Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάριο: 11/2013 Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος – Παρουσίαση της Νομοθεσίας και της αναθεωρημένης Οδηγίας του Συνδέσμου. Ευρήματα από τον Εποπτικό Έλεγχο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάριο: 11/2013 Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος – Παρουσίαση της Νομοθεσίας και της αναθεωρημένης Οδηγίας του Συνδέσμου. Ευρήματα από τον Εποπτικό Έλεγχο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάριο: 11/2013 Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος – Παρουσίαση της Νομοθεσίας και της αναθεωρημένης Οδηγίας του Συνδέσμου. Ευρήματα από τον Εποπτικό Έλεγχο και εισηγήσεις

2 Σκοπός του σεμιναρίου Ενημέρωση για τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Παρουσίαση κοινών αδυναμιών και παραδείγματα μη συμμόρφωσης που εντοπίζονται από τους εποπτικούς ελέγχους Αγαπητοί συνάδελφοι και ομιλητές, σας καλωσορίζω στο σημερινό σεμινάριο, το οποίο διοργανώθηκε μέσα στα πλαίσια του στόχου μας για ενημέρωση των μελών μας σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις, την υπενθύμιση των υποχρεώσεών μας ως επαγγελματίες λογιστές, και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε σαν τομέας. Η φερεγγυότητα, η ακεραιότητα και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος αλλά και της χώρας μας έχουν πληγεί σοβαρά …………………. Οι προσπάθειες των εγκληματιών και των συνεργατών τους είτε να συγκαλύψουν την προέλευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ή να διοχετεύσουν χρήματα για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, αποτελούν σοβαρή απειλή ………………………………………… Οι αρχές μας είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε ευαίσθητες για το θέμα του ξεπλύματος χρήματος, και ο Σύνδεσμός μας υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος ……………………………..

3 Αναθεωρημένη Οδηγία ΣΕΛΚ

4 Εποπτική Αρχή Άρθρο 59(2)(α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου Για σκοπούς της νομοθεσίας για ξέπλυμα χρήματος, ο ΣΕΛΚ είναι Εποπτική Αρχή για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των ελεγκτών, εξωτερικών λογιστών, φορολογικών συμβούλων, και παρόχων διοικητικών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και εταιρειών που διεξάγουν τις εν λόγω δραστηριότητες Βάσει του Άρθρου 59(2)(α) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ο ΣΕΛΚ είναι η Εποπτική Αρχή για τα Μέλη του που δραστηριοποιούνται ως ελεγκτές, εξωτερικοί λογιστές, φορολογικοί σύμβουλοι και πάροχοι διοικητικών και συναφών υπηρεσιών.

5 Υποχρέωση για έκδοση οδηγιών
Άρθρο 59(4) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου Για την επίτευξη των σκοπών της νομοθεσίας για ξέπλυμα χρήματος, ο ΣΕΛΚ ως Εποπτική Αρχή έχει υποχρέωση να εκδίδει και απευθύνει οδηγίες προς τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία του, οι οποίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται Βάσει του Άρθρου 59(4) του Νόμου, ο ΣΕΛΚ ως Εποπτική Αρχή για σκοπούς παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και για την επίτευξη των σκοπών του Νόμου, έχει υποχρέωση να εκδίδει και να απευθύνει οδηγίες προς τα Μέλη του που υπόκεινται στην εποπτεία του. Οι οδηγίες αυτές του ΣΕΛΚ είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα Μέλη του ΣΕΛΚ.

6 Οδηγία για τα Μέλη του ΣΕΛΚ
Τελευταία έκδοση: «Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες», Σεπτέμβριος 2013 Έκδοση που αντικαταστάθηκε: «Πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», Δεκέμβριος 2011 Σε συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου, και για να βοηθήσει τα Μέλη του να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Νόμου, ο ΣΕΛΚ εκδίδει σχετική Οδηγία για τα Μέλη του. Η Οδηγία αυτή αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε σχέση με τροποποιήσεις του Νόμου καθώς και άλλες σχετικές εξελίξεις. Η τελευταία έκδοση της Οδηγίας αυτής, με τίτλο «Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες», κυκλοφόρησε στα Μέλη το Σεπτέμβριο 2013. Η έκδοση αυτή του Σεπτεμβρίου 2013 αντικαθιστά την Οδηγία για τα μέλη του ΣΕΛΚ «Πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», που εκδόθηκε από το Δεκέμβριο του 2011.

7 Τι λήφθηκε υπόψη στην ετοιμασία της έκδοση Σεπτεμβρίου 2013;
Τροποποιήσεις στην Κυπριακή νομοθεσία κατά το 2012 και 2013 [Ν80(Ι)/2012, Ν192(Ι)/2012, Ν101(Ι)/2013] Συστάσεις της Financial Action Task Force (FATF Recommendations) Καθοδήγηση για Προσέγγιση με βάση τον Κίνδυνο (Risk-based Approach Guidance) της FATF, Ιούνιος 2008 για Λογιστές (Accountants), και για Παρόχους Διοικητικών και Συναφών Υπηρεσιών (Trust and Companies Service Providers) Για την αναθεώρηση της Οδηγίας του ΣΕΛΚ λήφθηκαν υπόψη οι τροποποιήσεις στη νομοθεσία τις οποίες μας παρουσίασε ενωρίτερα η κα Εύα Παπάκυριακου. Εξετάστηκαν επίσης ξανά οι Συστάσεις (Recommendations) της Financial Action Task Force (FATF) και η Καθοδήγηση για Προσέγγιση με βάση τον Κίνδυνο (Risk-based Approach Guidance) που εκδόθηκε από την FATF τον Ιούνιο του 2008, για Λογιστές (Accountants), και για Παρόχους Διοικητικών και Συναφών Υπηρεσιών (Trust and Companies Service Providers).

8 Τι λήφθηκε υπόψη στην ετοιμασία της έκδοση Σεπτεμβρίου 2013; (2)
Συστάσεις του προσωπικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την έκθεση “Risk-based Analysis of Cyprus Anti-money Laundering Regime”, 10 Οκτωβρίου 2012 Έκθεση της Επιτροπής MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο “Special Assessment of the Effectiveness of Client Due Diligence Measures in the Banking Sector of Cyprus”, 24 Απριλίου 2013 Έκθεση της Deloitte με τίτλο “Third Party Anti-Money Laundering (AML) Assessment of the Effective Implementation of Client Due Diligence (CDD) Measures with Regard to Cyprus’ Deposits and Loans”, 14 Ιουνίου 2013 Λήφθηκαν επίσης υπόψη: οι συστάσεις του προσωπικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που απορρέουν από την έκθεση τους “Risk-based Analysis of Cyprus Anti-money Laundering Regime” με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2012, η έκθεση “Special Assessment of the Effectiveness of Client Due Diligence Measures in the Banking Sector of Cyprus” με ημερομηνία 24 Απριλίου 2013 από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης, και η έκθεση της Deloitte “Third Party Anti-Money Laundering (AML) Assessment of the Effective Implementation of Client Due Diligence (CDD) Measures with Regard to Cyprus’ Deposits and Loans” με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2013.

9 Κύριες αλλαγές στην τελευταία έκδοση της Οδηγίας
Διευκρίνιση ότι η νομοθεσία απευθύνεται σε ελεγκτές, εξωτερικούς λογιστές, φορολογικούς συμβούλους και παρόχους διοικητικών και συναφών υπηρεσιών Ευθυγράμμιση της ορολογίας και του λεκτικού με το τι καθορίζεται και χρησιμοποιείται από τη νομοθεσία Νέο κεφάλαιο για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο (risk-based approach) Θα αναφερθώ στις κύριες αλλαγές στην τελευταία έκδοση της Οδηγίας του ΣΕΛΚ σε συντομία, επειδή καμιά παρουσίαση δεν μπορεί να δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για συμμόρφωση. Είναι απαραίτητο για το κάθε γραφείο να μελετήσει σε λεπτομέρεια την Οδηγία του ΣΕΛΚ, και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και την Οδηγία του ΣΕΛΚ σε συνεχόμενη βάση. ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: Διευκρινίζεται ότι η νομοθεσία απευθύνεται σε ελεγκτές, εξωτερικούς λογιστές, φορολογικούς συμβούλους και παρόχους διοικητικών και συναφών υπηρεσιών. Αρκετά σημεία της Οδηγίας έχουν τροποποιηθεί για σκοπούς ευθυγράμμισης της ορολογίας και του λεκτικού με το τι καθορίζεται και χρησιμοποιείται από την τροποποιημένη νομοθεσία. Σημαντική αλλαγή είναι η προσθήκη νέου κεφαλαίου για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο (risk-based approach), μια πρακτική που δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής μέτρων για την πρόληψη ή τον περιορισμό του ξεπλύματος χρήματος ανάλογα με τους κινδύνους που διαπιστώνονται, έτσι ώστε να δίνεται μέγιστη προσοχή και σημασία για μεγαλύτερους κινδύνους. Η εφαρμογή προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο δεν είναι υποχρεωτική, μπορεί όμως να οδηγήσει σε μια πιο αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων ενός γραφείου, και να βοηθήσει στο να αποφεύγεται το μηχανικό τσεκάρισμα μιας τυποποιημένης λίστας (“tick-box” approach). Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης για το τι περιλαμβάνει αυτή η προσέγγιση, να περιγράψει τις βασικές αρχές που εμπλέκονται στην εφαρμογή της προσέγγισης, και να αναφερθεί σε καλές πρακτικές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο. Το νέο αυτό κεφάλαιο βασίζεται στις Συστάσεις (Recommendations) και στη σχετική Καθοδήγηση (Guidance) του FATF για Λογιστές (Accountants) και για Παρόχους Διοικητικών και Συναφών Υπηρεσιών (Trust and Companies Service Providers).

10 Κύριες αλλαγές στην τελευταία έκδοση της Οδηγίας πέραν των τροποποιήσεων της νομοθεσίας (2)
Περισσότερη καθοδήγηση για τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και την τήρηση αρχείων Παραδείγματα παραγόντων που μπορεί να υποδηλώνουν υψηλότερο από το φυσιολογικό κίνδυνο (Appendix C) Παραδείγματα ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων (Appendix D) Γλωσσικές διορθώσεις AΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ: Έχει δοθεί περισσότερη καθοδήγηση για τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και για την τήρηση αρχείων, με βάση πάντα τις Συστάσεις του FATF. Η αλλαγή που θεωρώ ότι συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι τα παραδείγματα παραγόντων που μπορεί να υποδηλώνουν υψηλότερο από το φυσιολογικό κίνδυνο, και τα παραδείγματα ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων, που έχουν προστεθεί ως παραρτήματα της Οδηγίας. Πηγή των παραδειγμάτων αυτών είναι και πάλι οι Συστάσεις του FATF, και η Καθοδήγηση για Προσέγγιση με βάση τον Κίνδυνο του FATF για Λογιστές, και για Παρόχους Διοικητικών και Συναφών Υπηρεσιών. Τέλος, έχουν γίνει διάφορες γλωσσικές διορθώσεις, για καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Κλείνω την παρουσίασή μου με το να επαναλάβω ότι είναι απαραίτητο για το κάθε γραφείο να μελετήσει σε λεπτομέρεια την Οδηγία του ΣΕΛΚ, και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και την Οδηγία του ΣΕΛΚ σε συνεχόμενη βάση. 12/11/2013

11 Γενικός Διευθυντής ΣΕΛΚ
Ευχαριστώ Κυριάκος Ιορδάνου Γενικός Διευθυντής ΣΕΛΚ


Κατέβασμα ppt "Σεμινάριο: 11/2013 Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος – Παρουσίαση της Νομοθεσίας και της αναθεωρημένης Οδηγίας του Συνδέσμου. Ευρήματα από τον Εποπτικό Έλεγχο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google