Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ ο Μ άρκετινγκ ε ίναι η δ ιαδικασία σ χεδιασμού κ αι υλοποίησης τ ης σ ύλληψης τ ης τ ιμολόγησης τ ης προβολής κ αι τ ης δ ιανομή ι δεών π ροϊόντων κ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ ο Μ άρκετινγκ ε ίναι η δ ιαδικασία σ χεδιασμού κ αι υλοποίησης τ ης σ ύλληψης τ ης τ ιμολόγησης τ ης προβολής κ αι τ ης δ ιανομή ι δεών π ροϊόντων κ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Τ ο Μ άρκετινγκ ε ίναι η δ ιαδικασία σ χεδιασμού κ αι υλοποίησης τ ης σ ύλληψης τ ης τ ιμολόγησης τ ης προβολής κ αι τ ης δ ιανομή ι δεών π ροϊόντων κ αι υπηρεσιών γ ια τ η δ ημιουργία σ υναλλαγών π ου ικανοποιούν α τομικούς κ αι ε πιχειρησιακούς στόχους.

3  Ο διευθυντής marketing είναι ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την εμπορία μιας διαχειριζόμενης σχέδιο φροντίδας, των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την εποπτεία των εκπροσώπων μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, σχέσεις με τους πελάτες, και την πρόβλεψη εγγραφής.

4  Χαράζει τη στρατηγική της επιχείρησης μετά από έρευνα αγοράς.  Προωθεί την εικόνα της επιχείρησης ώστε να αυξηθούν τα κέρδη με τη βοήθεια της διαφήμισης αλλά και άλλων μέσων ( προσφορές, πιστοποίηση προϊόντων, διαφημιστικά δώρα, κλπ )  Οργανώνει το σύστημα των πωλήσεων.  Επιλέγει και εκπαιδεύει το προσωπικό των πωλήσεων.  Προβλέπει την πορεία των πωλήσεων.  Καθορίζει το σύστημα διαφόρων πληρωμών

5  Γνώσεις μ άρκετινγκ κ αι π ωλήσεων  Διαπροσωπικά π ροσόντα, δ ιπλωματία κ αι ι κανότητα π ειθούς κ ατά τ η δ ιαπραγμάτευση  Ι Ι κανότητα κ ατανόησης τ ων α ναγκών τ ων π ελατών  Ι Ι κανότητα ε πιτήρησης κ αι κ ινητοποίησης μ ιας ο μάδας  Α Α ντοχή σ την π ίεση κ αι σ το ά γχος  Καλό ε πίπεδο γ νώσης μ ιας ή π ερισσοτέρων ξ ένων γ λωσσών μ πορεί ν α ε ίναι α ναγκαίο  Ικανότητα α ξιολόγησης κ ινδύνων κ αι λ ήψη α ποφάσεων  Καλές δ εξιότητες δ ιοίκησης κ αι ο ργάνωσης  Αναλυτικές δ εξιότητες κ αι ι κανότητα κ αθαρής ε πεξήγησης π ολύπλοκων κ αταστάσεων  Ικανότητα π ρόληψης κ αι σ χεδιασμού, ε ιδικά ό ταν π ρόκειται γ ια τ ις α γορές

6  Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται για να γίνει κανείς διευθυντής marketing, ιδανικός θα ήταν ένας μεταπτυχιακός τίτλος από μία σχολή διοίκησης επιχειρήσεων. Οι διευθυντές marketing έχουν συνήθως εκπαιδευτεί στις πωλήσεις και τις επιχειρήσεις σε σχολή διοίκησης επιχειρήσεων ή σε σχολή μηχανικών και κατέχουν τεχνικές γνώσεις λαμβάνοντας κατ ’ οίκων ή εξωτερική τεχνική ειδίκευση στις ανανεώσιμες ενέργειες.

7  Ευχαριστώ για την προσοχή σας !  Προδρομίδης Κυπριανός Ιάσων Β 1  Μάθημα : Τεχνολογία  Καθηγήτρια : κα. Τερζή  Σχολείο : Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρύτων

8  http://ba.uom.gr/mkt/eap/Andro/OSS- 1/1h_OSS/1-introedesa.pdf http://ba.uom.gr/mkt/eap/Andro/OSS- 1/1h_OSS/1-introedesa.pdf  http://schooltec.wordpress.com/b- grade/projectb/ http://schooltec.wordpress.com/b- grade/projectb/  http://www.rescompass.org/greek,79/85,85- 85/91,91-91/sales-marketing- executive,466.html http://www.rescompass.org/greek,79/85,85- 85/91,91-91/sales-marketing- executive,466.html


Κατέβασμα ppt "Τ ο Μ άρκετινγκ ε ίναι η δ ιαδικασία σ χεδιασμού κ αι υλοποίησης τ ης σ ύλληψης τ ης τ ιμολόγησης τ ης προβολής κ αι τ ης δ ιανομή ι δεών π ροϊόντων κ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google