Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2002 Thomson / South-Western Slide 1-1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Στατιστική με τη χρήση του Excel.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2002 Thomson / South-Western Slide 1-1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Στατιστική με τη χρήση του Excel."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Στατιστική με τη χρήση του Excel

2 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-2 Στόχοι του Μαθήματος Ορισμός της έννοιας της Στατιστικής Γνώση ενός μεγάλου εύρους εφαρμογών της Στατιστικής στο χώρο των επιχειρήσεων Διαφοροποίηση μεταξύ της περιγραφικής και της επαγωγικής Στατιστικής Ταξινόμηση αριθμών με βάση το επίπεδο μέτρησης των δεδομένων και κατανόηση της σημασίας της Χρήση του Excel στη στατιστική ανάλυση

3 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-3 Έννοια της Στατιστικής Επιστήμη της συλλογής, ανάλυσης, ερμηνείας και παρουσίασης δεδομένων Κλάδος των Μαθηματικών Γεγονότα και Δεδομένα Μέτρηση ενός δείγματος Τύπος της κατανομής που χρησιμοποιείται για την ανάλυση δεδομένων

4 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-4 Πληθυσμός έναντι Δείγματος Πληθυσμός — το σύνολο –μια συλλογή ατόμων, αντικειμένων ή στοιχείων προς μελέτη Απογραφή — συλλογή δεδομένων από τον πληθυσμό Δείγμα — ένα τμήμα του συνόλου –Ένα υποσύνολο του πληθυσμού

5 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-5 Πληθυσμός

6 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-6 Πληθυσμός και Απογραφικά δεδομένα IdentifierColorMPG RD1Red12 RD2Red10 RD3Red13 RD4Red10 RD5Red13 BL1Blue27 BL2Blue24 GR1Gree n 35 GR2Gree n 35 GY1Gray15 GY2Gray18 GY3Gray17

7 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-7 Δειγματικά Δεδομένα IdentifierColorMPG RD2Red10 RD5Red13 GR1Gree n 35 GY2Gray18

8 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-8 Περιγραφική έναντι Επαγωγικής Στατιστικής Περιγραφική Στατιστική — συλλογή δεδομένων για ένα υποσύνολο του πληθυσμού με σκοπό να περιγράψουμε ή να φτάσουμε σε συμπεράσματα αποκλειστικά για το υποσύνολο Επαγωγική Στατιστική— η χρήση δείγματος με σκοπό να φτάσουμε σε συμπεράσματα για τον πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται το δείγμα

9 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-9 Παράμετρος έναντι Στατιστικού Παράμετρος — περιγραφικό μέτρο του πληθυσμού –Συνήθως απεικονίζεται με ελληνικά γράμματα Στατιστικό — περιγραφικό μέτρο του δείγματος –Συνήθως απεικονίζεται με λατινικά γράμματα

10 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-10 Σύμβολα των Πληθυσμιακών Παραμέτρων

11 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-11 Σύμβολα των στατιστικών στοιχείων του Δείγματος

12 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-12 Διαδικασία της Επαγωγικής Στατιστικής Επιλογή ενός τυχαίου δείγματος Πληθυσμιακός μέσος (παράμετρος) Δειγματικός μέσος (στατιστικό) Υπολογισμός δειγματικού μέσου για την εκτίμηση του μ

13 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-13 Επίπεδα Μέτρησης Δεδομένων Ονομαστική – Κατώτερο επίπεδο μέτρησης Διατάξιμη Διαστηματικής Κλίμακας Κλίμακας Λόγου – Ανώτερο επίπεδο μέτρησης

14 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-14 Ονομαστικά Δεδομένα Για την ταξινόμηση ή την κατηγοριοποίηση χρησιμοποιούνται αριθμοί Π.χ.: Ταξινόμηση Απασχόλησης –1 για τον Σπουδαστή –2 για τον Εργάτη Οικοδομών –3 για τον Κατασκευαστή Π.χ.: Εθνικότητα –1 για τον Αφρο-Αμερικανό –2 για τον Αγγλο-Αμερικανό –3 για τον Ισπανο-Αμερικανό –4 για τον Ανατολο-Αμερικανό

15 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-15 Διατάξιμα Δεδομένα Ο βαθμός ή η διάταξη εκφράζονται με τη χρήση αριθμών –Το σχετικό μέγεθος των αριθμών είναι σημαντικό –Οι διαφορές μεταξύ των αριθμών δεν είναι συγκρίσιμες Π.χ.: Τεστ βαθμολόγησης της γεύσης τριών διαφορετικών ειδών αναψυκτικού Π.χ.: Θέση σε έναν Οργανισμό –1 για τον Πρόεδρο –2 για τον Αντιπρόεδρο –3 για τον Διευθυντή Εργοστασίου –4 για τον Προιστάμενο Τμήματος –5 για τον Υπάλληλο

16 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-16 Παράδειγμα Ονομαστικής Μέτρησης

17 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-17 Διατάξιμα Δεδομένα Καθηγητές και προσωπικό σχολής θα πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης σχετικά με το χώρο στάθμευσης στη σχολή. 12345 Συμφωνώ Απόλυτα ΣυμφωνώΔιαφωνώ Απόλυτα ΔιαφωνώΟυδέτερη Στάση

18 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-18 Δεδομένα Διαστηματικής Κλίμακας Οι αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών ακεραίων είναι ίσες –Το σχετικό μέγεθος των αριθμών είναι σημαντικό –Οι διαφορές μεταξύ των αριθμών είναι συγκρίσιμες –Η πηγή προέλευσης, το μηδέν, είναι αυθαίρετη –Η κάθετη τομή της συνάρτησης μετατροπής της μονάδας μέτρησης είναι μη μηδενική Π.χ.: Θερμοκρασία Fahrenheit,Ημερολογιακοί Χρόνοι, Νομισματικές Μονάδες

19 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-19 Μέτρηση Δεδομένων Κλίμακας Λόγου Το ανώτατο επίπεδο μέτρησης –Το σχετικό μέγεθος των αριθμών είναι σημαντικό –Οι διαφορές μεταξύ των αριθμών είναι συγκρίσιμες –Η πηγή προέλευσης, το μηδέν, είναι απόλυτη –Η κάθετη τομή της συνάρτησης μετατροπής της μονάδας μέτρησης είναι μηδενική Π.χ.: Ύψος, Βάρος, και Όγκος Νομισματικές Μεταβλητές, όπως Έσοδα και Έξοδα Χρηματοοικονομικοί Δείκτες, όπως P/E, Δείκτης εναλλαγής αποθεμάτων.

20 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-20 Δυνατότητες χρήσης των διαφόρων επιπέδων δεδομένων Ονομαστικάl Διατάξιμα Διαστηματικής Κλίμακας Κλίμακας Λόγου

21 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-21 Επίπεδο Δεδομένων, Λειτουργίες και Στατιστικές Μέθοδοι Επίπεδο Δεδομένων Ονομαστικό Διατάξιμο Διαστηματικ ής Κλίμακας Κλίμακας Λόγου Σημαντικές Λειτουργίες Ταξινόμηση και Μέτρηση Όλα τα παραπάνω συν κατάταξη Όλα τα παραπάνω συν Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολ/σμός και Διαίρεση Όλα τα παραπάνω Στατιστικοί Μέθοδοι Μη παραμετρικοί Παραμετρικοί

22 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-22 Ποιοτικά έναντι Ποσοτικών Δεδομένων Ποιοτικά Δεδομένα: πρόκειται για ονομαστικά ή διατάξιμα δεδομένα τα οποία χαρακτηρίζονται από μια κατηγορία. Η κατηγορία μπορεί να είναι αριθμητική ή μη. Ποσοτικά Δεδομένα: πρόκειται για Διαστηματικής Κλίμακας ή Κλίμακας Λόγου δεδομένα που μετριούνται σε μια φυσικά ορισμένη αριθμητική κλίμακα.

23 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-23 Διακριτά και Συνεχή Δεδομένα Διακριτά Δεδομένα είναι αριθμητικά δεδομένα τα οποία προέρχονται από ένα σύνολο συγκεκριμένων τιμών. Τα διακριτά δεδομένα προκύπτουν από μια αριθμητική διαδικασία. Συνεχή Δεδομένα είναι αριθμητικά δεδομένα που μπορούν να πάρουν τιμές σε οποιοδήποτε σημείο ενός δεδομένου διαστήματος. Τα συνεχή δεδομένα προκύπτουν από μια διαδικασία μέτρησης.

24 © 2002 Thomson / South-Western Slide 1-24 Σύνοψη των Κατηγοριών Δεδομένων Data nalΔ Interl Ratio Qualitative (Categorical) Quantitative Nonnumeric Numeric Discrete Numeric Discrete or Continuous Δεδομένα ΟνομαστικάΔιατάξιμαΔιαστηματικής Κλίμακας Λόγου Ποσοτικά Ποιοτικά Αριθμητικά Διακριτά Μη αριθμητικά Διακριτά ή Συνεχή


Κατέβασμα ppt "© 2002 Thomson / South-Western Slide 1-1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Στατιστική με τη χρήση του Excel."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google