γ ) Νευρομυική ή π αραλυτική σκολίωση λόγω διαταραχής της ισορρο π ίας των μυών του κορμού.

6 Εύκαμ π τη κύφωση. Είτε οφείλεται σε αδυναμία μυών ή κακή στάση είτε είναι αντισταθμιστικός π αράγοντας λόγω λόρδωσης. Δύσκαμ π τη κύφωση. Τα αίτια εντο π ίζονται στη διαταραχή της ανά π τυξης των σ π ονδύλων ή σε συγγενείς ανωμαλίες. Αίτια ανά κατηγορία - Κύφωση

7 ΚΥΦΩΣΗ

8 ΣΚΟΛΙΩΣΗ

9 ΛΟΡΔΩΣΗ

10 Στατιστικά στοιχεία Ποσοστό εφήβων 5-10% και ηλικίας α π ό 9 έως 14 ετών θα π αρουσιάσει σκολίωση. 4-8% στην ίδια κατηγορία θα π αρουσιάσουν κύφωση.

11 ADAM’S TEST

12 Τρόποι αντιμετώπισης Συνδυασμός δυναμικών ασκήσεων με αντιστάσεις και διατατικών ασκήσεων σε αναλογία 80/20. Ως π ροθέρμανση χρησιμο π οιούμε τις ίδιες ασκήσεις, αλλά σε π ιο μέτρια ένταση. Οι διατάσεις εκτελούνται στο τέλος. Λαμβάνουμε υ π όψη τον βαθμό και τη σοβαρότητα του π ροβλήματος και ρυθμίζουμε ανάλογα την ένταση των ασκήσεων ξεκινώντας π ροοδευτικά. Στόχος είναι να φτάσουμε σε ένα ε π ί π εδο ό π ου ο ασκούμενος θα ΄΄δυσκολεύεται΄΄ να εκτελέσει την άσκηση. Οι ασκήσεις εκτελούνται σε όλο το εύρος κίνησης. Ασκήσεις εδάφους, χρησιμο π οιούμε το βάρος του σώματος. Ασκήσεις με βάρη και λάστιχα. Ασκήσεις σε μηχανήματα ή στο γυμναστήριο. Αν συνυ π άρχουν καρδιοανα π νευστικά π ροβλήματα, συνδυάζουμε και την αεροβική άσκηση.

13 Προσδιορισμός στόχου - Προσδιορίζουμε την ελάχιστη χρονική διάρκεια του π ρογράμματος για να γίνει ε π αναξιολόγηση - Μετράμε τη βελτίωση της μυικής δύναμης - Αξιολογούμε την ευλυγισία - Σωματομετρήσεις - Ψυχολογική υ π οστήριξη

14 Σχεδιασμός ασκησιολογίου Θα π ρέ π ει να ληφθούν υ π όψη στον σχεδιασμό του π ρογράμματος οι εξής π αράγοντες : - Ελεύθερος χρόνος του π αιδιού. - Καλή συνεργασία με γονείς. - Εξο π λισμός ( βαράκια - όργανα γυμναστικής - κατάλληλος χώρος ). - Ιδιοσυγκρασία του π αιδιού. - Συστηματική ε π αφή μαζί του, ενθάρρυνση. - Ε π ιλογή κατάλληλων ασκήσεων, συχνότητα

15 Ασκήσεις ( ενδεικτικό πρόγραμμα ) 1.Ανοίγματα με βαράκια ανάσκελα > 4 Χ 12 2.Κάμψεις (pushups) με τα π όδια π άνω σε π άγκο τεντωμένα > 4 Χ 12 3. Pull over με αλτήρα 4X12 4.Κρέμασμα στο μονόζυγο με τα χέρια ανοιχτά > 4 Χ 10 για 10-20 δευτερόλε π τα 5.Κοιλιακοί στο μονόζυγο με τα χέρια κλειστά και τις π αλάμες π ρος τα μέσα > 4 Χ 15 6.Κοιλιακοί στο π άτωμα Plank > 3 Χ 12 στο κάθε π όδι 7.Καθίσματα > 3 Χ 12 8.Προβολές > 3 Χ 12 Διατάσεις όλων των μυών π ου ασκήθηκαν


Κατέβασμα ppt "ΟΡΘΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Θεωρία και ασκήσεις. Τι είναι οι ορθοσωμικές ανωμαλίες Κατηγορίες Αίτια ανά κατηγορία Στατιστικά στοιχεία Τρό π οι αντιμετώ π ισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google