Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ1 34 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 18 Ιανουαρίου 2012 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2011 Σ.Α.Ε. 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ1 34 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 18 Ιανουαρίου 2012 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2011 Σ.Α.Ε. 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ1 34 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 18 Ιανουαρίου 2012 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2011 Σ.Α.Ε. 2012 Θωμάς Μ. Γράτσιας, CChem, MRSC, OH&S/EMS Prov. Auditor IRCA cert., Εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ.

2 ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ2 Θέματα – δράσεις & αποτελέσματα 1.Οδηγία Αεροζόλ 75/324/EEC 2.Aerosol Labelling: UN GHS & EU CLP 3.Κανονισμός F-Gases EC No 842/2006 - Αναθεώρηση 4.Αναθεώρηση Οδηγίας Seveso II 96/82/EC 5.VOC Paints Directive 2004/42/ΕC Πηγή: FEA Secretariat, Alain D’ HAESE

3 ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ3 1. Οδηγία Αεροζόλ (ADD) 75/324/EEC Πρωτοβουλία: FEA, DG Enterprise & Industry Θέμα υπό συζήτηση: Η FEA προτείνει την προσαρμογή της ADD στην τεχνική πρόοδο (δηλ. νομοθετική διαδικασία με προσεκτική εξέταση) σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: - Απαιτήσεις ετικέτας, εναρμόνιση με τον Κανονισμό CLP (EC) Νο 1272/2008, περιλαμβάνοντας τις τελευταίες προβλέψεις UN GHS. - Πρόταση για αύξηση της μέγιστης εσωτερικής πίεσης από 13.2 σε 15 bar σε 50ο C για αεροζόλ που χρησιμοποιούν μη-εύφλεκτα προωθητικά. - Επικαιροποιημένες απαιτήσεις για πλαστικά αεροζόλ WG / TF : Flammability / ADD WG Νομοθετική διαδικασία: Δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Επιτεύξεις: H DG ENTR έχει επιτυχώς πεισθεί να αρχίσει μία διαδικασία νέας αναθεώρησης, παρά την πολύ χαμηλή προτεραιότητα. Η προσαρμογή της ετικέτας είναι το μόνο επιχείρημα.

4 ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ4 2. GHS-Labelling – UN GHS & EU CLP Κανονισμός Πρωτοβουλία: FEA με UK Θέμα υπό συζήτηση: Περαιτέρω συζήτηση επί των αναγραφών ετικέτας αεροζόλ στο UN SCE-GHS. Τα αεροζόλ μπορεί να καλύπτονται επι-προσθέτως από το κεφ. 2.5 «αέρια υπό πίεση» δηλ. μία υποχρέωση για επι-πρόσθετη τοποθέτηση στην ετικέτα του συμβόλου «κυλίνδρου αερίου». Μη-εύφλεκτα αεροζόλ μπορεί να συμπεριληφθούν στον UN GHS. WGs : Flammability/ADD WG (support Transport WG) Νομοθετική διαδικασία: Υιοθέτηση τον Δεκέμβριο 2010 από UN SCE-TDG. Εφαρμογή στον Κανον. EU CLP και ADD εκκρεμεί.

5 Επιτεύξεις: Η FEA και ο Υπεύθυνος Υγείας & Ασφάλειας (HSE) του Η.Β. έχουν κάνει προτάσεις την UN SCE-GHS. Και τα δύο εύφλεκτα και μή-έυφλεκτα αεροζόλ περιλαμβάνονται στο κεφ. 2.3 του UN GHS. Τα αεροζόλ εξαιρούνται ρητά από τον σκοπό κάποιων ταξινομήσεων κινδύνου (δηλ. εύφλεκτα αέρια, αέρια υπό πίεση, εύφλεκτα υγρά και εύφλεκτα στερεά). Συνεπώς τα αεροζόλ δεν απαιτείται να θέτουν στην ετικέτα τους το εικονίδιο του «κυλίνδρου αερίου» των αερίων υπό πίεση. Όμως, μπορεί ακόμη να εμπίπτουν στον σκοπό άλλων ταξινομήσεων κινδύνου (υγείας & περιβάλλοντος) και των στοιχείων τους γιά το ετικετάρισμα. Κίνδυνοι και φράσεις προφύλαξης έχουν επικαιροποιηθεί γιά να επιτευχθεί συναίνεση στο UN SCE-GHS. ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ5 2. GHS-Labelling – UN GHS & EU CLP Κανονισμός

6 ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ6 3. F-gases Κανονισμός (EC) No 842/2006 - Αναθεώρηση Πρωτοβουλία: DG Climate Action Θέμα υπό συζήτηση: Περαιτέρω απαγορεύσεις ή περιορισμοί στη χρήση HFCs στα αεροζόλ. Η Αυστρία και η Δανία μπορούν να διατηρήσουν τα αυστηρότερα εθνικά τους μέτρα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012. WG: HFC WG Νομοθετική διαδικασία: Δεν ξεκίνησε ακόμη. Επιτεύξεις: Η FEA επιδεικνύει συνεχιζόμενη μείωση επίδρασης στον Κώδικα Πρακτικής της FEA στην Χρήση HFC στα Αεροζόλ (με πληροφορίες που συλλέγονται από τους Εθνικούς Συνδέσμους). HFO-1234ze είναι ένα αναδυόμενο προωθητικό.

7 ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ7 4. Αναθεώρηση Οδηγίας Seveso II 96/82/EC Πρωτοβουλία: DG Environment Θέμα υπό συζήτηση: αρχική πρόταση ήταν: Νέα όρια ποσοτήτων 50/200 τόννων για εύφλεκτα αεροζόλ ή ξεχωριστά όρια ποσοτήτων για εύφλεκτα αεροζόλ κατηγορίας 1 (75/300 τόννοι) και κατηγορίας 2 (250/1000 τόννοι) και όχι καταχώρηση για εύφλεκτα αεροζόλ με μη εύφλεκτα προωθητικά. WG: Safety & Security WG Νομοθετική διαδικασία:Κανονική νομοθετική διαδικασία άρχισε 21.12.2010. Επιτεύξεις: Δύο νέες καταχωρήσεις στο Παράρτημα Ι: ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΟΖΟΛ (Κατηγ.1 & 2): Όρια 150/500 τόννοι και ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΟΖΟΛ (Κατηγ.1 & 2), όταν δεν περιέχουν εύφλεκτα προωθητικά ούτε εύφλεκτα υγρά κατηγ.1: Όρια 5000/50000 τον.

8 ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ8 5. Αναθεώρηση VOC (ΠΟΕ) Paints Directive 2004/42/EC Πρωτοβουλία: DG Environment Θέματα υπό συζήτηση: Η αρχική πρόταση των συμβούλων της ΕΕ ήταν: 10% όριο ΠΟΕ στα Αποσμητικά/Ανθιδρωτικά. Κόστη: Ελάττωση σε προσόδους φόρων : Ευρώ 200-250 εκατομ. (FEA/Colipa). Επενδύσεις κεφαλαίου: Ευρώ 120-150 εκατομ. (FEA-Colipa). Stranded assets: Ευρώ 250-300 εκατομ. Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση: Θα υπάρξουν μεγάλες επιπτώσεις θεωρούν οι FEA / Colipa (πηγή Okopol). 90% όριο ΠΟΕ στα hairsprays Κόστος R&D γιά νέες συνθέσεις: Χαμηλό (μεμονωμένοι παραγωγοί) μέχρι 1 εκατομμ. ανά μπράντα (FEA/Colipa). Πιθανότητα γιά μεταφορά της παραγωγής εκτός Ε.Ε. εξ’ αιτίας αλλαγών στην απόδοση των προϊόντων (FEA/Colipa) [πηγή Okopol].

9 Αναφορά VOC (ΠΟΕ) στην ετικέτα των καλυντικών: Γιά αποσμητικά/ανθιδρωτικά και hairsprays: Κόστη: Γιά αλλαγές στην ετικέτα μπορεί να είναι αμελητέο (FEA/Colipa). Κόστη θα αναφυούν γιά ανάπτυξη καλλιτεχνικών στις ετικέτες, μέτρηση και παραγωγή ετικετών σε διαφορετικές γλώσσες (FEA/Colipa). Κόστος-άπαξ ετικεταρίσματος Ευρώ 500-1000 ανά προϊόν (πηγή Okopol). Απαγόρευση (ban) των εντομοκτόνων τύπου αεροζόλ Στοχοποίηση αεροζόλ χρωμάτων μη χρησιμοποιουμένων στη βαφή αυτοκινήτων. ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ9 5. Αναθεώρηση VOC (ΠΟΕ) Paints Directive 2004/42/EC

10 Νομική διαδικασία: Δεν άρχισε ακόμη. Επιτεύξεις: Οι συστάσεις στο τελικό report της Okopol (11/2009) είναι: Αναγραφή των ΠΟΕ (VOC) στην ετικέτα στα hairsprays και στα αποσμητικά / ανθιδρωτικά. Όριο 90% ΠΟΕ (VOC) στα hairsprays. To report της Ευρωπ. Επιτροπής (EC) στην εφαρμογή και ανασκόπιση της Οδηγίας 2004/42/EC (05/2011) δηλώνει: Ακόμη και εάν ενομοθετείτο μία πολύ ευρεία κλίμακα διαφορετικών προϊόντων θα επιτυγχάνετο μόνον μία μέτρια πιθανή μείωση εκπομπών και αυτό θα ερχόταν με σημαντικά προβλήματα εφαρμογής, καθώς επίσης με αυξημένα διοικητικά βάρη και κόστη. Ιδιαίτερα, σημαντικές ανησυχίες παραμένουν σχετικά με τις αβέβαιες επιπτώσεις στην συμπεριφορά των καταναλωτών και στην πιθανή αύξηση του διοικητικού βάρους των νομοθετουμένων προϊόντων. Η τροποποίηση του σκοπού ή ο περιορισμός τιμών της Οδηγίας ΠΟΕ (VOC) Χρωμάτων δεν δικαιολογείται σε αυτό το στάδιο. Ο ΣΑΕ συμμετείχε ενεργά σαν μέλος κοινού T.F. FEA-AISE-Colipa. Η κατάσταση τώρα: Οι συστάσεις στο τελικό report Okopol (Συμβούλων) είναι: ΠΟΕ στην ετικέτα των Ηairsprays και Αποσμητικών/Ανθιδρωτ. 90% όριο ΠΟΕ στα hairsprays ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ10 5. Αναθεώρηση VOC (ΠΟΕ) Paints Directive 2004/42/EC


Κατέβασμα ppt "ΓΣ ΣΑΕ 18 Ιαν. 2012ΘΜΓ1 34 η Τακτική Γενική Συνέλευση, 18 Ιανουαρίου 2012 Συνοπτική Παρουσίαση των Θεμάτων που απασχόλησαν τον Κλάδο το 2011 Σ.Α.Ε. 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google