Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕπιχειρησιακΟ Σχεδιο (Business Plan)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕπιχειρησιακΟ Σχεδιο (Business Plan)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕπιχειρησιακΟ Σχεδιο (Business Plan)
Ρόη Σκολαρίκου

2 1. Τι εΙναι το Business Plan?
Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι μια εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία καταγράφει λεπτομερώς το τι είναι μια συγκεκριμένη επιχείρηση, τι κάνει, που βρίσκεται και που θέλει να πάει. Είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, με πολλαπλά οφέλη, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο για την ίδρυση, την μελλοντική πορεία και την βιωσιμότητα της. Πολύ απλά, αποτελεί το «προσύμφωνο» της εκάστοτε επένδυσης και την «πυξίδα», που θα δείχνει την πορεία προς την βιωσιμότητα και την κερδοφορία μέσα από τις αντίξοες συνθήκες της υφιστάμενης αγοράς.

3 ΓιατΙ εΙναι αναγκαΙο; Ταυτοποιεί την επιχείρηση αποτυπώνοντας την πραγματική της κατάσταση με μετρήσιμα μεγέθη Παρέχει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού και σχεδιασμού στον επιχειρηματία Καταγράφει και αναλύει την αγορά βοηθώντας τόσο στην κατανόηση της, όσο και στην αντίστοιχη των πελατών της και του ανταγωνισμού. Βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου μεγέθους για την επιχείρηση (right-sizing). Βοηθά στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης. Βοηθά στην εκτίμηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης Συνεισφέρει στην ορθή κατανομή των κεφαλαίων μέσα σε μια επιχείρηση. Συμβάλλει στον εντοπισμό ευκαιριών και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών σε περίπτωση λαθών Ορίζει το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση την στιγμή του σχεδιασμού Ορίζει σε ποιο σημείο θέλει να βρεθεί η επιχείρηση σε ορισμένο χρόνο Προτείνει μέσα και πόρους για να το κατορθώσει Καθορίζει την δομή και την οργάνωση της επιχείρησης Αποτελεί σημείο αναφοράς και καταδεικνύει την επίτευξη ή μη των στόχων. Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για την προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και τη συγκέντρωση κεφαλαίου Είναι απαραίτητο για την υποβολή σε φορείς για τα προγράμματα χρηματοδότησης Απαιτείται πλέον στη λήψη δανείου από τις τράπεζες και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες

4 2. Τι εΙναι ΑνΑλυση ΕργασΙας (Business Analysis)
Πρόκειται για ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις π.χ.: Τι ισχύει στην αγορά Ποια είναι η δουλειά που προτείνεται να γίνει Σε ποιους απευθύνεται (ποιοι είναι οι πελάτες και ποιες οι ανάγκες τους) Ποιες είναι οι τάσεις στο χώρο (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) Ανταγωνιστές στο συγκεκριμένο πεδίο Εναλλακτικές λύσεις

5 3. ΠαρασκευΗ φαρμακευτικΩν σκευασμΑτων στα ΝοσοκομειακΑ ΦαρμακεΙα
3. ΠαρασκευΗ φαρμακευτικΩν σκευασμΑτων στα ΝοσοκομειακΑ ΦαρμακεΙα Τρέχουσα κατάσταση: Συνήθως ένα Τμήμα μέσα στο Νοσοκομείο Κλειστή συνεργασία με τους γιατρούς που συνταγογραφούν και τις κλινικές Εξατομικευμένη δοσολογία Το φαρμακευτικό σκεύασμα παραδίδεται μετά από παραγγελία και είναι έτοιμο προς χρήση Αναμένεται να είναι έτοιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα Το φαρμακευτικό σκεύασμα μπορεί να είναι κυτταροστατικό, στείρο διάλυμα, μη-στείρο διάλυμα Οι τάσεις στη θεραπεία, η ανάγκη για εξατομικευμένα φάρμακα, οι απαιτήσεις στο χρόνο παράδοσης και το κόστος, έχουν αντίκτυπο στην πορεία που πρόκειται να ακολουθήσει.

6 4. Σε Ενα ΕπιχειρησιακΟ ΣχΕδιο (Business Plan) περιΕχονται τα ακΟλουθα:
Τάσεις στη θεραπεία Τρέχουσες θεραπείες με διαθέσιμα προϊόντα Προϊόντα που πρόκειται να εισαχθούν στη θεραπεία αλλαγή της θεραπείας νέες απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή χορήγησης του φαρμάκου Δοσολογική μορφή/ Οδοί χορήγησης παιδιατρικά σκευάσματα διαχείριση πόνου φροντίδα κατ’ οίκον Τάσεις στα παρασκευαζόμενα φαρμακευτικά προϊόντα αλλαγή στη ζήτηση ζητούμενοι όγκοι Όφελος για τον ασθενή και κέρδος

7 ΕγκαταστΑσεις και εξοπλισμΟς
Νέες εγκαταστάσεις Προσαρμογή των διαθέσιμων εγκαταστάσεων Αναβάθμιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων παρασκευής Εξατομικευμένη παρασκευή έναντι παραγωγής παρτίδας Νέα σκευάσματα Αυτοματοποίηση Επαλήθευση/Επικύρωση διαδικασιών Απαιτήσεις για διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικό έλεγχο

8 ΑρμοδιΟτητες/ ΠΟροι Εμπειρία στην παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων
Εμπειρία στην παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων Συμβατότητα και χρόνος ζωής σκευασμάτων Ανάπτυξη προϊόντος Αύξηση της κλίμακας, μεταφορά τεχνολογίας, αν πρόκειται να παρασκευαστεί παρτίδα προϊόντος Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Τεχνικοί και απόφοιτοι Πανεπιστημίου

9 ΑποκΕντρωση Εναντι συγκεντρωτισμοΥ
Ορθολογική παραγωγή και παραγωγή παρτίδας Αυξημένη διαθεσιμότητα λόγω ύπαρξης stock/αποθέματος Εφοδιασμός-μείωση του χρόνου Κεντρική παραγωγή έναντι αποκεντρωμένης παραγωγής (Στη Σουηδία ο αριθμός των νοσοκομειακών φαρμακείων που διαθέτουν παρασκευαστικές μονάδες έχει μειωθεί από 40 σε 29 τα τελευταία 6 χρόνια

10 ΕφοδιασμΟς Συνθήκες αποθήκευσης Ανιχνευσιμότητα (Ιχνηλασιμότητα)
Αδιάσπαστη αλυσίδα ψύξης Περιβαλλοντολογικά ζητήματα Χρόνοι παράδοσης Συνήθης εφοδιασμός έναντι εφοδιασμού κατά προτεραιότητα και έναντι εφοδιασμού σε έκτακτη ανάγκη

11 ΠρομΗθειες Επενδύσεις
Πρώτες ύλες (συμπεριλαμβανομένων και των εκδόχων) και υλικά συσκευασίας στη σωστή ποιότητα, ποσότητα και όγκο Διαθεσιμότητα Τιμολόγηση εξαρτώμενη από τον όγκο Εξοπλισμός-Προδιαγραφές Διαπραγματεύσεις-συμφωνίες

12 ΤιμολΟγηση Ειδική για τη χώρα και εξαρτώμενη από την Διεθνή Νομοθεσία, τα συστήματα αποζημίωσης, τις ασφάλειες, κλπ Περιλαμβάνει τα δραστικά συστατικά, τα έκδοχα, τα υλικά συσκευασίας, την υπηρεσία παραγωγής σκευασμάτων (συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αρμοδιοτήτων, την διαχείριση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας), τις μεταφορές, κλπ.

13 ΔιεθνεΙς κανονιστικΕς διατΑξεις, ΑσφαλιστικΟ σΥστημα, ΑποζημιΩσεις ΧρηματοδΟτηση:
Απαιτούμενες επενδύσεις Βραχυπρόθεσμη/Μακροπρόθεσμη Απόδοση επένδυσης

14 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΕπιχειρησιακΟ Σχεδιο (Business Plan)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google