Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Electronics Theory.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Electronics Theory."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Electronics Theory

2 Αγωγιμότητα στα μέταλλα (1)
Σε έναν αγωγό μήκους L και διατομής Α έχουμε Ν κινούμενα ηλεκτρόνια: N ηλεκτρόνια Α L Τότε το ρεύμα δίνεται από τη σχέση (1) (q είναι το φορτίο ηλεκτρονίου). Η πυκνότητα ρεύματος, δίνεται από την σχέση (2). (3) Ταχύτητα ολισθήσεως (4) Με τη βοήθεια των ποσοτήτων n = πυκνότητα ηλεκτρονίων (σε ηλεκτρόνια ανά κυβικό μέτρο) (5)

3 Αγωγιμότητα στα μέταλλα (2)
Η σχέση (4) γίνεται: J= n q v = ρ v (6) όπου ρ = n q (7) Πυκνότητα φορτίου (Cb/m3). Καταλήγουμε στην σχέση (8) (8) Όπου σ = Αγωγιμότητα μετάλλου (Ω - m) (9) Η σχέση (8) είναι άλλη έκφραση του νόμου του Ohm. Το μ είναι η κινητικότητα των ηλεκτρονίων σε m 2 V-1 sec –1.

4 Προσμίξεις Δοτών και Αποδεκτών (1)
Καθαρός ημιαγωγός (n = p = nι) αμιγής πυκνότητα όπου (n = αριθμός ηλεκτρονίων, p = αριθμός οπών nι = αμιγής πυκνότητα. Προσμίξεις τρισθενείς: Δότες ΝD τύπου n (5 ηλεκτρόνια σθένους : αντιμόνιο, φωσφόρος, αρσενικό). Προσμίξεις πεντασθενείς: Αποδέκτες ΝA τύπου p (3 ηλεκτρόνια σθένους : βόριο, γάλιο, ίνδιο). Τότε ισχύει ο Νόμος δράσεως μάζας: p n = ni2 (1) Για να έχουμε ηλεκτρική ουδετερότητα: ND + p = NA + n (2) Ισχύει για τον ημιαγωγό τύπου n: p n = ni2 (3) ΝΑ = 0 n >> p και nn = N D (4) (5)

5 Προσμίξεις Δοτών και Αποδεκτών (2)
Ομοίως για τον ημιαγωγό τύπου p: p n = ni2 ΝD = 0 p >> n και pp = NA (6) (7) Από αυτές τις σχέσεις προσδιορίζεται ο αριθμός των πυρήνων-προσμίξεων για να επιτύχουμε συγκεκριμένη τιμή ειδικής αγωγιμότητας σε ημιαγωγούς τύπου n ή τύπου p.

6 Παραγωγή – Ανασύνδεση φορτίων (1)
Στο σχήμα φαίνεται η πυκνότητα των φορέων μεινότητας (οπές σε ημιαγωγό τύπου n), πριν, κατά και μετά την επίδραση φωτεινής δέσμης. (1) (pο είναι η πυκνότητα ηρεμίας, είναι η φωτοεγχεόμενη πυκνότητα οπών, είναι η αντίστοιχη ποσότητα για τα ηλεκτρόνια. Η σχέση (1) ισχύει διότι κατα τον φωτισμό παράγονται ίσα ζεύγη οπών-ηλεκτρονίων.

7 Παραγωγή – Ανασύνδεση φορτίων (2)
Η (2) παριστάνει την ταχύτητα αύξησης της πυκνότητας των φορέων κατά τον φωτισμό. (2) όπου τp = μέσος χρόνος ζωής φορέων. g=αύξηση πυκνότητας οπών/sec λόγω θερμικής παραγωγής. μείωση πυκνότητας οπών ανά δευτερόλεπτο που οφείλεται σε ανασύνδεση Στην ισορροπία Άρα έχουμε (3)

8 Παραγωγή – Ανασύνδεση φορτίων (3)
Στην ισορροπία Άρα έχουμε (4) Η εγχεόμενη πυκνότητα δίνεται από την (5), άρα όπου το “–“ σημαίνει μείωση πυκνότητας λόγω επανασυνδέσεων. Η ισορροπία κατά τον φωτισμό δίνεται από την (6).

9 Παραγωγή – Ανασύνδεση φορτίων (4)
Τελικά μετά την αφαίρεση του φωτισμού έχουμε: Η (6) είναι η συνάρτηση κατανομής των φορέων μειονότητας ως προς το χρόνο, μετά την αφαίρεση της διέγερσης (φωτισμός). (7)

10 Διάχυση (1) Ενας άλλος μηχανισμός μεταφοράς των φορτίων στους ημιαγωγούς είναι η διάχυση που οφείλεται στην μεταβολή της πυκνότητας των φορέων κατα μήκος των ημιαγωγών. Η εξίσωση της πυκνότητας ρεύματος κατα τη διάσταση x (αραίωση φορέων) δίνεται από την εξίσωση (1). Το μείον “–“ σημαίνει ότι το ρεύμα διευθύνεται προς τα θετικά x ( είναι αρνητικό). x = 0 p(x) p(0) Jp x (1)

11 Διάχυση (2) Για τα ηλεκτρόνια ισχύει αντίστοιχα η εξίσωση (2) χωρίς το “– “. Τα Dp και Dn λέγονται σταθερές διαχύσεως οπών-ηλεκτρονίων και συνδέονται με τις αντίστοιχες κινητικότητες σύμφωνα με την εξίσωση (3) που καλείται σχέση Einstein: (3) όπου = σταθερά Boltzmann σε Joules/Kelvin = 1,381 ·10 –23

12 Διάχυση (3) k = 8,62·10 –5 VT = 0,026 V για T= 300ο K

13 Συνολικό ρεύμα Ολίσθησης - Διάχυσης σε ημιαγωγούς
Πυκνότητα Ρεύματος Οπών (1) Πυκνότητα Ρεύματος Ηλεκτρονίων (2) (*) (*) Υπενθυμίζεται ότι η Πυκνότητα Οπών και ηλεκτρονίων και μειώνεται κατά τη διεύθυνση x.

14 Αυξάνεται το ρεύμα κατά dΙ από τον κύβο, άρα αφαιρούνται Coulomb.
Εξίσωση Συνέχειας (1) Στον ημιαγωγό σχήματος διέρχεται ρεύμα Ι. Τότε έχοντας υπ’ οψη την αρχή της διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου συμπεραίνουμε τα εξής: Ip x x + dx Οπαί p/m3 Επιφάνεια Α Ip + dIp Αυξάνεται το ρεύμα κατά dΙ από τον κύβο, άρα αφαιρούνται Coulomb. : Mείωση πυκνότητας οπών ( οπές / μονάδα όγκου), ανά δευτερόλεπτο οφειλόμενη στο ρεύμα Ιp.

15 Εξίσωση Συνέχειας (2) (1) Η (1) είναι η εξίσωση συνέχειας οφειλόμενη στην αρχή διατήρησης του φορτίου όπου : είναι η αύξηση οπών ανά όγκο το δευτερόλεπτο οφειλόμενη στην Θερμική Παραγωγή και η μείωση οπών ανά όγκο το δευτερόλεπτο οφειλόμενη στην ανασύνδεση.

16 Φορτίο εγχεόμενων φορέων μειονότητας (ημιαγωγός τύπου n)n=ND
Ακτινοβολία x = 0 Απόσταση, x p’(x) p(x) Πυκνότητα εγχεομένων ή πλεονάζουσων οπών p(x) = po + p’(0)ε -x/Lp po Απόσταση Τύπου n A Το ρεύμα ολίσθησης οπών αμελητέο (μειονότητας) Το ρεύμα ολίσθησης ηλεκτρονίων όχι αμελητέο (πλειονότητας) x Υπολογίζουμε πρώτα το ρεύμα διαχύσεως οπών. Από την εξίσωση του ρεύματος διαχύσεως οπών (1) και την εξίσωση συνέχειας (2): (1) (ρεύμα διάχυσης οπών) Η σχέση αυτή διαφορίζεται ως εξής : (2)

17 Φορτίο εγχεόμενων φορέων μειονότητας (2)
Καταλήγουμε μετά από διαφόριση στην (3) και μετά από αντικατάσταση στην (4): (3) (4)

18 Εξίσωση συνέχειας Στην ισορροπία όπου ορίζουμε μήκος διάχυσης Διαφορική εξίσωση για την εγχεόμενη πυκνότητα φορέων. Λύση: Όπου: Κ2 = 0 (*): διότι δεν μπορεί για x το p΄(x) να απειρίζεται.

19 Ρεύμα διάχυσης οπών (1) Ιp = Α Jp Από την εξίσωση του ρεύματος οπών: και την κατανομή της πυκνότητας των φορέων μειονότητας (οπών) στην διάσταση x: έχουμε: Το ρεύμα αυτό πέφτει εκθετικώς με την απόσταση όπως ακριβώς πέφτει και η συνάρτηση της πυκνότητας των φορέων μειονότητας. Το ρεύμα διαχύσεως των ηλεκτρονίων (πλειονότητας) είναι:

20 Ρεύμα διάχυσης οπών (2) διότι : n-n0 = p - p0 (για έγχυση χαμηλής στάθμης ) και τελικά: Έτσι το ρεύμα διάχυσης ηλεκτρονίων είναι: Ιn= όπου Οι σταθερές διάχυσης ηλεκτρονίων οπών δίνονται από την Dn/Dp = 3 για το Si (1). Το ρεύμα ολισθήσεως ηλεκτρονίων είναι το Ιnd ενώ των οπών Ιpd (αμελητέο)

21 Ρεύμα διάχυσης οπών (3) Εφόσον το δείγμα του υλικού του ημιαγωγού του σχήματος στη σελίδα 9 είναι ανοικτοκυκλωμένο θα πρέπει το ολικό ρεύμα να είναι 0. ( Ρεύματος ολίσθησης - διάχυσης οπών - ηλεκτρονίων) (2) (3) Υπενθυμίζεται: Ip: Ρεύμα διάχυσης οπών. =ρεύμα διάχυσης ηλεκτρονίων, Ind = ρεύμα ολισθήσεως πλειονότητας (ηλεκτρονίων).

22 Ρεύμα διάχυσης οπών (4) Το Ipd (Ρεύμα ολισθήσεως οπών στο δείγμα τύπου n) είναι αμελητέο και παραλείφθηκε στην εξίσωση (2)Για να έχουμε λοιπόν ισορροπία και άθροισμα ρευμάτων μηδέν, δημιουργείται ένα ρεύμα ολισθήσεως ηλεκτρονίων Ind όπως φαίνεται στην εξίσωση (2). Από την (2) βρίσκουμε αυτό το ρεύμα ολισθήσεως ηλεκτρονίων (3). Όμως για να υπάρχει ρεύμα ολισθήσεως οπών θα πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο που υπολογίζεται από την εξίσωση : Υπενθυμίζεται ότι Ιpd (ολισθήσεως οπών) είναι πάρα πολύ μικρό.

23 Εύρεση του εσωτερικού πεδίου  καθώς και του ρεύματος ολισθήσεως οπών (μειονότητος) Ipd (1)
Βρήκαμε την (1) (Είναι η σχέση (3) της σελίδας 20) (3) Για να έχουμε ρεύμα ολισθήσεως ηλεκτρονίων πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο ε το οποίο βρίσκεται από την έτσι ή αντικαθιστώντας το Ι από την (1) καταλήγουμε στην σχέση (3) (2)

24 Εύρεση του εσωτερικού πεδίου  καθώς και του ρεύματος ολισθήσεως οπών (μειονότητος) Ipd (2)
Η σχέση εκφράζει το δημιουργηθέν εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο σε ένα ανοικτοκυκλωμένο δείγμα ημιαγωγού (τύπου n), υπό την επίδραση ακτινοβολίας. Για να βρούμε το ρεύμα ολισθήσεως οπών Ipd χρησιμοποιούμε την εξίσωση ρεύματος: Ι = Α q μp ε Επειδή p<<n, το Ipd συνάγεται ότι είναι πολύ μικρό πράγμα που αρχικά είχαμε προϋποθέσει.

25 Μεταβολή Δυναμικού σε Ημιαγωγό Μεταβλητής Νόθευσης (1)
Στο δείγμα του σχήματος χρησιμοποιούμε ημιαγωγό μεταβλητής νοθεύσεως. P1 P2: μεταβολή της πυκνότητας V1 V2 : μεταβολή του δυναμικού. x1 x2 p1 p2 V2 V1 ND NA V0 Ένωση τύπου n τύπου p Θεωρούμε το ρεύμα οπών Αυτό πρέπει να είναι μηδέν μια που το δείγμα είναι ανοικτοκυκλωμένο. Έτσι χρησιμοποιώντας και τη σχέση του Einstein έχουμε: και από την

26 Μεταβολή Δυναμικού σε Ημιαγωγό Μεταβλητής Νόθευσης (2)
(ανεξάρτητα της απόστασης) Καθώς και: (1) Αν εφαρμόσουμε τα ίδια για τα ηλεκτρόνια: (2) Έτσι πολλαπλασιάζοντας τις προηγούμενες σχέσεις p και n: καταλήγουμε στην Άρα = σταθερό Νόμος δράσεως μάζας

27 Ανοικτοκυκλωμένη Ένωση σε Απότομη Μεταβολή Νόθευσης
- Πυκνότητα οπών θερμικής ισορροπίας στην πλευρά p - Πυκνότητα οπών θερμικής ισορροπίας στην πλευρά n * Από τις σχέσεις (5) και J= n q v = ρ v (6) του κεφαλαίου “Αγωγιμότητα στα μέταλλα”. Έτσι έχουμε: που είναι το εσωτερικό δυναμικό σε ημιαγωγό μεταβλητής νόθευσης.

28 Οι Συνιστώσες Ρεύματος σε δίοδο p n Ι p n (1)
φορέας υλικό Επιβολή ορθής πόλωσης: Υποθέτουμε ότι η πυκνότητα αποδεκτών είναι πολύ μεγαλύτερη από την πυκνότητα των δοτών έτσι ώστε Ιpn>>Inp. Έτσι εξηγείται η ασυμμετρία των ρευμάτων διαχύσεως. Για x = 0

29 Οι Συνιστώσες Ρεύματος σε δίοδο p n Ι p n (2)
φορέας υλικό Η Τελική τιμή του ρεύματος IS Αλλη έκφραση: Όπου: σn(σp) = ειδική αγωγιμότητα της πλευράς n (p) σι = ειδική αγωγιμότητα αμιγούς υλικού b = μn/μp

30 Απόδειξη της σχέσεως: Διαίρεση κατά μέλη

31 Συνολικό Ρεύμα κατα την ορθή πόλωση
Ιpp και Inn είναι τα ρεύματα ολίσθησης φορέων πλειονότητας Ipn, Inp: ρεύματα διάχυσης (φορέων) μειονότητας. Α) Φορείς μειονότητας - Ρεύμα μειονότητας στην περιοχή της ενώσεως p - n Στην πλευρά n: Οι φορείς μειονότητας οπές συνιστούν ένα ρεύμα διαχύσεως. Ολίσθηση ρεύματος μειονότητας για χαμηλής στάθμης έγχυση δεν έχουμε. ‘Ετσι το ρεύμα διαχύσεως οπών στην πλευρά n και το ρεύμα διαχύσεως ηλεκτρονίων στη πλευρά p μας κάνει το συνολικό ρεύμα I.

32 Β) Φορείς πλειονότητας - Ρεύμα πλειονότητας
Συνολικό Ρεύμα Β) Φορείς πλειονότητας - Ρεύμα πλειονότητας Στην πλευρά p: Το ρεύμα Ipp (οπές στην πλευρά p) οφείλεται σε ολίσθηση και διάχυση (ισοκατανομή φορέων) έτσι το Ιpp είναι ρεύμα ολισθήσεως (πλειονότητας). Κοντά στην ένωση που αραιώνουν λίγο οι φορείς έχουμε την διάχυση. Πάντως λόγω ανασυνδέσεων με τα εγχεόμενα ηλεκτρόνια από την πλευρά n (που διαχρονται στην πλευρά p) το συνολικό ρεύμα Ipp πλειονότητας ελαττώνεται μέχρι την ένωση. Τα ίδια ισχύουν και για την πλευρά n.

33 Δίοδοι έντονης νόθευσης στη πλευρά p.
Χωρητικότητα φορτίου χώρου ή μεταβάσεως, φράγματος ή περιοχής αραιώσεως CT (1)  W Δίοδοι έντονης νόθευσης στη πλευρά p. Wp: περιοχή αραίωσης στην πλευρά p. Wn: περιοχή αραίωσης στην πλευρά n. Το ρεύμα:

34 NA >>ND οπότε Wp <<Wn = W
Χωρητικότητα φορτίου χώρου ή μεταβάσεως, φράγματος ή περιοχής αραιώσεως CT (2) NA >>ND οπότε Wp <<Wn = W Με ολοκλήρωση dV/dx = 0 για x = Wn = W V = 0 για x = 0 Για x = W V = Vj Όπου:

35 Δυναμικό ενώσεως ή φράγματος (1)
Χωρητικότητα Μεταβάσεως CΤ Παρατηρείται στην ανάστροφη πόλωση

36 Δυναμικό ενώσεως ή φράγματος (2)
- W/2 + W/2 x = 0 Πυκνότητα φορτίου Γραμμική: Varactor:

37 Περιγραφή διόδου δι’ ελέγχου φορτίου (1)
Ορθή φορά Ανάστροφη φορά ( νόμος ενώσεως) = μέσος χρόνος ζωής των οπών Όπου: Πλεονάζον φορτίο μειονότητας

38 Περιγραφή διόδου δι’ ελέγχου φορτίου (2)
Το Ι για x = 0 γίνεται: (2) (3) Απαλείφοντας το p’(0) από τις (2) και (3) έχουμε: Όπου:

39 Χωρητικότητα διαχύσεως CD ή αποθηκεύσεως Παρατηρείται στην ορθή πόλωση
(1) (2) Από (1), (2):

40 Χωρητικότητα διαχύσεως για αυθαίρετη είσοδο
(1) Μόνιμη κατάσταση της p’n σε χρόνο t όταν η τάση είναι V. (2) Η τάση αυξάνεται στιγμιαία κατά dV και διατηρείται σε V+dV. (3) Το ίδιο με την (2), αλλά σε χρόνο άπειρο. και CD για ημιτονοειδή είσοδο Αν ωτ << 1 Αν ωτ >> 1


Κατέβασμα ppt "Electronics Theory."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google