Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Σημειώσεις Στατιστικής (σχεδόν χωρίς μαθηματικά) Σ. A. Μοσχονάς

2 Δύο είδη στατιστικής ανάλυσης
Περιγραφική στατιστική (descriptive statistics) ταξινομήσεις δεδομένων πίνακες, διαγράμματα κλπ. μαθηματική περιγραφή εύρος τιμών (range), μέσος όρος (average, mean value), διάμεσος (median), κορυφή (mode) διακύμανση (variance), τυπική απόκλιση (standard deviation) κλπ.

3 Δύο είδη στατιστικής ανάλυσης
Επαγωγική στατιστική (inferential statistics) Δειγματοληπτικός έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων βάσει μιας στατιστικής διαδικασίας Πληθυσμός Δείγμα Χαρακτηριστικά του δείγματος Ποσοτικοποίηση Κατανομή

4 Βασικές έννοιες – 1. Πληθυσμός, 2. Δείγμα, 3. Χαρακτηριστικά
Οποιοδήποτε σύνολο προσώπων ή πραγμάτων. π.χ., μία κοινωνική τάξη, οι πραγματώσεις μιας γλωσσικής μεταβλητής, το σύνολο των συμφωνικών συμπλεγμά-των που ένα άτομο προφέρει κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, οι χώρες της Ευρώπης κλπ. Δείγμα Ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο του πληθυσμού Χαρακτηριστικά του δείγματος (πληθυσμού) Εξαρτημένες μεταβλητές Ανεξάρτητες μεταβλητές Τι ορίζεται ως εξαρτημένη και τι ως ανεξάρτητη μεταβλητή εξαρτάται απολύτως από τον τρόπο που διατυπώνεται η ερευνητική υπόθεση.

5 Βασικές έννοιες – 4. Ποσοτικοποίηση
Ονομαστικά (namable) χαρακτηριστικά Απαρίθμηση: μέτρηση των μελών του πληθυσμού ή του δείγματος Μετρήσιμα (measurable) χαρακτηριστικά Ποσόστωση: μέτρηση του κατά πόσο ένα μέλος του δείγματος εκδηλώνει ένα χαρακτηριστικό Εργαλείο μέτρησης Μονάδα μέτρησης Κλίμακα μέτρησης

6 Βασικές έννοιες – 4. Ποσοτικοποίηση
Κλίμακες μέτρησης Ονομαστική /κατηγορική κλίμακα (nominal scale) Τακτική κλίμακα (ordinal scale) Διαστημική κλίμακα / κλίμακα διαστημάτων (interval scale) Αναλογική κλίμακα (ratio scale)

7 Βασικές έννοιες – 5. Κατανομή
κανονική κατανομή (normal distribution) ασύμμετρη κατανομή (skewed distribution)

8 Βασικές έννοιες – 5. Κατανομή

9 Στατιστικές διαδικασίες
Έλεγχος υποθέσεων (hypothesis testing) ερευνητική /εναλλακτική υπόθεση (research / alternative hypothesis, ΗΑ) υπάρχει ιδιαίτερη σχέση μεταξύ ποσοτικοποιήσιμων χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού μηδενική υπόθεση (null hypothesis, Η0) δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών Στις στατιστικές διαδικασίες δεν αποδεικνύουμε την ερευνητική υπόθεση απευθείας αλλά έμμεσα, έχοντας απορρίψει τη μηδενική υπόθεση. Η ερευνητική υπόθε-ση συνάγεται ως λογική συνέπεια της άρνησης της μηδενικής υπόθεσης. ακρίβεια του ελέγχου η υπόθεση πρέπει να είναι συμβατή με τα διαθέσιμα δεδομένα

10 Στατιστικές διαδικασίες
Από τη στατιστική διαδικασία προκύπτει μια αριθμητική τιμή, που συγκρίνεται με τις τιμές σε μια γνωστή θεωρητική κατανομή. Π.χ., το t-test δίνει μια τιμή t που μπορεί να συγκριθεί με τη θεωρητική κατανομή των τιμών t (Student’s distribution). Αν η τιμή που προέκυψε από τη στατιστική διαδικασία είναι πολύ κοντά στη μέση τιμή των t, τότε μάλλον έχει προκύψει κατά τύχη. Αν απέχει σημαντικά από τη μέση τιμή, τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν προέκυψε τυχαία. Πόσο πρέπει να απέχει από τη μέση τιμή η αριθμητική τιμή που προκύπτει από μια στατιστική διαδικασία; Ποια είναι η στατιστική σημαντικότητα των συμπερασμάτων; Συνή-θως θεωρείται ικανοποιητική p<0,05 (5% πιθανότητα λά-θους) ή p<0,01 (1% πιθανότητα λάθους)

11 Στατιστικές διαδικασίες
Η συσχέτιση δύο μεταβλητών (ανεξάρτητης- εξαρτημένης) δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ τους. «Κι όμως, το Ίντερνετ επικοινωνεί με την ανάγνωση! Σύμφωνα με την έρευνα [VPRC-ΕΚΕΒΙ], βασικός πα-ράγων της αναγνωστικής συμπεριφοράς των πολιτών μέσης και κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας είναι η σχέση του με τις νέες τεχνολογίες. “Όσο πιο εξοικειω-μένοι είναι με τη χρήση τους (υπολογιστές, Ίντερνετ, ΑΤΜ, κινητό) τόσο περισσότερο διαβάζουν”, επισημαί-νει η έρευνα.» (Ό. Σελλά, «Δεν διαβάζω γιατί … δεν έχω χρόνο», Η Καθημερινή/Τέχνες και Γράμματα, 4/12/2005, σ. 1)

12 Στατιστικές διαδικασίες
Μη παραμετρικές διαδικασίες Διαστημικές ή αναλογικές κλίμακες χ2 ρ Παραμετρικές διαδικασίες Ονομαστικές ή τακτικές κλίμακες t-test ANOVΑ r στατιστικοί έλεγχοι

13 χ2 Μη παραμετρική στατιστική διαδικασία που συνήθως χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η τυχόν αλληλεξάρτηση στις κατανομές δύο ονομαστικών χαρακτηριστικών ενός πληθυσμού ή δείγματος. Πότε χρησιμοποιείται Δεδομένα από έναν πληθυσμό ή από ένα δείγμα Δεδομένα για δύο τουλάχιστον ονομαστικά (μη μετρήσιμα) χαρακτηριστικά Δύο αλληλοαποκλειόμενες τιμές Υπόθεση Ελέγχεται εάν τα δύο χαρακτηριστικά λειτουργούν από κοινού: εάν τα μέλη ενός πληθυσμού που έχουν (ή δεν έχουν) μια συγκεκριμένη τιμή για ένα χαρακτηριστικό, επίσης έχουν (ή δεν έχουν) μια συγκεκριμένη τιμή και για το άλλο.

14 Ακαθάριστο εθνικό προϊόν Ομοιογένεια Ανομοιογένεια Πολύ Υψηλό / Μέσο
χ2 – Παράδειγμα Fishman (1966) Γλωσσικός παράγοντας Ακαθάριστο εθνικό προϊόν Ομοιογένεια Ανομοιογένεια Πολύ Υψηλό / Μέσο 27 15 Χαμηλό / Πολύ χαμηλό 25 47 42 [=27+15] X 52 [=27+25] = 2.184, / 114 [= ] = 19,2 κ.ο.κ. Γλωσσικός παράγοντας Ακαθάριστο εθνικό προϊόν Ομοιογένεια Ανομοιογένεια Πολύ Υψηλό / Μέσο 19,2 22,8 Χαμηλό / Πολύ χαμηλό 32,8 39,2 χ2 = (27-0,5-19,2)2/19,2 + (25+0,5-32,8)2/ … = 8,19 χ2 = 8,19, p<0,005

15 t-test Παραμετρική στατιστική διαδικασία που ελέγχει εάν οι μέσοι όροι των τιμών που προέρχονται από δύο δείγματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Πότε χρησιμοποιείται Δεδομένα από δύο δείγματα ή δύο υποσύνολα ενός δείγματος Το δείγμα ορίζεται από ένα ονομαστικό χαρακτηριστικό Εξετάζονται δεδομένα για το ίδιο μετρήσιμο χαρακτηριστικό Υπόθεση Ελέγχεται εάν τα δύο δείγματα προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό σε σχέση με το χαρακτηριστικό του οποίου γίνεται μέτρηση (εάν δηλαδή τα δύο δείγματα διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με το χαρακτηριστικό αυτό).

16 Μέση συχνότητα % [] (hat)
t-test – Παράδειγμα Milroy (1980) Μέση συχνότητα % [] (hat) Άντρες 52,0 Γυναίκες 34,7 H τιμή t είναι ο λόγος των παρατηρούμενων διαφορών στους μέσους όρους και μιας μέτρησης που ονομάζεται τυπικό σφάλμα στη διαφορά μεταξύ των μέσων όρων (standard error of the difference between means), η οποία μετράει τη διαφορά που θα προέκυπτε μεταξύ των μέσων όρων αν υπεισέρχονταν μόνο τυχαίοι παράγοντες. Η τιμή t υπολογίζεται διαιρώντας τη διαφορά μεταξύ των μέσων όρων (52,0 - 34,7 = 17,3) με το τυπικό σφάλμα. Στην ερμηνεία της τιμής t συνυπολογίζονται επίσης οι «βαθμοί ελευθερίας» (degrees of freedom). t=3,06, p<0,01 (η διαφορά που παρατηρήθηκε είναι, κατά τρεις φορές περίπου, μεγαλύτερη από την αναμενόμενη τυχαία διαφορά μεταξύ των μέσων όρων)

17 Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA)
Παραμετρική στατιστική διαδικασία που ελέγχει τη διαφορά στις μέσες τιμές προκειμένου να αποφασιστεί αν η διακύμανση μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων είναι μεγαλύτερη από τη διακύμανση εντός των ομάδων. Δύο είδη αναλύσεων: α) μονοδιάστατoς σχεδιασμός (one-way design). β) παραγοντικός σχεδιασμός (factorial design), συνήθως δισδιάστατος (two-way design). Πότε χρησιμοποιείται Μονοδιάστατος σχεδιασμός: παρόμοιες συνθήκες με το t-test, αλλά εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε αριθμό δειγμάτων εφόσον αντιπροσωπεύουν διαφορετικά επίπεδα του ίδιου γενικού χαρακτηριστικού Παραγοντικός σχεδιασμός: περισσότερα του ενός ονομαστικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των ομάδων Υπόθεση Ελέγχουμε τη διαφορά στις μέσες τιμές για να εξακριβώσουμε εάν η διακύμανση είναι μεγαλύτερη μεταξύ των ομάδων απ’ ό,τι εντός των ομάδων (εάν δηλ. η διακύμανση γύρω από το συνολικό μέσο όρο είναι μεγαλύτερη από τη διακύμανση γύρω από το μέσο όρο κάθε ομάδας). Τα ονομαστικά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν τις κύριες επιδράσεις (main effects). ο παραγοντικός σχεδιασμός επιτρέπει επίσης να εξακριβώσουμε τυχόν συνδυασμένες επιδράσεις (interaction effects) των χαρακτηριστικών.

18 Ανάλυση διακύμανσης – Προηγούμενο παράδειγμα
Milroy (1980) Μέση συχνότητα % [] (hat) Άντρες 52,0 Γυναίκες 34,7 F=6,38, p<0,05 [t=3,06, p<0,01] (η διακύμανση μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι κατά 6,38 φορές μεγαλύτερη από τη διακύμανση εντός κάθε ομάδας) Παρατήρηση. Το επίπεδο σημαντικότητας στην ανάλυση της διακύμανσης είναι χαμηλότερο από το επίπεδο σημαντικότητας για την ίδια υπόθεση που ελέγχθηκε με το t-test. Η ανάλυση της διακύμανσης είναι ισχυρότερος στατιστικός έλεγχος από το t-test: παρέχει μεγαλύτερη πιθανότητα απόρριψης μιας εσφαλμένης μηδενικής υπόθεσης.

19 Ανάλυση διακύμανσης – Υποθετικό παράδειγμα
Προερρίνωση κλειστών συμφώνων Συνομιλία Κείμενο Λέξεις 15-45 84 86 82 45-75 94 96 τιμές που υπολογίσαμε κρίσιμο F F p p<0,05 p<0,01 Ηλικία 19,04 5,99 13,74 Ύφος 8,91 5,14 10,92 Ηλικία X Ύφος 1,00 τιμές με τις οποίες συγκρίνουμε

20 Συσχέτιση (Correlation) - r
Παραμετρική στατιστική διαδικασία που ελέγχει κατά πόσο δύο ή περισσότερα χαρακτηριστικά μεταβάλλονται ταυτοχρόνως. Συντελεστής r (Pearsonian r / Pearson product-moment correlation). Πότε χρησιμοποιείται Όταν έχουμε μόνο ένα δείγμα που δεν διαιρείται σε υποσύνολα και κάνουμε μετρήσεις για δύο χαρακτηριστικά του δείγματος Τα χαρακτηριστικά είναι μετρήσιμα σε διαστημική ή αναλογική κλίμακα Υπόθεση Υποθέτουμε ότι οι δύο μετρήσεις μεταβάλλονται ταυτοχρόνως (προς την ίδια κατεύθυνση: θετική συσχέτιση, σε αντίθετες κατευθύνσεις: αρνητική συσχέτιση). Η σημαντικότητα του r ελέγχεται με t-test.

21 Συσχέτιση (Correlation) - ρ
Μη παραμετρική στατιστική διαδικασία που ελέγχει κατά πόσο δύο ή περισσότερα χαρακτηριστικά μεταβάλλονται ταυτοχρόνως. Συντελεστής ρ (Spearman’s ρ / Spearman rank-order correlation). Πότε χρησιμοποιείται Έχουμε πάλι ένα μόνο δείγμα που δεν διαιρείται σε υποσύνολα και κάνουμε μετρήσεις για δύο χαρακτηριστικά του ίδιου δείγματος Ένα τουλάχιστον χαρακτηριστικό είναι μετρήσιμο σε τακτική κλίμακα μόνο Υπόθεση Υποθέτουμε, όπως προηγουμένως, ότι οι δύο μετρήσεις μεταβάλλονται από κοινού (προς την ίδια κατεύθυνση: θετική συσχέτιση, σε αντίθετες κατευθύνσεις: αρνητική συσχέτιση). Η σημαντικότητα του ρ ελέγχεται με t-test.

22 Συντελεστής r – Παράδειγμα
# Διαλόγου Ποσοστό κατανόησης διαλόγου Ποσοστό αγγλικών λέξεων 9 79,7 93,9 11 79,1 95,5 17 75,6 94,3 12 74,9 97,8 16 68,9 87,3 13 65,6 93,5 15 62,5 92,0 7 60,2 95,3 59,1 87,7 10 58,8 93,6 5 56,0 85,9 4 55,5 91,0 3 53,4 84,6 8 50,4 90,5 6 43,6 85,6 2 34,1 90,6 1 32,5 89,5 Flint (1979): μελέτη κατανόησης της ‘διαλέκτου επαφής’ της νήσου Norfolk r = +0,544, p<0,05 r Ερμηνεία 0,01-0,20 μικρή, αμελητέα συσχέτιση 0,21-0,40 χαμηλή, αν και διακριτή 0,41-0,71 μέτρια, ουσιαστική 0,71-0,90 υψηλή, έκδηλη 0,90-0,99 πολύ υψηλή, αξιόπιστη

23 Συντελεστής ρ – Παράδειγμα
Ομιλήτρια (α) Ισχύς δικτύου 1 2,78 2 2,74 5 3 2,70 4 2,63 2,50 6 2,48 7 2,42 8 2,38 9 2,35 10 2,33 11 12 2,25 13 2,16 14 2,13 15 1,75 16 1,73 17 1,45 18 1,05 Milroy (1980): μελέτη επικοινωνιακών δικτύων στο Μπέλφαστ ρ = +0,683, p<0,01 Κλίμακες φωνητικός δείκτης: 1-5 (συχνότητα χρήσης τοπικής διαλεκτικής πραγμάτωσης) ισχύς δικτύου: 1-5 (Ισχυροί δεσμοί συγγένειας, Εργάζεται στον ίδιο χώρο με τουλάχιστον άλλα δύο άτομα από την ίδια περιοχή κλπ.)

24 Milroy L. (1980). Language and Social Networks. Oxford: Blackwell.
Αναφορές Fishman J. (1966). “Some Contrasts Between Linguistically Homogeneous and Linguistically Heterogeneous Polities”. Sociological Inquiry 36.2, Flint E. H. (1979). “Stable Societal Diglossia in Norfolk Island”, στο Sociolinguistic Studies in Language Contact: Methods and Cases, επιμ. W. Mackey & J. Ornstein, The Hague: Mouton. Milroy L. (1980). Language and Social Networks. Oxford: Blackwell.

25 Βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν
Αρμενάκης Αντώνης, Σημειώσεις Στατιστικής. Αθήνα: ΕΚΠΑ-ΕΜΜΕ, 1991. Fasold Ralph, Introduction to Sociolinguistics, τ. 1: The Sociolinguistics of Society, κεφ. 4 (σσ ): «Statistics”. Oxford: Blackwell, 1984. Woods Anthony, Paul Fletcher & Arthur Hughes, Statistics in Language Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google