Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πηγή: Βιοστατιστική [Β.Γ. Σταυρινός, Δ.Β. Παναγιωτάκος]

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πηγή: Βιοστατιστική [Β.Γ. Σταυρινός, Δ.Β. Παναγιωτάκος]"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πηγή: Βιοστατιστική [Β.Γ. Σταυρινός, Δ.Β. Παναγιωτάκος]
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Πηγή: Βιοστατιστική [Β.Γ. Σταυρινός, Δ.Β. Παναγιωτάκος]

2 Συσχέτιση Συσχέτιση είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του βαθμού συμμεταβλητότητας των μεταβλητών. Αν οι μεταβλητές είναι δύο τότε έχουμε απλή συσχέτιση, ενώ αν είναι περισσότερες έχουμε την πολλαπλή συσχέτιση.

3 Συσχέτιση Για τυχαίο δείγμα από ζεύγη τιμών Xi, Yi προκύπτει ότι:
Η συσχέτιση των μεταβλητών είναι γραμμική αν τα σημεία Xi,Yi συγκεντρώνονται πάνω ή κοντά σε μια ευθεία ή μη γραμμική αν τα σημεία (Xi,Yi) συγκεντρώνονται πάνω ή κοντά σε μια καμπύλη ανωτέρου βαθμού. Η συσχέτιση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική Η συσχέτιση είναι πλήρης όταν εκφράζεται από ακριβή μαθηματική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών Δεν υπάρχει συσχέτιση αν η διασπορά των σημείων στο επίπεδο δεν παρουσιάζει κάποια εμφανή τάση συγκέντρωσης γύρω από κάποια ευθεία ή καμπύλη

4

5 Μέτρηση των Μεταβλητών
Μεταβλητές σε «φυσική κλίμακα» Μεταβλητές σε «κλίμακα διαστήματος» Μεταβλητές σε «κλίμακα διάταξης» Μεταβλητές «ποιοτικές»

6 Επιλογή Μεθόδου Μέτρησης του Βαθμού Συσχέτισης Δύο Μεταβλητών

7 Επιλογή Μεθόδου Μέτρησης του Βαθμού Συσχέτισης Δύο Μεταβλητών
Παρατηρήσεις: Η διερεύνηση της συσχέτισης δύο ποσοτικών μεταβλητών δεν απαιτεί να γνωρίζουμε ποια από τις δύο είναι το αίτιο και ποια είναι το αποτέλεσμα Ο έλεγχος Χ2 χρησιμοποιείται όχι για τον έλεγχο της συσχέτισης αλλά για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας δύο ποιοτικών μεταβλητών X και Y Η συσχέτιση μιας ποιοτικής και μιας ποσοτικής μεταβλητής εξετάζεται μόνο όταν έχει προσδιορισθεί ποια μεταβλητή είναι το αίτιο και ποια το αποτέλεσμα.

8 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson: Μέτρηση Απλής Γραμμικής Συσχέτισης
Ο συντελεστής Pearson είναι η ενδεδειγμένη εκτιμήτρια (στατιστική) για τη μέτρηση γραμμικής συσχέτισης δύο μεταβλητών Χ και Y που έχουν μετρηθεί σε φυσική κλίμακα ή σε κλίμακα διαστήματος.

9 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson: Μέτρηση Απλής Γραμμικής Συσχέτισης

10 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson: Μέτρηση Απλής Γραμμικής Συσχέτισης
Αλγεβρικός Υπολογισμός του μέτρου της θετικής συσχέτισης των Χ Y: Υπολογισμός μέσων και αποκλίσεων των X,Y και γινόμενο συντεταγμένων xi, yi Άθροισμα Γινομένων xiyi Διόρθωση του Αθροίσματος

11 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson: Μέτρηση Απλής Γραμμικής Συσχέτισης

12 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson: Μέτρηση Απλής Γραμμικής Συσχέτισης

13 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson: Μέτρηση Απλής Γραμμικής Συσχέτισης
Υπολογίζουμε τους μέσους των παρατηρήσεων του δείγματος και εκφράζουμε τις τιμές xi και yi των μεταβλητών Χ και Υ σε αποκλίσεις από τους αντίστοιχους μέσους τους Το άθροισμα των γινομένων xi,yi μας δείχνει (ενδεικτικά) αν υπάρχει θετική ή αρνητική γραμμική συσχέτιση. Η χρησιμοποίηση του αθροίσματος Σxiyi ως αλγεβρικού μέτρου της γραμμικής συσχέτισης των Χ και Υ παρουσιάζει μειονεκτήματα

14 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson: Μέτρηση Απλής Γραμμικής Συσχέτισης
Μειονεκτήματα αθροίσματος Σxiyi: εξαρτάται από το μέγεθος του δείγματος εξαρτάται από τις μονάδες μέτρησης των μεταβλητών Χ και Υ

15 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson: Μέτρηση Απλής Γραμμικής Συσχέτισης

16 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson: Μέτρηση Απλής Γραμμικής Συσχέτισης

17 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson: Μέτρηση Απλής Γραμμικής Συσχέτισης

18 Συντελεστής Συσχέτισης Pearson: Μέτρηση Απλής Γραμμικής Συσχέτισης
Αν οι τυχαίες μεταβλητές Χ και Υ είναι ανεξάρτητες τότε: rXY=0 Αν rXY=0 τότε οι τυχαίες μεταβλητές Χ και Υ δεν είναι οπωσδήποτε ανεξάρτητες Γενικά αν δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες είναι και ασυσχέτιστες (γραμμικά ή όχι) ενώ αν είναι ασυσχέτιστες δεν είναι αναγκαία και ανεξάρτητες.

19 Ιδιότητες του Συντελεστή Συσχέτισης Pearson

20 Ιδιότητες του Συντελεστή Συσχέτισης Pearson
Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson προσδιορίζει “αποκλειστικά το μέτρο της γραμμικής συσχέτισης” των X,Y Η τιμή του συντελεστή του Pearson δεν προσδιορίζει την ευθεία γύρω από την οποία συγκεντρώνονται τα σημεία του διαγράμματος Ο συντελεστής Pearson δίνει το μέτρο της γραμμικής συσχέτισης των Χ και Υ αλλά δεν προσδιορίζει την αιτιώδη σχέση που τις συνδέει

21

22 Ο Συντελεστής ρXY στους πληθυσμούς Έλεγχοι Υποθέσεων
Ο συντελεστής συσχέτισης των Χ και Υ στους πληθυσμούς ορίζεται με τον παραπάνω τύπο, όπου xi* yi* είναι οι τυποποιημένες τιμές των Xi Yi και Ν το μέγεθος του πληθυσμού όλων των δυνατών ζευγών (Xi,Yi)

23 Ο Συντελεστής ρXY στους πληθυσμούς Έλεγχοι Υποθέσεων

24 Ο Συντελεστής ρXY στους πληθυσμούς Έλεγχοι Υποθέσεων

25 Ο Συντελεστής ρXY στους πληθυσμούς Έλεγχοι Υποθέσεων

26 Ο Συντελεστής ρXY στους πληθυσμούς Έλεγχοι Υποθέσεων
Υποθέστε ότι μετρήθηκε η συστολική αρτηριακή πίεση σε ένα τυχαίο δείγμα 18 παντρεμένων ζευγαριών και ότι ο συντελεστής συσχέτισης rXY του Pearson βρέθηκε ίσος με 0,32. Να ελέγξετε την υπόθεση ότι δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ της συστολικής αρτηριακής πίεσης των συζύγων (α=0,05).

27

28 Ο Συντελεστής ρXY στους πληθυσμούς Έλεγχοι Υποθέσεων
Σε περίπτωση που αναμένουμε μη μηδενική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των Χ,Υ και ενδιαφερόμαστε να ελέγξουμε πόσο ισχυρή είναι η συσχέτιση (ρXY>0.5) χρησιμοποιούμε τον έλεγχο συσχέτισης του Fisher κάνοντας χρήση του μετασχηματισμού Fisher

29

30 Ο Συντελεστής ρXY στους πληθυσμούς Έλεγχοι Υποθέσεων
Παράδειγμα 9.2 Σε μια μελέτη διερευνήθηκε…

31

32 Ο Συντελεστής ρXY στους πληθυσμούς Έλεγχοι Υποθέσεων
Σε περίπτωση που θέλουμε να ελέγξουμε αν η διαφορά μεταξύ των συντελεστών συσχέτισης δύο χαρακτηριστικών Χ και Υ είναι στατιστικά σημαντική σε δύο διαφορετικούς πληθυσμούς, χρησιμοποιούμε και πάλι το μετασχηματισμό του Fisher αλλά με διαφορετική (κατάλληλη) στατιστική.

33

34 Ο Συντελεστής ρXY στους πληθυσμούς Έλεγχοι Υποθέσεων
Υποθέστε ότι μετρήσαμε τη συστολική πίεση του αίματος σε δύο διαφορετικές στιγμές που απέχουν 5 έτη μεταξύ τους και βρέθηκε ότι: ο συντελεστής συσχέτισης r1=0,65 για n1=48 άνδρες ηλικίας ετών ο συντελεστής συσχέτισης r2=0,52 για n2=42 άνδρες ηλικίας ετών Να συγκριθούν οι συντελεστές ρ1 και ρ2 στους αντίστοιχους πληθυσμούς

35 Συντελεστής Συσχέτισης Spearman
Γενικά ο συντελεστής Spearman είναι λιγότερο χρήσιμος από τον συντελεστή Pearson όταν και οι δύο μεταβλητές είναι κανονικές και περισσότερο χρήσιμος όταν η μία ή και οι δύο μεταβλητές είναι μη κανονικές.

36 Συντελεστής Συσχέτισης Spearman

37 Συντελεστής Συσχέτισης Spearman
Παρατηρήσεις: Η διάταξη των τιμών Χi της Χ και Yi της Υ μπορεί να είναι είτε αύξουσα είτε φθίνουσα. Η τιμή της r’XY δε θα μεταβληθεί Γενικά θεωρούμε ότι οι Χ και Υ είναι συνεχείς μεταβλητές και επομένως η πιθανότητα να συμπέσουν δύο τιμές τους είναι μηδέν. Αποδεικνύεται ότι: Ε(r’XY) = ρ’XY V(r’XY) = n-1

38 Συντελεστής Συσχέτισης Spearman

39 Συντελεστής Συσχέτισης Spearman

40 Συντελεστής Συσχέτισης Spearman
Βασικοί Τύποι


Κατέβασμα ppt "Πηγή: Βιοστατιστική [Β.Γ. Σταυρινός, Δ.Β. Παναγιωτάκος]"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google