Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. fkÞo,Qòo y™u …kðh Äkuhý :- 9. { Distance Force { Distance W = f S.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. fkÞo,Qòo y™u …kðh Äkuhý :- 9. { Distance Force { Distance W = f S."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1. fkÞo,Qòo y™u …kðh Äkuhý :- 9

2

3 { Distance Force { Distance W = f S

4 fkÞo :- fkÞo :-  ƒ¤™k {qÕÞ y™u ƒ¤ ÷k„Œwt nkuÞ Œu ‚{Þ„k¤k Ëhr{Þk™ ÚkŒkt MÚkk™ktŒh™k {qÕÞ™k „wýkfkh™u fkÞo fnu Au.  fkÞo™ku yuf{ :- N m yÚkðk sq÷  : W = F s ( yrËþ hkrþ )

5  fkÞo Úkðk {kxu ƒ¤ Õkk„ðwt Œu{s ƒ¤™e rËþk{kt MÚkk™ktŒh Úkðwt sYhe Au.  ƒ¤ ÷k„u AŒkt MÚkk™ktŒh ™ ÚkkÞ.  fkÞo = þqLÞ

6 θ F S F 1 1 1 3 kg t = 5 sec  ƒ¤™e rËþk{kt MÚkk™ktŒh ™ ÚkŒwt nkuÞ íÞkhu ÚkŒk fkÞo™e ‚{s :- 7

7 θ F S F 1 1 2 t = 5 sec 5 3 kg

8 S θ F F 1 1 3 t = 5 sec  ¾qýk™wt {qÕÞ ðÄu Œu{ ƒ¤™e rËþk{kt MÚkk™ktŒh™wt {qÕÞ y™u fkÞo ƒt™u ½xu Au. 3 3 kg

9  fkÞo™e ÔÞk…f ÔÞkÏÞk :- ƒ¤ ðzu ÚkŒk MÚkk™ktŒh™k {qÕÞ y™u MÚkk™ktŒh™e rËþk{kt ƒ¤™k ½xf™k {qÕÞ™k „wýkfkh™u fkÞo fnu Au.ƒ¤ ðzu ÚkŒk MÚkk™ktŒh™k {qÕÞ y™u MÚkk™ktŒh™e rËþk{kt ƒ¤™k ½xf™k {qÕÞ™k „wýkfkh™u fkÞo fnu Au.  fkÞo = ƒ¤™k MÚkk™ktŒh™e rËþk™k ½xf™wt {qÕÞ × MÚkk™ktŒh™wt {qÕÞ  W = F cosθ × d

10 MÚkk™ktŒh  ƒ¤ y™u MÚkk™ktŒh ðå[u™ku ¾qýku 90˚ nkuÞ íÞkhu ÚkŒwt fkÞo þqLÞ nkuÞ.

11  fuLN„k{e ƒ¤ y™u MÚkk™ktŒh ðå[u™ku ¾qýku 90˚ nkuÞ íÞkhu ÚkŒwt fkÞo þqLÞ nkuÞ.

12  ¼q rMÚkh W…„únku™k MÚkk™ktŒh y™u …]Úðe™k „wÁíðkf»koý ðå[u™ku …]Úðe™k „wÁíðkf»koý ðå[u™ku ¾qýku 90˚ nkuðkÚke ÚkŒwt fkÞo þqLÞ „ýkÞ.  ¼q rMÚkh W…„únku™k MÚkk™ktŒh y™u …]Úðe™k „wÁíðkf»koý ðå[u™ku …]Úðe™k „wÁíðkf»koý ðå[u™ku ¾qýku 90˚ nkuðkÚke ÚkŒwt fkÞo þqLÞ „ýkÞ.

13  fuLN„k{e ƒ¤ :-

14  ƒ¤ y™u MÚkk™ktŒh ðå[u™ku ¾qýku Õk½wfkuý nkuÞ Œku …ËkÚko …h ƒ¤ mkhk fkÞo ÚkkÞ Au. S θ F F 1

15  ƒ¤ y™u MÚkk™ktŒh rðÁÎÄ rËþk{kt nkuÞ,Œku ÚkŒwt fkÞo Éý Au y™u …ËkÚko mkhk ƒ¤™e rðÁÎÄ fkÞo ÚkkÞ Au.  ‚kRfÕk™e Íz… ½xkzðk ƒuúf Õk„kððk{kt ykðu, íÞkhu ƒuúf mkhk W˼ðŒwt ½»koýƒ¤ MÚkk™ktŒh™e rðÁÎÄ rËþk{kt Au,ŒuÚke ‚kRfÕk mkhk ½»koýƒ¤™e rðÁÎÄ fkÞo ÚkkÞ Au.

16  15 kg ˤðk¤k yuf …ËkÚko™u 40 {exh suxÕkwt yÄku rËþk{kt MÚkk™ktŒh „wÁíðkf»koý™k ƒ¤™e y‚h nuX¤ yk…ðk{kt ykðu Au,Œku ÚkÞuÕkwt fkÞo „ýku. m = 15 kg a = g = 10 m/s 2 s = 40 m W = F * s = m a * s = m * g * s = 15 * 10 * 40 = 6000 J


Κατέβασμα ppt "1. fkÞo,Qòo y™u …kðh Äkuhý :- 9. { Distance Force { Distance W = f S."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google