Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek
as taught at Louisiana State University Fall 2013 Richard Warga Unit 19: The Perfect System

2 Ancient Greek for Everyone
This class (someday, Month ##, 2013) AGE Unit 19: The Perfect System You have learned four tenses of Greek verbs: the present, future, imperfect and aorist. This Unit presents the final tenses, those of the Perfect System.

3 Elementary Greek The Perfect System
You have learned four tenses of Greek verbs: the present, future, imperfect and aorist. The final tenses you learn differ from those you have already learned in “aspect.” The tenses of the “Perfect System” comprise those which refer to completed action. The Latin word perfectum means “complete” and is the origin of the name of this set of tenses. It does not mean “flawless” or the like in the English sense of the word.

4 Elementary Greek From Unit 13: The aorist tense of Greek verbs:
Both the imperfect and aorist tenses describe actions in the past. They differ in what is called “aspect.” The aorist conveys a single, discreet action. This is the more common, default tense for referring to action in the past. The imperfect conveys activity that was more than a single action in some way. For example: “I walked.” Aorist: think of a single image of the speaker in the act of walking. “I was walking.” Imperfect: think of an ongoing video of the speaker walking.

5 Elementary Greek The Perfect System
Greek tenses differ in what is called “aspect.” The aorist conveys a single, discreet action. This is the more common, default tense for referring to action in the past. The imperfect conveys activity that was ongoing in some way. The perfect states that an action is completed. For example: “I went.” Aorist: the speaker travelled from point A to point B. “I was going.” Imperfect: the speaker was on the way from point A to point B. “I have come.” Perfect: the speaker has now arrived at point B.

6 Elementary Greek The Perfect System
Greek tenses of the perfect system use distinctive markers: ALL verbs in the perfect system double the initial sound of the verb’s stem. This addition is called the “reduplication.” In the ACTIVE voice, verbs add the suffix –κα to the verb stem before any other ending. When adding –κα to the verb stem is too difficult to pronounce, the –κ merges or drops out.

7 Elementary Greek The Perfect System
Greek tenses of the perfect system use distinctive markers: ALL verbs in the perfect system double the initial sound of the verb’s stem. This addition is called the “reduplication.” λυ “loosen” + reduplication λε-  λελυ- (perfect stem) δεικ “show” + reduplication δε-  δεδεικ- (perfect stem) γραφ “write” + reduplication γε-  γεγραφ- (perfect stem)

8 Elementary Greek The Perfect System
Greek tenses of the perfect system use distinctive markers: ALL verbs in the perfect system double the initial sound of the verb’s stem. This addition is called the “reduplication.” Greek verb stems starting with a vowel effectively add an augment: ἀρχ “lead, rule, begin” + reduplication ἐ-  ἠρχ- (perfect stem) ἐθελη “want” + reduplication ἐ-  ἠθελη- (perfect stem)

9 Elementary Greek The Perfect System
Greek tenses of the perfect system use distinctive markers: ALL verbs in the perfect system double the initial sound of the verb’s stem. This addition is called the “reduplication.” Greek verbs will not duplicate an aspiration or a sigma: θη “put, make” + reduplication θε-  τεθη- (perfect stem) στη “stand” + reduplication σε-  ἑστη- (perfect stem)

10 Elementary Greek The Perfect System
Greek tenses of the perfect system use distinctive markers: ALL verbs in the perfect system double the initial sound of the verb’s stem. This addition is called the “reduplication.” In the active voice, the perfect stem adds the marker –κα. θη  τεθη- (perfect stem) + –κα  τεθηκα- (perfect active stem) στη  ἑστη- (perfect stem) + –κα  ἑστηκα- (perfect active stem)

11 Elementary Greek The Perfect System
Greek tenses of the perfect system use distinctive markers: ALL verbs in the perfect system double the initial sound of the verb’s stem. This addition is called the “reduplication.” In the active voice, the perfect stem add the marker –κα. When adding –κα to the verb stem is too difficult to pronounce, the –κ merges or drops out. λυ  λελυ- (perfect stem) + –κα  λελυκα- (perfect active stem) δεικ  δεδεικ- (perfect stem) + –κα  δεδειχα- (perfect active stem)

12 Elementary Greek The Perfect System
Greek tenses of the perfect system use distinctive markers: ALL verbs in the perfect system double the initial sound of the verb’s stem. This addition is called the “reduplication.” In the active voice, the perfect stem add the marker –κα. When adding –κα to the verb stem is too difficult to pronounce, the –κ merges or drops out. γραφ  γεγραφ- (perfect stem) + –κα  γεγραφα- (perfect active stem) ἀρχ  ἠρχ- (perfect stem) + –κα  ἠρχα- (perfect active stem)

13 Elementary Greek Although advanced vocabulary lists and lexica give six principal parts for Greek verbs, you are responsible for only the first three. For most reading purposes at the beginning and intermediate levels, these three are sufficient. The fourth principal part in an advanced vocabulary list of six principal parts of Greek verbs will be the perfect active stem. This principal part is given because this stem is not always completely predictable, with minor, but complex, variations. Be aware, too, that many verbs never occur (or are extremely rare) in perfect tenses, and so do not even have a fourth principal part. If you understand the principles of building perfect stems, you should be able to recognize them when they appear.

14 Elementary Greek Building a Greek verb
The Perfect Tense is a primary tense and so uses a variation of primary endings: - = I (1st sg) μεν = we (1st pl) -ς = you (2nd sg) -τε = y’all (2nd pl) -ε = (s)he, it (3rd sg) -σι = they (3rd pl) These endings most closely resemble the -μι conjugation active part of the Primary Personal Endings on the Master List of Greek Endings.

15 The Perfect Indicative Active of λύω (GPH p. 90)
Elementary Greek λέλυκα λέλυκας λέλυκε λελύκαμεν λελύκατε λελύκασι Building a Greek Verb The Perfect Indicative Active of λύω (GPH p. 90)

16 The Perfect Indicative Active of δείκνυμι
Elementary Greek δέδειχα δέδειχας δέδειχε δεδείχαμεν δεδείχατε δεδείχασι Building a Greek Verb The Perfect Indicative Active of δείκνυμι

17 Elementary Greek Building a Greek verb
In the middle voice, the Perfect Tense uses primary endings: -μαι = I (1st sg) -μεθα = we (1st pl) -σαι = you (2nd sg) -σθε = y’all (2nd pl) -ται = (s)he, it (3rd sg) -νται = they (3rd pl) These endings are the standard ones from the Primary Personal Endings on the Master List of Greek Endings.

18 The Perfect Indicative Middle of λύω (GPH p. 90)
Elementary Greek λέλυμαι λέλυσαι λέλυται λελύμεθα λέλυσθε λέλυνται Building a Greek Verb The Perfect Indicative Middle of λύω (GPH p. 90)

19 Elementary Greek Although advanced vocabulary lists and lexica give six principal parts for Greek verbs, you are responsible for only the first three. For most reading purposes at the beginning and intermediate levels, these three are sufficient. The fifth principal part in an advanced vocabulary list of six principal parts of Greek verbs will be the 1st person singular perfect indicative middle. This principal part is given because this form is not always completely predictable, with minor, but complex, variations. Be aware, too, that many verbs never occur (or are extremely rare) in perfect tenses, and so do not even have a fifth principal part. If you understand the principles of building perfect stems, you should be able to recognize them when they appear.

20 Ancient Greek for Everyone
CONSONANTS Labial Dental Palatal π p τ t κ k = unvoiced β b δ d γ g = voiced φ ph θ th χ kh = aspirated ψ ps σ s ξ ks = + σ μ m ν n γκ, γγ, γχ, γξ ng nasals λ l ρ r = liquids

21 The Perfect Indicative Middle of δείκνυμι
Elementary Greek δέδειγμαι δέδειγξαι δέδειγκται δεδείγμεθα δέδειγχθε See section on periphrastic forms with participles. Notice that a final consonant of a verb stem (here -κ) assimilates to the initial sound of the personal ending. In practice, Greek avoided many forms that are difficult to pronounce and did not even try to say the third person plural form in this case (which would require somehow pronouncing *δέ-δεικ-νται). Building a Greek Verb The Perfect Indicative Middle of δείκνυμι

22 Elementary Greek Building a Greek verb
In the infinitive mood, the Perfect Tense the same endings as -μι verbs: -ναι = active -σθαι = middle λελυκέναι λελυκέσθαι δεδειχέναι δεδειχέσθαι These endings are the same endings as for -μι verbs on the Master List of Greek Endings.

23 Elementary Greek From Unit 17: The present active participle
The pattern for present active participles is present stem + ντ + –ς –σα –ν For -ω verbs, the combination with thematic vowel yields –ων –ουσα –ον One of the most common and useful participles is the present active participle of εἰμί “be” The masculine forms will be familiar from the noun ἄρχων, ἄρχοντος ὁ “ruler” in Unit 3. In fact, this word is actually a participle that was used so much it was also used as a noun.

24 Elementary Greek The perfect active participle
The pattern for the present active participle of -ω verbs is present stem + –ων –ουσα –ον The pattern for the perfect active participle is present stem + –ώς –υῖα –ός The pattern of the perfect active participle is basically the same as for the present, except that the -ν- has dropped out.

25 dat. pl.: οντσι  ονσι  ουσι
Elementary Greek From Unit 17: The present active participle present participle active of εἰμί “be” masculine forms singular Nom. ὤν Gen. ὄντος Dat. ὄντι Acc. ὄντα plural Nom. ὄντες Gen. ὄντων Dat. οὖσι Acc. ὄντας nom. sg.: οντς  ονς  ων dat. pl.: οντσι  ονσι  ουσι

26 perfect participle active of λύω
Elementary Greek The perfect active participle perfect participle active of λύω masculine forms singular Nom. λελυκώς Gen. λελυκότος Dat. λελυκότι Acc. λελυκότα plural Nom. λελυκότες Gen. λελυκότων Dat. λελυκόσι Acc. λελυκότας nom. sg.: οτς  ως dat. pl.: οτσι  οσι

27 Elementary Greek From Unit 17: The present active participle
present participle active of εἰμί “be” feminine forms singular Nom. οὖσα Gen. οὔσης Dat. οὔσῃ Acc. οὖσαν plural Nom. οὖσαι Gen. οὐσῶν Dat. οὔσαις Acc. οὔσας These are the same endings used by δόξα –ης ἡ “glory, judgment, opinion” in Unit 8

28 Elementary Greek The perfect active participle
perfect participle active of λύω feminine forms singular Nom. λελυκυῖα Gen. λελυκυίας Dat. λελυκυίᾳ Acc. λελυκυῖαν plural Nom. λελυκυῖαι Gen. λελυκυιῶν Dat. λελυκυίαις Acc. λελυκυίας Compared to the present active participle, these forms have -υι- instead of -ουσ-

29 dat. pl.: οντσι  ονσι  ουσι
Elementary Greek From Unit 17: The present active participle present participle active of εἰμί “be” neuter forms singular Nom. ὄν Gen. ὄντος Dat. ὄντι Acc. = nom. plural Nom. ὄντα Gen. ὄντων Dat. οὖσι Acc. = nom. nom. sg.: οντ  ον dat. pl.: οντσι  ονσι  ουσι

30 perfect participle active of λύω
Elementary Greek The perfect active participle perfect participle active of λύω neuter forms singular Nom. λελυκός Gen. λελυκότος Dat. λελυκότι Acc. λελυκός plural Nom. λελυκότα Gen. λελυκότων Dat. λελυκόσι Acc. λελυκότα nom. sg.: οτ  ος dat. pl.: οτσι  ωσι

31 The Perfect Active of οἶδα (GPH p. 166)
Elementary Greek οἶδα οἶσθα imperative: ἴσθι οἶδε infinitive: εἰδέναι ἴσμεν ἴστε ἴσασι participle: εἰδώς –υῖα –ός This verb is an irregularly formed perfect tense from the stem ἰδ-, which means “see” (the root of which also serves as the aorist for ὁράω “see”). In the perfect οἶδα literally means “have seen” but it regularly means “know” (in the sense that what you have seen you know and understand). Building a Greek Verb The Perfect Active of οἶδα (GPH p. 166)

32 Elementary Greek From Unit 17: Middle participles
All participles in the middle voice have the marker -μεν-. All participles in the middle voice use –ος –η –ον endings. In other words, wherever the personal ending (or infinitive ending) would be, substitute: –μενος –μένη –μενον

33 Elementary Greek Middle participles
λυόμενος λυομένη λυόμενον (present) λυσόμενος λυσομένη λυσόμενον (future) λυσάμενος λυσαμένη λυσάμενον (aorist) λαβομένος λαβομένη λαβομένον (aorist) Note that the accent remains fixed on the -μεν- marker. δεικνύμενος -η -ον (present) λελυμένος λελυμένη λελυμένον (perfect) δεδειγμένος δεδειγμένη δεδειγμένον (perfect)

34 Elementary Greek In all languages, ideas that are complex or unorthodox are sometimes expressed with a combination of words, even when a single word might technically cover the same meaning. Such combinations of words are called “periphrastic” (< Greek περίφρασις “talking around”). Both Greek and English lack single verb forms that are simultaneously, and unambiguously, both perfect tense and passive voice. Both languages use combinations of a participle and auxiliary verbs to convey the perfect passive. Even when Greek has a perfect tense in the middle voice that can be pressed into service as a passive, it is not unusual to use the periphrastic construction instead.

35 Elementary Greek The Perfect System
Greek often expresses the passive of the perfect system using periphrastic constructions: ὁ νόμος γέγραπται. or ὁ νόμος γεγραμμένος ἐστιν. “The law has been written down.” “The law is written down.” οἱ νόμοι γεγραμμένοι εἰσιν. “The laws have been written down.” “The laws are written down.”

36 Elementary Greek The Perfect System
Greek tenses differ in what is called “aspect.” The perfect states that an action is completed. The pluperfect states that an action was completed in the past. The Latin plus perfectum means “more complete,” the origin of the name of this tense. For example: “I have come.” Perfect: the speaker has now arrived. “I had come.” Pluperfect: the speaker arrived some time in the past.

37 Elementary Greek The Perfect System
The pluperfect tense, like the imperfect, exists only in the indicative mood. Like any tense that refers to an historical event in the (indicative) past, the pluperfect adds an augment prefixed to the (perfect) stem.

38 Elementary Greek Building a Greek verb
The Pluperfect Tense is a secondary tense and so uses a variation of secondary endings: -η = I (1st sg) -εμεν = we (1st pl) -ης = you (2nd sg) -ετε = y’all (2nd pl) -ει = (s)he, it (3rd sg) -εσαν = they (3rd pl) These endings most closely resemble the -μι conjugation active part of the Secondary Personal Endings on the Master List of Greek Endings.

39 The Pluperfect Indicative Active of λύω (GPH p. 91)
Elementary Greek ἐλελύκη ἐλελύκης ἐλελύκει ἐλελύκεμεν ἐλελύκετε ἐλελύκεσαν Building a Greek Verb The Pluperfect Indicative Active of λύω (GPH p. 91)

40 The Pluperfect Active of οἶδα (GPH p. 166)
Elementary Greek ᾔδη or ᾔδειν ᾔδησθα or ᾔδεις ᾔδει(ν) ᾖσμεν or ᾔδεμεν ᾖστε or ᾔδετε ᾖσαν or ᾔδεσαν This verb is an irregularly formed pluperfect tense from the stem εἰδ-, which means “see” (the root of which also serves as the aorist for ὁράω). The pluperfect literally means “had seen” but it regularly means “knew” (in the sense that what you had seen you knew and understood). Building a Greek Verb The Pluperfect Active of οἶδα (GPH p. 166)

41 Elementary Greek Building a Greek verb
In the middle voice, the Pluperfect Tense uses secondary endings: -μην = I (1st sg) -μεθα = we (1st pl) -σο = you (2nd sg) -σθε = y’all (2nd pl) -το = (s)he, it (3rd sg) -ντο = they (3rd pl) These endings are the standard ones from the Secondary Personal Endings on the Master List of Greek Endings.

42 The Perfect Indicative Middle of λύω (GPH p. 90)
Elementary Greek ἐλελύμην ἐλέλυσο ἐλέλυτο ἐλελύμεθα ἐλέλυσθε ἐλέλυντο Building a Greek Verb The Perfect Indicative Middle of λύω (GPH p. 90)

43 Elementary Greek The Perfect System
Greek often expresses the passive of the perfect system using periphrastic constructions: ὁ νόμος ἐγέγραπτο. or ὁ νόμος γεγραμμένος ἦν. “The law had been written down.” “The law was written down.” οἱ νόμοι γεγραμμένοι ἦσαν. “The laws had been written down.” “The laws were written down.”

44 Elementary Greek A Greek verb by itself usually communicates FIVE pieces of information: Person: 1st, 2nd, 3rd Number: singular, plural Tense: present, future, imperfect, aorist, perfect, pluperfect, Mood: indicative, infinitive, imperative, participle Voice: active, middle

45 Elementary Greek Classical Vocabulary
δέδοικα (or shortened to δέδια) fear ἔοικα resemble, seem οἶδα know These verbs exist only in the Perfect System. Except for the forms of οἶδα given earlier, they are regular, just lacking tenses outside the Perfect System.

46 Elementary Greek New Testament Vocabulary (defective) οἶδα know
In later Greek like the Koine of the NT, the plural forms of the perfect of this verb are regularized to οἴδαμεν, οἴδατε, οἴδασι (in contrast to the forms given earlier for Classical Greek).

47 Elementary Greek Next class (someday, Month ##, 2013)
Unit 19 Biblical reading. Unit 19 Classical reading. Be able to: read the sentences aloud parse each verb, noun and pronoun translate the sentences into English.


Κατέβασμα ppt "Ancient Greek for Everyone: A New Digital Resource for Beginning Greek"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google